Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5 HAZİRAN 2005 PAZAR 14 KULTUR kultur@ cumhuriyet.com.tr 7-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik, tiyatro ve edebiyat ağırlıklı olacak Van'da festival zamanıKiıltOr Servisi- Dcğu Anadolu'nun en zengın kültureJınırasa sahıp kent- lermden bın olanVn. 2O03 vdmda ger- çekJeşcn 'lstanbııJ-\an SanatKopru- sû'nde temellen aaJm bır kultıır sa- nat festav ahne ka~\ oşayor 7-12 Hazi- ran 20O5 tanhJeri arasında Van Valı- lığı, Van Bdedıves. VanYuzuncuYıl Unrversıtesı ve Vm Tıcaret ve Sana- yı Odası, Pı Prodıkayon \e Kültur- lerarası îleüşım Eemegı ışbırlığı ıle düzenlenecek olan estrvalde üyatro v e edebiyat edanLkJeri agırlıkta 2000 yılmda VfeaüSayar \ e Özdem Fetek'ın onculuguadePı Produksıyon tarafmdUngerçekJeştmlen 'İstanbul- Hakkâri Sanat ICcprüsu' uçuncuyı- lında Vam' ada uzaırrı^ v e 20O3'un Ha- zıran ayrnda Van on gun suresınce yo- ğun sanat etkınlıkJenne sahne olmuş- tu Köpru, ekonomüc nedenlerle geçen yılkurulamadı amabuyıl'VanKül- tür ve Sanat FestıvalF adını alarak onemlı bır adım anyor Kültıir \ e Tunznı Bakanlığı "run ya- nı sıra ula$ım spoasoru olarak Oger Tours'un, naklne sponsoru olarak Tır- san'ın destekledığj testrval çerçevesın- de Van' ın janı >ıra Hakkân 'de de sa- nat atolyelen gerçekleştınlecek \na- Kültur v e Kıdtürieraıası Ilehşım Der- neğı tarafindan duzenlenecek atolye çalışma-lan kapsamında, çocuklarla üyatro çahşması, fotoğrafve belgesel atolyelen, şıır \e oykü yazım atolye- len yer alıjor Açılış •Darrton'la Festival," Haztran Salı akşaıru Van DevtetTiyatrosu ndakı açılış torenının F estrval, 7 Hazıran Salı akşamı Van Devlet Tıyatrosu'ndakı açılış torenının ardından. Istanbul Beledıyesı Şehır Tıyatrolan'nın sahneleyeceğı 'Danton'un Ölümü' oyunu ıle başlayacak Ünlü Alman yönetmen Roberto Cıuh. Almanya'dan Van'a gelerek oyunun Van'dakı göstenmının ardından seyırcılerle bır söyleşı yapacak. ardından tstanbulBeledhesı Şehır Ti- yatroian run ^ahneleyecegı 'Danton'un Ohınıu' o\vnu ıle başlayacak Unlu Alman yönetmen RobertoOui \lman- >a'dan Van a gelerek, oyunun Van'da- kı göstenmının ardından seyırcılerle bır soyleşı yapacak Devlet Tıvatrosu ndakı galende ıse ArifAşçTnın 'Bahtabakan' adlı fotog- raf sergısı açılacak Festı\ alın ıkıncı v e uçuncu gunlen Van'da fılm gostenle- n (Denys Arcand'ın 'Barbarian Bek- lerken' ve Larsvon Trier ın 'DogviDe' fılmlen ıle Van Yuzuncu ^ ıl Lnrver- sıtesı nde Belgesel Sınemacılar Bırlı- ğı nın gerçekleşhreceğı belgesel fılm gostenlen) surerken, konuklar Hakkâ- n 'de düzenlenecek etkınJıklere kahla- caklar Hakkân Yerel Gundem 21 ın ışbır- lığı ıle gerçekleşecek etkınlıklerçerçe- v esınde EnisRıza \ e Bahriye Kayaba- şı'nın belgesel atoryesı, JakKn Çefik'ın ovku, Nevzat Çefik ve Metin Kayga- lak'ın şıır atolyesı, Nagehan Erbaş'ın çocuklarla tiyatro atoryesı yer alacak Hakkân dekı 'Sanat BuJuşraası' çer- çe\esındeWalterSafles ın'Motosfldet Günlüğu' ve Mkhael Moore'un 'Fab- renheit9/ir fılmlen gostenlecek Hakkârl'ye koprü Hakkân'dekı etkınlıklenn ardın- dan " Van Kültür ve Sanat Festiva- H"nın son uç gununde, edebiyat et- kınlıklerı yoğunluk kazanacak Programda, Jaklın Çelık ve Metın Kaygalak ın oyku ve şıır atolyele- n, Erdal Öz'le edebiyat ve sıyaset ustune bır soyleşı Pmar Kûr'un 'Hayalet HikâveferT, TunaKiremit- çi'nın '\olda Üç Kişi\ Deniz Ka- vukçuoğlu'nun 'KediGuhişu',Nev- zat Çeük ın 'Bağışlanmış Hüzün' kı- taplan ustune soyleşılen ve eleştır- men ZekiCoşkun'un 'Tarih, Mekân ve Edebiyat' konulu konuşması yer alıyor Star 2000 Kıtabevı 'nde ya- pılacak soyleşıler, yazarlann kıtap- İannı ımzalamasıyla sonuçlanacak 'Danton'un Olunıu' ıle başlayan festıvalde sunulacak ıkıncı oyun da. üctıdarveşıddetıhşkısı ustune Bu kez, sahne Osmanlı Sarayı Anka- ra Devlet Tıyatrosu. Van'da 10 ve 11 Hazıran gunlen, Orhan Ase- na'run 'Sığuıö' adlı oyununu ser- gıleyecek Festıvalın son gunu olan 12 Ha- zıran da FarukŞuyun'un 'AşkUyan- dıranKentler' başhklı konuşması- nın ardından Azer Bortaçina, 'Kiü- tür Turizmi ve Van' başhklı bır ko- nuşma yapacak ve ılk kez Van'da okurla buluşacak olan Doğu Ana- dolu kıtabını ımzalayacak Fotoğ- raf sanatçısı ve belgeselcı Coşkun Aral da son gun 'HabercT mınıbü- su ıle Devlet Tıyatrosu bahçesınde çocuklara fotoğraf oğretecek, gece de belgesel fılmler gosterecek Fes- tival suresınce Van ve Hakkân 'de 'Kültür ve Sanatta Yönetişun' ko- nulu atolye çalışmalan yapılacak 0533 56721 53) BÎRİNCİLÎK ÖDÜLÜNÜ PINAR SARP'IN YAPITIALDI Gila Kohen Öykü Yarışrnası sonuçlandı Kültür Servisi - Şalom gazetesının genç yaşta yîtırdıgı kıtap edıtoru Gila Kohen'ın anısına duzenledığı 'III. Gila Kohen Öykü Vanşması'sonuçlandı Feridun Andaç başkaniığında Orhan Duru, Liz Behmoaras, Mano Le\i ve Moris Levi'den oluşan seçıcı kurul, PmarSarp'ın 'Emanet Mektup" adlı oykusünu bınncıhğe deger buldu ıkıncılık odulunü 'Berfin' adlı öykusuyle Era\ Kannca aldı Kurul ûçunculuge Lolita Nahmias Haleva'nın 'Eminika' adlı oykusünu değer buldu Bu vıl seçıcı kurul, Tina Jebahar'ın 'Kahve Fincanı' adlı oykusu ıle Yavuz Ekinci'nın "Eşikteki Hayatlar' adlı oykusünu mansıyona deger gordu Aynca Mert Balaban'ın 'Üç Küçük Çocuk' v e Avi \lboha>Te'nın 'Umutsuza Nutuk' adlı oykulen de gençlık teşvık odulune layık goruldu Odul ve mansıyon alanların oykulennın yanı sıra seçıcı kurulun yayımlamaya uygun gorduğu 14 hıkâyenın de yer aldığı 'Ojkülerle Yeni Sesler' adlı kıtap satışa sunuldu Kısa metrajlı fılm olarak çekılen bır oncekı yanşmannı uçuncusu EB Aji'nın 'Dantetaa' adlı oykusu 2 Hazıran'da yapılan ödul torenınde gostenldı Yapımcılığını Gozlem Gazetecılık Basm v e Yayın AŞ nın ustlendığı fılmın yonetmenı Eytan İpeker EN ÎYl OYUNCU ÖDÜLLERÎ ÎMtRZALIOĞLU VE YEŞtLÇAY'A Altın KozaUa en iyi fılm 'Anlatîstanbul' ADANA (AA) - Adana Buvukşehır Beledı>esı tarafindan duzenlenen "12. Atan Koza Fılm, Kultur, Sanat ve Fihn Festh ı ali''nın ödullen açıklandı Altın Koza Fılm Kultur ve Sanat Festrvalı junsının değerlendırmesı sonunda "Uzun Metrajh Llusal Film Yanşması" dalında l mit Önal ın yonetmenlığmı yaptıgı "Anlat tstanbul" en ıyı fılm seçıldı Kenan İmirzahoglu v e Olgun Şunşek "Yaa T\ıra" fılmındekı rollenyle en ı\ ı erkek oyuncu, >urgul Yeşilçay "Eğreti GeKn'' fılmındekı roluyle en ıyı kadın oyuncu seçıldıler Uzun Metrajlı Ulusal Fılm Yanşmasrndakı dığer oduller şovle dağıtıldı En Iyı Yönetmen Uğur Yucel (Yazı Tura), En Iyı Yardımcı Kadın Oyuncu 1^1 Yuceso> (Korkuyorum Anne), En Iyı Yardımcı Erkek Oyuncu Teoman Kumbaraeıbaşı (Yazı Tura), Umut Veren Genç Kadın Oyuncu E>1em \ ıkhz (Eğretı Gelın), Umut'Veren Genç Erkek Oyuncu Onur Ünsal (Eğretı Gelın), En tyı Senaryo Reha Erdem, Nilüfer Gungörmuş (Korkuyorum Anne), En Iyı Goruntu V onetmenı MehmetAksm (Anlat îstanbul), En Iyı Muzık Atüla Ozdemiroğhı (Eğretı Gelın), En Iyı Stüdyo Sınefekt (Anlat îstanbul), En Iyı Kurgu \iko (Anlat îstanbul) En Iyı Sanat yonetmenı Vefi Kahraman (Anlat îstanbul), Yılmaz Guney Anı Odulu Halil Ergun, Halk Junsı Odulu Hayal Kurma Oyunlan (Yavuz Özkan). Shark Tale (Kopekbalığı Hıkâyesı) / Yon Vicky Jenson, Bibo Bergeron, Rob Letterman / Seslendırme Will Smith, Rende Zellvveger, Robert De Niro, Angelina Jolie / 2004, renkh, 86 dakıka I DreamWorks- Tîglon Mkhael J.Wilson'la Bletterman'ın senaryosundan çekılen, bılgısayarda gerçekleştınlen ılk uç boyutlu tasan olma ozellığını de taşıyan fılm, gozu hep yukseklerde olan kuçuk temızlıkçı balık Oscar'm çevTesındekı guzellığın, zengınlığın aynmında olmaması ustune Içmde olduğu değerlen çıktığı ıçsel yolculuğun sonunda anlayan Oscar, ozbenlığırun gucunu beynınden ve yureğmden geldığını de gorecektır Klasık mafya-gangster turune gondermelenn, pop kulturu parodısımn tum oğelennm bulunduğu, romantızmle aksıyonun ıç ıçe geçtığı bu denızaltı komedısınde etkıleyıcı bır duşsellık, yaratıcılık var Hans Zimmer'ın ozgun muzığuıın yanı sıra hıp hop, rap, pop muzık, dısko klasığı 'Car Wash'm da yer aldığı ntmık muzıkler eşlığındekı danslar, koreografıler fılme ayn bır renk, canlılık katıyor özel Bolumler'de çekım hatalan, seslendırme, muzık evTesı, karakterlenn ozellıklen, kentı- karakterlen yaratmı, Balına Gıgı,'Car Wash'm klıbı, denız oyunlan, on çızımler, tasanmlar, hıt parçalarla dans etmek, favon sahneler, DVD- Rom, fragmanlar, fılmı yonetmenlenn açıklamalanyla ızleme seçeneğı v^r Arizona Dream (Anzona Ruyası) / Yon Emir Kusturica/ Oyn: Johnny Depp, Jerry Levvis, Faye Dunavvay/ 1992, renkh, 134 dakıka I Studıo Canal- Palermo David Atkins'le E.Kusturica nın ozgun oykusunden uyarlanan fılm, çoğu msanın duşlenne dıkkat etmedığuıı oysa herkesın bır duşu olduğunu. yaşamın bu renklı duşlerle daha da zengınleştığını vTorguluyor Nevv York'ta balıkçılıkla geçınen yeğenı Axel'ı. araba satıcısı amcası Leo sağdıcı olması ıçın Anzona'ya çağınr Leo, genç kansıyla yaşamın tadını çıkarmak, ışını de yegenıne devretmek ıstemektedır Gençhğmden ben sureklı çalışan Leo, Amenkan ruyasına ve mucızelere ınanmaktadır Amcasını kıramavan Axel bır sure Anzona'da kalarak Leo'nun Cadıllac'larmı satmayı dener Bu arada çocukluğundan ben uçmak ısteyen, dengesız seksı dul Elaıne ve kendını oldurmek takıntısı olan uvey kızı Grace'ın (Lili Tayior) arasuıda kalır Axel, amcasının yıtık gençlığınm, Elaıne'ın goklerde suzulmennı, Grace'm olumun, Paul'un (Vincent GaBo) oyunculuğun peşınde olduklannı aynmsar Kustunca'mn ozel dunyasını başanyla yansıtan. 1993 Berlın Festıvalı'nde Gumuş Ayı-Ozel Jun Odulu'nü kazanan filmın Ozel Bolumler'ınde çıkanlmış sahneler, fragman. set goruntulen, zor sahnelenn çekımlen, yaratıcı ekıbm yorumlan yer alıyor Hepimiz, kilitlerimizi açacak kişiyi bekleyen birer iz... www.perareklam.com.tr • (0212) 293 S9 78 www.rhlm.net A^AD€ CAPTTOL specrmM 14 BAKRtO AVŞAR &CVC-ĞL AFU FtTA$ D6AL~EPE AFM KAOKÛ REXX KÛZYATAĞl BOMUS PBEM. TRK) -tOZVATAĞI OMEPOt MACKA CMEBONUS fO-MALLf \tALTEP€ CAABEFOUR AfM flİMI 561 33 30 583 46 02 2S< ÎO2C 489uaae 336 <; 3 5 10 362 5 0C 232 44*. 51512 2 MiıntlrM 40-3 30- taH 30- 5 00- 00- 9 00-2 1 55- 405- 30- 40C- 5-3 5- 630- 9 X 1 15- 3 00- 1 15-13 5- 6 5- 630- 5 5- ^ ~ 7 5- 7 15-2 liıniımüzik r 9 30-2 r 1 15 8.25-20 4C 9 JO-2 5 T 5 9 5 •• **i™ '9 6 - ^ 5 5&C 21JO 6 30-18 00-20 00-22 00 nıttntttt WMnvRrossingthebndie.de MEOOTY1KCY OOeOH CMEPLEK 216 37 90 $BAKKALBOTNER9b«MA 4«74955 ANKAftA NEBONLS 24 2 4 ANKAHA-ÜZ-^ &JYÜUJP&& 4 » 00 ANKAAA 3OEON JNEPVDt 54 3 33 İZMİR K1PA vJNEC^Y 386 58 96 IZMİn OfVOCC AFM 48S2200 3.20 130- 4 00-16 3C- 9 00-2 5 4 5 - 6 5 - 8 5 2 15- 4 JO- fi45- S0O-; 3û 10 2 00- * 5- ÖJ0- «,45-Z O. 6 30- B45-2 MCCT2^0C 30- 3 45- 6 00 B.20-2C35 4 » - fli. S 30-2 JO
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog