Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

4 hitZlRAN 2O05 CUMARTESt 4- CUMHURİYET SAYFA HABERLER VDNETIM KURULU TOPLANDI Ittrgan, 68'lüer Eirliği Vakfi başkanı Istanbul Haber Senin-68'lüerBirliğiVak- fı Başkanlığı'na Sönmez Targan seçıldi. ^ Vakfin, yapüan 7. olağan genel kurulunda, yönetijnkurulu,Sönnwz Targan, CüneytAka- bn, Namık Kemal Boyi, Hüseyin Yalçm Gök- seL Cemil Orkunoğtu. Merdan Aslan ve Meh- v - met Uhısoy dan oluştu. Yapüan yönetim kuru- lu toplantısında Sönmez Targan vakıfbaşkan- ': lığına, Namık Kemal Boya sekreterliğe, Hü- seyin Yalçın Göksel de saymanlığa getirildi. Vakfin yeni başkanı Targan, önümüzdekı dönem vakıf hedeflerine ilişkin şu değerlen- dirmelerde bulundu: "68'Heri 68'B yapan bü- tttn düşün ve değeıier kskançhkla korunacak- tir. Her türiü emperyalist poütika ve ABD sal- dırgaıüığına karşı her cephede ödünsüz bir sa- vaşını sürdürülecektir. Enıperyulizme. faşizme ve her türiü gerieflige karşı verilen bağımsızlık, demokrasivesosyaliznı savaşımlannadestekve- rikcektir. Emekten yana olan tüm ekonomik, demokratik, hak ve özgurtükkr savaşunınm yanında ohınmasına özen gösterilecektir. Vakıf kap»aloendini68*lolaraktanımtnanhangj>aş, cinsiyet ve etnik topluluktan olursa olsun her- kese açık tutulacaktır. Özellikle sol alanda buhınan tüm parti ve sr.il toplum örgütieriyle canbüişkikr kuruhnasmave hepsine eşit uzak- hkta buhınumıasına özen gösterilecektir." İZGİNİSÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk J>lMİ-Et>IN(Z TEK5ESLİ Ebktronik sistem, suçlulann hızla yakalanabilmesi için olay yerine en yakın birimleri harekete geçirecek Kapkaçateknolojik önlem Bakan Koç'un l şi!a' yorumu • İstanbul Haber Servisi- Zeytinburnu Beledıyesi'nin Mekezefendi Geleneksel Tıp Demeği ile birlikte düzenlediği "6. Vlerkezefendi Geleneksel TıpFestivali" başladı. Festivalin açılışına katılan Kültür ve Tunzm Bakanı Atilla Koç ve îstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş halka 41 çeşıt baharatın kanşımuıdan oluşan mesir macunu dağıttı. Koç, modem tıbbı reddetmedık- leriai belirterek "Allah her şeyin içine bir şifa vermiştir, ama bunu kullanmak, bunu o gözle bakarak kullanmak için Merkez Efendi gibi hem zahiri, hem Batıni ilim sahibi oknak gerekir. Bizım iktidanmız da gerçekten ülkemiz için, insanımız için şifadır"' dedi. Eski belediye başkanı ve oglu olduruldu • KİLİS (AA) - Eski Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin ve oglu Cahit Çetin uğradıklan silahlı saldırı sonucu öldü. Kilıs'te otogar kavşağında bulu- nan bir restoranda oğluyla bir- likte yemek yediği sırada eski Başkan Çetin'in yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi silahla masada oturanlara ateş açtı. Çetin ve oğlu yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili sohışturmanın geniş çaplı olarak sürdürüldüğü kavdedildi. teOAŞ'tan abonelik kampanyası • İstanbul Haber Servisi - IGDAŞ, yeni fırsatlar ve ödeme ! kolaylıklanyla yaz dönemi abonelik kampanyasını başlattı. Yapılacak çekilişle yeni doğalgaz abonesi olacak 200 kışıye bir yıl ücretsiz doğalgaz ve 100 kişiye de kombi venlecek. İGDAŞ Genel Müdürü K. Levent Tüfekçı 6 , Hariran - 15 Ağustos tarihleri ' arasında gerçekleştırilecek • kaınpanyada Istanbullulara , abonelik bedelini kredi kartıyla 6 taksitte, peşın ödemede ise 4 taksitte ödeme kolayhğı ' suntıldugunu açıkladı. AYŞESAYIN ANKARA- Son yıllarda hızla ar- tan kapkaç olaylanna karşı, yeni Türk Ceza Yasası'yla cezai yaphnm getirilirken Emniyet Genel Müdür- lüğü de faillerin kısa sûrede yaka- lanması için yeni 'teknolojik'' ön- lemleri devreye sokmaya hazırlanı- yor. Içişleri Bakanı Abdülkadir Ak- su son 3 yılda Türkiye'de 30 binin üzerinde kapkaç olayıyaşandığını be- lirterek kapkaç faiİlerinin hızla ya- kalanabilmesi için olay yerine en yakın emniyet birimini uyaracak "mobil elektroniksistem entegrasyo- nu (MOBESE)" projesinin tamam- lanma aşamasına geldiğini bildirdi. Içişleri Bakanı Aksu. CHP Bursa Milletvekilı Kemal Demireiın Tür- Içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, CHP'li Kemal Demirerin kapkaç olaylanyla ilgili soru önergesine verdiği yanıtta 2002'de 12 bin 843, 2003'te 13 bin 16, 2004'te 5 bin 342 olmak üzere toplam 31 bin 201 olayın emniyet kayıtlarına geçtiğini belirtti. kiye'de son 3 yılda yaşanan kapkaç olaylanyla ilgili soru önergesini ya- mtladı. Aksu'nun verdiği bilgiye gö- re2002'de 12 bin 843,2003'te 13 bin 16, 2004'te 5 bin 342 olmak üzere toplam 31 bin 201 emniyet kayıtla- rına geçen kapkaç olayı yaşandı. Bu süre içinde kapkaça maruz kalan 598 kişi yaralandı, 7 kişi ise yaşamın yitirdi. Kapkaç suçu nede- niyle 173'üyabancıuyruklu olmak üzere toplam 12 bin 370 kişi yaka- landı. Aksu, Demirel'in yakalanan kişilere ne gibi cezalar verildiği so- rusunu ise yanıtsız bıraktı. Aksu, kapkaç faillerıne "anında müdahale" için kısaca MOBESE olarak adlandınlan "mobü elektro- niksistem entegrasyonu" projesinin devreye sokulacağım. bu konudaki çalışmalarda son aşamaya gelindi- ğini bildirdi. Aksu, sistemin devreye girme- siyle gasp, hırsızlık. kapkaç olay- lanna kısa sürede müdahale edi- lebileceğüıi ifade etti. MOBESE, Emniyet Genel Mü- dürlüğü araçlan için tasarlanan ve mobil iletışım teknoloji kullanıla- rak suçluya hızla müdahaleye ola- nak tanıyan "akdlı uyan sistemT olarak da tanımlanıyor. Cep telefonlarında kullanılan GPRS sistemi kullamlarak ana mer- kezin olaylann olduğu anda sistemi ile emniyet birimleri arasında kolay ve şifreli haberleşilebildiği gibi, su- çun işlendiği yerdeki emniyet biri- mini de uyararak, kısa sürede olay yerine ulaşmasma olanak sağlıyor. MOBESE 'nin en önemli özellikle- ri arasında olaylann sayısal harita- da analizi. gelişmiş veri tabanı sor- gulamalan yapabilme, kolay ve et- kin ekip koordinasyonu yapabilme, resim trasferi yapabilmesi sayılıyor. Lisetigencin Nâzm şiiri okuduğu için gözaltına almdığı Müas'tabukez öğretmenlersahnedeydi Mavi göztü dev anıhyor Eskişehir'de etkinlik Eskişehir'ın Doğan- çayır beldesinde bu yıl da "Nazan Hikmet ve Knrtuhış Savaşı Şehitle- rini Anma, Kültür Sa- natEtkİDİikleri'' gerçek- leştirilecek. Anma tö- renleri, yann Doğança- yır beldesinde, Nâzun Hikmet'in bir çınar ağa- cının yanına yaptınlan anıt mezan başında ya- pılacak. DoğançayırBel- desi Belediye Başkanı Kemal Ulukoca, "Nâ- znn Hikmet, dünya ça- pında bir değerimizdir. Onu ve şörierinde sıkça yerverdiği Kurtuluş Sa- vaşşefaitterimizibuyılda birlikte anacağız" dedi. Anma törenine Nâzım Hikmet Vakfi Başkanı RırtkayAziz. ŞennurSe- zer, Gülsüm Cengiz. Haydar Ergülen, Meh- met Güler. Metin Tu- ran. Şükrü Erbaş gibi sanatçılar da kahlacak. MOSKOVA'DA ANMA Nâzım Hikmet Moskova'da da mezan başında dü- zenlenen törenle anıldı. Törene katlan şair Ataol Behramoğlu, "Nâzım'ın bu- gün hâlâ sürgün olduğunu" belirterek "Çünkü bir bakıma hem yurdundan sür- gün hem de Türkiye'de hâlâ yurttaşlığıyta ilgili sorun çözülmüş değil" dedi. (AA) ^Gençlik Nâzım'a tapıyor'l\Tâzım Hikmet'in, sürgünü, gurbeti ve her 1 y türiü acıyı aşarak ölümsüzlüğe ulaşmış birşairolduğunu söyieyenAtaolBehramoğlu, "İn- sanhğa karşı duyduğu sevgisi, emekçi insana karşı duyduğu büyük sevgi ve insanlığın gelece- ğine karşı umudu, tüm bunlara duyduğu sevgi.. Bu anlamda da bütün yurttaşlann ve bütün ile- rici insanlann kalbinde yaşamayı sürdürüyor" diye konuştu. Büyük şairierin hiçbirinin ülkelerinde tam olarak anlaşdmadığını ifade eden Behramoğlu, şöyle konuştu: "Hangişair, yazar ülkesinde tam olarak her- kes tarafindan anlaşdtyor. BununyanOmı tam ola- rak vermekmümkün değilama hiç kuşkusuzTür- kiye'de Nâzım Hikmet gençliğin taptığı birşair- dir. Türkiye insanı onun değerini biliyor. Ama resmiçevreJerde hâlâ birtahm eskiden kalma ahş- kanhklar devam etmektedir. Fakat bunlan çok da büyütmemekgerekir." Nâzım Hikmet 7anma törenine, Türklerin yanı sıra Rus vatandaşlan da katüdu Törende, Behramoğlu şürokudu, mü- zisyen Haluk Çetin de "Dostlann arasındayız" parçasını gitanyla seslendirdL • tzmir'de şairin Kültürpark'taki heykeli önünde toplanan sevenleri Nâzım Hikmet'in, vatanını seven ve bağımsızlık arzusunu her fırsatta dile getiren bir yurtsever olduğunu vurguladılar. Haber Merkezi - Ünlü şair Nâzım Hik- met Ran ölümünün 42. yılında anıhyor. Izmir'i Sevenler Platformu'nun düzen- lediği etkinlikte yurttaşlar, şairin Türki- ye'de sadece Izmir'de yer alan heykeli önünde bir araya geldiler. Hikmet'in fotoğraflannı heykelin önü- ne dizen törenin katılımcılanbağımsızlık arzusunu her fırsatta dile getiren ünlü şa- irin gerçek bir yurtsever olduğunu vurgu- ladılar. Izmir'i Sevenler Platformu Baş- kanı Sancar Maruflu, Nâzım Hikmet'in yanı sıra onun kuşağının yazarlanndan Orhan Kemal, Vala N urettin ve Sabahat- tin AH'yi de andıklarını bildirdi. BlZ DE VATAN HAİNİYİZ Kültürpark'taki heykel önünde ak- şamda68'lilerDa- yanışma Derneği. Ege 78'liler Da- yanışma ve De- mokrasi Derneği ile Nâzım Hikmet Vakfi'nın ortak- laşa düzenlediği et- kinlik şairin "Vatan ^ Haini" şiirinin okunmasıyla başladı. Katılımcıla- rın her birinin I < yakasında "Kz / devatanhaini- yiz" yazılı rozet taşıdığı etkinlikte türkü- ler ve şiirler okundu. Lise öğrencisi Ç.C.'nin "Vatan Haini" şiirini okuduğu gerekçesıyle gözaltına ahndığı Milas'ta bu kez öğretmenler Nâ- zım şiirlerini okudular. ARAYIŞ TOKTA3HŞ ATEŞ Kuran Kursları Kuran kurslanyla ilgili olarak ortaya çıkan tartış- malar; daha doğrusu, Kuran kursları adı verilen bir "eğitim türü"y\e ilgili tartışmalar; kavramlar doğru dürüst yerlerine oturtulmadıklan için tam bir "sağır- lar diyaloğuna" dönüştü. Bu konuyu netleştirmek için, öncelikle 3 Mart 1924 tarihli, "Tevhid-i Tedri- sat" (Eğitimin Birfiği) yasasının çıkartılma nedenleri- ne ve önemine değinmek gerekir. Ancak ondan sonra, bu tartışmanın bir anlamı olabilir. Osmanlı Imparatorluğu'nun son yüzyılında; eği- tim tam bir karmaşa içindeydi. özel birtakım "kurs- lar"(?) bir yana, Maarif Nezareti'ne (Eğitim Bakanlı- ğı) bağlı okullar, Şeriye Nezareti'ne (Din Işleri Ba- kanlığı) bağlı okullar, Harbiye Nezareti'ne (Savaş Bakanlığı) bağlı okulların yanı sıra; imparatorluk içindeki, farklı gayrimüslim cemaatlertn okullan ve yabancı ülkelerin okullan, eğitimlerini sürdürüyorlar- dı. Durumun ciddiyetini göstermek için, şu kadannı söyleyeyim ki; sadece Ermeni tebaanın yaşadığı bölgelerde (yani ağıriıklı bir biçimde Doğu Anadolu ve Kilikya'da), 100'ün üzerinde ABD okulu vardı ve bunlann hemen tümü "misyoner örgütlerine" bağ- lıydı. Doğal olarak, 1. Dünya Savaşı koşullan içinde, bunlann çok önemli bir bölümü kapanmıştı ama Cumhuriyet boylesine denetimsiz bir eğitimle birlik- te yaşayamazdı. • • • 3 Mart 1924'te, hilafet makamının (TBMM'nin tü- zelkişiliğinde saklı olarak), ilgasının yanı sıra; Şeriye (Din Işleri), Evkaf (Vakıflar) ve Harbiye (Savaş) neza- retleri kapanıyor ve Türkiye'deki tüm okullar, Milli Eğitim Bakanlığı1 na ve bu bakanlığın denetimine bı- rakılıyordu. Daha sonraki birkaç yıl içinde, sistemin ortaya çı- kardığı kimi sıkıntı ve zorluklardan ötürü; askeri okullar, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanacak; ya- bancı okullar ve gayrimüslim cemaat okullarının denetlenmesi, belli ilkelere bağlanacaktır. Ve bu dü- zenlemeler sonrasında, yükseköğrenim hariç, her türiü eğitim kurumu açma, Milli Eğitim Bakanlığı'nın iznine bağlanıyordu. (O dönemde, yükseköğreni- min devlet eliyle ve parasız yapılması esası vardı)! • • • Bir yandan "Din Işleri" ve "Vakıflar" bakanlıklan- nın kapanması ve bir yandan da özellikle Kuran kurslanndan yoksun kalmalan; daha doğrusu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın iznine ve denetimine tabi tutul- ması; Türkiye'de, "Siyasal lslam"\r\ tam anlamıyla belini kırmıştı. Zira bu türden kurslann sıkı sıkıya denetlenmesi bir yana, kolayına izin de verilmiyor- du. Denetim sırasında da, sadece "iznin amac/na yönelik" bir eğitim sürdürülüp sürdürülmediğine bakılıyor, siyaset ve siyasal propaganda yapılması- na asla izın verilmiyordu. Çok partili yaşama geçildikten sonra, bir yandan "Imam Hatip Meslek Liseleri"r\\n sayısı hızla arttın- lırken bir yandan da, özel ve resmi Kuran kurslanna hızla izin verilmeye başlandı. özellikle kızlara yöne- lik imam hatip okullan olmadığı dönemlerde ve yer- lerde; müftülüklere bağlı yatılı ya da yatılı olmayan kız Kuran kurslanna büyük ilgi vardı. • • • 1990 sonrasında, bu türden izinli Kuran kurslan- nın sayılannda çok ciddi değişimler olmamasına karşın; değişik tarikat ve cemaatlere bağlı olarak izinsiz Kuran kurslannın sayısı çok arttı. Aslında bu- nun saptanması çok kolay değil. Zira kapılanna herhangi bir tabela asmıyoriar. Fakat izin alma zah- metine katlanmak istememeleri de düşünülürse; "niyetlerinin" pek de hayırlı olmadığmı anlayabiliriz. Bu türden izinsiz kurslann, son birkaç yılda epey- ce arttığını gözlüyoruz. 8 yıllık zorunlu eğitimin ar- dından epeyce azaldıklan görülürken son dönemde böyle bir artış göstermesinin, elbette nedeni var. Böyle kursları saptamak için yapılması gereken şey; hangi "apartman dairesi" ya da "eve" özellikle kız çocuklannın gruplar halinde gidip geldiklerini kontrol etmektir. • • • AKP iktidannın, bu türden izinsiz kurslara verile- cek cezayı azaltmasının (bence) hiç nesnel bir öne- mi yoktur. Yaptıkları şey; "seçmenlerine selam göndermekten" fazla bir şey değildir. Bu türden bir kurs açacak olanlar, ışin cezasına pek bakmazlar. Zaten çok ciddi bir biçimde izleneceklerini de san- mıyorum. Fakat bu "selam gönderme", aynı zamanda bir "niyeti* de göstermektedir ki; asıl değeriendirilmesi gereken şey budur. ĞIZ SAĞUĞIKONGRESİ BAŞLADI Sigaro, kemik erimesini arttınyor İstanbul Haber Servisi - Ağız Hastalıklan Derneği ve Avrupa Ağız Hastalıklan Deme- ği'nce (EAOM) düzenlenen "1. Uluslararası Ağız Sağbğı Kongresi''nde konuşan Hacettepe Üniversıtesı öğretim üyesi Prof. Dr. Kenan Era- talay sigaranm ağız sağlığı üzerinde olumsuz etkisine dikkat çekerek "19-40 yaş arasmdald kişilerde, 15 adet sigaradan tazla içOmesi nede- nijie diş sorunlan yaşamaktadır" dedi. Eratalay, sigara ve kemık kaybıyla ilgili, 1400 kişi üzerinde yapılan araşnrma sonucunda, gün- de 10 adetten az sigara içen kişilerde bile, iç- meyenlere oranla 2 kat daha fazla kemik kaybı yaşandığını belirtti. Eratalay, sözlerini şöyle sür- dürdü: "Sigaranm aşıntüketimi, ağız boşhıfun- da lezyonlara neden obnakta ve dişeti büyüme- si hastahğının hızia büyümesine ve tedavisinin de negatif etkilenmesine neden olmaktadu-." Italya'mn Milan Üniversitesi öğretim görev- lisi Antonio Carrassi de dişeti büyümesiyle il- gili olarak "ağız kanserkrinin yüzde 31.9'unun dil, yüzde 28.4'ünün de ağız tabamyla vakmdan iHşkfli olduğunu" belirtti Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakül- tesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selçuk Basa ise çe- ne bölgesi yerleşimli tümörlerle ilgili olarak şunlan söyledi. "Tümörierinfaridılıldannagö- re tedavilerinde konservatifya da radikal y^k- laşunlar vanhr. Günümûzde ilerleven teknolo- jiler s^-esinde alt çene yerleşimU tümörter tek aşamada teda\i edilebiliyor." 5
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog