Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 HAZİRAN 2005 CUMARTESİ 10 DIŞ HABERLER dishabîy cumhuriyet.com.tr 'Türkiye sorunu\ Hıristiyan Demokratlar'ı Avrupa'nm siyasal lideri konumuna getirdi Âlman sağmın dediği oluyor• Hıristiyan Demokrat CDU ve CSU geçen yıl Türkiye için " ayrıcalıklı ortaklık" önerirken AvTupah kardeş partilerinden de destek görememişti. Ama "hayır" çıkan iki halkoylamasından sonra Alman sağı, Türkiye'siz AB düşüncesini Avrupahlara kabul ettirmeye başladı. Konu, Alman sağma iktidar yolunu da açıyor. OSMAN ÇUTSAY FRANKFUTCT - Türkiye ile AB arasında gerçekleştirilecek 3 Ekim'de- ki müzakerelere az bir süre kala ye- niden patlak veren "Türkiye soru- nu", Alman sağına içeride hükümet. AvTupa Birliği bünyesinde de siyasal önderlik yolunu açtı. Hıristiyan De- mokrat Bırlik (CDU) Genel Başka- nı AngelaMerkel, Avrupa Birliği ge- nişleme sürecinin artık "aynen esld- si gjbi devam edemeyeceğinr belir- tırken CDU'nun önde gelen dış po- HALK AB ANAYASASI'NIN İYİLEŞTİRİLMESİNDEN YANA FRANKFURT (Cumhuriyet Bürosu) - Alman Birinci Televizyonu (ARD) için yapılan bır kamuouyu araştırması, halkın yansından fazlasının AB Anayasası'nın gözden geçırilmesini istediğini ortaya çıkardı. Dün kamuoyuna açıklanan araştırma. Alman halkının büyük çoğunluğunun AB Anayasası'ndan memnun olmadığını gösterdi. Alman yan resmi TV kanalı ARD'nin sorulannı yanıtlayanlann yüzde 54'ü, AB Anayasası üzerinde yeniden çahşılması ve gerekli değişıkliklenn yapılmasını savunuyor. Anketi yanıtlayanlann yalnızca yüzde 20 si anayasanın şımdiki halını beğeniyor ve onaylanmasını istiyor. ARD araştırmasına katılanlar bır başka soruya verdikleri yanıtlarda da ilginç bir tablo ortaya koydular. AB ülkeleri arasındaki uyum konusundaki soruyu yanıtlayanlann yüzde 43'ü ülkeler arasındaki uyum çalışmalannın hızlandınlmasını, AB içi entegrasyonun güçlendirilmesini isterken yüzde 27'sı şimdıki durumu yeterli görüyor. Yüzde 26 ıse bu türden bir uyuma karşı çıkarak eski konuma geri dönülmesıni, egemenlık haklannın de\Tedilmemesini savunuyor. Bilindiğı gıbi Almanya'da AB Anayasası halkoylamasına sunulmadı, yalnızca Federal parlamentoda ve Federal Konseyde (Eyaletler Meclısi'nde) onaylandı. Araştırmalar ıse anayasa halkoylamasına sunulsaydı Alman halkının da kolay "evet" demeyeceğini gösterdi. litika uzmanlanndan Friedbert Pflû- ger, AB'nin Türkiye politikasını göz- den geçirmek zorunda olduğu görü- şünü yineledi. Geçen yıl yalnız bıraküımşlardı Yaklaşık bir yıl önce Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğıne karşı çıkarak "ayncahkh ortakhk" öneren Alman Hıristiyan Demokratlar'ı, o dönem- de Avrupa'nın diğer sağ partileri ta- rafindan da "yahuz bırakJnuştar" ve uzun süreli bir "ikna pothikasr sü- recine girmişlerdi. Özellikle AB sü- recinde tıkanmalar ve son ıkı halkoy- lamasından açıkça "hayır" çıkması, hayanın değişmesine yol açtı. Özellikle önceki gün Ispanyol Dı- şişleri Bakanı Miguel AngelMorati- nosun da Türkiye ıle AB arasında- ki üyelik müzakereleri üzenne yeni- den düşünülmesi gerektiğini belırt- mesi, havanm ne ölçülerde döndüğü- ne bir gösterge olarak yorumlandı. Almanya'run Bavyera eyaletınde- ki Hrristiyan Demokratlar'ın güçlü partisi CSU'nun Genel Başkanı Ed- mund Stoiber. Avrupa'dakı dığer hü- kümetlerin bu yolu takıp edebilece- ğinı hatırlattı. Stoiber, iktidara gelme- len durumunda Türkiye ıle müzake- relere başka bir yön vermekten yana ısrarlı görüşleriyle tanınıyor. Fransa ve Hollanda'daki halkoyla- malanndan olumsuz sonuç çıkma- suıda Türkiye'nin önemlı rolü oldu- ğuna manan Alman Hıristiyan De- mokratlar, Türkiye sorununda gerek Almanya gerekse AB'de makas de- ğiştirmenin şart olduğunu her firsat- ta yineliyorlar. Federal Meclis A%Tupa Komisyo- nu Başkanı Matthias WIssman, "Şu andakiAvTupakriziyöndeğtşiktiğiiçin bir şansür'* görüşünü dile getirdi. Avrupa hükümetlerindeki havanın değişeceğini kaydeden Wissmann, Türkiye'nin üyeliğine karşı CDU ve CSU politikalannın doğruluğuna da dikkatçekti. Daniroarka da 'hayır' diyecek Bu arada Fransa ve Hollanda'dan sonra Danimarka'dan da AB Anaya- sası'na ret karan çıkacağı yolunda- ki sinyallerin çoğaldığı gözlendi. Ye- ni yapılan bir kamuoyu araştırması. Danimarkalılann yüzde 39.5'lukbir oranla "•havTr" yanlısı olduğunu or- taya çıkanrken sadece yüzde 30.8'lik bır kesim "evef dedı. Öte yandan. Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in, referandum sonuçlannın ışığında 6 kurucu üye ül- kenin hükümet ve devlet başkanlan nezdinde bır ginşimde buluııduğu belirtildi. Hollanda Başbakanı Jan PeterBalkenende'ninböylebir "kriz toplantisına" katılacak durumda ol- madığını bildirdiği ve "Bunu aıriamak ve sa\gn la karşüamak dunumında- yız" "dedığı açıklandı. FARKLI YORUMLAR Türkiye için yoğun tartışma APILANMA SÜRÜYOR Başmüzakereciye yeni müsteşarlık AYHANŞtMŞEK A>fKARA - Başmüzakereci AH Babacan'a baglı olarak AB müzakerelerini yürütecek yeni kurumsal yapılanma, hüküme- tin karannı bekliyor. AB Genel Sekreterhğinin (ABGS), ku- rumlar arasında çekişmelere son vermeyi amaçlayan yeni bir öne- riyi Babacan'a sunduğu, bunun tüm kurumlann katkısıyla "Av- rupa Entegrasyon Müsteşarh- ğı'nm" oluşturulmasıru ıçerdiği öğrenildi. ABGS'nin yerini alacak olan Avrupa Entegrasyon Müsteşar- lığı'na, Devlet Planlama Teşki- latı (DPT), Dış Ticaret Müste- şarhğı (DTM) ve ilgüi diğer ku- rumlardan bürokratlann atan- ması ve yaklaşık 300 AB uzma- nının görevlendirilmesi öngö- rülüyor. Başmüzakereci Baba- can'ın ardmdan "iki numara" olacak müsteşaruı bir "büyükel- çi" olması. müsteşar yardımcı- lannın da ılgili diğer kuruluş- lardan atanması planlanıyor. Babacan'ın yalnızca üst dü- zey görüşmelerde müzakere he- yetine başkanlık edeceğine ışa- ret eden kaynaklar, daha alt dü- zeydeki görüşmelerde "başmü- zakereciyanfamcılannın*' görev aldığıru kaydediyorlar. Başmü- zakereci yardırncılannın da, Av - rupa Entegrasyon Müsteşan, Dı- şişleri Bakanlığı Müsteşar Yar- dımcısı ve Türkiye'nin Brük- sel'deki AB Daımi Temsilcisi olması görüşü ağırlık kazanıyor. 3 Ekım öncesinde yaşama ge- çinlmesi hedeflenen yeni yapı- lanmanın önemli diğer unsurla- nnı, "Müzakere heyetT ve "Mü- zakere komitelerT oluşturuyor. Müzakere heyeti, tüm bakanlık- larda görevlendirilecek "AB'den sorumlu müsteşar vardımcılan- nm" bu araya gelmesıyle oluşa- cak. Müzakere komıteleri ise 35 müzakere başlığının her birinde ilgilibakanhkve kurumlar ile si- vil toplum kuruluşlannın katılı- mıyla oluşturulacak. HeyetteSTK'leryok Türkiye'nin AB ile görüşme- lerde izleyeceği "müzakere po- risyonlan", önce komitelerde ele alınacak, buradan müzake- re heyetinin gündemine gelecek ve başmüzakereci tarafindan şe- killendinlecek. Başmüzakere- cinin Bakanlar Kurulu günde- mine getireceği müzakere po- zisyonlan, burada karara bağla- nacak. TÜSİAD ve TOBB gıbi işve- ren çevTeleri, müzakere heye- tinde etkin pozisyon isterken bü- rokratlar, işveren ve işçı örgüt- leriyle Sivil Toplum Kuruluşla- n'nın (STK) müzakere heyetin- de değil, müzakere komitelerin- de yer almalannın daha uygun olduğunu kaydediyorlar. Dış Haberier Servisi - Avrupa Komisyonu'nun şenişlemeden sorumlu Üyesı OUi Rehn, AB başkentlerinden Türki- ye ile 3 Ekim'de üyelik müzakerelerine başla- maya ilişkin taahhütüne sadık kalmalarını iste- di. "Sözkr ve anlaşma- lara saygı du>ıüduğubir kültürden geliyorum*'1 dıyen Rehn, "TaabJıüt- leresadık kahnamakkö- tübirörnekohır" ıfade- sinı kullandı. Ingiliz The Economıst dergisi ise, AB referan- dumlanndan en çok kay- ba uğrayabılecek ülke- nin Türkiye olabilece- ğini sa\Tindu. Haberde referandumlardan son- ra anayasanın doğrudan Türkiye'nin AB üyeli- ğiyle ilişkisi olmadığı yolundaki görüşlerin ge- rek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gerek- se AB yetkilileri tara- fından dile getirildiği- ne işaret edildi. "Teorik olarak bu doğru.Zira anayasa tas- lağı Türki>'e'nin üyeliği konusuna hiç aüfta bu- hınmuyor" ifadelerinin yer aldığı haberde "Za- ten Fransa ve benzeri bazı Türkiye karşıü ül- kekrde seçmene zama- nı gelince o konuda ayn bir referandum yapüa- cağı sözü deverildi" ha- tırlatmasında bulunul- du. Bazı iyimser siya- set yorumculannın ana- yasa taslağının redde- dilmesiyle ortaya çıka- cak "gevşek bir birtik" yapısının, Türkiye'nin daha kolay uyum sağ- layabilmesi açısından sürece daha olumlu kat- kıda bulunacağına inan- dıklan belirtüirken ger- çeğin Türkiye için çok daha kaygı verici oldu- ğu ifade edildi. 40 yılhk heves aşuıdı Dergi, Fransa ve Hol- landa'da seçmenin tav- rımn AB'nin iç sorunu olarak algılanabileceği- ni, ancakbununbiryan- dan da AB içindeki ge- nişlemeye yönelik gide- rek büyüyen düşmanlı- ğın bir göstergesi ola- cağını savundu. Ingiliz The Guardıan gazetesi. "Fransa ve Hol- landa'daki hayır oyla- rmı armranTürkiye'nin ABüvvfiğjne olanmuha- lefet nedeni\1eTürklerin 40 yıllık A\rupa hayaü heveskri aşınmaya baş- ladı" yorumunu yaptı. ŞERMET ATACANLI: Sürpriz değil 'yol kazası' Küba y da terör zirvesi Küba'da düzenienenuluslararası teroriznı zirvesine, 1976'da Küba yoku uça- ğının bombalanmasından sorumlu tutulan ve şu anda ABD'de gözaltmda bulunan Luis Posada Carriles'in iade edilmesi konusu damgasını v urdu. Kü- ba Devlet Başkanı Fidel Castro başkanhğuıda Havana'da duzenknen 3 gün süren "Terorizme karşı Liuslararası Zine, Doğruluk ve Adalet" başuklı toplantrva 700'e yakın Kübah ve >abancı delegenin yanısıra. terör kurban- lannın aüeleri de kaüldı. Posada Carrües'in terör eylemleri nedeniyle ^rgj- lanmaküzere\ enezüella'ya iadesinin istendiği bir gösteri de Manila'daki ABD Büyükelçiliği önünde düzenkndi. ABD Posada Carriks'i "ülkcve yasadışı girişyapmak^suçundangözalünaahnnustı.lFotoğraflar AP REUTERS) ANK\RA (Cumhu- riyet Bürosu)-Cumhur- başkanlığı Dışişleri Baş- danışmanı ve Özel Ka- lem Müdürii Sermet Atacanh. AB Anayasa- sı konusunda Fransa ve Hollanda'da çıkan so- nuçlann sürpriz olmadı- ğun, A\Tupa bütünleş- mesi yolunda "bu tiir yolkazalannın" olagel- diğini söyledi. Atacan- h, Türkiye'nin Avrupa ile bütünleşmesinde ge- riye dönüşün ve sapma- nuı söz konusu olmadı- ğını kaydetti. Atacanh, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basını bilgilendirme top- lantısında. "Bunlar ar- zu edikn sonuçlar değil- dLAvTupa bütünkşme- siyolunda bu tür yol ka- zalan olagelmiştir. Bu tür geçici sıkuıtılar da aşümıştır. Bunun da farkh otmavacağmıümit etmekteyiz. Türidye'nin ABile bütünleşmesinde gertye dönüş ve sapma yoktur" dedi. Referandum sonuçla- nnın Türkiye ve Türki- ye'nin AB üyelik pers- pektifi üzennde bazı olumsuz yansımalan olabileceği yönündeki endişelerin gerçeği tam olarak yansıtmadığını anlatan Atacanh, şunla- n kaydetti. "Hiç kuşkusuz bu so- nuçlann bizim bakmu- nnzdan \erdiği bazı işa- retler. bazı mesajlar ol- duğuknşkusuzdur. Bun- lar da gerekli şekflde de- ğerlcndirikcektir. Ama Türkiye3 Ekknönceâvç sonrası süreçte AB ile bütünkşmesindeki ikr- lemesini sürdürecektir. AB ve AB'yi oluşturan ülkelerin de bize daha önceki ahdi taahhütieri parakünde bu sürecisv- kıntrva sokacak, haksc önyargıh tunımlar al- mamalannı beklemek hakkunızdırr 1 Beklenen Haziran geldi! Prömiyerler, orkestralı konserler, oda müziği, resitaller, geleneksel müzik ve dans... 33. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali, 6 Haziran-2 Temmuz 2005 arasında, yıldız sanatçıları ve seçkin mekânlarıyla herkesi haziranın müzik şölenine bekliyor. İSTANBUL KÜLTÜR m Kiask muzik dunyasıntn önde geten sanstç ve topfulukian 6 Hazıran-ı Temmuz tarihten arastnda J3 Uluslararası İstanbut Muzik Festtvalf nde bîtetix www.iksv.org TURKCELL TC tSTANBUL 5. SULH HLIKUK MAHKEıMESİ'NDEN EsasNo: 2004693 Davacı Turan llgıç tarafindan davalı Neyirc Özateş aleyhıne mahkememızde açılan alacak davasuun yapı- lan açık dunışmalan sonunda; Mahkememızin 2004 693 Esas. 2005/447 Karar ve 27.04.2005 tarıhli karan ıle; davanın kabulü ile 2 OlO.OOO.OOO.-TL.'nin 14.08.2002 tarihinden ışleye- cek yasal faizi ile davahdan alınıp davacıya verilmesı- ne karaı verilmiştir. Davalı; Neyire Özateş-lstanbul, Beşiktaş. Akatlar, Ze>tınoglu Cad., No; 32, D: 9 adresinde meçhul bu- lumnası nedeniyle 27.04.2005 tanhli mahkeme karan ilanen teblığ olunur. 27.05.2005 Basın: 25758 ÜMRANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No. 2004 148 Davacı lpek Sülük (Keleş) vekıli avukat Ali Balıkçı tarafindan davalı tbrahim Atmkay- nak aleyhıne açtığı tapu ıptali ve tescil davasının mahkememizde yapılan açık yargılama- lan suasında venlen ara karan uyannca: Davacı lpek Sülük. davaİı Ibrahim'in malikı bu- lunduğu. Ümranıye-Yenı Çamlıca Mah. Bulgurlu yöresı Efsane Ağh me\kiınde tapuda kayıtlı. 1038 ada. 4 parsel sayılı taşınmazla ilgili 2769123840 paya ılışkin Kartal 5. No- terlıği'nın 30 03.1989 gün ve_ 13435 yev. nolu düzenleme şeklinde taşmmaz satış vaadi sözleşmesı ıle satın aldığını. Ümraniye Belediyesi'nin yaptığı şuyulandırma çalışması so- nucu davalı adına tapu düzenlendığinde adı geçen tapunun iptal edılerek adına tescili iste- miş olup, Davalı Hamdi oğlu 1959 d.lu Ibrahiin Altınkaynak'a dava dilekçesi tebliğe çı- kanlmış ise de bulunamadığmdan ve yapılan zabıta araştırmasında adresı tespıt edileme- diğınden. bu davalının dunısma günü olan 0 7 .0 7 2005 günü saat 09.45'de duruşma salo- nunda hazır bulunması, bulunmadığı veya kendısıni \ekıl ile tetnsil ettirmediğinde, HUMK.'nun 213 ve 377. mad. uyannca yokluğunda yargılama yapılacağı ilanen tebliğ olunur. 24.5.2005 Basın: 25738 URLASULHCEZA MAHKEMESİ'NDEN Esas No; 2005 4 Karar No: 2005'17 Mahkememızin yukanda numarası yazılı dosyasm- da 08.12.2004 suç tarihli 5682 savılı yasaya muhalefet suçuyla ilgili yapılan kamu davasuun yargılaması so- nunda; Sanıklann üzerlerine atıh Türkiye Cumhuriyetı sı- nırlannı pasaportsuz terk etmeye teşebbüs etmek su- çundan eylemlerine uyan 5682 S. K.nun 33'1 ve TCK'nun 119, 647 S. Yasa'nın 6. maddeleri gereğince tüm aramalara rağmen adresleri bulunamayan sanıklar Muhammed Rana, Muhammed Jai4 Muhammed Ka- mal. Muhammed Nuru, Muhammed Ali. Muhammed Albaka. Bilal Ahmet, Muhammed Ayman, Mustafa Ali. Atim Çoşua. Abdülaziz, Ali Muhammed, Tefik Akim, Muhaba Maral. Ayşe Hatun, Safıa Hatun, Joy Muhammed, Ayşe Ali, Fatma, Musa. Ali Muhammet, Abakari. Reyns, Mahmut Numan. Alaaddin, Moha- bin, Nazmul Alan. Abdul Avval 111.401.000 TL. ha- fif para cezası ile cezalandınlmasma ıüşkın karama- menin ilanen teblığ olunarak, işbu kararnamenın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra teblığ edilmiş sayıla- rak, bu tanhten ıtibaren 8 gün ıçmde bır üst mahkeme- ye itıraz etmedıkleri takdırde karann kesinleşıp aynen infaz olunacağı ilanen teblığ olunur Basın: 25937 StNOP ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞt'NDEN Dosya No: 2002 32 Davacı Gülsüm Aksoy tarafindan davalı Celal Aksoy aleyhine açılmış bulunan boşan- ma davasuun yapılan açık yargılamalan sonunda; Mahkememizce Sinop ıli Boyabat Uçe- si Ömer köyü cilt no: 127, hane: 20"de nüfusa kayıtlı bulunan Mehmet Zeki ve Havva kızı Boyabat 17.01.1950 doğumlu Gülsüm Aksoy ile aynı yerde nüfusa kayıtlı bulunan Süley- man ve Mevlüde oğlu Boyabat 01. 01.1951 doğumlu Celal Aksoy'un MK.'nun 1661-2 addeleri uyannca boşanmalanna karar venlmiştiı. Davalı Celal Aksoy'un adresının zabı- taca yapılan araştınnalar sonucu da bulunamadığmdan karann ilanen tebliğine karar ve- rilmiştir. Davalı Celal Aksoy'un ışbu ilanın neşrinı müteakip 7201 sayılı Tebligat Kanu- nu'nun 3220 sayılı kanunla değişik 31. maddesi uyannca 15 günlük süre ıçersinde temyiz etmedıği takdirde kesinleşeceği hüküm teblığı yerine kaım olmak üzere ilanen teblığ olu- nur. Basın. 27952 BÜYÜKÇEKMECE İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2004 876 Davacı Aygün Danışman tarafından davalı De\Tan Öncü aleyhıne mahkememizde açı- lan akdin feshi - tahliye da\asuıuı sonunda: Mahkememiz tarafindan venlen 05.05.2005 tarih ve 2004'876 Esas, 2005466 sayılı karan ile davacının tahliye davasının kabulü ile Büyükçekmece 1. lcra Müdürlüğü'nün 2004/2356 Esas sayılı dosyasındaki takip dayanağı 10.05.2003 tanhli kira aktınin feshine. temerrüt sebebi ile tahliye konusu Beylikdüzü-Adakent Caddesı Ak Apartmanı. No: 28. Daire: 28 Büyükçekmece'deki adresinden davalının ÜK'nun 269 a maddesi gereğince tahliyesine, davacı tarafindan yapılan 17 10 YTL. yargılama giderlerinin da\'alıdan alınıp davacıya verilmesıne. davacının yüzüne karşı davalının yokluğunda temyizi kabıl karar verilmiş olup; işbu ılanın karar tebliğı yenne geçeceğı ve ılan tarihinden ıtibaren 7 gün sonra teblığ edilmiş sayılacağı ve onu takıp eden on günlük süre içensınde temyiz edilme- diği takdirde kesinleşeceği hususu adrese tebliğ edilemeyen davalı Devran Öncü'ye karar tebliğı yenne kaim olmak üzere ilanen teblığ olunur 25 05.2005 Basın. 25965
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog