Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

3O HAZİRAN 2005 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA YUNUS NADI ODUL TORENI Sosyal Btlimler löveleriyle Sedat Çetintaş " adlı yapıtı ile Ay- la Öde-kan ve "Anadolu'dan YeniDünyaya" adlı yetpıtı ile Rıfat V. Bali kazandu ödekan ve Bali ödüllerini Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulm Üyesi Lale Tokuş 'tan aldılar. u Ateş veKuğu"yapıtıyla odul alan Burhan Günel, ödülünü tstanbul Valisi Muammer Güler'in elinden aldu Günel, "Keş- ke bu Sıvas olayları yaşanmasaydı, keşke bu roman yazılmasaydı da ben bu ödülü bu kitap nedeniyle almasaydım " diye konuştu. Öykü u DönüşsuzYolculuklar"ileEthem Baran ve "Öyku Sersemi" ile Sibel K. Türker odul aldu Ödüllerini Çankaya Belediye Başka- nı Muzaffer Eryılmaz 'dan alan Baran ve Tür- ker, bu ödülun kendileri için onur verici oldu- ğunu söyleyip emeği geçenlere teşekktir etti. Ş r "Zamansız" adlı kitap dosyası ile Ali Püsküllüoğlu ve "Lanettayin Bir Şair" kita- bıyla tsmail Lyaroğlu (sağda) ödül aldılar. Ali Püsküllüoğlu 'nun oğlu Anı Püsküllüoğlu (ortada) ve Uyaroğlu 'na ödüllerinieski Genel- kurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı verdL I x 3 n K 3 t U r Muhammet Şengöz (sağ- da) veMehmet Ateş Gülcügilarasındapaylaş- tınldu Şengoz ve Gülcügil ödüllerini Eminö- nü Belediye Başkanı .\evzat Er'den aldılar. Muhammet Şengöz, ilk ödülünü 1985'teyine Cumhuriyet gazetesinden aldığınıanımsatü. îş, siyaset, sanat, basın, spor ve her kesimden okur, Yunus Nadi Ödül Töreni'nde bir araya geldi HerzamançağdaşlıktanyanaGÖKÇEUYGUN B u yıl 59 'su venlen "Yıınus Na- di ÖdüllerT, sanat, basın, ış, spor%e sıyaset duny asından çok sayıda kışının katıldığı bır to- renle sahıplenne venldı Toren- de. Yunus Nadı Odullen'nın Turkıye'de bır ılk olarak, kultur-sanat hayatının zen- gınleşmesıne yol açıcı rol oynadığı vur- gulandı Sultanahmet'tekı tbrahım Paşa Sara- yı'nda oncekı gece duzenlenen Yunus Nadı 2O05 Odul Torenı'nı, tıyatro sanat- çısı HaieAkmta sundu Akınlı. YunusNa- dı Odallen ılk duzenlendığınde, o do- nemde tek olduğunu beluterek Turkıye gehştıkçe benzen yanşmalann çoğal- dığını, sanat ve kultûr hay atını renklen- dıren odullenn de yuksek paralarla du- zenlenerekTurkıye adına sevındıncı ve onurlubırgekşmeyarattıgınısoyledı Na- dı odullennın ılk oima onurunu taşıdı- ğıru vurgulayan Alonlı, "Yunus Nadı gazeteciliğe Baba Tahır'in Malumat ga- zetesin* yazarak başladı. 2 Abdulha- mıt'e karşı çıktağı için hapse ankbğında 21 yaşnndaydL 1. Dünya Savaşı'ndanson- ra yayımladığı Yenigün'le işgaldlere di- rendi 1920'de Ankara'ya geçerek Ke- mafct hareketekaükb. Kurtuhıştanson- raAtarurk'ün tsteğhieistanbuTda Cum- huriyet'i çıkarmaya başladı. Yıl 1924. Çûnkii kunıhış süreci başlanuştL Kur- tuhışun dunya tarihinde Uk ulusal kur- tuhış savaşı. kuruluşun İslam tarihinde ik AydanlanmaDevrimiokluğunuanım- satabinuiz" dedı Hale \kınlı, Cumhun>et gazetesının Turkıye'nın varoluşunda yennı aldığı- na dıkkat çekerek Yunus Nadı yanşma- sının, bu geçmışı anımsamak \ e gelece- ğı duyumsayıp saptamak ıçın her y ıl kultür-sanat festrvah şenlığı gıbı duzen- lendığını düe getırdı BES DALDA DOKUZ ODUL Bu yükı Yunus Nadı Odullen. ''Ro- man'', "Öykü". "Şnr". "Sosyal Bilim- lerAraşünnası" \ e "Karikatür" olmak uzere 5 dalda, 9 sanatçı tarafından pay- laşıldı. Sosyal Bılnnler Araştırması da- lında, "Yaâlan ve Rötöveleriyle Sedat Çetintaş" adlı y apıtı ile Ayla Odekan ve *Anadolu'dan Yeni Dünyaya" adlı yapı- tı ile Rıfat N. BaH kazandı Odekan ve Bab odûllennı Cumhunyet Vakfı Yone- üm Kınulu Uyesı Lale Toknş'tan aldı Ayla Ödekan, bu odulün kendısı ıçuı çok anlamlı olduğunu belırterek "Üze- rinde çabşma yapüğım eşstz rölö\elerin gün ıştğına çıkmasında Yunus Nadi'nin çok önemB katkısı var. Aynı zamanda bu rölö>çleriyapan mimarı Cumhurh'et aiksinesokan daNadlOnun için Yunus Nadi'ye çok teşekkürler'' dedı Rıfat Bali, bu odul sayesınde yeni ça- lışraalan ıçın cesaret kazandığını dıle getırerek araşürmasını yaparkenkendı- sını destekleyen ve yarduncı olan kışı- lere teşekkur ettı Roman dalmda "Atcş ve Kuğn" adlı yapıtıyla odul kazanan Burhan Günel, odulunu Istanbul Valısı MuammerGü- ler'in elınden aldı Her ıkı Cumhuri- yet'ın de kendısı ıçın doğum ve bu>Ti- me yen olduğunu anımsatarak aydın- lanma savaşında temel gorev lerustlenen gazetemıze \ e kendısıne destek olanla- ra teşekkur eden Gunel şunlan soyledı •'Umanm herikiCumhuriyet'e delayık ürunler vermeye devam ederim. Ason- da çokse\inmem gerekfsor, ama soine- medim Keşke bu Sıvas ola>ian yaşan- masa> th, keşke bu roman yazümasa>dı da ben bu ödulu bu kitap nedeniyle al- tnasa> (hm.Başka bir roman yazıp onun- la ödülabay dım, işte o zaman sevinebi- tirdim. Umarun ülkemizde ve dünyada bu ve benzeri olaylar >aşanmaz. insan- lararökdahamutfaı ohıriar. Çunku ger- çektenaygar insana,giızeOikle yaşamak yalaşryorT Öyku dalındakı odul. "DonüşsüzYol- culuklar" kıtabıyla Ethem Baran ve "Öykü Sersemi" kıtabış la SibelK.Tûr- ker'e la>ık goruldu Odullennı Çanka- >a Belediye Başkanı Muzaffer Eryıl- maz'dan alan Baran \ e Turker, bu odu- lun kendılen ıçın onur \encı olduğuna dıkkat çekerek emeğı geçenlere ve ga- zetemıze teşekkur ettı Şıır dalında "Zamansız" adlı kitap dosyası ile AMPüskulhıoflu \e "Lanet- tayin BirŞair" kıtabıy la kmafl Lyaroğ- lu, odul almaya hak kazandılar Ali Pus- kulluoğlu'nun oğlu Anı Püsküllüoğlu \e Uyaroğlu. odullennı eskı Genelkur- may Başkanı Ismaii HakkıKaradayı'nın elınden aldılar Kankatur odulu de Muhammet Şen- göz ve Mehmet Ateş Gülcügil arasında pay laştınldı Şengoz ve Gülcügil odul- lennı Emınönu Belediye Başkanı Nev- zat Er'den aldılar Şengoz, ılk odulunu 1985'te yuıe Cumhunyet gazetesinden aldığını anunsatarak "Cumhuriyet be- nim için bir okuL Hâlâ Cumhuriyet'in yetiştirdiği bir insan olarak karikatür yanşmasma kaükum. İzkdiğimi\eizten- diğimı gostermek istedûn. Dünyaya ka- ncı bir çizik atabinrsem ne mutnı bana" dıye konuştu Gulcugıl de odul nede- nıyle çok buyuk onur duyduğunu ıfade ettı Odullenn sahıplenne venlmesının ardından genç sanatçılar Pınar Ertuğrul, BuketÖkten. ŞuleÇakar\e BurcuOğuz Ozden, keman dınletısı sundular MESAJLAR Yargıtay Cumhunyet Başsavcısı Nu- riOk gonderdığı mesajında "Yunus Na- di Ödülkri çağdaş Türk sanatuun oluş- masma ve evrensel değeıiere karvnşma- sına, sosyal büimler alanındaki geoşme- lere katkı sağlayan Cumhuriycttarihimi- zineneskive kurumlaşnuş odüllcrinden bmdir" ıfadesını kullandı Şışlı Bele- diye Başkanı Mustafa Sangül de gon- derdığı mesaj da "\tatürk'ün dava ar- kadaşı Yunus Nadi'nin admı taşıyanve Tûrkiye'nin NobeH hahne gelen ödül- ler çağdaşhğın bir simgesidir" dedı Kultur ve Tunzm Bakanı Atüa Koç. CHP Genel Başkanı DenizBaykaL CHP tznur Mılletvekılı Türkan Miçooğulla- n. CHP Iznur Mılletvekılı Kemal Ana- dol CHP Trabzon Mdletveküı AkifHam- za Çebi CHP Sıvas Mılletvekılı Nuret- tin Sözen, CHP îzmır Mılletvekılı Bû- lentBaratah, CHP Genel Sekreten Ön- der Sav. CHP Genel Sekreter Yardımcı- sı Istanbul Mılletvekılı Mehmet Sevi- gen, CHP Grup Başkanvekıh ABTopuz, CHP Grup Başkanvekıh Haluk Koç, DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, Anava- tan Partısı Genel Başkanı Erkan Mum- cu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçe- 1L Korgeneral Aslan Güner. A\Tiıpa Ale- vı-Bektaşı Kultur Enstıtusu Başkanı Gu- bzar Cengız, Urgup Belediye Başkanı Be- kır Odenuş. Prof Dr Sadun Aren. Tur- kıye Zuuatçılar Derneğı Genel Başkanı tbrahim Yetkin. Turkıy e Odalar \ e Bor- salar Bırlığı (TOBB) Başkanı Rifat Hi- saraknoğlu. UEFA Asbaşkanı ŞenesEr- zik, Türkıye Futbol Federasyonu Başka- nı Dr LeventBıçaka,EfesPılsen Genel Menajen Engin Ozerhun. GolfFederas- yonu Asbaşkanı İsmet Aktekin, Bey oğ- lu Beledıye Başkanı AhmetMisbahDe- mircan. Eyup Belediye Başkanı Ahmet Genç, Ege Bolgesı Sanayı Odası Yone- tun Kurulu Başkanı L Tamer Taşkm da gazetemız Imtıyaz Sahıbı Ühan Selçuk ve Genel Yayın Yonetmenımız tbrahim YüdE'amesaj gondeîdıler ÇELENK GONDERENLER Turkıye Barolar Bırhğı Başkanı Öz- demir Ozok. Şışlı Belediye Başkanı Mustafa Sangul. Kadıkoy Beledıyesı Başkanı Selami Öztürk, Türkıye Gaze- tecıler Cemıyetı, Turkıye Spor Yazarla- n Derneğı, .\nsan Antalya Sanatçılar Derneğı, NejatEkrem Basmacı. Iş Ban- kası Cağaloğlu Şubesı. Doğan Kitap Kulubu ve Ulker Eski Genelkurmay Başkanı tsmailHakkı Karadayı, eşiSeren Karadayı ve gazetemizyazarı Hikmet Çetinkaya birlikte. tstanbulBarosuBaşkanıKazjmKolcuoğlu, V'aliMuammer Güler ve Genel Yayın Yönetmenimîz tbrahim Yildız. TürkiyeFutbolFederasyonu Başkanveküi Şekip Mos- turoğlu (sağda) ve Genel Sekreter Lütfi Anboğan. Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebive eski Esenyurt Belediye Başkanı Gûrbüz Çapan. Oyuncular GulrizSurun ve Engin Cezzar'm (solda) birlikte katıldığı tören Pınar Ertuğrul, Buket Ökten, Şule Çakar ve Burcu Oğuz Ozden 'in (ortada) keman dinletisiyle renklendL Yazar Oya Baydar ve tiyatrocu Ahmet Leven- doğlu da gecenin konukları arasmdaydı (sağda). Sezer'denrnesaj: Övgüye değerbir hizntet C umhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer. Yunus Nadı Yanşması odul ge- cesıne gonderdığı me- sajda, Ulu Onder Ata- türk'un onderhğınde kurulan laık ve demokratık Cumhun- yet "ın, yurttaşlann aydınlan- ma ıstencının, ozlemlennın, ulusal değerlere bağlıhğının yansıması olduğunu belırttı Cumhunyet'le seçımını çağdaşlaşmadan yana yapan Turkıye'nın, kısa surede ge- hştırdığı donuşumlerle gelı- şen dunyanuı saygın uyesı du- rumuna geldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Sezer, mesa- jında şu goruşlere yer verdr "Cumhuriyet'in evrensel de- ğerier ışıgında bugünkre ulaş- masında, Atatürk'ün ileri gö- rüşlülüğü yanında, ay dınlan- mızm %e çağdaşhğı yaşam biçi- mi olarak benimseyen yurttaş- lanmızın katkılan büyuktür. Yunus Nadı, Yüce Önder'in yönergeleri ile çıkardığı Cum- hurijet gazetesijle, Cumhuri- yet'in felsefesinin özümsenme- si, Atatürk ilke \e devrinüeri- nin yerleşmesi sürecinde övgü- ye dieğer bir hizmeti yerine ge- tirmişrir. Cumhuriyet gazetesi- nin ilkelerinden, yayıncıhk an- layışmdan ödün vermeden, Cumhuriyet'i kazanımlanyla y aşatmayı amaç edinen so- rumlu yaklaşımlanm sürdüre- cegine inanryoruz, Çağdaşlaşmanın başansı için kültür ve sanaün destek- lenmesi gerektiği düşüncesin- den hareket eden Cumhuriyet gazetesi, Yunus Nadi adına dii- zenlenen ve kurumsallasan ödüBerie küMr-sanat \e > azın diinyamıa zenginleştirmekte- dir. Cumhuriyet tarihinin kök- lü ödülkrmden olan Yunus Nadi ÖdüDeri, sanatçılanmıa özendirea, başanh \e özgün çanşmalann artmasuu sağla- yan işleviyk ülkemizde önemü boşluğu doldurmaktadır. Yu- nus Nadf yi savgnla anıyor, 59. Yunus Nadi Ödüİlerini kaza- nan tüm sanatçılanmızı kutlu- yor, esenökler difiyorum." Fotoğraflar KAAN SAĞANAK, UĞUR DEMÎR, FATİH ERDOĞDU, VEYSEL BALKAYA dul torenıne, CHP Genel Sekreter Yardımcısı OğuzOyan, esb CHP Genel Başkanı Altan Öy- men, tstanbul Barosu Başkanı Kazun Kolcuoğ- lu, Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryıl- maz, Emmonu Belediye Başkanı Nevzat Er, DtSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi. DISK Genel Sekreten Musa Çam, TURMOB Genel Sayma- nı trfan Hüseyin Yildız, eskı DtSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, eskı Esenyurt Belediye Başkanı Gür- büz Çapan, eskı Turkıye Gazetecıler Cemıyeh Baş- kanı Nail Güreü, Turk Gençlığıne Hızmet Vakfı Baş- kanı Prof Dr Gungör Şanroğhı, Kankaturculer Der- neğı Başkanı MetinPeker, Prof Dr AyhanAlkış,MU OğrenmUyesı Doç Dr CuneytAkahn, Bılgı Unı\eT- sıtesı Oğretım Uyesı Prof Dr Rona Aybay, gazetecı- ler SeçkmTüresay, thsan Y ılmaz. MehmetYaşin, Yurt Partısı'nden IşıkGunkut, 68'lıler Bırlığı Başkanı Sön- TÖRENE KATILANLAR mez Targan. oyuncular Gülriz Sururi, Engin Cezzar, Suna Keskin. Esen Özmen, ışadamlan Turgay Ciner, OsmanBerkmen,Selahattin Beyazrt,Murtaza ÇeökeL CelalAras, y azar-ressam Bedri Bayitam, \ azarlar Oya Baydar, Tahsin Yücel, llıncal Uluç, Aydm Engin, Do- ğanHdan. HikmetAlankavnak, HasanÖztoprak, Nu- rer Uğurhı. Zeynep AMye, Önay Sözer, Mehmet Basa- ran, Turgay Fişekçi Tahsin Yücel Gülsüm Cengiz. Yü- cel Feyzioğhı, Nihat Behram, Prof Dr Omer Demir- can. MüsKmÇeBk. Ahmet Necdet, Prof Dr MeteTa- pan. Doç Dr Nevra Bucak. MU Oğrehm Gorev lısı HakanÇfloğlu, Yrd Doç Dr HakanÇUoğhı. Yrd Doç MeralMağdenoğhıKıvanç,Yrd Doç Dr GülçinBoz- kurt, yayıncılar Kadir tncesu, Ömer Faruk, Abdul- lah Demir. Hakkı Ulu. tskcnder Aydın. bestecı Sehni Andak. Berfın Bahar Dergısı Genel Yayuı ve Yazıış- len Yonetmenı Lsmet Arslan, hyatro eleşnrmenı Ha- yati AsüyazKL tiyatrocu Ahmet Levendoğhı, tstanbul Devlet Senfonı Orkestrası flut sanatçısı Aydm Büke. şarkıcı Füsun Önal. ressamlar Komet, Mustafa DeB- oğhı, televızyoncu Demet Haselçin. Kas Hastalıklan Derneğı Başkanı Prof Dr Coşkun Ozdemir, Turkıye Futbol Federasyonu Başkanv ekılı Şekip Mosturoğhı, Genel Sekreten Lütfi Anboğan, eğıtımcı-yazar Ata- nerYıkhnm, spor yazan Metin Tükenmez, Bedray Er- dost MeryemSaylar. FatmaTan. Şışlı Beledıyesı Ba- suı Danışmanı Mustafa Gultekin. numar Fatoş Gül- düren ve CUMOKTann da bulunduğu çok sayıda da- vetlı, gazetemız yazarlan ve çalışanlan katıldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog