Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

I^KİTAPLARI tSKELE SANCAK tlhan Selçuk ^ g Pazariaoa-iL3 Tûrtoafc Cad \ o İH; •4354) CağaloJfa-lsonMTd. (212) 51401 aö Cumhuriyet Jumhurryet VEDAT ÇagPjzarlatna (34334) Ogaloghı-lstanMTci 1212) 8 2 YIL SAYI: 29096 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 5 HAZİRAN 2005 PAZAR L OKULLAR SINAVI Soru ve yanıtları Biz,genç yazariar diyorazki Dünya Çevre Günü'nde Türkiye'nin gündemini orrnanların satışı ve nükleer santrallar oluşturuyor Yesilkentler çok iızakta Kaynaklar ketltlerde tüketiliyor Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UN- EP), 5HaziranDünya Çevre Günü'nün ana temasını "YeşilKentler"oîarakbe- lirledi. "Dünya İçin Düşün " sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamın- da, dünya nüfusunun kentlereyığılması sonucu gezegenin doğal kaynaklannın yaklaşık olarakyüzde 75 'inin kentlerde tükeîildiğine dikkaî çekilmek isteniyor. Fiüküntetin 2B isrufl Türkiye ise çevre gününe "yeşil kent" anlayışının çok uzağında giriyor. 2B arazilerinin satışını "kaynak" olarakgören hükümet, ilgi- liyasanm veio edilmesine karşm ısrarını sürdürüyor. Bergama 'daki altın made- ninin yeniden açılmasına tepkiler göz ardı edilirken Istanbul 'a 3. köprü ve nük- leer santral projeleri gÜndemde tUtuluyor. ÖZLEM GÜVEMLİ'nin haberi • 6. Sayfada ÖRGÜT ARŞÎVÎNDEN BÎLGİLER PROF. DR. İBRAHlM KABOĞLU: Hizbullah örgütü Zorunlu din dersi kurslarda büyüdü anayasaya aykırı Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezerın, AKP iktidannın yasadışı eğitim kurumlanna vize veren yasa maddesini veto etmesinin kökeninde. tarikatlar ve radikal dincı örgütlerin denetimsiz Kuran kursla- nndaki çahşmalan da yatıyor. îsla- mi Hareket'ten Hizbullah'a, Va- sat'tan Türk El Kaidesi'ne kadar onlarca şe- riatçı grup, kaçak Kuran kurslan ile örgüt- lerin yönettiği camilerde büyüyor, küçük beyınleri yıkayarak rejimi tehdit ediyor. MEHMET FARAÇ'ın haberi • 8. Sayfada Zorunlu din dersinin anayasaya aykın olduğunu belirten Prof. Dr. tbra- him Kaboğlu, "Tûrkiye'de Alevi, Sünni, Şa- fii gibi mezhepler olmasaydı da zorunlu din dersleri anayasanın din özgürlüğü ilkesi- ne yine ters düşerdi" dedi. Prof. Kaboğlu, "Dıyanet îşleri Başkanhğı devlet içinde bir din devleti özelliği aldı. Adeta öteki dünya devleti oldu" diye konuştu. Pir Sultan Abdal Derneği Diyarbakır Şubesi de din derslerinin kaldınlma- sı için kampanya başlattı. • 8. Sayfada 16. Dünya Kupası Ele- IkıncüıkdezoragırdıO yer alan Türkiye, ken- disi için son derece önem taşıyan karşüaşmada Yunanistan'la gohüz berabe- re kalarak büyük bir fırsatı tepti. Ulusal takım bu sonuçla grubundaki ikin- cilik şansını zora sokarken Inönü Stadı'nı dolduran binlerce taraftar karşı- laşma bitiminde "ErsunYanal istifa" şeklinde tezahüratta bulundu. MSpor'da Başbakan, vekâletle yönetim konusunda uyanda bulunan Cumhurbaşkanı'na sert bir üslupla yanıt verdi Erdoğan gerilimi tırmandınyor'KÖŞİC'Ü Slyasallaştirmay IIV Başbakan Erdoğan, hükü- mete vekâletle yönetim konusunda uyanlarda bulunan Cum- hurbaşkanı Sezeı'e "sıyasallaşma" eleştirisi getirdi. Vekâlet- le atama yöntemini savunan Erdoğan, "Biz bunlan uzaydan getinniyoruz. Zaten şu anda devletin memuru" dedi. Erdo- ğan'ın, Sezer'i kastederek "Bizi siyasallaşmakla suçlayanlar dikkat etsinler, kendileri siyasallaşmasuılar" diye konuşması dikkat çekti. LEVENT GENCELLİ'nin haberi • 8. Sayfada Devleti Vekiller' yönetlyor Rakamlar, AKP'nin ve- kıl statüsünü istihdam modelıne dönüştürdüğü' saptamasını dogruluyor. 13 bakanlıkta 130'u üst düzey olmak üzere 2074 vekil, 337 geçici bürokrat görev yapıyor. Yalnızca Millı Sa- vunma Bakanlığı'nda vekil bürokrat bulunmuyor. En fazla 'vekil' Bayındırlık ve Iskân Bakanhğı'nda çahşıyor. Bazı bü- rokratlar Cumhurbaşkanı'nca 'asaleten' atanmadıklan halde resmi yazışmalarda 'vekil' sıfatmı kullanmıyor. • 8. Sayfada 'Cumhurbaşkanlığrnı da alacağız' AKP istanbuitı Başkanı Müezzinoğlu, halkın kendilerine il ve ilçe belediye başkanlıklan ile merkezi yönetimi verdiğini ve bu şekilde "üçübiryerde"yi tamamladıklannı söyledi. Bunun kendileri- ne yetmedigini söyleyen Müezzinoğlu, Cumhurbaşkanlığı ile bürokrasideki bazı yerleri de alarak "beşibıryerde" yapmak is- tediklerini belirtti. Müezzinoğlu, "AKP'nin hedefleri hiç bit- mez. Sonra da onubiryerdeyi istiyoruz" dedi. • 5. Sayfada Türkiye üzerinde parçalanmıştı Füzeye ABD tepkisi ABD yönetimi, Türk topraklanna düşen Suri- ye'ye aıt Scud fuzesi par- çalannm, Şam yönetimı- nın Ortadoğu banş süre- cine katılmadığını göster- diğini bıldırdı. Amerikan New York Tımes gazetesi, Suriye'mn üç Scud fuzesi denediğinı ve Hatay'a düşen fiize parçalannuı da bu denemede kullanı- lan füzelerden binne ait olduğunu yazmıştı. Israil- li kaynaklarla görüşen gazete, olaym mesaj ver- me amacını taşıdığını öne sürmüştü. • //. Sayfada Pentagon mporu Kuran'a hakaret doğrulandı Pentagon'un yürüttüğü soruşturma, Guantana- mo'da Amerikan askeri personelinin Kuran'a ha- karet ettiği iddıalannı dogruluyor. Soruşturma- da, 5 olayın ortaya çıka- nldığı bildirildi. Iddiala- n ilk kez ortaya atan Newsweek dergisı, Be- yaz Saray'dan gelen tep- kiler sonrasında haberini geri çekmek zorunda kalmıştı. • 11. Sayfada Çağlayan önerdi: Faldr kente az ücret Ankara Sanayı Odası (ASO) Başkanı Zafer Çağlayan, Türkiye'deki istihdam sorununun çö- zümlenebilmesı ıçın as- gari ücretin yerel veya sektörel olarak belirlen- mesi önerisüıde bulundu. Tûrkiye'de 2.5 mih/on asgari ücretlı bulunduğu- nu söyleyen Çağlayan, teşvik kapsamındaki 49 ilden çok fakır olan 19 ilde asgari ücretin 250 milyon lira olmasını önerdi. • 13. Sayfada MTNARE ALANA CENNETTAPUSU(l) • i, Sayfada BAŞBAKAN'A BÜYÜK TEPKİ P 4. Sayfada TOPRAĞIN TÜRKÜSÜ B ". Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Verdim Kurtuldum Cumhurbaşkanı Sezer, hükümete gereken hedef- leri açıklıyor. Devlet; yasaya aykın eğitim kurumları- nın açılmasını, yapacağı düzenlemelerle başından önlemek zorundadır, diyor. Kaçak kurslann Cumhuriyeti tehdit eden sapkın- laryetiştıreceğinin altını çızerek uyanlarda bulundu- ğu uzunca bir gerekçeyle gızlı, kaçak Kuran kursla- rına ve okullara göz yuman, himaye eden TCY'deki • Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de Yaşam boyu onur ve başan Hülya Koçyiğit, Altın Ko- za Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne değer görüldü. Oysa o, yüreğim- deki sinema salonunda per- deyi en iyi gören, en onur- lu koltuklann birinde otu- ruyor... SUNAY AKIN'uı yazısı • 15. Sayfada Batı Trakyalıya çifte baskı Batı Trakyalılann soldaki kuramcısı Dr. îbrahim On- sunoğlu, "Susurluk olayın- dan sonra derin devlet biraz zayıflamaya başladı. Türki- ye'ye ginşlerde yasaklar kaldınldı"' dedi. LEYLA TAVŞA\OĞLU'nun söyleşisi • 12. Sayfada GUNDEM MUSTATA BALBAY Yine Fışkırdılar Gövdeden... Geçen sonbahar sonuydu. İlk kar düştüğünde ta- kıldım: "Haydi bakalım. Uzun bir kış sizi bekliyor. Görûyo- rvm, bütün öntemlerinizide aldınız. Ama, yine de dik- katli olun. Doğa kanunu, belli olmaz..." MArkasıSo.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog