Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

4 HAZİRAN 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA J\_ U \_j J_ U M\ kultur(a cumhuriyet.com.tr 15 ESİNTİLER ZEYNEP ORAL Hava kurşun gibi ağır...Ha\ a hep kurşun gıbı ağırdı Kurşun ağırlığına toz duman eklenıyordu Toz duman. yumı beş yıl suren savaştan, top- rak yollardan, açlıktan, yokluktan, yedı yıl sü- ren kuraklıktan, tutsak ruhlardan, yorgunluk- tan v e korkudan kaynaklanıyordu Toz duman, başkentı, başkentın evlennı, duvaılannı, du- varlann arkasındakı ağaçlan, ınsanlan, burka- lan, çarşaflan, turbanlan, şalvarlan, çıplak ayaklan, saçlan ve sakallan ortuyordu Gozumun değdığı her şey toz ve duman ren- gındeydı Tam bu toz duman genzımı en çok yaktığı ve artık bır daha asla soluk alamayacağıma ınandığım anda ıncecık bır yağmur yağıyordu O zaman toz duman duruluyor, çok geçmeden yennı çamur deryasuıa bırakıyordu Gozumun değdığı her şey çamur rengındey- dı Çamurun v e karanlığtn ıçınde mınıcık pınl- tılar, kı\ ılcımlar goruyoıdum Karanlığı delen ufacık ama guçlu mu guçlü ışıklar "Geçer, bu da geçer..." dıyen, '*Her şey düzelecek," dıve fısıldaşan ışıklar Kadınlar, erkekler, gençler, yaşhlar En zor koşullarda, canla baş- laçalışan, geçmışı unutmaya çalışan, geçmışı her an hatırlayan, oyle ya da boyle umudu her an dırı tutan. geleceğın daha guzel olacağma, bır şevlen değıştırmeyı başaracaklanna ına- nan ınsanlar ''Her şey düzelecek ama çok zaman ala- cak" dıyen ışıklar Zaman Tılsımlı bır sözcuk gıbıydı zaman Kımıne gore geçmek bılmıyordu Zaman orta- çağda bır yerde durmuştu Ve bundan boyle za- man geçse bıle, belkı kentın gorunümunu de- ğı>tırecektı ama ınsanrn ıçındekı yaralan asla ıyüeştıremeyecektı Kımıne gore zaman do- lu dızgın koşuyordu Yapılacak oyle çok ış v ar- dıve oyle çabuk geçıyordu kı zaman Yetışe- bılmek ımkânsızdı Ortacafl cıfllıftı Kâbıl'deydım Afganıstan'ın başkentı Kâ- bıl Her şeyden once, 'Başkent 1 sozcüğûnün ak- lınızda ve gozlennızın onunde oluşturabılece- ğı tum çagnşımlan bır yana bırakın Başkentten genve bende kalan koskoca bır ortaçağ çığlığı oldu Fotoğraf: Shahrbanon Tadjbakhsb anh boyunca, güç ve ıktıdar çatışmasına, dünya nimetlennın paylaşım kavgasına, yabancı güçlenn dınmek bılmeyen ıştahlanna sahne olmuş Afganıstan, bugıin de ayakta kalma savaşı verıyordu Hanı artık Afganıstan da savaş bıtmışîı Ruslar gıtmıştı Mücahıtler sılahı bırakmıştı, Talıban sıhnmıştı, Amenkan bombardımanı dınmışh Hanı artık ıç savaş, dış savaş yoktu Başkentte, toz ve çamurun dışında, bomba- lanmış, yansı var yansı yok, damı uçmuş, ko- lu kanadı kınlmış evler gordüm Delık deşık. kaldınmsız caddeler, caddelerde kökunden ke- sılmış ağaçlar gordum Çepeçe\Te tel orgulerle orulmüş, demır ka- pıh yuksek duvarlar gordum Tel orguler, de- mır kapılar. yûksek du\arlann onune yığılmış kum torbalan, beton bankatlar arasından geç- tım Du\ arlann bır yanında çeşıt çeşıt unıfor- mah askerler, unıformasız sılahlı korumalar, duvarlann ote vanında yemyeşıl ağaçlıklı, ren- gârenk çıçeklı, fıskıyeh havuzlu bahçeler var- dı Duv arlann ote yanında uluslararası kuruluş- lar. yabancı elçılıkler, temsıkıhkler \ardı Kendımı zaman zaman bır sav aş fılmı setın- de sandım Daha once başmda askerlenn no- bet tuttuğu kum torbalan arasından geçmışlı- ğım, koskoca sılahlara bunca yakın olmuşlu- ğum yoktu Bındığımherarabadavankoltuk- ta ya da on kolrukta kocaman bır sılah bulu- nuyordu Ban markalanm oğreneyım dedım, beceremedım Aklımda kala kala Kalaşnıkof kaldı Yokluğu ve yoksulluğu, cılız bedenlennde, dık başlannda ve hem gururlu, hem ofkelı ba- kışlannda taşıyan kalabahklar arasından hep bır araç ıçınde geçtım "Şurada bir bomba patladı, o yolu değil, bu yolu tercih edin" anonslan arasından geçtım Yabancıysanız, hele hele kadınsanız, sokak- ta yurumek onenhnıyor Amasokaktayuruyen kadınlar da gordum Burkalan, çarşaflan, tur- banlan, başlanna orttûklen ortulen altında, ye- re bakan, gozlennı kaçrran ve asla yalnız, tek başma değıl, yanlannda mutlak bınyle, en azrndan bır çocukla sokağa çıkan, başlannı an- cak 'Kadınlar parkı'nda açabılen kadınlan gordüm Yerel televızyonda Clementina Cantoni'yı gordum 0nun da başına, omuzlanna bır çar- şaf atmışlardı ve başrnın ıkı yanına ıkı koca sı- lah dayamışlardı Uluslararası yardım kuruluş- lannda çalışan Kâbıl'dekı ıkı bın gonullu ya- bancıdan bın, Afgan kaduılann 'koruyucu meleği'ydı ttalyan Clementina 24 Mayıs'ta kaçrnhnıştı Hayır, Kâbıl'e vanşımın altıncı gecesrnde ISAF (Uluslararası Guvenlık Yardım Gücü) yakınlanna atılan roketı duymadım Yaptığı hasan ancak ertesı gun gordum Ham artık Afgamstan'da savaş bıtmıştı Ruslar gıtmıştı Mücahıtler sılahı bırakmıştı, Talıban sılınmıştı, Amenkan bombardımanı dınmıştı Hanı artık ıç savaş, dış savaş yoktu Tanh boyunca, guç ve ıktıdar çatışmasına, dunya nimetlennın paylaşım kavgasına, ya- bancı guçlenn dınmek bıbneyen ıştahlanna sahne olmuş Afganıstan, bugun de ayakta kal- ma savaşı \enyordu Içım her daraldığında gözlenmı kentı çepe- çevTe saran, tepelen hâlâ karlı Hındıkuş dağ- lanna çev ırdım Içım her daraldığmda gözlenmı kentı çepe- çevre saran. tepelen hâlâ karlı Hındıkuş dağ- lanna çev ırdım Bır de orada olsun. yolda olsun karşılaştığrm her Turk'ten duyduğum tumceyı haykırdrm Tann'ya şukredelım kı, bızım bır Ata- turk umuz olmuş. bır Ataturk'umuz var 1 Sevgılı okurlar, uç yıldır Afganıstan'ın ye- nıden yapılanması surecınde çalışmakta olan bır arkadaşımdan, Fulya'dan aldığım "keşke burada olsan, keşke gelebilsen" sozu uzen- ne yola çıkmıştım Onumuzdekı gunlerde Af- ganıstan ızlenımlenmı aynntılanyla okuya- caksınız Bugun yalnızca yureğımdekı ağırlı- ğı sızlerle paylaşmak ıstedrm e-posta: Ze\ nep@zeyneporal.com faks: 0 212 257 05 57 SİNEMA TELEFONLARI Akatlar AFM Mayadrom i2 2i^l Altunızade Capı- taH 6i 13341 Atakoy Atnum >9 9H 62 Atakoy Yunus Emre<W ^ w AvcılarlGS Cınemetro 6^6 "4 94 Avcı- larStandart^-. 164ı Bah- çelıevler Kadır Has 442 13 •'/ BahçelıevlerHolıdayp- lex 441 21 uv Bahçeşehır Cınemax M9 64 M Beyoğ- lu AFM 2^ 1 20 2i) Bakırkoy Avsar ^M -16 02 Bakırkoy AFM Carousel i~l 81 % Bakırkoy Incıriı i"2 64 39 BağcılarSrte4^:;o:/ Ba- kırkoy Renk >" /«6i Ba- kırkoy Sınema 74 ^ v 04 44 Bayrampaşa Cınebay 611 4 " Beylıkduzu AFM Mıgros Sv 1 01 90 Beyoğlu Akademı:>/ %' U Beyoğ- lu Alkazar 29ı 24 f6 Be- yoğlu Atlas ;•>. Si "6 Be- yoğlu Beyoğlu 251 32 40 Beyoglu Emek 291 84 39 Beyoğlu Fıtaş 251 20 20 BeyoğluLale2492i24 Be- yoğlu Pera 2V 12 40 Be- yoğlu Sınepop 251 11 T6 Büyukçekmece Alkent 2000 S89O4 2" Büyükçek- mece Favorı 882 0S 64 Çemberirtaş Şafak i!6 26 60 Etıler AFM Akmerkez 282 0ı 03 Etıler Movıeplex 284 3003 EblerPariıament CınemaClub^mj'* Fa- tıh Feza 631 16 08 Fener- bahçe AFM Pyramtd 414 90 00 Fındıkzade Cınemars 633 41 12 Florya Presbge 663 2i H6 Galena Presbge 360 7 2 66 Gazıosmanpaşa Cınemass^'^OöJ Harbı- ye As 24" 61 /1 idealtepe AFM 489 08 66 KadıköyAs ^3600^0 KadıköyTepeCı- nemaxx 119 8^ H Kavaak Boğazıçı 42 •> 19 /•> Kadı- koy Atlantıs •• ÎA m 22 Ka- dıkoy Baharıye 414 ?i öi Kadıkoy Broadway U6 14 81, Kadıköy Hollywood 338 «TfiKadıköyKadıköy^ 7 7 4 0f KadıköyModa i'Oı 28 Kadıkoy Ocak ?i«7 71 Kadıkoy Rexx U6 01 12 Kadıköy Sınema Tek 346 0141 Kadıköy Sureyyaii* 06 82 Karagumruk Feza 63116 08 Kozyatağı Cıne- polifî: ilOO LeventKultur Merkezı TURSAK Sınema- sı O 4 i II Maltepe Grandha\ıs442 6030 Mas- lakAFMPnncess:s^06 9i Mecıdıyeköy Cıneplex Odeon:/-. r90 Nışantaşı Movieplex V 9 09 60 Orta- koy Fenye 236 28 64 Orta- koy AFM Pnncess 216 2u 72 Osmanbey Gazı 24" 96 63 PendıkGuney <341388 PendıkOscar 190 0969 Sı- lıvn Maxı Pariıament "M 01 60 Suadıye M&S Cınemax 4674468 Suadıye Movıep- iex 385 2449 Şaşkınbakkal Cınemax M4S 46" 44 68 ŞışlıKent "4162 in Tatılya Drıve Inn^^r 0s ^3 Teşvı- kıye AFM Encsson 224 <h 0^ Umranıye AFM Pnn- cess 46 i oi H2 Yeşılçam 291rtSon Yeştlyurt Parlı- amentCınemaClub 6622ı "0 Zeytınburnu Cınecıty , Olıvıum U6 96 % Usta yazar uğurlandı Vüs 'at O. Bener toprağa verildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yazar Vus'at O. Bener dun toprağa venldı Bener" ın cenazesı ılk olarak Maltepe Camısı'ne getınldı Buradakı torene Vus'at O Bener'm kardeşı yazar Erhan Bener. yeğenı yazar Yiğit Bener, eşı Ayşe Bener, aılesı, yakın dostlan ressam Cemil Eren ve yazar Cevat Çapan. Çankaya Beledıye Başkanı Muzaffer Eryümaz, Bener" ın uzun yıllar danışmanlığını yuruttuğu Yol-îş Sendıkası'nın Genel Başkanı Fikret Barın. Edebıyatçüar Derneğı Genel Başkam Gökhan Cengizhan, yazarlar, yayıncılar, bılım rnsanlan, sendıkacılar ve arkadaşlan katıldı Vus'at O Bener, Maltepe Camısı'nde kılınan cenaze namazınm ardmdan Cebecı Asn Mezarlığı'nda toprağa venldı Mektuplar yer alıyor Fikret Otyam Uan Orhan Kemal Jdtabı Kültür Servisi - bsta yazar Fikret Otyam'm 'Arkadaşım Orhan Kemal ve Mektuplan' kıtabı Gunızı Yayıncılık tarafından yayımlandı Kıtapta, omur boyunca gerçekten yoksulluk çeken, bır bakuna çektmlen, çoluk çocuğunun nafakası ıçın, tekleyen yureğıyle, amelıyattan sonra yazan, durmadan dmlenmeden yazan, ıvır-zıvırla da uğraşmak zorunda bırakılan, yıne de loğru bıldığı. doğru bılınen, doğruluğuna ınanılan yolu değıştırmeyen, dunyalıklara boyun eğmeyen, sapmayan, saptınlmayan Orhan Kemal'ın Fikret Otyam'a yazdığı mektuplar yer alıyor Bu mektuplar aynı zamanda 20 yıla yakın sarsılmaz bır arkadaşlığın, dostluğun belgesı gıbı Fikret Otyam'm 'uğruna can vereceğı' dostunun 'yangmdan ılk kurtardığı' mektuplandır bunlar • The Next Level: Lee Tamahon nuı vonettığı fılmde başrollen Ice Cube Samuel L Jackson ^ l Dafoe paylaşıyor Fılmde Ulusal Guvenlık Teşkılatı nın XXX veraltı operasvon merkezıne bılınmeyen bır grup tarafından duzenlenen baskmdan kurtulan Gıbson ın katıllen bulmak ıçın vem bır XXX ajanı bulması konu edılıyor (-iltumzade Capıtol 4tako\ itrıum 4taköv Gallena 4\cılar 4\şar Bagatar Stte Bakırko\ 4\şar Be\oğlu AFM Çemberlnaş \io\-\epleı Doimabahçe Shop&Mües Etıler 4FM Iptovn GOP Kfass İdealtepe 4F\4 tstın\e Cmemall Kadıko\ 4tlantıs Kadıko\ Jepe Ka\acık Boğazıçı Koz\atağt Bonus Konatağı Cmepol Maçka G \fall Maltepe 4FM Maltepe Kana Mecıdıveko\ Odeon Sışantaşi Mo\ıeplex Osmanbe\ Gazı Pendık Gune\ Sılnn Cınemcua Suadne \1o\ieplex Şaşkınbakkal Beko Tepıkne 4FM Imranne 4FM Ze\tmburmıCmecıt\) m MADAGASKAR/Madagascar Enc Dornell ve Tom McGrath ın vonettığı anımasvon hlmınde dış dunyayı merak edıpfsew 'ı orkCentral Parkhayvanat bahçesınden fırar eden dort ha)"\anın başından geçenler anlatılıyor /41tum:ade Capıtol 4ıako\ 4tnum Aiako\ Gallena 4\alar 4\şar Bağcılar Sıte BahrkovAFM Bahrköy Cmema Chaplın Be\koz 4carkent Be\hkdûnı AFM Be\oglu AFM Be\oglu Atlas Çekmeko\ 4tlantıs Çemberlııaş Mo\ıeplex Çengelko\ Cınemaxı Etıler AFM Akmerkez Etıler AFM Lptovn EtılerMo\ıeplex EtılerPeugeot GOP Mass tdealtepe AFM lstın\e Cmemall kadıko\ 4tlantu Kadıkoy Tepe Ka\acık Boğazıçı konatağı Bonus Kozvatağı Cmepol Maçka G Mall Maltepe 4FM Maltepe kana Meadneko\ Odeon Sısantaşı Uovıeplex Osmanbe\ Gazı Pendık Gune\ Sılıvn Cmemarı Suadne Mo\ıeplex Şaşkınbakkal Beko Teş\ıh\eAFM Lmranne AFM Ze\unburnu Cmecıt\) m VAY KAYNANAM VAY/Monster ın Law Robert Luketıc in \ onettığı fılmde başrollen Jennıfer Lopez Jane Fonda. Mıchael V arten pavlaşı>or Fılm gelın \e kavnana arasındakı savaşı konu alıvor (4katlar 4FM Altunrade Capıtol 4tako\ 4tnum Atakoı Gallena 4vcılar 4\şar Bahrko\ 4\şar Be\xtğlu AFM Bevoğlu Sınepop Çemberhtas Mo\ıeplex Doimabahçe Shop& Vfîîes Etıler AFM Akmerkez Etıler Mo\ıeplex GOP Mass IstımeCmemall Kadıko\ Sure\-\a Kadıkot Tepe Koz\atağı Bonus Maçka G Mall Maltepe 4FM Mecıdneko\ Odeon Sışamaşı Mo\ıeplex Ortako\ Ferne Suadıve Movıeplex bmram e 4FM Ze\tmburnu Cmecın) • ÜÇ SIRA DIŞI/ Three Extremes Fruıt Chan Park Chan \V ook \ e Mııke Takashı nın voneftıklen fılmde başrollen Bvung hun Lee H\e jeong Kang Jung ah V um pa\laşıvor Fılm >aşlanma \e>alnız kalma korkulannm bır ınsan ûzenndekı etkılennı anlatan Fruıt Cahnın Martı kıskançhklabaşlajıp apavn bır \one gıden bır ovkuvu konu alan Park Chan \Vook un Kes 1 bır bedende ıkı ruhun hıkavesı olan Takashı Mııke nın Kutu adlı orta metrajlı fılmlennden oluşuvor (4lntnızadeCapuol Atako\ Gallena Be\oglu Cme Majesnc kadıko\ kadıkm Mecıdı\eko\ Odeon) M KURTLAR İMPARATORLUĞU / L'empıre Des Loups Chns Nahon un vonettığı fılmde başrollen JeanReno loceKn QunTin ArW Jo\erpavlaşı\or Jean Chnstophe Grange ın avnı adlı kıtabmdan uvarlanan fılmde ıkı polısın Pans te Tûrk mahallesmde öldurulen uç kaçak Turk ışçı kadırun dav asını araştırması anlatılıvor (Altunızade Capıtol 4tako\ Atrıum 4tako\ Gallena 4\cılar A\şar Bağcılar Sıte Bahrko\ 4FM Bahrko\ 4xşar Beylıkduzu AFM Be\oğlu Emek Be\oğlu AFM Çemberhtas Mo\ıeplex DoimabahçeShop&Mûes Etıler AFMLpfown GOP Mass tdealtepe 4FM lsıınve Cmemall Kadıko\ Cınema Moda kadıko\ Rexx kadıko\ Tepe Ka\acık Boğazıçı kor\atağı Bonus Ko~\atağı Cmepol Maçka G Mall Maltepe AFM Maltepe Kana Mecıdıyeköy Odeon Osmanbey Gazı Ortako\ Fen\e Sılnrı Cmema.\ı Şaşkınbakkal Beko Tef\ıkne 4FM Lmram e 4FM Ze\tınburnuCmecıt\) • İSTANBUL HATIRASI/ Crossıng to Bndge A Sound of Istanbul Fatıh Akın ın vonettığı belge^el lstanbul un muzık panoramasını gozler onune senvor Belgeselde Ale\ander Hacke Baba Zula Onent Expressıons Duman Replıkas Erkın Korav Ceza. tstanbul Stv le Breakers Mercan Dede Selım Sesler Brenna MacCnmmon Sıvasıvabend ^snur Orhan Genceba> Muzev'v en Senar Sezen Aksubulunuvor (4ltonuade Capıtol Bakırko\ 4\şar Be\oğlu 4FM İdealtepe 4FM kadıko\ Rexx kadıko\ Tepe Konatağı Bonus Kozmtaği Cmepol Maçka G Mall Maltepe 4FM Mecıdneko\ Odeon Şaşkınbakkal Bo\ nerı • AŞK GİBİ BİR ŞEY/A Lot Uke Love Nıgel Coke un \ onettığı fılmde başrollen Amanda Peet \shton Kutcher TarvnMannıngpavlaşıvor Fılmde bır turlu bırleşemeven ama avn da vapamavan ıkı ınsanın yedı \ıla >aMİan aşk ovkusö anlatılrvor (Akatlar AFM Altunızade Capıtol Atako\ Gallena 4\cılar 4vşar Bakırko\ 4FM Bahrko\ 4\şar Be\lıkduzu AFM Be\oğlu 4das Etıler Peugeot tdealtepe AFM tstıme Cmemall Kadıko\ 4tlantıs Kozyatağı Bonus Koz\atağı Cmepol Sılnrt Cınecm Ze\tınbumu Cmecın/ M SON KURGU/A Final Cut Omar Naım >n voneftığı fılmde başrollen Robın % ıllıams Mıra Sorvırıo JımCaMezelpa\laşı>or Fılmölülenn ha>atlanndan kesıtlen bırleştıren Zoe çıpmın en ıyı kurgusunun geçmışıv le hesaplaşmasını konu alıyor (4ltunızade Capıtol 4tako\ Gallena Bewğlu AFM Kadıko\ Tepe Maçka G Mall Mecıdneko\ Odeon Teş\ıh\e AFM) • BOŞ EV/Bın Jıp Kım Kı Duk un vonettığı fılmde ba^rollen Hee Jae LeeSeungseon Jın Mo-ju pa>laşıvor Fılmde ıçıne gırdıgı boş e\len sahıplen donmeden terkeden bır gencın bır gun gırdığı evde şıddete maruz kalmış bır modelle kanşlaşması anlatılıvor lAitunızade Capıtol Be\oğlu Alkûzar kadıkoy Cınema Paradıso Wısantaşı Mo\ıeplex Şışlı Movıeplex) • EĞİTMENLER/ The Educators Hans V. eıngartner ın >onettığt fılmde Danıel Bruhl Julıa Jentsch Stıpe Ercegrolalıvor Fılm zengınlenn evıne planlı olarak gıziıce gırerek eşjalanna varatıcı duzenlemeleı vapıp onlara her turlu onleme ragmen gmende olmadıklannı hıssettırmeve çalışan ıkı arkadaşın oykusunü konu alıvor (4\cılar \e* 4\şar Bahrko\ Renk, Be\o0u Alkazar Pendık Gune\) • GERİ DÖNDÜLER/ Les Revenants Robın Campıllo nun vonettığı fılmde Geraldıne Paılhas Jonathan Zaccaı Fredenc Pıerrot rol alıyor (Babrko\ Cınema Chaplm Bevog/u Cme MajestıK Kadıköy Broadwa\ Pendık Gune\) • EROS/GongLı ChangChen Robert Dovvney Jr rol aldığı Eros uç usta vonetmen ^ong Kar %aı Steven Soderbergh ve Mıchelangelo Antonıonı nın orta uzunluktakı fılmlennden oluşan bır antoloıı (Altumzade Capıtol 4takoy 4tnum Bahrkoy Avşar Beyoğlu Pera Çemberlıtaş Movıeplex Kadıkoi Broad*a\ Onakm FerneI M YILOIZ SAVAŞLARI BOLUM III SITH'İN İNTİKAMI/Star Wars Epısode III Revenge of the Sıth George Lucas ın vonettığı fılmde E*an McGregor Hav den Chnstensen Natalıe Portman rol alıyor (Altunızade Capıtol 4tako\ Atnum Atako\ Gallena AvcılarVev. 4\şar Bağcılar Sıte Bahrko\ AFM Bakırkoy 4\şar Bahrkov Cınema Chaplın Be\hkduzu AFM Be\oglu AFM Be\oğlu Sınepop Buvukçekmece Fa\on Çekmekoy Movıegold Çemberlıtaş Movıeplex Etıler AFM Akmerkez Etıler Mo\ıeplex Etıler Peugeot Fulva Towersıde GOP Mass tslmye Cmemall Kadıko\ Surena Cep Kadıkoy Tepe Koz\ atağı Bonus Kozyalağı Cmepol Maçka G Mall Maltepe AFM Mecıdnekm Odeon Ortako\ AFM Suadne Mo\ıeplex Şışlı Movıeplex Lmranne AFM Zeytmburnu Cınecıty) • SÜNGER BOB KAREPANTOLON/The Sponge Bob Square Pants Movıe Televızvon tanhının en çok ızlenen çocuk programı unvanını elınde tutan aynı adlı dızıden sınemaya uvarlananfilmıozgun dızınm \aratıcısı Stephen Hıllenburg vonetıyor 14ltunızade Capıtol Bağcılar Sınema Merkezı Bmrampaşa Coşkun Bu\Tikçekmece Fa\on Çekmekoy Mo\ıegold Çengelkoy Cınenuaı Etıler Peugeot Cmecın Fatıh Feza Kadıkoy Atlantıs Osmanbey Gazı Pendık Guney bskudar Mo\ ıegold) • BUYUK YÖNETMEN/ Torremolınos 73 Pablo Berger ın vonettıgı tılmde başrollen Javıer Camara, CandelaPena JuanDıegopa\laşı\or (Kadıko\ Smema Tek Pendık Oscar) m VOTKA LİMON/ Vodka Lemon Hıner Saleem ın vonettığı fılmde başrollen Romen A\ınıan Lala Sarkıssıan I\an Franek pavlaşıvor (Bayrampaşa Coşhm Beyoğlu 41kazar) M BABAMIN KÂBUSU/ln Good Company Paul Weıtz ın vonettığı fılmde başrollen Dennıs Quaıd Topher Grace Scarlett Johansson pavlaşıvor (Osmanbey Gazı) • GECE 11.45 Ercan Durmuş un vonettığı filmde başrollen Fendun Düzağaç ^ ığıt OzşeneT \ elda Revnaud pavlaşıvor (Bemğlu Cme Majesnc Kadıkoy Cınema Moda Maltepe Kan a Osmanbey Gazl) • KARABASAN/ Boogeyman Stephen T Kav ın vonettığı tılmde ba^rollen Barr\ Watson Emılv Deschanel Sk\e McCole Bartusıak pavlaşıyor (Altunızade Capıtol Atakoy Gallena Bağcılar Sıte Bakırkoy Ayşar Beyoğlu AFM Beyoğlu Cme Majeshc Buvukçekmece Favorı Çengelkoy Cmemaxı Kadıkoy kadıkoy Osmanbey Gazı Pendık Oscar Sılıvn Cınenuaı Lskudar Mo\ıegold) • OLÜMCUU ÇOZÜM / Le Couperet Costa GavTas ın vonettığı fılmde başrollen Jose Garcıa, Kann V lari Geordv Monfils pa\laşı>or (Bayrampaşa Coşkun) GARAHTİ 6ALERİ StGaranti Istıklal Caddesı 187 Beyoğlu 3U30 lstanbul Tel 0212 293 63 71 Faks 0212 293 83 27 garantıgalenögarantı com tr Salı Cumartesı 11 00 20 00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog