Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet K İ T A P L A R I BÜTtTN OYUNLARI1-2 Necati Cumalı Çaj Pazar-jma ^Ş TürtaagıC«L Vı 3941 (343341 C»|aloglu-tsonbulTd (2\l\ 5140196 Cumhuriyet82. YIL SAYI: 29095 / 50 YKr (500.000 TL) (KDV,ç,nde) KUflUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Derimizin rengini belirleyen morötesi .. ışık Cumhuriyet'le birlikte. OZEL OKULLAR SINAVI 11 SORU VE YANITLARI Pazartesi günü Cumhuriyet'te... Türkiye'nin Kıbns'taki politikasını Suriye-Lübnan ilişkisine benzeten Erdoğan'dan tarihi gaf: Kuzu kıızıı çıkardık Rumlara Larnaka misillemesi Kıbrıslı Rumlann, Kıbnslı Türklere yö- nelik mülkiyet davalan açmasına ve tu- tuklama emri çıkanlmasına karşı ilk atağa geçen, Larnaka Havaalanı'nın yer aldığı arazinin sahibı Helvacıoğlu oldu. Tapusunu gösteren Helvacıoğlu, "Mal mülk meselesının anlaşma yoluyla çö- zümlenmesi ıçin yıllarca sabırla bekle- dik. Loizidou, Girne'deki eski bir evı içın bır milyon dolar aldı. Ben 200 mil- yon dolar alsam dahi azdır" dedi. REŞAT AKAR'ın haberi • 11. Sayfada Heh acıoğlu. 200 milyon dolar tazmioat istiyor. Başbakan Erdoğan, Kıbns'ta garantörlük hakkını kullanan Türki- ye'yi Lübnan'ı işgal eden Suriye'nin durumuna benzetti. Erdo- ğan kendi politikalannı savunurken "Biz mevcut politikalan sürdürmüş olsaydık bugün bizim durumumuz nereye benzerdi biliyor musunuz; aynen Lübnan ile Suriye arasındaki duruma benzerdi. Ve birileri gelir dayatır, "Kıbns'tan çıkın' derdi. Bir yere kadar dayanır, ondan sonra kuzu kuzu çıkardık" dedi. CHP'li Öymen, Türkiye'nin Kıbns'a uluslararası antlaşmalara uy- gun olarak gittiğini vurgulayarak "Nasıl böyle açıklama yapı- lır?" dedi. Erdoğan'ın karşılaştırması diplomasi çevrelerinde büyük bir gaf ve Rumlann tezlerine destek verir nitelikte büyük bir hata olarak nıtelendirildi. ABD Dışışleri de geçen ay iki İco- nu arasında herhangi bir paralellik bulunmadığını açıklamıştı. FIRAT KOZOK ve EMRE ÇALIŞKAN'ın haberi • 11. Sayfada Cumhurbaşkanı Sezer, 2 madde nedeniyle TCY değişiklik yasasını Meclis'e iade etti 'Yasacbşı eğitime' veto DEVLET 30 MİLYONAVRO ÖDEDÎ tşkenceciye tazminat ödetilemedi "lşkenceye sıfır tolerans" sözüyle yola çıkan hükümet, işkence tazmınatlarını sorumluya ödettirmedi. 3 yıl önce çıkan AB'ye uyum paketindeki düzenleme uygulamada karşılık bulmadı. Çiçek, "hukuki sorumluluk yükle- necek kişilerin tespit edilemediğini" bildirdi. Sezer,Türk CezaYasası'nda (TCY) değişiklik öngören yasanın yasadışı eğıtım kunımlanna vize veren mad- desiyle yurtdışında ışlenen suçlarla ılgılı maddesınin yenıden görüşülme- sini istedi. Devletin görevinin din devleti isteyen tankatlar ve terör ör- gütlennın yasadışı yollarla okul ya da kurs açmalannı önlemek olduğu- nu vurgulayan Sezer, yasadışı eğıtım kurumlannın sapkın düşünceler yaratacağını, öğretım bırliğine aykın ögretımın toplumda kaosa neden olacağını belırttı. • 8. Sayfada Kaçak Kuran kursu tepkisi Hükümete TÜSİAD iiltiıııatoıııu TÜSİAD Yüksek tstişare Konseyı'nde Ömer Sabancı ve Mustafa Koç'tan hükümete sert uyanlar geldi. Türki- ye'nin Avrupa kamuoyunda "olum- - suz" olaylarla anıldıgını belirten Sa- bancı, yasadışı Kuran kurslanna izin venlen düzenlemeyı, kadınlar gü- nündeki polis şiddetini, kitap ımha edilmesini, Anayasa Mahkemesı'nın lağAedılmesı imasında bulunulması- nı ve Ermeni konferansının iptal edilmesine neden olan gelişmelen sert bır dille eleştırdı. • 13. Sayfada BÜLENT SARIOĞLU ANKARA - Avrupa însan Haklan Mahke- mesi'nin "hak ihlali- ne" kararverdıği dava- lar için 30 milyon Avro tazminat ödeyen hükü- met, işkence cezalannı sorumluya ödetemedi. Avrupa Birligrne (AB) uyum paketleri kapsa- mında getirilen düzen- leme, uygulamada kar- şılık bulmadı Adalet Bakanı Cemil Çiçek, işkence, kötü muamele, yaşam hakkı ıhlali gibı kdşısel kusurdan sorum- lu olanlann bulunama- dığını bildu"di. 26Mart2002tarihin- de çıkanlan 2. Uyum Paketi'nde, işkence ve kötü muamele yapan görevlilerin tazminat- tan sorumlu tutulması düzenlenmişti. Devlet Memurları Yasası'nın 13. maddesi, kamu hu- kukuna bağlı görevler nedeniyle kişilerin uğ- radığı zarar için kurum aleyhine dava açılması- nı öngörüyor. Aynı maddede, Hazuıe tara- fından hak sahibine ödenecek tazminatın sorumlu personele "rücu edilmesi (öde- tilmesi)" düzenleniyor. Uyum paketinde ıse şu düzenleme getirildi: "İşkence ya da zali- mane, gayri insani ve- ya haysiyet kıncı mu- amele suçlan nedeniy- le Avrupa Însan Hak- lan Mahkemesi'nce verilen kararlar sonu- MArkasıSa.8,SiL3'te EMNIYETTEN SAVUNMA Hava kurşun gibi ağır...Hani artık Afganistan'da savaş bitmişti... Ruslar gitmişti.... Mü- cahitler silahı bıraknuştı, Taliban silinmişti, Amerikan bombar- dımanı dinmişti. Hani artık iç savaş, dış savaş yoktu... Yabancıy- sanız, hele hele kadınsanız, sokakta yürümek önerilmhor. Ama sokakta yürüyen kadınlar da gördüm: Burkalan, çarşafları, tûr- banları, başlarına örttükleri örtüleri altında, yere bakan, gözle- rini kaçıran ve asla yalnız. tek başına değil,yanlannda mutlakbi- riyle, en azından bir çocukla sokağa çıkan, başlaruu ancak 'Ka- dınlar Parkı'nda açabilen kadınlan gördüm... Bir de orada olsun, yolda olsun karşılaştığım her Türk'ten duyduğum tümceyi hay- kırdım: Tann'ya şükredelim ki, bizim bir Atatürk'ümûz olmuş, bir Atatürk'ümuz var! ZEYNEP ORAL'uı yazısı • 15. Sayfada 'Telefon dinleme değtttespit' Güvenlik birimleri, telefon dinlemeyle ilgili ha- berlerin abartılı olduğunu savunuyor. ilgili bürolann "dinleme değıl tespit" yaptığını be- lirten uzmanlar, suçlulann yakalanması için haberleşme araçlanna yönelik müdahalelen, ilişki-irtıbat-mantık silsilesinin çözülmesi ça- basına dayandunyor. Örgütlü suçlarda ise din- lemenin artık etkisiz kaldığı belirtiliyor. MEHMET FARAÇ'ın haberi • 6. Sayfada AKP'YEVEKALET UYARISI • 4. Savfada İMTIYAZLI ORTAKLIK DESTEKÇlSİARTIYOR U10. Savfada PETROL-tŞ, TÜPRAŞ'TA HAKLI ÇIKTI • 12. Savfada 1 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kapak Yuyarlandı, Tencereyi Buldu Başbakan Beyefendi, TV'lerden halkın gözüne ba- ka baka "Arkadaşlarımız sağ olsun önümüzü kendi- len açtılar, biz de takdirimizi kullandık" diyor, görev- den alınan üç bakandan ıkisı tam tersini, istıfa etme- diklerini söylüyor. UArkasıSo.8,Sü. l'de Nâzım hâlâ Ulusal takım için zor sınavsürgün Nâzım Hikmet ölümünün 42. yılında Moskova'daki mezan başmda anıldı. Törende konuşan gazetemiz yazan ve ^- şaır Ataol Behramoğlu, "Nâ- sÇ\ zım'ın hâlâ sürgün olduğu- Jj // nu" belırterek "Yurttaşlı- " <• ğıyla ilgili sorun çözülmüş / değıl" dedi. • 3. Sayfada 4- Türkiye Ulusal Futbol Takınu, 2006 Al- manya Dünya Kupası için mücadele ver- dığı 2. Grup'ta bugün Yunanistan ile zor- lu bir randevuya çıkacak. BJK Inönü Sta- dı'nda yapılacak maçın hakemi Almanya Federasyonu'ndan Marcus Merk. Kanal D'den naklen yayımlanacak karşılaşma- nuı başlama saatı 21.00. tlk maç golsüz eşıtlikle souuçlanmıştı. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Başbakanlık Sistemi! Ne zaman başkanlık sistemine ilişkin bir tartışma başlasa, AKP iktidannın duaımuna bakıp başlıktaki gibi, "Zaten Türkiye başbakanlık sistemine doğnı gi- diyor" demekten kendimizi alamıyoruz. Başbakan Erdoğan'ın hükümetteyaptığı 3 koltuk- luk değişıklikten sonraki açıklamaları Türkiye tipi si- yasetı bir kez daha gözler önüne serdi. Başbakan MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog