Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 HAZİRAN 2005 CUMARTESİ HABERLER Bir güvenlik yetkilisi son günlerdeki tartışmayla ilgili Cumhuriyet'in sorularmı yanıtladı: Telefon dinleıne değîl tespitMEHMETFARAÇ Güvenlik bınmlen. telefon dinle- meyle ilgili haberlerin abartıh olduğu- nu savunuyor. ilgili bürolann "dinkme değfl tespit" yaptığını belirten uzman- lar, suçlulann yakalanması için haber- leşme araçlanna yönelik müdahalele- ri, üişki-irtibat-mantık süsilesinin çö- zülmesi çabasına dayandınyor. Orgüt- lü suçlarda ise dinleme olayının artık etkisiz kaldığına dikkat çekiliyor. Basın yayın organlannda her gün rastladığımız, "Bir ihbar üzerine'' di- ye başlayan ve suçlulann yakalandığı- nı duyuran haberlerin arkasında aslın- da haberleşme araçlanna yönelik mü- dahalelerin büyük payı bulunuyor. Bir güvenlikyetkilisi son günlerde artan te- lefon dinleme tarnşmalanyla ilgili Cum- huriyet'in sorulan şöyle yanıthyor - Güvenlik birimleri herkesin telefo- nunu mu dinlh or? • Güvenlik yetkilisinin verdiği bilgiye göre, telefon dinlemeyle ile suç örgütü mensuplann birbirleriyle diyaloglarının tespiti yapılıyor. Yetkili, "Bazen örgüt liderinin yurtdışından bir kişinin telefonunu çaldınp kapatması ya da merhaba demesi bile bir işaret sayılabiliyor. Izlenmeye değer bulunursa mahkeme karanyla izin alınıyor" diyor. - Türkiye'de dinleme olayı anlaşıla- madı. Bu çahşma dinleme değil sade- ce tespit... -Tespitderkenneyivurgulamayaça- hşryorsunuz? - Yani özellikle örgütlü suçlarda ya- pılan ve yapılacaklarla, mensuplann birbiriyle bağlantılannın, diyaloğunun tespiti... Örneğin, "Şu kJşj bunu aradu" Kişilerin ilişkisinin tespit edilmesi... Yani trafığin tespit edilmesi için bir iz- lemedirbu. Bazen örgüt liderinin yurt- dışından bir kışınin telefonunu çaldınp kapatması, ya da merhaba demesi bir işaret sayılabiliyor. "Şuna dikkat et- mek gerekh'or'", "izieıneye değer" di- ve karar ahnıvor. Sonra mahkeme ka- ranyla aranan kişiyle ilgili dinleme iz- ni çıkanlması gerekiyor. - Suçlulann irtibatnun deşifresi mi hedefabıuyor? - Doğru... Bir suçu önlemek için ir- tibatı bulmak lazım. Bu kamu huzuru için gerekli... - Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkeme- si'nden alınan karar neyi içeriyor? - O kararla ilgili hiçbir dinleme ya- pılmamıştır. 0 karar belgesine bakıldı- ğında orada dinleme diye bir şey olma- dığı görülecektir. Zaten o habere bakar- sanız tüm Türkiye dinleniyor!.. Bunun için de 20 miryon görevli gerekiyor!.. - Haberleşme araçlannayönelik mü- dahalelerde nasıl bir vol izİenivor? - Bu olay örgütlü ve adi suçlar ola- rak ikiye ajnlarak değerlendirüebilir. Adi suçlarda bınnı öldüren katil fırar eder. telefon vardır dinlenir. Bu mah- keme karanyla yapılır. Sonra o dinle- meyle bir ızleme çalışması yapılır, ka- til yakalanır, telefon konuşması da ge- rektiğinde delil olarak mahkemeye su- nulur. -Telefon dinleme taröşması daha çok shasi bağlannlar nedenryie tepki çeki- )W? - Türkiye'de bu olay 1998'denbuya- na bir sisteme ve yasal dayanağa otur- tulmuştur. Ancak örgütlü suçlarda din- leme olayı bitmiştir. Çünkü örgüt üye- leri artık dinlense de dinlenmese de bu endişeyle hareket ederek telefonla ko- nuşmuyor. Dinleme etkisiz kalıyor. Te- rörle mücadele hassas bir konu, telefon tespit ve izleme faaliyetleri nedeniyle geçmişte ülkede büyük yara açan terör olaylannın devamı önlenmiş, bazı ey- lemler de gerçekleşmeden engellen- miştir. - Dünyamn her tarafinda bu uygula- mavarmı? - Haberleşme araçlanna suçlann ön- lenmesi için müdahalenin olmadığı bir ülke olamaz. Her ülke yangın çıkma- ması için nasıl önlemim alıyorsa bu işi de yapıyor, yapmak zorundadır. - Keyfi dinlemeler oluyor mu? - Bu dinleme ve izleme teknolojısi- nin ciddi bir sistemi ve altyapısı var. Ki- min ne yaptığı bellidir. Birileri başka- smın telefonuna şöyle bir bakayım di- yemez. Yaparsa aradan iki yıl da geç- se bu durum dijital ortamda görülür ve niye yapıldığınm hesabı sorulur. Türk işadamları yaşamlanm yitirdi • BAKÛ(AA)-Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk işadamlanndan Mustafa Zorbaz trafik kazasında, iş için Bakû'ya gelen Yiğit Gencel ise kaldığı otelde henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Gencel'in ölümüyle ilgili resmi açıklama için otopsi sonucu bekleniyor. Gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından her iki Türk işadamının cenazelerinin bugün sabah uçakla Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor. Müdür, öğpetmeni dövdü • KONYA (AA) - Konyanın merkez Selçuklu ilçesindeki Mustafa Necatibey llköğretim Okulu Müdürü M.A, öğretmen Oğuz A'yı dövünce açığa alındı. Olay. kavgaya tanık olan öğrencilerin, velilerine anlatmalan sonucu ortaya çıktı. Müdür M.A'nın öğretmeni öğrencilerin gözü önünde tokatladığı da ortaya çıktı. Okul müdürü M.A. ile müdür yardımcısı R.G. açığa alınırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Nemüoğkı yaşamın yitimi • İstanbul Haber Servisi - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu (84), Istanbul'da yaşamını yitirdi. Nemlioğlu için pazartesi günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesf nde tören düzenlenecek. Törenden sonra Teşvikiye Camii'ne götürülecek olan Nemlioğlu'nun cenazesi, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Iranh sanık yargıtanıyor • tstanbul Haber Servisi - Polisten kaçarken elindekı silahla Şişli Terakki Lisesi'ne girerek iki kişiyi rehin alan Iranlı sanık Bedran Muhammet Ali Rızai'nin yargılanmasma başlandı. istanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesı'nde duruşmaya kahlan sanık Rızai'nin savunması yeni TCK uyannca avukatı olmadığı için alınamadı. Müştekiler ise sanıktan şikâyetçi olmadıklannı söylediler. Rızai de söz alarak "Kendimi savunmak istemiyorum. Vicdanımda kendıme en ağır cezayı verdim" dedi. Duruşma ertelendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Çalışkan, telefon dinlemeyi değerlendirdi Teknolojiden yararlanıyoruz' ÖğrenciKadınDerneği(ÖKD)üyeleri,ÖSS'ninkaldınlmasıw yük^köğretiminparasızoJmasıisteınijieÇemberlitaşKELisesi önünde dün basın açıklaması yapü. "ÖSS kaldmlsın ünhersite haklanu istiyonınT ve "Herkese eşit, parasız yükseköğretim hakkT sloganlannı atan kız öğrenciler, kadınlarmhâlâokTitulmadığLİ^kakiı^w^ beürttiler. Oğrendler, cinsryetçi eğitime son verilmesini istedikr. (Fotoğraf: SERKAN YILDIZ) Telefon dinlemeyle ilgili haberlere devletin zirvesinden yanıt 'Türkiye lıııkıık devletidir' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Cumhurbaş- kanlığı Dışişleri Başdanışmanı ve Özel Kalem Müdürü Sermet Atacanh, MtT'in Cumhurbaş- kanlığı'run telefonlannı da dinlediğine ilişkin ha- berlere, "Türkiye bir hukuk devletidir. Her şe- yin hukukdevletiparametreleri çerçevesinde ya- pdması gerekir" yanıtmı verdi. Atacanh, basım bilgilendirme toplantısında kendisine yöneltilen "MTFin telefon dinlemesi çerçevesinde Cumhurbaşkanhğı'nm telefonlan- nı da dinlemesini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusu üzerine, "Bunun gerçek olup olnıadığıru bilemivonıın" dedi. Türkiye nin bu-hukuk dev- leti olduğunu vurgulayan Atacanh, bu çerçeve- de her şeyin hukuk devleti parametreleri çerçe- vesinde yapılması gerektiğıni kaydetti. Cumhurbaşkanhğı içindekı "Müze Köşk"ün restorasyonu çalışmalanna değinen Atacanh, bu özel mekânın yaşatılması için "kıh kırk ya- rarak" çahşmalar yapıldığını söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü tsmail Çahşkan, telefon dinleme ile izlemenin farklı yöntemler olduğunu savunarak, terör ve organize suç gruplanmn faaliyetlerinin ortaya çıkanlabilmesi için güvenlik güçlerinin teknolojik olanaklan kullanmasımn kaçınıhnaz olduğunu bildirdi. Çalışkan. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde düzenlediği haftahk bilgilendirme toplantısında, MtT'in telefon izlemelerini değerlendirdi. Ismail Çalışkan, MİT'in telefon izlemesi konusunda aldığı mahkeme karannı ammsatarak, emnıyetin de böyle bir karar alıp almadığı şeklindeki soru üzenne, organize suç örgütleri, terör örgütleri ve uyuşturucu, insan tıcareti yapan örgütlerin faaliyetlerini yürütebilmek için teknolojının her tiirlü imkânını sınırsızca kullandığına dikkatı çektı. Çahşkan. şunlan söyledi: "Güvenlik güçlerinin en önemli görevierinden birisi de suçlann obnadan önlenmesidir. Suçlann haber ahndığı anda bunun eyleme dönüşmeden, topluma zarar vermeden engellenmesi hedeflenmektedir. Eğer suç ohıştuysa suçu aydmlatmak, suçlulan yakalamak ve adalete tesh'm etmek diğer bir göre\idir. Bu telefon izleme ve dinleme konusu tamamen birbirinden farklı iki ayn konudur. Bu konular hukuk çerçevesinde yapdmaktadır." Bu arada DEHAP Genel Başkan Yardımcısı Hatke Korkut ve bazı partililer, partınm avukatlan Hanüt Geylani ve Mahmut Tanzi ile birlikte Ankara Adalet Sarayı'na giderek MÎT hakkında suç duyurusunda bulundular. Suç duyurusu dilekçelerinde, kararla milyonlarca vatandaşın potansiyel suç zanlısı sayılarak. haberleşme özgürlüğü ve gizliliğinin ihlal edildiğı savunuldu. Dinleme izni için daha önce Ankara Ağır Ceza Mahkemesine yapılan, ancak reddedilen başvurunun meşru amacı aştığı ve suç oluşturduğu ileri sürülen dilekçelerde, başvurunun reddedilmesinin suç duyurusu yapılan kışileri sorumluluktan kurtarmayacağı görüşüne yer verildi. KÜLTÜR KOLEJİ MEZUNLAR DERNEĞI (KÜMED) Biz olmaktan gelir bizim güzelliğimiz Ftnnda Makarna J ya bekleriz. 5 Haziran 2005 Pazar, Saat: 14.00 - 17.30 Kültür Koleji Ataköy Yerleşkesi, Ataköy 9. Kısım 17.30 - 20.30 Mezunlar Derneği Lokalinde "Bira Partisi" 9. Kısım Bahriye Üçok Caddesı (A9 Blok karşısı, Bakırköy Zabıta Md'lüğü yaru) Ataköy Tel: 0212 661 71 16 - 661 67 45 www.kumed.org.tr Küçük çocuklar için okulumuzun Anaokulu açk olacaktır. NİĞDE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2004 392 Vasiyet eden Ayşe Karadağ vasıyetname davasının verılen ara karan gereğince, Mirasçı Adnan Gürbüz'e tebligat yapılamadığından ılan yoluyla duruşma gününün teblığine karar venlmiş olduğundan, Mirasçı Adnan Gürbüz'ün duruşma günü olan 13.07.2005 tanh ve saat 10 30'da mahkememizde hazır bulunması gerektiği. duruş- maya gelmediğı takdirde davaya yokluğunda devam edileceğı. tebligat yerine kaım olmak üzere ilanen teblığ olunur. İ5.05.2OO5 Basın: 26086 Canımız Özcanımız ÖÖzcan ENSARI yı uğurluyoruz. Merhumun cenazesi 4 Haziran 2005 Cumartesi günü Kocaîepe Camii'nde kılınacak öğle namazını mütakip Ankara Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verilecektir. CUMARTESİ YAZILARI ATAOL BEHRAMOĞLU TY8 Gençlere Emanet... 1994'te Türkiye Yazartar Sendikası'nın başkanı olduğumda 52 yaşındaydım ve kendimi bu örgü- tün gelmiş geçmiş en genç başkanı sanıyordum... Az önce baktım, 1974'te kurulan sendikanın ku- rucu başkanı 1922 doğumlu Yaşar Kemal de o sırada 52 yaşındaymış... (Aziz Nesin, Oktay Ak- bal, Cengiz Bektaş, başkan olduklarında SO'lı yaşlardaydılar.) Geçen hafta sonundaki TYS ku- rultayı sonrasında başkan seçilen 1958 doğumlu Enver Ercan, başkanlık ipıni 46 yaşında göğüs- leyerek Yaşar Kemal'in ve benim rekorumuzu eli- mizden almış oldu... • • • 46 yaş gençlik yaşı mtdır? Neden olmasın! Çağ ve buna bağlı olarak da kavramlar değişiyor. öl- düklerinde Orhan Veli otuzlu, Cahit Srtkı ve Zi- ya Osman Saba kırklı yaşlarındaydılar. Yaşasalar büyük olasılıkla daha farklı ve yeni şeyler de ya- zacaklardı. ("Garip" üçlüsünün öteki iki şairinin, Ok- tay Rifat ve Melih Cevdet'in "poef//ca"lannı na- sıl yenileyip değiştirdiklerini, geliştirdiklerini biliyo- ruz. Aynı şey, belki daha da büyük olasılıkla Orhan Veli için de söz konusu olacaktı.) Fakat Orhan Ve- li'nin, genç yaşta ölmesine karşın şiirine son nok- tayı koymadığını söyleyebilir miyiz? Bu işlerde gö- rece bir yan hep vardır. Belki de kendimizi henüz yeterince yaşlı saymadığımız için daha gençleri- mizi "genç" diye adlandınyoruz. Fakat bence ne- den sadece bu da değil. Yukarıdaki örneklerin hep şiir alanından olması rastlantı sayılamaz... Bizim za- naatımızda, şiiryazariığında, geleneksel ustalık-kal- falık-çıraklık ilişkısi hep vardır. Daha yaşlılanmız var oldukça, daha genç olanlarımız, zanaatlann- da ne kadar ustalaşmış olsalar da az çok genç sa- yılacaklardır. Bu nedenle de, Türkiye Yazariar Sen- dikası'nın yeni genel başkanı Enver Ercan, hem us- ta hem genç bir şairdir. Kendisini ve yaklaşık ya- nsı "genç şair" olan yeni yönetim kurulunu kut- luyorum... • • • Türkiye Yazariar Sendikası çok güç günlerden geçerek bu günlere geldi. Verilen emeklerin, gös- terilen çabalann değerı, dışandan bakılarak anla- şılamaz. TYS bir özverı örgütü, gönüllüler kurulu- şudur. Başkanın ya da yönetim kurulu üyelerinin sendikadaki görevlennden ötürü herhangi bir ge- lirleri olmadığı gibi. sendikanın kendisinin de (bu gibi örgütlerin hepsi için söz konusu olduğu gibi) genellikle çok küçük ve yine genellikle kongre ön- celerinde toplanabilen üye ödentileri dışında sö- zü edilmeye değer bir gelirı yoktur... Bu "sendika" sözü de, haklı olarak. fakat bıkkınhk verecek ölçü- de tartışılmış, sonuçta da herkesçe kabul görecek bir sonuca ulaşılamamıştır. Türkiye Yazariar Sen- dikası'nın teknik anlamda bir sendika olmadığı ve olamayacağı kuşkusuz... Fakat "sendika"adiona yakışıyor. Sözcüğün hem çeyrek yüzyılı aşan biri- kim sürecinde kazandığı vurgusal anlamlar, hem de onu işçi sınıfıyla yakınlaştıran çağnşımsal özel- liği ile... 12 Eylül sonrasında kapatılan, yargılanan, kurulduğundan bu yana ülkemizin yakın tarihinin aynlmaz bir parçası olan Türkiye Yazariar Sendi- kası'nın geçmişi, onun bu adi hak ettığinin örnek- leriyle doludur... • • • 1974 yılında kurulan örgütümüz kuruluşundan otuz yıl sonra genç bir şairin başkanlığındaki genç bir yönetim kuruluna emanet... Son kurultaya üç grubun birden katılışını bir canlılık göstergesi sa- yıyorum. Hepsi de değerli arkadaşlardır ve seçil- miş olsalardı her bırinin aynı ölçüde başanlı ola- cağından kuşku duymam. Şimdi hepimizin göre- vi ülkemizin geçmekte olduğu bu güç süreçte Tür- kiye Yazartar Sendikası'nın yeni yönetimine des- tek olmaktır. Yazarlık emeğinin hakkıyla savunul- ması, demokrasi ve özgürlük savaşımında yazar- lık sorumluluğunun gerektirdiği konumun gerisin- de kalınmaması için... ataol b(Ş cumhuriyet.com.tr. Faks:(0212)513 85 95 HASAN SABİTOĞLU (GİRESliN) MEHMETGÜMÜŞ(KEŞ.\P) AHMETKILIÇ(ESPhl) ALAATTİN MURTAZA (TİREBOLU) GITISEL KlÇtiaUDIZ (BEŞİKDÜZÜ) ZEKİSOAŞI(ŞAVŞAT) ASIMKESER(ARDANUÇ) 31 MAY1S 1981 ESPÎAT KOZKÖY'DE KATLEDİLİŞLERÎNTN 24. YILINDA UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ... GİRESliN'DAN YOL ARKADAŞLARI PE>fDIK 1. AILE MAHKEMESİ'NDEN 2004 1569 E. 2005 412 K. Davacı Meryem Zıljkiç tarafından davalı Naser Ziljkiç aleyhine açılan 2004' 1569 Esas sayılı boşan- ma davasının mahkememizce 06.04.2005 tarih 2005/412 karan uyannca boşanmalanna hükmedil- miştir, Davalı Emın ve Sanıye'den olma Sakaryalı. Sakar- ya merkez. Çukur Ahmedıye Mh. c: 3 h: 976'da nüfu- sa kayıtlı bulunan Naser Ziljkiç bilinen en son adresi K.ökn'ar Sk. Birlık Apt N: 6 3 Yeşılbağlar Pendık is- tanbul olduğu, davaüya yöntemıne uygun tebligat ya- pılamamış karar teblığı mümkün olamadıgı gibi, tüm araştırmalara rağmen de teblıgata uygun baskaca ad- resi tespit edılemedığinden. ilanen tebligat yaptınlma- sına karar venlmıştir. Adi geçen davalıya karann ılan tanhinden 7 gün sonra teblığ edılmış sayılacağı hususu 7201 sayılı TK. 28 ve devamı uyannca ilanen teblığ olunur Basm 26185
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog