Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

30 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER ABDÜLCANBAZ TURHAN SELÇUK İlfckfZ VlJ-PA F^lCrVA'Ll EZOp VAZDı. LAFOHrEN İ5jE EZOP'TAN tSİ ÇİZÛ-İ FİLM- kENp>iEWHE BEHZETMEüf CAİI Marmara Grubu Vakfı tarafmdan îstanbul'da 5-7 Temmuz tarihleri arasında, bu yıl 8.incisi düzenlenen Uluslararası Avrasya Ekonomi Zirvesi öncesi vakfm başkanı Dr. Akkan Suver'le konuştuk 'Boru hatlarıçeşMenmeli'ZİRVEDE ÜÇ ANA KONU ELE AL1NACAK 1-Bakû-Tiflis-Ceyhan boru hattı 2-Girişimcilik ve KOBl'ler 3-Kadınların çalışma hayatındaki yeri LEYLA TAVŞ4NOGLU tstanbul'da 5-7 Temmuz gunlen ara- sında onemlı bır uluslararası toplantı \apılı>or Sekızıncı A\rasya Zınesı adını taşı\ an toplantıvı Marmara Gru- bu Vakfi duzenJı\or Toplantı>la ılgılı olarak vakfın başkanı Dr \kkan Su- ver'le bır ara> a geldık ve neler yapıla- cağını konuştuk - Bildiğim kadanvla Marmara Gru- bu \akfı olarak veru programlar hazır- lryorsunuz. atıhmlar vapryorsunuz» Bi- ze bu yenilıkkn anlaur nusınız? SUVER- Bır kere 5-7 Temmuz tanh- len arasında 8 <\vrasya Ekonomi Zır- \esı'nı\apacagiz Zırveyebuyıluçana konuseçtık Bınncı konu enerjı Bılı- yorsunuz bundan ıkı a\ once Baku- Tıflıs-Ceyhan boru hattı hajata geçtı Boru hattı Turkıye Azerbajcan. Gur- cıstan, bıraz da Kazakıstan arasında bölgede enerjı akrmı sağlayacak bır \ ol açacak Ama 14 ayn enerjı kondoru Balkanlar'da ve Avnıpa'da gundemde Bız Bakû-Tıflıs-Cevhan boru hattı- nı toplantımızda masa> a > atınrken Av - rupa ve Asya ıçın altematıf enerjı ko- ndorlanru da ele alacağız Turkı>e nın Bakû-Tıflıs-Ce\han boru hattıyla or- taya ko>duğu brr gerçek \ar - Nedir o gerçek? - O gerçek. ışbırlığırun orneğı Yanı bız Gurcıstan'la, Azerbaycan la. Kaza- kıstan'la ışbırhğı yapabılecek duze\e gel- dığımızı kanıtlıvoruz Bunun ekono- mık \e parasal gırdısı elbette onemlı Ama esas olarak bızım bu ulkelerle ış- bırlığı > apabıleceğırruzı, ortak bır nok- tada buluşabıleceğımızı gostermesı ba- kımından onemlı Girişimcüik ve KOBİ'ler - Başka hangi konular zirvenin gun- demine oturuyor? - tkıncı gun Turkıve'nın çok onem- lı bır konusuna el atacağız O da gın- şımcılık ve KOBl'ler Bu oturumlarda kendı ulkemızın denej ımının yam sıra \vnıpa'nın ve Asya'mn onde gelen ul- Türkiye'siz Balkanlar düşünülemez' - Bir STK olarak Marmara Grubu \ akfinasıl bu kadar ıüus- lararası yuksek duzeyde kaü- bm sağlayabiüyor? - Bu dâ bır STK mn o ulke- lerrn en sorumlu devlet ınsan- laruıı kendı ulkesınde topla\a- büdığımn kanıtıdır Bu cıddı- vetm, guvenın. bır de bır sure sonra kabul edılmış olabılme- nın ışaretıdır Bunu başarabıl- mek kolay değıl 20 yıllık bır geçmışın akan za- man ıçınde değer ölçulenjle ortaya çıkardığı bır ıtıbar- dır Turkıye devle- tmtn de bu ıtıbara yuksek duze\ de ka- tıldığuıı gormekbı- zı aynca mutlu edı- yor Butun bunlar bır STK olarak on- celıkle ıstıkrarı, ıkıncısı de çağımızrn sıvıl top- lum çağı olduğunu gostenyor - Bir de İsrail ve Suriye tem- silcikrirun bu toplanöda y-an ya- na gekcekkri konusu var_. - Evet, bu da ılgınç bır ılk olacak îkı ulkeden ıkı bakan bu toplantımızda yan vana ge- lecek Bılnorsunuz, tsraıl ın katıldığı toplantılara Sunye ka- tılmıyor Sunye'yevaptığımız zı\ arette yetkılıler katılsalar da katılmasalar da bu toplantıla- nn gerçekleştığını, dola> ısıyla katılmalannda kendılen ıçın ya- rarolacağınıanlattık Kabul et- tıler Bu bolgede Turkıye sız hareket edemezsınız Çunku Turkıye buyuk bır guçtur - Siz birkaç hafta once Balkan Politika Kulubu"nun toplanosı içın Sofya'daydınız. Orada U- gmç bır de gehşme olda. Bunu anlaur mısıruz? Turkıye, Balkan Politika Ku- lubu'nunuyesı Okulubunuye- len arasında cumhur- baskanlan başbakan- lar, bakanlar, mıllet- vebllen \ e STK u\ e- len\ar Turkıye'denuyelı- ğe o toplantıda ben de dahıî oldum Be- nımle bırlıkte Bulga- nstan'ın şımdıkı Cumhurbaşkam Ge- orgi Pananov uye alındı BenıTurkıve'denHaya- ö Korkmaz'la Murat Karayal- çm onerdı Oradakı Balkan ul- kelermın onde gelen sı>asetçı- len. "BalkanlarBulgaristan'dan, Yunanıstan'dan. Romanya'dan, eski\^ıgosiavyacumhuriyetlerm- den ibaret değfl. Turki> T e'sE Bal- kanlar düşunulemez. Aynca AB de Tûrkrye'siz Balkanlar'ı bun- \esinealamaz"dedıler Buger- çekten onemlı bır tespıttı De- mek kı Balkan ülkelen bu ger- çeğın farkındalar Bakû-Tillis-Ceyhan boru hattı zirvede ele aünacak konulann başında gelhor. kelennındeneyımlennıpavlaşacagız Bu konulan bakan bakan \ardımcısı ve genel mudurler duze\ ındekı ınsanlarla ele alacagız tkıncı gun daha geç saat- lerde de ozel bır oturum > aparak Çm'ı konuk edeceğız Bu zırvemızı firsat bı- lerek Çın'den bakan vardımcısı duze- \uıde bır vetkılı>le 5 kışılık bır he\et gelıyor - Çin için neden bu ozel oturumu >a- pryorsunuz? - Çunku Turkıye'de buj'uk bır kesım \e Avnıpa Çın'den şıkâyetçı Çınken- dı haklılığını orta> a koymak ıçın bu zır- vemızı firsat bılerek bızden kendılen- nı anlatma ımkânını v enp veremeyece- ğımızı sordular Bız de zınerun açık bır platform olduğunu soyle- dık ve kendılennı davet ettık Bu da bızım hoşgorumuzun başka bır orneğı - BUdiğım kadarryla gunde- minızde bir de kadm konusu «ır« -Evet Uçuncugunkadınko- nusunu ele alacagız Kadın yo- netıcıler toplantılanmızm dor- duncusunu zırvede gerçekleş- tıreceğız Bu toplantı sırasın- da ortaya koyacağımız ışsızlık v e ıstıhdam konulannı ele alır- ken kadının durumunu gozden uzak tutmamamız lazımdı Ne \ azık kı ulkemızde ışe alımlar- da erkekler on planda tutuluyor Kadınlann çalışma hayatında- ki > en az Hatta bır başka de- \ ışle bızde kadın \ onetıcı sayı- sıçokaz Orneğın bu kadar te- levızyon kanalımız \ar ama onlann bçbınnın v onetıcısı ka- dın değıl 'Valimiz bile yok* - Bu kadargazetevar, ama ka- dın >onetici vok. MıDetvekih ve bakanlara baknğımızda kadın- lann sayısı >ok denecek kadar az... Valımızbılevok Kadın ısuh- damı konusuna Sa>ın Semra Sezerdeçokonemven>or Ken- dısı de bu toplantı\ a katılacak Fransa dan Senator Josette Du- rieu bu oturumlarda hazır bu- lunacak Ulkesının kadın hak- lan onculennden ttaha'dan \ıne oncu kadın hareketlen ıçınde olan Ulusal Kadın Gırışımcıler Konse- \ ı nden SandraCiofR katılıyor Turkıye'den ılk gun Devlet Bakanı Kurşad Tuzmen. tçış- len Bakanı Abdülkadir Aksu. ıkıncı gun Sanayı Bakam AB Coşkun. Malıve Bakanı Kemal l nakrtan uçuncu gun Kadın- dan Sorumlu Bakan NimetÇu- bukçuıle Kulrur\ e Tunzrn Ba- kanı \tiDa Koç katılacak Titreyengöl kıyısında orman içinde Mavi Bayrak özel plajlı bir rüya • Eşsiz doğa, temiz sahil • 6o dönüm alanda 54'ü villa toplam 383 klimalı oda • Sabah, öğle, akşam açık büfe yiyecekler, yerli alkollü ve alkolsüz içecekler • Anne-babalara ve çocuklara özgürlük! "ÇOCUK KULUBÜ" • Disko ve animasyonlar • Evcil hayvan kabul edilir • Resepsiyona bildirin Cumhuriyet gazetesi odanızda • Cumhuriyet ailesinin buluşma noktası • t , » # « * 65 yaş üzeri konuklanmıza, 0/ AA în A \r\ Balayı çiftlerine A)1U inOlli Rezervasyon Tel: +90(242) 756 96 00 rezervasyon@magicsevenresort.com GEÇMİŞTEN GELECEĞE ORHAIN ERİNÇ Şarkılı İşbirliği... Aşağıda anlatacağım hıkâye sohbetlerde Tur- kıye- Avrupa Bırlığı ılışkılenne benzer durumlar soz konusu olduğunda "cuk otursun" nıyetıyle anlatı- lır Hıkâyeyı kahramanlannın adlanylasanlanylaan- latmak var ama hoşgorunuze sığınarak oyle yap- mayayım Çunku bır sozcuğe bın kulp takma uzmanlan, alın- ganlık şampıyonları, hatta "hava bulutlu" dıyene "vay bana ordek dedın" dıye maraza çıkaranın benzerierı 0 kadar çoğaldı kı, ınsan bazen ne de- dığını bıle anlayamıyor Bır Arapla bır hayaletın yolları, koskoca çolu ya- ya olarak aşarken kesışmış Ikısı de yorgunluktan bıtap halde Kumlar kızmış, guneş tepeden hava- yı kavuruyor Yardımlaşmaya karar vermışler Bır- bırlennı sıra ıle taşıyacaklar Ama sureyı hakkanı- yet olçulen ıle saptayacak durumda değıller Zıra saatlen yok Sonunda bırerşarkı soyleme suresın- de anlaşmışlar Yoldaşının sırtına bınen şarkıya başlayacak, bıtırınce o ınecek, otekı bınıp şarkıya başlayacak Ilk sıra hayaletın olmuş Ama ganp pek de şarkı bılmıyormuş "Ham hum şaralop" gıbı sozcuklerı şarkı soyler gıbı sıralamış ve ınmış Arap'ı sırtına almış Arap bır "Laleylı" tutturmuş kı aman Allah Neredeyse yolu yanlamışlar ama da- ha "laleylı "faslı bıtmemış Hayalet, verdığı sozden donmeyı kendısıne yedıremedığı ıçın katlanmış ama feleğını de şaşırayazmış • • • Avrupa Bırlığı ıle ılışkıler soz konusu olduğunda bızımkıler kısa ve ozlu konuşmayı yeğlıyorlar - llışkılerımız normal seyrınde -17 Aralık'ta venlen sozlerın değışmesı soz ko- nusu değıl - 3 Ekım'de muzakere surecı başlayacak - Kuzey Kıbns Rum Yonetımı'nı Kıbns Cumhu- rıyetı olarak tanımamız soz konusu değıl Sıra Avrupa Bırlığı'nın onde gelen ulkelennın lı- der ve sozculerıyle Bırlık'ın ust duzey burokratla- nna gelınce durum değışıyor Bızımkıler ayıp olma- sın dıye olsa gerek, ellennden gelse "Ağızlarından bal damlıyor" dıyecekler ama, yukanda sıraladığım kısa ve ozlu cumlelerle yetınıyortar Oysa adamlar ağızlannı açtıklannda, Turkıye'de- kı ınsan haklan ıhlallennın surmekte olduğundan baş- layıp komşularla lyı ılışkıler kurulmasının zorunlu- luğundan çıkıyoriar Araya da muzakerelerı suruncemede bırakma nryetını gosteren Turkıye'nın Avrupa Bırlığı'nden kop- masını onleyecek kendılerınce uygun çozumler oneren cumlelennı katıyortar Komşularla 1yı ılışkıler kurma koşulunun uç ad- resı var Kıbns, Yunanıstan, Ermenıstan Kıbrıs Cumhunyetı'nın tanınması koşulu nere- deyse başkoşula donuştu AnkaraAnlaşması'naekprotokolunçekınceko- nulmadan kabul edılmesı yolundakı baskılaryoğun- laşıyor Yunanıstan'la yaşanan ve "Ege sorunu" olarak ozetlenen sorunun 1yı komşuluk ılışkılen kapsa- mında çozumu ıçın de Turkıye'den yenı odunler bek- lenıyor Ermenıstan konusundakı sorun ıse hudut kapı- larının açılmasıyla sınırlı değıl Turkıye'nın Ermenı soykınmı ıddıalannı da kabul etmesı ıstenıyor Turkıye'nın AvrupaBtriığfne uye olacağı lyımser- lığını dış dunyadan bızımkılerle paylaşanlann sa- yısı ıkı elın parmaklan kadar ya var ya yok Muzakerelenn başlamasını askıya almamak ama bıtmesını de ıstememek genel bır eğılım goruntu- su venyor Dunku Dış Haberier sayfamızda yayımlanan In- gılızTheTımes gazetesının yorumu, yaygın genel kanıyı şu cumlelerle ozetlıyordu "Turkıye'nın Av- rupa Bırtığı surecınm oldurulmesı kaçınılmaz ha- le geldı Ancak olum yavaş olabılır, çunku hıçbır polıtıkacı katıl olmakla suçlanmak ıstemıyor" • • • Bıraz sonra, muzakere yol hantasını belırleyecek muzakere çerçeve belgesı açıklanacak Açıklama uç tur suren çekışmelı tartışmalar yu- zunden saatınde yapılamadı Inşallah hakkımızda hayıriı olur oerinc@ cumhuriyet.com.tr. KÜÇÜKÇEKMECE 1. AİLE ı\L\HKEMESİ'NDEN EsasNo 2004 1393 Da\acı Nıhal Çalışkan vekılı tarafindan da\ah AJı kalen- der ale\hıne açılan kışısel ılışkmm kaldınlması da\ası nedenı ıle da\a dılekçesmde ozet olarak davah \lı Kalender ın Mu- rathan kalender ıle kışısel ılışkıstnın kaldınlmasına karar \e- nlmesını ıstemıştır Davalının \enı mahalle Ara 1 Sokak No 78 K 2 TepeüstuKuçukçekmece adresıne çıkartılan teblıgat tanınmadıöından bahısle ıade edılmış kolluk ku\"vetlenrn.e \apılan araştırmada da davahnın adresı tespıt edılemedıĞın- den davalı Alı Kalender ın duruşma gunu olan 20 09 200> gûnu saat 11 30 da mahkememLz dunı^ma salonunda bu da \a\la ılgılı tüm kanıtlan ıle bırlıkte hazır olması \e\a kendı- sını bır vekıl ıle temsıl ettırmesı mazeretsız olarak duruşma- \a katdmadıŞı takdırde \argüamanm vokluğunda \apılarak karar \enleceğı ılanen teblığolunur Basın 30""26 ngöl'ün büyülü ortamında "Keyifli Tatil" F A M I L Y R E S O R T Manavgat Sıde/Tıtreyen Gol mevkıı www.magicsevenresort.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog