Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

\ HLı£l MN 2005 CUMARTESİ CUMHURİYFT SAYFA HABERLER Baykal, üç bakanlıktaki görev değişiminin sandığa dek uzanacağmı savundu 'Çorap söküğübaşladı' \ıwer SHP'den istia etti Cımaiımıriyet Bürosu) - Hafca VJletvekih Züfcmfir \mber, SHP'den ıstif^ttı Amberın ıstirfistyh SHP'nın miLltveüli sayısı4'e ındx.rH? içinde muhalıf hare^t ı;inde yer alıp bır süre nce bu partıden a Zûheyır -arkadaşıyla birlice kahldığı SHP'den de d m zvnldı. Amber dün TBİÎM Başlaılûı'na ilettiği ıstii"; iilckçesinde. "göüüğ'l lüzum ûzerine SHZFıemstifa ettığini" bilcüii. \mber'inörgütle ılgiLı •dcntılan olduğu ıfad^edidi. Entoianve Edctaan görüştü • A\K\RA (Cuiihnriyet Bürosu) - BaşMean Recep Tayyip Erd<£aıile ABD'nin Anltra- Büyükelçisi Eri c Edelman, öğle yemî|uıde bir araya gelcl Erdoğan veda yem*|imde, Edelman'a cam .şletneli tabak hedi:e etti. Başbakanlık Resm Konutu'ndaki yemtge. Başbakan ErdcjaıTın eşi Emine Erdcia» ile Eric Edehanıneşi Patricia Edelmauu Erdoğan'ın oğluBüal Erdoğan, BaşÎEİcan Erdoğan'ın Dış üşlaler Danışmanı ve tsanbul Milletvekili Egccen Bağış ile eşi Beytan Bağış da katıldı. Kampanya başanya ulaştı' • AVKARA (Cıunhııriyet Bürosu) - Türfcye Soroptimist K.uliç)leri Federasyonu Atatirk Toplum Eğitim Meıiezı ve Çankaya HalkE£ntim Merkezi tşbüiıği'nce düzenlenen •»kuıra yazma kurslannı başanyla tamamlayanlar törenle dün sertifıkalannı aldı. Töreae katılan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in eşi Semra Sezer, "Ulusal Eğjtıme Destek JCarrşaJiyası" kapsamında açılan okıuna yazma, beceri ve tneslek kazandırma kurslannda toplam 4 mityon 615 bin614 kişiıun eğitim gördüğünü bildirerek kampanyanın başanya ulaştığını söyledi. AKP iktidarına TÜBtTAK tepkisi • Haber Merkezi (AA) - Zonguldak Karaelmas Ünhersitesi Yönetım K-urukı adına açıklama yapan Rektör Prof Dr. Bektaş Açıkgöz, AKP hükümetinin rÜBÎTAK'la ilgili yasal değişiklik girişimine tepki zösterdi. Açıkgöz. 'Şu andaTÜBttAK'laügilı olarak TBMM'de görüşülmekte olan yasa tasansı TÜBİTAK'ın özerk yapısını sıyasal iktıdarlann güdümü altına alabılme olanağı vermektedir. Yurdumuzun en önemli ve öncü bilimsel araştırma 'îiırumu TÜBtTAK' ın özerk yapısııun bozulmasına neden olabılecek bu yasa çalışmasının uygun olmadığı görüşündeyiz" diye konuştu. Vailik yasal mceteme başlattı • Haber Merkezi- Şanlıurfa Vali Yardımcısı AdilNas.20Mayıs2OO5 tarihinde gazetemızde "Cankurtarandan ındirip yürirttüler. Diyaliz hastası Başbakan trafiği kurbanı" başlığıyla yayımlanan haberle ilgili yasal işlemin başlatıİdığını bildırdi. Nas. "Inceleme sonucunda; ihmaü görûlenlerin tespitı haliade haklannda yasal işleın yapılacaktır" dedi DenizBavkaL HAKANDİRİK IZMtR- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, üç bakanlıktaki gö- rev değişiminin hükümeti kurtar- maya yetmeyeceğini savunarak "Çorap söküğü başladı, ipi çek- tikçe gerisigetir. Hükümet bundan sonra dikiş tutacak an, göreceğtt" dedi. tzmir Metrosu"nun Üçyol-Üç- kuyular hattının temel atma töre- ni için tzmir'e gelen Baykal, DSP Genel Başkanı Zeki SezerTe bir- likte indiği Adnan Menderes Ha- vaalaru'nda gazetecüerin sorula- nnı yanıtladı. Üç bakanlıktaki gö- rev değişimini değerlendiren Bay- • CHP Genel Başkanı Baykal, '"Asıl yanlış olan hükümet politikalandır. Hükümet, bundan sonra dikiş tutacak mı, göreceğiz" diye konuştu. Hükümetle ilgili şikâyetlerin arttığma dikkat çeken Baykal, "Asıl değişimi millet sandıkta yapacak" dedi. kal, "Bize sorarsanız üç bakanyet- mez. Türkiye'debu hükümetin uy- guiamalaırvla ilgili ciddi olumsuz- hıldarbirflo^şMyetierçoğalmış- tır. Köklü bir değişime. anlayış, zümiyet, potitika, kadro değişuni- ne ihtiyaçvannr. Kısmi değişiktik- le durum kontrol aluna abmnakis- teniyor" dedi. Üç bakanın kendi sorumluluk alanlannda büyük yanlışlar yap- tığını, ancak bunlann hükümetin "kolektif" sorumluluğu altında olduğunu kaydeden Baykal. Baş- bakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, değişim istemine boyun eğmek zorunda kaldıgını dile getirdi. Asıl değişimi, milletin sandıkta yapa- cağını söyleyen Baykal, şunlan kaydetti: "Hükümetin poütikala- nna karşı olusan tepki karşısmda, bakanlar feda edflerek durum kur- tanlmakisteniyor. Ama bununge- risi gelecektir. Gehnesi de gereki- yor. Bu böyle noktalanamaz. Hü- kümet, bundan sonra dikiş tuta- cak nu, göreceğiz. Kişi değiştire- rekşikâyetleri ortadan kakhrmak mümkün değildir. Asıl önemli de- ğişimi millet sandıkta yapacak. Yanhş olan hükümetin izledigi po- litikadır. Türkiye, işsizliğin pada- ma yaşadığı bir ülke haline geldL 20 milyon insan yoksuDuk sının- nm altında. Bunlar, hükümetin verdiği rakamlar. tktidara yöne- ükşikâyetier arbnca, öncegeçmiş iktidarlan suçlarlar. O dönem ya- şandı. tkinci aşamada kendi ym- lanndakileri suçlarlar. Şimdi bu- nu yaşıyoruz. Üçüncü aşamadais- tifa mektubu vazüır." KONUYU MECLİS'E TAŞIDI CHP, 'dini inanç anketine' tepkigösterdi ANKARA(Cumhuri- yet Bürosu) - Mılli Eği- tim Bakanlığı' nın izniy- le bir doktora öğrencisi tarafindan ilköğretim öğ- rencileri ve velilerine yo- nelik "dini inanç ve ka- naat" anketi uygulanma- snıa CHP'den tepki gel- di. CHP Yalova Milletve- kili Muharrem tnce ve Tekirdağ Milletvekili EnisTütüncü soru öner- gesiyle konuyu Meclis gündemine taşıdı. CHP'li TBNIM Millı Eğitim Komisyonu Üye- si tnce, Milli Eğitim Ba- kanı HüseyinÇeKktara- findan yanıtlanması ıs- temiyle TBMM Başkan- hğı'naverdiği soru öner- gesinde, Ankara'daki ba- zı okullarda yapılan "din kültürü ve ahlak bilgisi derskrine karşı tutum ölçeği"nin anayasanm 24. maddesinde yer alan "kimseiba<iete,diniavin vç törenkre kaalmaya, diniinanç ve kanaatleri- ni açıklama\a zorlana- maz. dini inanç w ka- natlerinden doiayı kına- namaz, suçlanamaz" hükmüne aykın olduğu- na dikkat çekti. Böyle bir ankete izin veren bakanhk sorumlu- lan rıakkmda "işlem ya- pıhp >apdma\'acağı n so- rusuna da yanıt isteyen tnce, bir süre önce bu tür izüıleri verme yetki- sinin bakanlığın taşra teşkilatından alınarak merkez teşkilatına ve- rildiğine işaret etti. Tütüncü de Başbakan Recep Tayyip Erdo- ğan'ın yanıtlanması iste- miyle TBMM Başkan- bğı'na verdiği soru öner- gesınde ankette yer alan sonılan anımsatarak bu sorulan "laik ve çağdaş bir hukukdevietinin baş- bakanı olarak nasıl de- ğerlendirdiğini r ' sordu. Tütüncü, "Söz konusu anketi yanlış buluyorsa- nız. başta Milli Eğitim Bakanı olmak üzere, so- nunlular hakkında ne türbirişlemy-apmayıdü- şünüyorsunuz'' sorusunu yöneltti. MEB'den açıklama Milli Eğitim Bakanlı- ğı, Ankara'da bazı ilköğ- retim okullannda yapı- lan öğrencilere yönelik dini içerikli ankete, An- kara Ûniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğıtimi Anabilim Dalı araştırmagörevlisi lsma- ilAna'nın istemi ıncele- nerek izin verildiğıni bil- dırdi. Bakanlık. velılere yönelik anket formu için ise Bakanlık'tan izin alın- madığmı savundu. "tstifa etmedim.Başbakan'ın takdiridir" drven Guldal Akşit, makamınıNimetÇubukçu'ya devrettL (AA) Başbakan Erdoğan'ın, tarihsiz istifa dilekçesi aldığı belirtiliyor Kabînede istifa bümecesi ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'm kabinedeki değışiklikle ilgili açıklamasında "Arkadaşlanmız istifalannı verdiler" demesine karşın, değişikliklerin hükümet kurulurken bakanlann tümünden alınan tarihsiz istifa dilekçelerinin işleme konulmasıyla gerçekleştiği belirtiliyor. Devlet Bakanlığı makamını Nimet Çubukçu'ya devreden Güldal Akşit'in "İstifa etmedim, Başbakan'm takdiridir" sözleri bu olasıhğı güçlendinyor. Başbakan Erdoğan'm, parti içerisinde yalnızca Dışişleri Bakanı AbduDah Gül'le paylaştığı kabine değişikliği, göre\ den alnıan bakanlann istifa dilekçesi verip vermedikleri tartışmasına neden oldu. Erdoğan'ın, değişim yöntemini açıklarken kabine dışı brraktığı bakanlar için, "Arkadaşlar sağ olsunlar. istifalannı vererek önümüzü açülar" demesine karşın. değişiklik öncesi Güldal Akşit, Zeki Ergezen ve Saml Güçlü'den istifa dilekçesi almadığı belirtiliyor. Erdoğan'ın buna karşın hükümet kurulurken tüm bakanlardan topladığı tarihsiz istifa dılekçelenni işleme koyduğu kaydediliyor. Değişikliklerle birlikte Devlet Bakanlığı koltuğunu Nimet Çubukçu'ya devreden Güldal Akşit'in "İstifa etmedim, Başbakanımızın takdiridir" sözleri de Erdoğan'm çelişkisini ortaya koydu. Kabinenin yeni bakanlan, Mehdi Eker ve Fanık Nafîz Özak da dün düzenlenen törenlerle makamlanna oturdular. 2000 yılında 33 olan akaryakıt kaçakçılığı olaylan 2004'te 507'ye yükseldi Habur^da kaçakçı patlaması • TBMM Akaryakıt Kaçakçılığı Araştırma Komisyonu'na bilgi veren bürokratlar, ekonomik nedenler ve kişilerin kolay para kazanma arzusunun kaçakçılığı arttırdığını belirttiler. Bürokratlar PKK'nin kaçakçılardan haraç alarak mali kaynak yarattığına da dikkat çektiler. EMtVE KAPLAN ANKARA-TBMM Akaryakıt Kaçak- çılığını Araştırma Komisyonu. Habur'da yaptığı incelemelerde olay sayısına göre kaçakçılığın 2003 yılında 4 kat, 2004 yı- lında ise 2 kat arttığun ortaya çıkardı. Ko- misyona bilgi veren yetkililer, PKK'nin kaçakçılardan haraç aldığını vurgulayarak. kaçakçılığın önlenmesi için akaryakıt fi- yatlannı yükselten vergi oranlannda in- dirim yapılması gerektiğini vurguladılar. TBMM Akar\r akıt Kaçakçüığını Araş- tırma Komisyonu'nun Habur'da yaptığı in- celemelerde kaçakçılığın son 2 yılda yük- sek oranda arttığı ortaya çıktı. Habur sı- mr kapısında 2000 yılında 33 kaçakçılık olayı ortaya çıkanlırken. 2001 >ılında bu sayı 32 olarak gerçekleşti. 2002 yılında ka- çakçılık sayısı 56'ya çıkarken, 2003 yı- lında 4 kat artarak 282'ye ulaştı. 2004 yı- lında ise 2 kat artarak 507'ye yükseldi. Habur, Van ve Şırnak'ta komisyona bil- gi veren bürokratlar. şu değerlendirmele- ri yaptı: • Akaryakıt kaçakçılığı nedenleriara- sında genel olarak ekonomik nedenler, kişilerin kolay para kazanma arzulan, ül- kemizde akaıyakıt üzerinden alınan ver- gilerin viiksek olması ve kaçak akaryakıt fîyatının normal piyasa fıyatunn çok al- tuıda olması sayılabilir. • Ülkemizde kaçakçılık olaylarının önlenmesi ile ilgili birçok birim teşkilat- landınmış ve de görevlendirilmiş olma- sına rağmen aralannda bilgi abşı ve ko- ordinasyon eksikliği olduğunu kabul et- mek gerekir. • Habur sınır kapısının mevcut fiziki durumu da tüm özverili çalışmalara kar- şın kaçakçılıkla mücadeleyi zorlaştıncı bir yapı arz etmektedir. EMNtYETTE ATAMALAR Erdoğan'ın koruması daire başkaulığında ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'm koruma amirlığini yapan Maksut Karal. Güvenlik Daıre Başkanlığı'nda görevlendirildi. Karal, Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde görev yaptığı dönemde "işkence yapüğı" savıyla Erdoğan'ın Hollanda gezisi sırasmda protesto edilmişti. Ordu Emniyet Müdürü Ömer Sağırkaya'nm da görevinden almdığı bildirildi. Sağrrkaya, tçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu'nun talımatıyla görevinden almarak, vekaleten APK uzmanlığına atandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'm yakın koruma amirliğini yapan ve bir süre önce bu görevden alman emniyet amiri Maksut Karal ise Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı'nda görevlendirildi. Başbakan Erdoğan'm Hollanda'daki temaslan sırasrnda, Erdal Gökoğlu adlı kişi, Karal 'ı kastederek, u Yammzdald işkencecL Bana işkence yapan polis" demişti. UYGULAMALI DİN DERSt EĞITİMİ Hüseyin Çelik'e İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - CHP Izmir Milletvekili Türkan MiçooğuBan, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇeKkten gelecek öğretim döneminde başlatılacak uygulamalı din eğitinü dersinin içeriğini açıklamasrnı istedı. Çelik'in yanıtlaması istemiyle bir önerge veren Miçooğullan, şu sorulan yöneltti: • Uygulamalı dın dersi eğitımini, Türkiye Cumhuriyeri'nin temcl sorusu niteliklerinden biri olan laiklikle bağdaştırmak mümkün müdür? • Uygulamalı din dersinde öğrencilere gösterilecek ya da öğretüecek pratikler nelerdir? • Din dersi zorunlu dersler arasında yer almaktadır. Bu durumda farklı dinlere ya da tslam dininde yer alan farklı mezheplere bağlı öğrenciler için nasıl bir uygulama ya da pratik eğitim verüecektir? POLntKA GÜNLÜĞC HİKMET ÇETİNKAYA Anımsatma Yavaş yavaş dişlerini göstermeye başladılar. öte- den beri "din maskesi" altında kafalanndaki "şeri- at devleti" modelini yaşama geçirmek istiyorlardı... Graham Fuller. "Isiami düşünce mantığını" an- latırken çok önemli bir noktanın altını çizmişti yıllar önce: "...Türkiye, bugün Islamidüşünce veeğilimlerko- nusunda daha esnek olmalı. Iran gibi olun demi- yorum. Daha esnekolmalı. Islamın Türkiye'nin kül- türel ve entelektüel mirasının bir parçası oldu- ğunu kabul etmek gerekir. örneğin Kuran kursla- nna, medreselere önem verilmeli. Laiksistem Tür- kiyeye zarar verdi. Din kültürü bir kenara itildi Tür- kiye'de..." Şimdi bu noktada bir duralım ve 14 Şubat 1998 tarihinde bir gazetecinin Fethullah Gülen-Papa 2. Jean Paul görüşmesini nasıl değeriendirdiğine bir göz atalım: "Fethultah Gülen-Papa 2. Jean Paul görüşme- si, Papa 'nın Fidel Castro ile görüşmesinin hemen ardına denk geldı. CNN kameralan önünde yapı- lan Kübaziyareti, Papa'nın kayda değerbir 'ulus- lararası aktör' olduğunu kanıtladı ve işte Papa'nın bu ziyaretin hemen ertesinde Vatikan'da Fethul- lah Gülen'le görüşmesi, Fethullah Hocaefendi'yi de bir 'uluslararası aktör* konumuna getirmiştir. Bundan böyle Fethullah Gülen'in, Türkiye içinde- ki ve dışındaki faaliyetlerine, Türkiye'deki 'rejim'ın yönelebileceği 'müdahateterVn 'uluslararası meş- ruryet alanı' kendilığinden ortadan kalkmış olacak- tır. Içerde, kamu vicdanında, bu niyetli 'müdaha- leler'/n zaten 'meşruiyet zemini' bulunmamaktadır. Bu yola gidilirse, Türkiye, tümüyle 'izolasyonist- totaliter1 bir rejim olma yolunu seçmiş olacaktır; ki, bunu yapmaya kalkışanlar, Türkiye'yi 'destabi- lize etmeye' yani istikrarsızlaştırmaya karar vererek toplumumuzu 'intihara sürüklemeye' kalkmış ola- caktır. Bu bakımdan, Fethullah Gülen-Papa gö- rüşmesi, Türkiye'nin demokratikleşme süreci açı- sından çok değerii bir 'emniyet supabı'dır; ve yi- ne dolaylı yoldan Türkiye'nin bir 'istikrar ülkesi' ol- ması doğrultusunda önemli bir katkıyı ifade et- mektedir. " • • • Bugün Türkiye'de yaklaşık 17OO'ün üzerinde özel ilköğretim okulu ve lise bulunuyor. özel okullann bini tarikat şeyhlerinin denetimi al- tında!.. Devlet okullanna gelince... Okullar hemen hemen imam hatip kökenli yöne- ticilerin elinde... Laik demokratik Cumhuriyet'te okullar Sünnileş- tiriliyor, uygulamalı din dersleri başlıyor... Heryerde Kuran kurslan açılıyor... Açılan Kuran kurslannın duyurulannı bılmem görüyor musunuz? Kuran kurslanna gidecek öğrencilere aynı za- manda ortaokul ve açık lise diploması alabilecek- leri duyuruluyor... Türkiye'de resmi Kuran kursu sayısı 5 bin, kaçak Kuran kursu sayısı ise 6 bin... Diyanet Işleri Başkanlığı'na bağlı Kuran kurslan- nın çoğu kapatılmıştı, yeniden açılıyor!.. Tarikat okullanndaki denetimsizlik ise öteden be- ri biliniyor!.. Islami Hareket'ten Hizbullah'a dek uzanan kök- tendinci terör örgütleri nerelerde boy verdi? Kuran kurslannda ve camilerde... DGM tutanaklannda camilerin ve Kuran kursla- nnın 'örgütev/'ne dönüştürüldüğünü Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan bilmiyor mu? Bir hafta önce Almanya'da Türkiye Araştırmalar Merkezi Direktörü Faruk Şen'le konuşuyordum... Şen, Almanya'da dolandınlan saf Müslümanlara camilerde tuzak kurulduğunu anlattı uzun uzun... Dün Aykut Küçükkaya nın manşerten çıkan "Soyguna din kılıfı" haberi de Faruk Şen'i doğru- luyordu... Faruk Şen ilginç bir başka değertendirme daha yaptı: "Türkiye 2005 yılında AB üyesi olsaydı; AB büt- çesine maliyeti net 9.13 milyar Euro olacaktı." • • • AB de Türkiye'ye oyun oynuyor tıpkı Graham Fuller gibi... llımlı Islam ve Türkiye... Avrupalılar yavaş yavaş ayılmaya başladı... Şu soruyu soruyorlar: Türkiye'de laikliğin altı oyulmuyor mu?" Kimileri de başka bir soru yönettiyor. "Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin maliyetiyük- sek değil mi?" F'rof. Dr. Faruk Şen, "Hayıröy- le değil" deyip ekliyon "Türkiye ile aynı kulvarda ko- şan Polonya, 2005 yılında AB bütçesinden 7 milyar Euro ala- caktır. Polonya'ya kişi başına 115 Euro ödenirken Türivye üye olsaydı kişi başına 133 Euro verilecekti..." hikmetcetinkaya '< cumhuriyetcom.tr Faks numaramız: 0212/513 90 98 DSP Cenel Başkanı Sezer Telafîsi zor ödünler veriliyor' tZMİR(Cumhuri>et Ege Bürosu)-DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, dış politikada telafîsi zor ödünler verildiğini kaydederek AKP'nin karşısında muhalefetin sessiz kalması nedeniyle toplumun kaygîh olduğunu söyledi. Gazetemizin tzmir Bürosu'nu ziyaret eden Sezer. "Etkffiİ ve sağduyulu muhalefet yapma iddiasmdaviz. Sesimiz duyulma>ı a başladıkça daha farkh şeyfer oiacak Hükümetin, ulusal birtik ve çıkarlanrruzla ilgili duruşu son derece sakmcah. Bunun karşısmda muhalefet de sessiz. Avrupa Biıüği için çok tehfikeü ödünler veriliyor. Toplum. geüşmelerden son derece ka> gıh. Ekonomi kötü gidebflir, bunu bir şeküde düzeltirsiniz. Ama özeDJkle dış politikada telafısi son derece zor ödünler veriliyor. Bu sorunlan aşacak olan yine biziz. DSP'nin özlenmekte olduğunu gözHiyonun" diye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog