Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 HA2İRAN 2005 CUMARTESİ 12 EKONOMI BORSA 8 nılm Hsaldı ı^öıa ÇrTnsrto M»ıaÇfTWTft] tEnen *YaLOrt Jöîeteİ Önceta 4-0 «J 470 B 2G6 S or262 118 835 - - O O 130 12i -04 En Döşuk 464 4-2 2-66 085 2-62 16 825 615» = 43 120 500 En Ybek 4 -2 486 2'J 08E 261 118 BSO 325 00 560 1 .24 512 '66 482 i66 087 268 i'S 83C 61=00 55- ıa 5 0 % •386 2.55 0-5 129 460 09 033 119 JÇritt OrtRy 468 4-8 299 086 2J6 i r 840 '1188 İ S 122 5.07 Isten Hacm 182153 41= 751 32.832 ı-,295.^1 153158 402İ61 3^-58 v i 8B5 1 33.839 733,436 320471 ' 4 5 438 2.35 "40 4» 231 3925 2 0 3» 1320 320 925 0 "45 515 237 '49 212602-1 181354 36,8': 1146 "85 962419 1336636 165 1: 342504 423,032 2457 S 2315013 Danıştay 13. Dairesi, ÖİB'nin temyiz başvurusunda yürütmeyi durdurma istemini reddetti Petrol-Iş lıaldı çıktıEkonomi Senisi - Petrol-Iş Sendıkası'nın açtığı da\a uze- nne TUPRAŞ"takı >-uzde 65 76 oranındakı kamu hıssesının sa- tışını ıptal eden Ankara 10 îda- re Mahkemesı'nın karanna karşı Ozelleştırme Idaresı'nın yaptığı temyiz başvurusunda yurutmeyı durdurma ıstemı reddedıldı Petrol-Iş Sendıkası Genel Başkanı Mustafa Oztaşkm, Da- nıştay'ın yurutmeyı durdurma- yı ret karanyla Ozelleştırme Idaresı'ne yetkı devn yapıla- mayacağının saptandığıru be- lırterek, TUPRAŞ'ın >uzde 51 "ının blok satışının da boyle- ce hukuka aykın olduğunun or- ta\a konulduğunu savundu Petrol-Iş, TUPRAŞ 'ta yuzde 65 76'lık kamupayının blok sa- tışına ılışkın ılan ve ılanın da- yanağını oluşturan OtB karan- nın ıptalı ıstemıyle 7 Hazıran 2003 'te Ankara 10 tdare Mah- «aratoıt *Sfc*S.MY0 «erte'jLCn 156 BajÇmerto 1 "7 Vac* 103 5xjsar Marmesmamio 1D tawan \-a « e 4 4 Bcaoı rrer SfiKnMn 6 0 3 151 Boynar Maûazac* Bnsa 964376 5 2635 101121 409 464 138102 24 306 65.483 BuiaÇrıertc Ceyanûyvı CevasMadena* 93.013 1121359 4-1XI 585389 149CJ62 47341 7-9.063 462İ23 -HOTI 3 656-31 280681 301791 '085335 54505c 084 016 222 225 «30 1540 5OC 510 • Sendıka Başkanı Mustafa Oztaşkın. Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma ıstemı reddedılen OlB'ye yetkı devn yapılamayacağını saptayan bu kararla TUPRAŞ'ın son halka arzı ve biok satış ıhalesının hukuka aykın olduğunun kanıtlandığını soyledı kemesı'ne dava açmıştı Idare mahkemesımn \ erdığı ıptal ka- ran, OlB'nın temyiz baş\ııru- sundakı yurutmeyı durdurma ıstemı 23 Mayıs 2005 'te Danış- tay tarafından reddedıldı Oztaşkın, bu kararla "özel- leştirme konusunda asli karar merciinin ÖYK olduğunun, ÖtB'nin kendi kendine karar alamayacağuıın, baa konular- da yetki devTİnin bile mümkıin olmadığınuı" hukum altma aluıdığını kaydettı Oztaşbn, bu kararla OYK karan olmaksızın TUPRAŞ'ın yuzde 51 oranındakı kamu pa- ymın blok olarak satılmasına ılışkın 29 Nısan 2005 tanhmde çıkılan ıhale surecmın de hu- kuka aykınlığını ortaya kovdu- ğunubıldırdı "Bubloksanşön- cesi de alınmış bir ÖYK karan yoktur, karan yine ÖtB almış- nr ve bu nedenle ifaale karan yetki yönünden hukuka aykın- du-" dıyen Oztaşkm, şu değer- lendırme\ı yaptı "Aynca bu karar asB >etkilinin ÖYK olma- SL, ÖtB'\e ıstisnalı haller dışın- da \etki devri bfle \-apuamama- sı gerekçesi karşısında, TUP- RAŞ'ın yüzde 14.76 pavının Global >lenkul Değerler araa- hğrvla 6 vabancı fona sanş işle- min de yetki vönünden hukuka aykmhğuu orta>-a kmmaktadır. 1.5yılhk Vestel SaMinma Sanayii'nde 350kişilik ya/ıhm grubu çahşı\x>r. IKTNCİÎKRAMİYELER 15 TEMMUZ'DA ÖDENECEK KİT personeline yan yıl zammı yüzde 4-5.75 '8O 645 2T> 2041 286 Fnar»"ıt » 1 4 5 Fransttr* 4 9 6 FMantPston S650O FortCTOsaı 8 4 S Crno Pw ûds 135 Gedcp» ' ü 663 '250 128C ' "" 207 3 E 150 5G4 2(33 236 1 44 432 0650C 6750O 84C 853 34 139 340 2.43 :ae 715 104 1Ü7 2.62 1J31 031 5"0 249 102 '35 1.08 1.34 199 2.66 104 0.94 12JC 12S 21i» 2 1 * E NasGMYO Hzricttıg ' K » B t o .54 1» OJI 272 178 134 0.82 031 1J4 112 1 15 262 212 0S4 2.84 188 2 M 086 (193 13" 115 130 278 086 223 1500 600 550 115 163 123 190 18] 650 12 60 205 304 49 49E 665 OC S5C 13E 7B00 365 2 47 102 730 105 183 109 2.66 1.03 033 12.60 2180 15 236 56 034 276 182 195 084 0-33 135 114 118 2-2 053 0."8 -0 79 049 629 2 ' 6 " S 155 1259 205 302 46 49e 66864 847 136 553 246 IOO 724 106 f j 5 182 1.87 108 264 C.98 102 032 •ii 1243 237 2132 115 238 '36 2 73 0 41 2.00 -0 84 10c 12c 147 220 146 -560 303 219972 29918 1119599 85893 8471084 20-126 366165 69196 132.199 4498 1j-"459 1182289 D3 321 112"338 905246 5JJ6'263 343230 654 560 1 3'12 14919 3633' n 206204 t i 3202 5 3J55 206 00 348389 441852 9X23 2,518.0 2 1İ'4123 611İ61 49<4 2 5T3: ^52228 3 " " 1 " ' 145J52 9043S 10 73»i'1 20934' 62&48S 684395 14İ453-6 552-9 2'43O3 Vestel'den pilotlara siıııiilasyoıı sisteıııi 1310 00 U 1 0 0 1J4C.00 - 45 - -0 - -0 -OO3OO3İ950O5 95.00 5 75 2"2 203 242 '00 232 432 6.15 239 244 121 440 0 8' 1JS 2-38 4-2 630 123 448 2 66 1,3*3.^ 267 '60 037 <IB'5O 39C 274 2.05 2.45 102 264 «39 080 042 041 185 183 45 45 66 92 140 622 2.- '22 444 123 00 12 M 125.00 2-92 132 298 138 2'80 2240 2180 KnUKofe 3.38 580 130 110 38 3 35 SO 228 151 404 342 595 19 246 -25-6 •815 433 3-6 35 2-94 405 140 588 4 12 129 1 11 3900 233 230 2B6 286 131 129 23.00 2500 25JJ0 3.72 3J4 030 11O0 352 134 139 366 3J0 585 "10 111 1'4 2725 29İ0 1JJ6 3 "2 3 "4 092 1 00 1070 3.64 137 3-6 690 12 29.00 "12 3S18 230 2.70 130 8.70 2421 -053 110 •086 1194 -093 1 177 C92 10.69 3*1 136 1 096 100 0.99 '52 •43 030 145 2830 ıOO C38 536 112 0-0 •16 0-3 0.68 0-2 113 116 1-1 0 74 0.69 071 13« 1C80 10.80 161 1İ7 ' 6 5 2320 2360 2350 141 175 143 296 0£ 0*0 115 0"2 069 1064 0£ 1J6O 173 2341 3150 &00 328 061 239 468 146C .65 ' X 3.64 *03 530 448 2.55 ' 14 219 •70 238 3 25 -95 322 060 236 466 1450 161 50C 36? 097 101 550 444 250 112 2'0 163 3035 12" 732 063 124 :m 235 4.65 164 2.16 QJ" 140 1445 •062 1.62 1538 402 104 •038 37- •045 -079 Î90 2.94 161 558 -J9 036 102 544 443 £5.1 112 211 1.67 274 418 285 '12 1U 0 » Tf*ma TTıtoo . ' 0 3C 92 _5« 496 3J4 -2 0-9 5a 214 1620 01 504 352 J58 630 j'S 5-5 4SC 214 340 196 2& 434 35C 1-C 0-= 154 21< 18 00 10- 496 346 356 64C 900 560 444 21< 338 195 253 335 234 119 133 403 33) 1579 14» •&80 5490 485 2.89 . 9 -ÛS8 •m .35 380 156 120 J 5 3 638 834 3.58 446 t 1 336 133 2.52 20633 232 j4C 'S78306C 10 9Î 521B193 15712S 5436.(1 2.T6İ0- 584324 32086-0 266 "K 2306 38S 3 4-250C S38 125 539K0 83487 3İ92İ70 1392063 365480 96392 939739 78.706 3O«D719 '11438 192744 24 49 -36-61 36300181 248İ2C 928331 270496 ! 303613 ' 262İ82 ) • 84 118168 915679 618535 1053 11 46E401 54792 3199.0(3 372J» j 481071 310 454 4-20068 387463 86-381 1484414 32 ' * 289456 156339 45ES39 93-623 2T 2392 30301 24 98436 22927- 450619 178J02 24306T2 6.061341 163483 438378 1248408 853-44 2.ST870 162 538 28.02832- '03(092 tr 13 911068 413013 -S1536 159662 58,-82 43234! 20560"^ 13.860539 113 "4 3333134 174394 23C3âX 33222 248"8-« 468" "34 Ekonomi Servisi - Vestel Sa- \"unma Sanayı Programlar-lş Gelıştırme Muduru Engin Bil- gin, pılotlar ıçm Skymet adlı bır sımulasyon sıstemı gelış- tırdıklennı belırterek "Sk>Tnet simiilasyon sistemi ile internet bağlanüsrş la değişik lokas>on- lardakipiİodann, sanal ortam- da uçuş gerçekleştirmeleri ola- sT dedı. Vestel Sa-vunma Sanayı "nın 1 5yıllıkbırkuruluşolduğunu belırten Bılgın, çalışmalannı daha çok sunulasyon \e mo- delleme uzenne surdurdukJen- nı bıldırdı Asken projelen he- deflemekle beraber, sıvıl sek- tore de hızmet \ ermeyı planla- dıklannı soyleyen Bılgın, Turk Hava YoIIan \e Turkkuşu gıbı SIMI amaçlarla çalışan ha\acı- lık şırketlennın de portfbylen dahılınde olduğunu kaydettı. Toplam 350 kışılık yazılım gruplan bulunduğunu, pılotla- nn her turlu sımulasyon prob- lemını çozmeye hazır durumda olduklannı ve ılk fırsatta sıs- temlennı tanıtacaklannı belır- ten Bılgın, F-16 ve hehkopter- lerle uçmuş pılotların çatılannın altında kendılenne yon \erdıklennı anlattı ANKARA (\A) -KİT 'ler \e bağlı ortaklıklannda ça- lışan sozleşmelı \e kapsam dışı personel ıle yonetım, denetım \e tasfıye kurulu uyelennın maaşlan, yılm ıkıncı yansında "yüzde 4 ile yüzde 5.75 arasında zam" gorecek Buna ılışkın Yuk- sek Planlama Kurulu Kara- n, dunku Resmı Gazete'de yayımlandı Kararagore399 sayılı KHK kapsammda ça- lışanlann temel ucretlennde yılın ılk yansında, ucret dı- lımlen ıtıbanyla yuzde 4 5 ıle yuzde 5 75 arasında artış yapılıyor • Duzenlemede Olağa- nustu Hal Bolgesı ve muca- v ır alanına dahıl ıller ıle gay- n safı yurt ıçı hasıla mıktar- lan 1500dolarvea]tındabu- lunan, aynı şekılde DPT'nın belırledığı sosyo-ekonomık gehşmışhk duzeyı 0 5 'ın al- tında bulunan ıllerde gore\ yapanlara da buralarda tı- ılen çalıştıklan sure ıle sı nırlı tutulmak uzere 6 ıle 13 YTL arasında ılave aylık odemesı yapılması ongo- ruluyor • Yılınılk6avlıkdo- nemınde kapsam dışı statude çalışan personel ıle ozelleştırme kapsa- mındakı personelm UL- retlen de, yuzde 4 ıle yuzde 5 75 arasında arttınlıyor • Ucret duzenle- Dilimlere göre maaş zamlan I (1 Temmuz 2005 'ten geçerlı) I • 7 42 ıle 872 YTL (dahıl) arasındakı ucretler Yuzde 5 75 • 8 7 2 YTEden 1 002 YTL'ye (dahıl) kadar olanlar Yuzde 5 5 •1 002 YTL'den 1 131 YTL"ye(dahıl)kadarolanlar Yüzde5 25 • 1131 YTLden 1 260 YTUye (dahıl) kadar olanlar Yuzde 5 • 1 260 YTL'den 1 571 YTL'ye (dahıl) kadar olanlar Yuzde4 75 • 1 571 YTL'den ] 881 YTL'ye (dahıl) kadar olanlar Yuzde45 • 1 881 YTL'den2 189 YTL'ye (dahıl) kadar olanlar Yüzde 4 25 • 2 189 YTDİen daha fazla olan ucretler Yüzde 4. melen sonucunda aylık uc- ret, her turlu sosyal yardım- lar, zam, tazmınat veya dığer adlar altında yapılan odeme- lenn aylık ortalamasının hıçbır şekılde 788 YTL'den duşuk olmaması hukme bağlanıyor • Ay lık odemenın Turkı- ye Kalkınma Bankası \e Turkıye Ihracat Kredı Ban- kası'nda genel mudurler ıçın 4 bm 703 YTL, dığer perso- nel ıçın de 3 bın 680 YTL'den yuksek ola- mayacağı da be- lırtılıyor • Ucret tava- nı, TPAO, PETKlM, BOTAŞ, TUPRAŞ, DlTAŞ VE ÎGSAŞ'ta ge- nel mudurler ıçın 4 bın 250 YTL, dığer personel ıçın 3 bın 228 YTL, dı- ğer kuruluşlarda ıse genel mu- durler ıçın 3 bın 829 YTL, dığer personel ıçın de 2 bın 806 YTL olarak tespıtedılı- yor • Yonetım kurulu başkan ve uyelenne 1116 YTL üc- ret odenırken tasfıye kurulu uyelen ıle bağlı ortaklık de- netçılenne de bu ucretın dortte uçu oranında net uc- ret venlmesı ongöruluyor • Yonetım, denetım \e tasfıye kurullannda görev alanlara ucret, pnm, ıkramı- ye, temettu ve dığer adlar al- tında yapılacak odemelenn yıllık tutannın, yonetım ku- rulunda gorev alanlar ıçın belırlenen aylık ucretın 14 katını, denetım ve tasfıye kurullannda ıse bunun dort- te uçunu aşamayacak • KİT ve bağlı ortaklık- lann yonetım kurulu başkan ve uyelen ıle denetçılenne ve bu kuruluşlarda çalışan memurlara ılkı 15 Ocak'ta odenen ıkramıyelenn ıkm- cısı, 15 Temmuz"da venle- cek Koç Holding ikinci ortağı da düşünüyor • Carryle Grubu ıle anlaşma ımzaladıklannı hatırlatan Koç Holding Yonetım Kurulu Başkanı Mustafa Koç, "Telekom ıhalesı ıçın başka bır ortak alıp almayacağunız belh değıl, bakıyoruz" dedı Ekonomi Servisi - Koç Holding Yonetım Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Turk Telekom ıhalesıyle ılgılı olarak Carlyle Grubu ıle bır anlaşma ımzaladıklannı hatırlatarak u Bunun yanında daha başka bir ortak alıp almayacağunız belli değU. bakryoruz" dedı Mustafa Koç, Ankara'dan başvurma suresının uzatılabıleceğı yolunda bır duyum aldıklannı da bıldırerek "tnşallah bu süre içinde sonuçlanır diye umit edıyorum" dedı Koç, "Başmüzakereci Alı Babacan seçikti, siz de daha önce 'Alı Babacan uygundur demiştiniz, şimdi özel sektörde kım muzakerelere . destek olacak9 ' di\e K|1Q bir tarüşma var, * " * » TOBBtahp,bu konuda ne dryorsunuz" sorusuna da şu yanıtı v erdı "TOBB'nin durumunu konuşamam, TÜSİAD'ı sorarsanız, biz degişik platformlarda TÜSIAD'ın her rürhı yardıma hazır olduğunu söyledik. Tabii bir resmi kmüik mevzubahis değiL fakat istişari pozisyon olarak TÜStAD her zaman bu müzakerelerde hukumetin y anında yer alabiür. Kaldı ld Tİ SİAD'm dış düm'a ile özeDikle Avnıpa ile olan ilişkiterinin de ne kadar sağlam oiduğunu biüyorsunuz. Tahmin ediyorum deviet büyüklerimiz bu konuyu değerlendirirler." Ayfık enflasyon 042 Yıllık enflasyon . . 1548 89 U U Î l i 9J! ftpıan üm-. ^">« Î2T 0 58V, A 1 "M V8.18- wn >. 7 8.70 u 1 "a. Enflasyonda sürprizyok Ekonomi Senisi - Devlet Istatıstık Enstıtusu (DIE), bu >ıl mavista a>lık bazda Tuketıcı Fıyatlan Endeksı'nnı (TÜFE) bınde 9, Uretıcı Fıyatlan En- deksı'nın (UFE) ıse bınde 2 oranında arttığını açıkladı DtE'run 2003 baz yıllı venlenne go- re. mayıs ayı ıtıbanyla yıllık enflasyon TÜFE: de yuzde 8 70, UFE'de ıse yuzde 5 59 oldu Yılın ılk 5 ayında fıyat artış- lan ıse uretıcıde yıızde 2 38, tuketıcı fi- yatlannda yuzde 2 49 olarak hesaplan- dı Mayıs ayı ıtıbanyla 12 aylık ortala- malara gore yıllık enflasyon, tuketıcı fı- yatlannda yuzde 8 53. uretıcı fiyatlann- da ıse yuzde 13 9 7 oldu Tuketıcı fıyat- lannın yıllık bazda yioksek olmasında ta- nmda fıyatlann yuksek çıkması etkılı oldu Tanmda mayısta yuzde 1 96'lık fı- yat artışı kay dedıldı Çekırdek enflasyon olarak nıtelenen ozel ımalat sanayıı sek- torunde ıse bınde 4 2 genleme goruldu RUSYATA tTHALAT YASAĞI Çiçekçilerden çözüm raporu ANTALYA (AA) - Antalya Kes- me Çıçek Ihracatçı Bırlıklerı (AK- ÇlB) Başkanı Lutfı Gobuş. Rus- ya'nın Turk bıtkı urunlen ıthalatı- na getırdığı yasağın gelışım surecı hakkında rapor hazırla\^p Tanm ve Koyışlen Bakanlığı, Devlet Baka- nı Kurşad Tuzmen ıle ılgılı yerlere gonderdıklennı açıkladı Rusya tarafından yasak getınlen ulkelenn. 15 Nısan 2005 tanhınde AB ıle Rusya arasında "thraçedi- lecek bitki ve bitki urünlerinin Bit- ki Sağlık Sertifikasrna iüşkin me- morandum" ımzalamalannı mute- akıp ve sağlık sertıfıkası venlme şartlannı ıyıleştırmelennden ıtıba- ren, yasakların Rusya tarafından kaldınldığını hatırlatan Gobuş şu onenlerde bulundu "Memorandu- mun incelenenek ülkemiz koşulla- nna uygun olması durumunda baz ahnmasL, yasağın kaldırüması sü- recinde zaman kazandınr." Ote yandan. Rusya'nın Turk bıt- kı urunlenne ıthalat yasağı getır- mesının, sebze v e meyv e ıhracatçı- lanyla, komısyoncular arasında ıf- laslara neden olabıleceğı one su- ruldu Kısa sure sonra başlayacak tah- sılat sorununun tuccara da yan- sıyacağına dıkkat çeken ıhracat- çılar, "Tüccann üreticije verdiği avanslann da kilogram fryatı 300- 400 bin liradan aşağı düşmüş domatesle ödenmesi mümkün ol- mayacağı icin iflaslann yaşanması kaçınıbnaz olacaktır" dedıler Önceta En ER Degçm AgrtUı Isten H m U ı K»«? Dûsûk tifceı. b p n ; % Ort.Fi» Hacm MBKEZBMKMIKURUIH 41011112005 YATIRIM FONLARI 3 HAZİRAN 2005 HŞ TjtTmrt 1 50 0=5 5 * 118 an 133 2J0 ^ÎB 3TTH LMJI UıyeÇınsnio VakıfFr <x rtfcjf 3 r ş n Vakıf jwY^ VaUrc 3n VakNcT^stb t3*t VartkYaûrt VîcrcKajn 045 152 223 S.45 635 234 2J3 128 1J2 478 1 2.2 Vapv«KmJıB^i[ îmFr t 09E 345 036 13 530 318 5İ» 200 400 045 161 224 815 615 296 2J2 126 476 109 208 216 193 0.84 C» 196 4125 125 -J8 6İ5 310 2.05 '29 482 12 215 223 i " 386 550 099 210 06 6JB 324 520 39 207 402 047 1.68 227 835 650 300 2.03 '28 m 478 110 213 2 8 95 086 540 or 204 41 a 128 440 1 . 602 400 4 51 3S3 444 185 179 V 8 2.36 204 -030 047 136 102 •092 3» 0-3 04- 601 326 5 1 - 13 203 -04 046 164 22. 84a 632 304 203 127 33 480 ı ; 2.13 219 19a 035 535 098 205 41 jc 127 İK -3EOo"0 1-1983-3 23-254 :9O9 J43-046 12-0 j"S 1786454 ".3 8 5-4 3-904- 502134 1272734 "6-282 U79.794 ; J28364 1 8603 4-906 33195 18196680 480 T : 124340 413-54 1T153 35o295 46 358EO9 4231S2 960 826 9-2.752 123204 24OJ12 DİVİZ E F E K T İ F cw FofiAdı DunkuRyat »ÎIRFONU/1 Fon Adı DûnkOFıyat Fark 1 \BD Dolan 1 Avusüalva Dolan 1 DaiımarKa kronu 1 Euro 1 Ingilız Slerlını 1 tsvıçreFrangı 1 tsveç kronu 1 tanada Dolan 1 KuıevtDınan 1 Noneç kronu 1 Sud Arb Rnalı !OOJapon>eîtı 1 Venı tsraıl Şekelı 1 iiiA 10241 1 22*41 166M 2464! i 0830 U 18129 108"8 46031 U21001 r i62îO 12544 116 J 1 0310 022491 24^0 10900 018318 10921 46er 021141 1262^ 13M5 101% (J 22363 16642 24624 10814 ü 18116 10838 4 5341 1 2U<)86 U35978 12498 P 6 3 9 10372 022541 16759 2480 7 10916 0 18160 10969 02 192 03638" 2. ULUSAL PAZAR , So»asaı T «stl ^şme 320 320 332 330 3 2 188 E 0 4O G 45 ;.3C -.X 1720 1690 132 31 218 221 X 32 0C 278 2"2 eat 165 B4 PRroteıt TLran 18^1 18.40 S P g GedlıiıOrt Lafarge ^ a n H B Sonne; Parnurtj Ş«er > <r 1 3 1 £2 048 645 1730 34 3450 282 f 1930 •13 TeM/Turar TaoürV Kr Tesctca TntJsan TohsCBF» TraCEwpc Spcı Trat^Carr Tjqs Tjtas 0 ** Tural ' 2C .75 25 asc 31 3 1 5« * ISC '42 51 01 L5C 11 c 0 3 124 2825 1J9 191 155 4a 436 149 1» 845 &-s 180 0-5 128 29OC 134 134 188 454 446 154 103 866 -00 11-3 0-5 126 2830 13G 192 163 4.50 436 152 101 850 680 446 .80 - 3 J 2 152 449 ^30 0.56 <'6 1149 0-5 123 2853 131 133 163 451 439 152 102 8 ü 684 26J94JC 350" 3<Ü3 290220 20339 '3.828 B 62653 2IT46 2S"4o6 37935" 3C8Î3C •3583"" 3686-282 GözattıPazan 04 643 1-30 133 253 19 40 1 3 163 09 238 058 0"6 1606 144 -0M 3-0 325 138 04c 6.3 1'06 32 242 102917-9 33.2 53-140 2-5 186 19 0E 112 165 09 25O.042 5o5o «""661 158.-3 8"3O9 127156 i 414 749 217457 | 32 - 8 , 965722 I 3" 085 [ 1 Y eıu Israıl Şekelı ÇAPRAZ KURLAR lABDMaı | 3210 hvshiifi Dolın 60553 Oanıınarta Kım "-J48 bvtfKnım ' 10786 Jaıoırem r 029949 031485 Borsa •«*•« ^ - , j >6J52 24453 r ğ - - ^ 1 ( ^ iq ,— 5 r^ı B l a ^* s \ " ^ \°10 ^ 1 ,1 7I^» Mtm 3Hİ|« 1*K ?}te Sm. SERBEST PİYAS» ( Y T L ) AJJS SATIS AMTB Ele*jre«ank 0 58 Co&san 284 260 EGSG.MIO 035 035 D43 037 0-9 3-0 037 043 096 292 03" 043 204 282 5" 096 2.91 036 "53 2X462 I Transtr»-*- 0 \ "D3 134 033 Yenl Ekonomi Pazan PteBoar , 2E2 28ü t » 283 '94 211 OE 284 33242 231BJ2 £4414 «onrçlreu 3 "502 SArrtRırriı lEıro ' 2 2 r MODotın l l d f S TâîâS ABODolan 1 t a ! < D - ^ A B O D o l ı n ttOOoiaıi ÎVJJ 38X Am I t a » r i ; IngıiıSMı HJU 2460C 1 " 10780 13E0C 1 8 * !8K 1'ijC \H£CaıAto EECILİIFIİUU 9S7S 0 7816 00 5752 0[4425 0 : OBor 0029490 C009666 0399T35 0M6O» 306t 00306* U » NırtMer K . Î & T*v B O f 'aırFraül*jftej-3s C TI39 01T1283 SettSrRra- C-03631 Sra-Ba- * MaısBi CIM3B L0J4- [J8İ5 00 51 ' [^1322 0021951 046212C 0020B9S ^3606 J356C o s. Aiar* l*ı ter.ÂHsse I* ı n A Hsse ^ k l f e r f l O ı s l OJ T) [83% 10593Ü 047% 3 a r t 3 a - 1A Deû. C04 74' S C K 001435S a »80 0Ü20452 0013362 0J2M44 0S23 6E 3 202-9 OC =1 01192»14 ^BBCSannıAtDeû. a O O [ 11X186 0.010-4Î VtdzrtHM ' 0.024639 T B V » Yon I f e B T o D B j î l » : 3 A f B D t 336310b 13163E 309EC Û ı Br Ycr Şb DaS M 1 ' a3t287! H*l*rAD!C/ 13363Ö Imbr AıftSBas* 331OD2E 1582225 1 8 4 5 * DO151 04243H3 1 2 0 4 U 1 # S 3320385 118% 583283 032% 326446 118S 52748 111%
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog