Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

5 HAZİRAN 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA İjLAİJİİılvLJiiIt. dishab@cumhuriyet.com.tr 11 BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI'NDE 444 2323 AKEmeklilik KuzeyIrak'ta ilk oturum Dış Haberler Servisi - Kuzey Irak'taki bolge parlamentosu, genel seçimlerin üze- rinden dört aydan uzun bır süre geçtikten sonra dün Erbü'de ilk kez toplandı. Top- lantının açılışına Şıı Başbakan tbrahim Caferikatılmadı. Açdışta Irak parlamentosunun Sünni başkanı Haşün Hasani ile Devlet Başka- nı Cdal Talabani ve Kürt liderlerden Me- sut Barzani hazır bulundu. Oturumda Arapça konuşan Talabani, "federal ve de- mokratik Irak istediklerinr söyledi. Bölgeparlamentosundabaşkanve yar- duncılan da belirlendi. Buna göre, Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi (IKYB) üyesi Adnan el Müfti parlamen- to başkanı seçilirken Irak Kürdistan De- mokratik Partisi (IKDP) üyesi Kemal Kerküki başkan yardımcısı oldu. Fersat Ahmed adlı parlamento üyesi de parlamen- to genel sekreteri seçildi. Parlamentonun ilk oturumunun nisan ayında yapılması planlanıyordu ancak Barzani ile Talabani arasında yaşanan bölge başkanhğı tartışması nedeniyle er- telenmişti. Karşrt gruplann nihayet Bar- zani'yi başkan tayin etmesinin ardından parlamento dün toplanabildi. Oturumda konuşan Talabani, "Demokratik yoldan seciknmeclisinizjraktarihininnazikbir döneminde çahşacak Irak'ın federal de- mokratik, birkşikveçoğuku oünasını ar- zuediyoruz"dedi. "Hepimiz Saddam diktatörlüğünün ka- hntdannm terörüyle mücadele ediyoruz, onu alt edebilmek için birtik ve bütünlük içindeişbirnğjyapmahyız'' diyen Talaba- ni, "Önümüzde duran kutsal görev, top- lumun bütün unsurlan arasında eşftnği te- minat alüna alacak, demokratik ve fede- ralözgüriülderi koruyacak anayasa haar- lamakbr. Irak'ı ohışturan herkes, özellik- le de Sünni Arapiar buna katkıda bulun- malT ifadesini kullandı. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ'NDE ÇEŞITLILIGI AK Emeklilık Yatınm Fontarı ndan hangtlerine yatırım yapacağınızı kerdınız belirleyebilir. emeklilik planınızı ve içindeki fonları yılda U kez değiştirebilirsiniz. 444 23 23 www.akemeklitjk.com.tr AKEmeklilik Rumsteld, B Cezipe'yi suçladı • StSGAPUR(AA)- AJ3D Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, El Cezire televizyon kanalını. "Irak'taki rehinelerin kafalannın ke silmesini yayımla- yarak silahlı gruplan cesaretlendirmekle " su-çladı. Rumsfeld, Simgapur'da düzenle- nen Asya-Pasifık sa-vunma bakanlan toplantısında yaptığı konuşmada, bu tür görünrüleri yayımlayan ve nerede terörist eylem varsa orada olan televizyon kanallannın b u eylemlerin reklarrunı yaptığını belirtti. El Cezire ise Rumsfeld 'in, "kanalın, silahlı gruplan ce saretlendirdiği" suçlamasını reddeden bir açıklama yayımladı. B u arada Irak'ın devrik lideri Saddam Hîiseyinin doğum yeri TLkrit'te önceki gün düzenlenen intihar saldınsında 5 Iraklı askerin öldüğü, 7'sinın yaralandığı bildirildi. Abbas genel seçimi erteledi • Dış Haberier Servisi - Filıstın Devlet Başkanı Mahmud AJbbas, 17 Temmuz'da yapılması planlanan genel seçimlerin erte- leneceğini açıkladı. Mahmud Abbas. seçım yasasıyla ilgili reform- lar üzerine yapılan tartışmalann çözülebılmesi için, 17 Temmuz'da yapılması planlanan seçimleri ertelemeye karar verdiğini söyledi, ancak yeni bir tarih de vermedi. Hamas sözcüsü Ebu Zühri, erteleme karannı kabul etmediklerini, karann kendilerinin fikri alınmadan verildiğini söyledi. Hamas, daha önce yaptığı açıkla- malarda, Abbas'ın El Fetih'inkaybettiği popülantesini yeniden kazanmak umuduyla seçimleri ertelemeye çalıştığını öne sürmüştü. Afganistan'da l ABD askeri öldii • KÂBtL(AA)- Afganistan'm doğusun- da, bir Amerikan askeri konvoyuna düzenlenen bombalı saldında 2 Amerikalı askenn öldüğü, bır askerin yaralandığı bildirildi. ABD ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Paktika bolgesinde düzenlenen saldında. Amerikalı askerlerle zırhlı araçta bulunan bir Afgan ter- cümamn da yaralandığı belirtüdi. Saldınnın. askeri konvoyun bir köyden üsse dönüşü sırasında düzenlendıği kaydedilen açıklamada, saldınyla ilgili sDruşturma başlatıldığı bildirildi. Birlik yetkilileri, anayasa rafa kalkarsa genişlemenin zorlaşacağmı vurguluyor Türkiye AB'yi kanştırdıDış Haberier Servisi - Fransa ve Hollandadan gelen 'hayır'larla ağır darbe alan Avrupa Birliği'nde geniş- leme tartışması hız kazandı. AB yet- kilileri. Türkiye'nin üyeliği dahil Bir- liğin yeni üyelere kapılannı açması- nın zorlaştığını söylüyor. Avrupa Parlamentosu'ndaki sosya- list grup başkanı Alman Martin Schulz, AB Anayasası konusundakı başansızlığın, Türkiye ve diğer aday- lann katılımını engelleyeceği görüşü- nü savundu. Süddeutsche Zeitung ga- zetesine demeç veren Schulz, "Ana- yasa yürürtüğe girmezse Nice Anlaş- ması'yla kahnz. Oysa hemen herkes Nice'in genişleme bakunmdan yeter- siztiğinde ittifak ermişti" dedi. • Avrupa Parlamentosu'ndaki sosyalist grup başkanı Schulz, AB Anayasası konusundaki başansızlığın, Türkiye ve diğer adaylarm katılımını engelleyeceğini söyledi. AP'nin eski başkanı Alman sosyal demokrat Klaus Hansch da, gazeteye verdiği demeçte, Türkiye'nin AB üye- liğinin, Fransa ve Hollanda'daki ana- yasa referandumlanndan "hayır" çık- masında etken olduğunu söyledi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Jo- sep Borrefl, AB 'nin şu anda en çok tar- tıştığı konunun genişleme olduğunu söyledi. Borrell, Ispanya'nın başken- ti Madrid'de katıldığı basın toplantı- sında, bir gazetecinin, "Referandum- dan çıkan 'hayıriar Tûrkive ie AB ara- sındaki muzakerelerin başlamasuu erteleyebilir mi" sorusuna "Hiçbir fıkrim yok Şu anda tarüşılan tek hu- sus AB'nin genişteme süreci Bu ko- nuda kesin bir oybirliği yok ve mev- cut krizlerin temetindeki sebeplerden biri de bu" yanıtını verdi. Chirac'Ia Schröder buluştu Avrupa Birliği liderlerinin, AB Ana- yasası'nın enkaza dönüşmesinden sonra arayışlan sürüyor. Bu çerçeve- de. Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ile Almanya Başbakam Ger- hard Schröder dün Berlin'de bir ara- ya geldi. îki hafta öncesine kadar Chi- rac Ta Schröder, AB'nin Fransa-Al- manya eksenindeki lokomotifini yö- neten iki lider olarak görülüyordu. Oysa Chirac şimdi, AB Anayasası'na hayır diyen bir ülkenin cumhurbaşka- nı. AB projesini kurtarma peşindeki Schröder ise yapılabilecekleri konuş- mak için kıta başkentlerini turluyor. Almanya'da son yapılan bir araş- tırma anayasa karşıtlannın sayısınm arttığmı ortaya koydu. Focus dergisi- nin araştırmasına göre, Almanlann yüzde 44'ü Avrupa Anayasası'nı des- teklerken yüzde 39'u anayasaya kar- şı çıktı. Referandumlardan önce Al- manlann yüzde 52'si anayasayı des- tekliyordu. KURAN'A HAKARET Pentagon Newsweek'i doğruladı Dış Haberier Servisi - Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Küba'daki Guantanamo Üssü'nde Amerikah görevlilerin Kuran'a hakaret ettiğini ilk kez doğruladı. Pentagon tarafindan yürütülen soruşturmada ABDTi bir muhaftzın Kuran'a kazara işediği ancak ABD askerlerinin genellikle Kuran'a saygı gösterdiği sonucuna vanldı. Iddialar ilk kez Amerikan Newsweek dergisinde yer alnuş, haber Afganistan'da 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan göstenlere yol açmıştı. Newsweek dergisi haberi için önce özür diledi. Beyaz Saray, Newsweek dergisinın ABD'nin Müslümanlar nezdindeki imajına zarar verdiğini öne sürdü. Yönetimin, haberin geri çekilmediği \urgusu üzerine, dergi daha sonra yeterli kanıt olmadan yayımladığmı belirrtiğı haberini geri çektı. Amerikan Güney Komutanhğı tarafindan yapılan soruşturmada, Guantanamo'da muhafizlann Kuranıkerim'e idrar sıçrattığının, kitabı tekmelediğinin, üstüne bastığınnı ve suyla ıslattığının belirlendiği kaydedildi. Guantanamo Komutanı Tuğgeneral Ja\ Hood'un başkanlığuıda yapılan soruşturmada 5 olayuı ortaya çıkanldığı bildirildi. Raporda, söz konusu olaylar şu ifadelerle anlatılıyor: " 1 - Amerikah bir muhafiz, havalandmnanuı yanında tu\alet ihthacuıı ^deriyordu. Rüzgâr nedeniyle askerin idran hücredeki rutsağm elinde bulunan Kuran'a sıçradL Üstü de ıslanan tutsağa yeni bir Kuran ve üniforma verikü. Söz konusu muhafiz daha sonra tutsaklaria doğrudan teması gerektirmeyen başka bir yerde görevlendirildL 2 - Gece vardrv asındaki Amerikah muhafızlann hücrelere içi su dohı balon atması sonucu başka Kuranlar da ıslandu 3 - Başka bir vakada Amerikah sorgu göreviilerinden biri Kuranma basOğı için bir rutsaktan özür diledi. Tutsak özrii kabul etti ancak uygunsuz davranışlarmdan dolayı sorgu göre\üsmm işine son verildL 4 - Dördüncü ola\da askerierden biri Kuran'ı kasıth olarak tekmeledL 5 - Tutsaklardan biri Kuran'ın arasında tngihzce yazümış, küfür içeren yazüar buldu. Bunlan Kuran'm sahibi tutsağın nu yoksa Amerikah askerin mi yazdığı tespit edilemedi." Raporda, 7 vakanın daha incelendiği, fakat bunlarla ilgili somut kanıtlara ulaşılamadığı öne sürüldü. • Pentagon'un soruşturması, Guantanamo'da ABD askeri personelinin Kuran'a hakaret ettiği iddialarını doğruluyor. îddialan ilk kez ortaya atan Newsweek dergisi, Beyaz Saray'dan gelen tepkiler sonrasında haberini geri çekmişti. LüUanh gazetecinin cenazesine kaülanlar Surrve >-anhsı Cumhurbaşkam Lahud'un istifasmı istedl Oldürülen Lübnanlı gazeteciyi binlerce kişi uğurladı Cenaze töreninde öfke • Beyrut'ta sukiasta kurban giden Semir Kesir'in cenaze töreni Suriye karşıtı gösteriye dönüştü. Dış Haberier Servisi - Lübnanm başkenti Beyrut'ta perşembe günü otomobiline yerleştirilen bombay- la oldürülen Suriye karşıtı gazete- ci Senûr Kesir dün toprağa verildi. Semir'in cenaze törenine binler- EMEKLILIK SISTEMINDE AKEmeklilik ce kişi katıldı. Kesir'in Lübnan bay- rağına sanlı tabutu törenin yapıldı- ğı Rum Ortodoks Kilisesi'ne götü- rülürken çiçek yağmuruna tutuldu. Cenaze korteji, yine bir suikast sonucu oldürülen RefikHariri'nin mezannın bulundu- ğu bölgeden geçer- ken kalabalığın öfke- si doruğa çıktı ve Su- riye karşıtı sloganlar atüdı. Muhalefet yet- kilileri. Kesir'in su- ikastından sorumlu tuttuklan Suriye yan- lısı Cumhurbaşkanı Emfl Lahud'un ıstıfa- smı istedi. Lübnanlı yetkilüer, saldında sorumluluk- ları olduğu iddiaları- nı reddettiler ve baş- latılan soruşturmaya ABD Federal Soruş- turma Bürosu ajanla- nnın da katıldığını açıkladılar. Semir Kesir, Lüb- nan'ın yüksek tirajlı En Nahar gazetesinin yazarlarındandı ve Suriye yanlısı hükü- met aleyhindeki ya- zılan ile tanınıyordu. PARÇALARl HATAY'A POŞMÜŞTÜ Şam'ın füzesine ABD'dentepki • ABD yönetimi, Hatay'a düşen Scud parçalannm. "Suriye'ninbölgedeki dinamiğe, banş ve istikrar çabalanna katıhnadığını gösteren yeni bir kanıt" olduğunu bildirdi. Dış Haberier Servisi - ABD yönetimi, Türk top- raklanna düşen Suriye'ye ait Scud füzesi parçalan- nın. Şam yönetiminin Or- tadoğu banş sürecine ka- tılmadığını gösterdiğıni bildirdi. Amerikan New York Times gazetesi, Suri- ye'nın geçen günlerde üç Scud fuzesi denedığini ve Hatay'a düşen füze parçalannın da bu dene- mede kullanılan Scud'lar- dan birine ait olduğunu yazmıştı. Israilli kaynak- İarla görüşen gazete. söz konusu olayuı bır mesaj verme amacını taşıdığı- nı öne sürmüştü. ABD Dışişlen Bakan- lığı sözcüsü Sean McCor- mack. "Surne'nin füze ateşlediğini gösteren bil- güeresahibiz" dedi. Söz- cü, "Sadece şunu söyle- yeceğim: Bu, Suriye'nin bölgedeki dinamiğe, ba- nş ve istikrar çabalanna katümadığnugösterenye- ni bir kamt* diye konuş- tu. Beyaz Saray sözcüsü ScottMcClellanda,"Fû- ze abşı yapıküğnu bihyo- ruz. Bu kadannı söyle- mekk yetmeceğhn" dedi. Suriye'nin fırlattığı fli- zelerin bazı parçalan, 27 Mayıs'ta Hatay' ın Kınk- han ilçesine bağlı Mah- mutlar ve Gölbaş» köyle- rine düşmüş, olayda can ve mal kaybı olmamıştı. Suriye, füzelerin tatbikat sırasında yanlışlık sonu- cu Türkiye'ye düştüğünü kabul ederek Ankara'dan özür dilemişti. tsrailli kaynaklar îsrailli ordu yetkilileri- ne dayandırdığı haberin- de, bunun 2001 yılmdan bu yana Suriye'nin ilk füze denemesi olduğunu yazan Amerikan New York Times gazetesi, "Bu denemelerde,NATO üye- siTürkije'ye karşı düşü- len utançvericidurum ve zamanlama olarak Lüb- nan genel seçiminin ter- cih edümiş ohnası dışuı- da şaşıröcı olan bir yön yoktu" ifadesi kullanıl- dı. Israilli yetkililer, bu njzelerin Kuzey Kore'nin teknolojisi ile geliştirildi- ğini ve istenirse kimyasal başlık taşıyabileceğini öne sürüyorlar. Iddialara göre Halep ci- vanndan firlatılan ruze- lerden birinin (Scud-D) menzili 435 kilometreydi. Gazetede açıklamalan- na yer verilen bir Israilli kaynak, "Bu Amerikab- larmgözüneparmaklan- nı sokup sizin oyıınunu- zu o>namıyonız demek- tir" diye konuştu. Israil- liler ellerinde bu olayın görüntülerinin de oldu- ğunu belirtiyor. E R D O O A N ABD YOLCUSU Bush'tan Kıbns desteği isteyecek ANKARA(Cumhuri- yet Bürosu) - Başbakan Recep Tav^ip Erdoğan, ABD gezisi için pazar- tesi gecesi yola çıkacak. Erdoğan, 4 gün sürecek gezisinde, ABD Başka- ru George Bush ve BM Genel Sekreteri Kofi An- nan'la görüşecek. Ziya- ret öncesinde Assocaited Press ajansına konuşan Erdoğan, Bush'dan ön- ceükli olarak Kıbns ko- nusundayardımcı okna- sını isteyeceğini söyledi. Erdoğan'm ABD'deki temaslan salı günü başla- yacak. Gün içinde çeşitli temaslarda bulunacak olan Erdoğan, daha son- ra DEÎK/TAtKA/ATC yıllık genel kurulu kapa- nış yemeğine kahlacak. Erdoğan 8 Haziran Çar- şamba günü Bush ile gö- rüşecek. 9 Haziran Per- şembe günü New York'ta Annan ile görüşecek olan Erdoğan, daha sonra çe- şitli derneklerle temaslar- da bulunacak. Erdoğan aynca. CNN, PBS, Fox ve Newsweek gibi med- ya kuruluşlanyla görüşe- oak. Akşam AhmetErte- gün'ün düzenleyeceği ye- meğe kaulacak olan Erdo- ğan, gece New York'tan Ankara'ya hareket ede- cek. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ab- duDah Gûl Başbakan Er- doğan'ın bazı görüşme- lerine katılacak. Gezi öncesi, Associated Press Ajansı'na açıkla- malarda bulanan Erdoğan Kuzey Kıbns'uı Annan Planı'na "evet" demesine karşın izolasyonlann de- \ ı am ettiğini beürtti. Erdo- ğan şöyle konuştu: "Kuzey Kıbns'a uy- gulanan izolasyonun so- na erdirflmesini istiyo- ruz. Annan Planı çerçe- vesinde yapürun istiyo- ruz. Bu konuda Sayın Başkan'danyardnna ol- masını istiyecegım. Bu benim öncetikh' konum olacak," Fransa ve Hollanda'da yapılan referandumlarm Türkiye ile ilgisi olma- dığnıı belirten Erdoğan, reformlar tamamladığın- da AB üUcelerinin Tür- kiye'nin üyeliğini des- teklemesini beklediğini bildirdi. '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog