Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE EGtTİM ** — ** — YOK Başkanı Erdoğan Teziç, OSS'defarklı katsayı uygulamasını 'zulüm' olarak değerlendiren Başbakan Tayyip Erdoğan 'ı sert bir dille eleştirdi: 'Herkesin çoculdarı AıııerikaVla okumuyor' YÖK Başkanı Erdoğan Teziç. • Baştarafı 1. Sayfada lisesi mezunlannın öğretmentik program- lanna gıderken katsayı avantajından ya- rarlanacağına ilişkın haberlerini sert bir dılle yalanlayan Teziç. "Bu haberierin hiç- bir esası yoktur. hiçbir dayanağı yoktur. Tıpkı aym 21 'inde basında yine aynı gaze- tedecıkanhabergibitemeBolmayan bir bfl- gi vermeözeDiği taşıyor. Bilgi diyorum. baş- ka bir ağır sözcük kullanmak istemiyorum. Bizim böyie bir irademiz yok, bunu kesin- Kkk söylüyorum" dıye konuştu Farklı katsayı uygulamasının meslek li- seliler, imam hatip lıseliler ya da genel li- seliler aynrru yapılarak alınrmş bir karar ol- madığını belirten Teziç, şunlan kaydetti "Ahnan karar, ortaöğretim bütünlüğü • YÖK Başkanı Prof. Teziç, YÖK'ün Özellikle katsayı uygulamasının kaldınlması ve meslek liseleriyle imam hatiplerin önünün açılması yönünde bir iradesi bulunmadığını kaydetti. Katsayılarla ilgili karann isabetli olduğunu ve bunda kararlı olduklannı belirten Teziç, "katsayı zulmü ifadesi kullanan siyasilerin meslek liselilere gerçekleşmeyecek bir umut vermeye çalıştıklannı" söyledi. düşünülerek ahnmıstır. Herhangi bir ay- nm yapıhnamıştır. Genel Hsede okuyan bir ögrencialanınındtşındatercihvaparsaonun ortaöğretim başan puanı da 0j fle çarpt- tacaktr." Meslek lıseli öğrencilerin el be- cerisine dayalı eğitim görüp ara eleman olarak yetiştirildiklerine dikkat çeken YÖK Başkaru. farklı katsayı uygulamasında ka- rarlı olduklannı belirtti. Teziç, "OJ ve 0.8 katsayıian değişnıeyecekve değişmesini is- teyemeyeceğinıiz bir ölçüdür" dedı Teziç. özellikle Başbakan Erdoğan'ın farklı katsayı uygulamasına yönelık açık- lamalanna tepki göstererek bunlann isabet- li sözcükler olmadığını ve üzüntüyle kar- şıladıklannı söyledi. Teziç, rektörienn de YÖK"ün katsayı uygulamasının devamı yönündeki karannı destekledıklerini vur- AKADEMÎSYENLER 'Seçim yatınmı için üniversite açmayın' HİCRAN ÖZDAMAR İZMİR - Izmir Ünhersitelen Öğrenm Elemanlan Derneğı (İZÜ- NlDER), AKP iktıdannın seçım yatınmj olarak yeni üniversıte aç- ması yerine, varolanlan destekle- mesı ve geliştirmesı gerektiğiru vurguladı. IZÜNÎDER Başkanı Prof. Dr. Ferit Acar Savaa, hükumetin ül- kenin değerlerini yıktığını belirte- rek ülke kaynaklannın seçım ya- tınrru olarak kullanıldığını söyle- di. Üniversitelerin siyasal iktidar- lardan bağımsız olması gerektiği- ni kaydeden Savacı. "Ulke kay- nakian seçim yatınmı olarak de- ğiL, var olan kununlaruı güçlendi- rilmesi için kullanılmalıdır. Yeni ünivenitelerin açıhnası dahabüyiik sorunlan da beraberinde getire- cektir. Bugün ünhershelerimizin birçok bölümüne gereken yannm yapılmadığı için eğitim istenilen düzeyde verilmemektedir. Kısıtta koşullarda verilen eğitiınler nede- nrv le alanmda uzman olmayan. boş gençler yetişiyor'' dedi. *Çıkariarını düşûnüyorlar' îktıdarlann kendi çıkarlannı dü- şünerek hareket ettiğine değinen Savacı. zayıflatılmak istenen üni- -versitelenmizin dünya sıralama- sında ilk 500' e girememesinin ne- denlerinin araştınlması gerektiği- ni vurguladı. Prof Dr. Ferit Acar Savacı. "Üniversitelere sakhnla- rakbukurumlarmküçükdüşürül- mesi isteniyor. Türkiye BilimJer Akademisi gibi kurumknn görüş- leri ahnmıyor. Büunsel araştırma- lara ve akademisyenlerin maaşla- nna aynlan payın arttmlması ge- rekjyor" diye konuştu. / " 1 7 T * .7 A» « %„-.*.-*. Â ~ i A 11 ^.h f + ,S*~.,T. Vkn'ınBostaniçibeldesmdekiMustafaNecatillköğretimOku- Ulüil UUVClFlflUCl AllCln VÜZISI hı'nd^meriaalstanbıUdabuhınanÖzelCoşlaınEğitiınKıı- ^ rumlan'nca gönderilen 50 bilgisayar ve 500 kitapla bir labo- ratuvar ve kütüphane açıldı. Açıhş törenine Milli Eğitim Bakam Hüseyin Çelik. Üsküdar tlçe Kaymakamı Saffet Karahisarh, Özel Coşkun Eğitim Kurumlan Müdürü Fatih Efcik üe okul aile birHği üyeİeri katüdı. Tören sırasında bilgisayar ve kütüphane- nin de yer aldığı koridorun merdiven başına. Arapça harflerle "Allah" yazıh bir taMo asüması ise dikkat çekti. Bakan Çelik, tab- toya tepki göstermezken Van MiDi Eğitim Müdürü Yahya Yüdız, tabloyu fark etmediklermi söyledi. Yüdız, "Eğitim kummlann- da böyle bir şeyin asüması yasal obnadığı gibi uygun da değüdir. tnceleme başlabyorunr dedi. (YUSLT ZlYA CANSEVER) TürbanAB'ye en büyükengel' ÜAKBaşkanıAlptekin, türbanın 'siyasisimge' halinegetirildiğini vurgulayarak 'Üniversitelerin üzerine dahafazla gelinirse suskunluğumuzu bozanz' dedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Üni- versitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanı Prof. Dr. IsmetYildanAlptekin, türbanın "siya- si simge" haline getirildiğini belırterek, "Avrupa Biröği'ne ginnek için çabaladığı- mız bu süreçte türban ve türbanı sa\nnan- lar, buna en büyük engeidir" dedı. Alptekin, dün Rektörler Komitesi top- lantısının ardından gerçekleştirilen Üniv r er- sitelerarası Kurul toplantısuıın sonunda açıklamalarda bulundu. Son dönemde üni- versitelerle ilgili yapılan spekülasyonlann ÜAK'yi ve rektörleri son derece rahatsız ettığinı behrten Alptekin, "ÜAKakademik konularda en etkiU kurul olmasma karşm ÜAK dışındaki kurum. kuruluşlar veya kisiler ünhersiteler ik ügiri çahşmalar ya- prvor" dedı. Bu çalışmalardan birisinin de YÖK Yasası olduğunu vurgulayan Alpte- kin. hükümet cephesüıde yapılan çalışma- larda rektörlerin görüşlerinın alınmadığı- na dikkat çekti. M Türban"ın ÜAK'nin gündeminde ye- ri olmadığını belirten Alptekin, "Türban konusunda Anayasa Mahkemesi'nin. Da- nıştayın aldığı kararlar \ardar. Aynca AuIM'de de konuele alınmış ve kabuledü- memiştir" dedı. Türban ıle eşarbın kanş- tınlmaması gerektiğinı vurgulayan Alp- tekin. "30 sene önce Türkiye'de türban problemi yoktu. Ama bugün türban olay- İan var. 30 sene önce Türkiye Müslüman ülke değil miydi? O haJde türban siyasi ve dinsel simge haline getirüiyor.AB've ginnek için çabaladığnnız bu süreçte türban ve türbanı savunanlar. buna en büyük engei- dir'' diye konuştu. "Baa üniversiteterimizin anarşist yetiş- tinüği şekündeifadeler kullanılmıştır. Üni- versiteler hakkındaki söylemler bizleri son derecerahatsızetmektedir"görüsünü ka)- deden Alptekin, "Üniversitelerde suni gündemler yarablarak beDi olaylara alt- yapı hazırlandığı izlenimi edindiklerini" söyledi. Üniversıtelerle ilgili soylenen "O ünhersitede anarşist yetiştirinr''. "V'ücut- larmıaçmasmlar". "Şuradaüniversite aça- cagE" söylemlerini muhatap almadıkJan- nı behrten Alptekin. ünıversıtelenn üze- rine daha fazla gelinirse "suskunhıklarffii bozacaklannT vurguladı. ÇYDD'LÎLERDEN ÎMAM HATlP TEPKİSI Türkan Saylan: Sözlerim çarpıtıldı Istanbul Haber Senisi - ÇYDD'li Cumhuriyet okur- lan. derneğin genel başkanı ve YÖK üyesı Prof Dr. Tnrkan Saylan'ın ÖSS'de imam ha- tıp bselenni de kapsayan mes- iek liselerine u>'gulanan kat- sayı sisteminin yeniden dü- zenlenmesi yönünde o\' kul- lanması ve konuyla ilgili Ye- ni Şafak gazetesıne açıklama N'apmasına tepki gösterdı Say- lan. imam hatip lisesi dışında- ki meslek teknik liselerinin önunün açılması için yeni dü- şünceler üretilmesi gerektiği- ni saMinduğunu. sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. ÇYDDlı Cumhuriyet okur- lan yaptıkları açıklamada, imam hatiplerin meslek lise- len gibi temel eğitim kurum- lan olmadığına dikkat çekti. Meslek liselerine giden öğ- rencilerin yönünü belirlediği. bölümüyle ilgili 2 yılhk mes- lek yüksekokullanna sınav- sız girme. 4 >ıllık bölümlere ek puanla yerleşme hakkına sahip oldugu belirtilerek, "Ko- nunun gündemde nıtulması- nın asıl nedeninin imam hatip- ler olmadığını kinıse söyleye- mez" denildi. Saylan da Yeni Şafak gazetesınde yayımla- nan haberde yer alan "Meslek liselerine uygulanan katsayı yüreğhnin acısıdır. onlan gör- mezdengelemeyiz" sözlerinin çarpıtıldiğını belirtti Saylan. "MesJek teknikfceterininönü- nün açıhnası gerektiğini dü- şünüyorum. Liseve meslekli- sesi dengesidünyadaki gibiol- mah. İmam hatip liselerineih- tiyaç olmadığını, sayüanmn azalülması gerektiğini düşü- nüyorum" dedı. KALDIRILs- DAGITILSIN Liselilerden OSSprotestosu tstanbul Demokratiklise Birtigi. bir aydır yürüttü- ğü "ÖSS Kakhrüsın, Herkese Parasız Yükseköğre- tim Hakkt" kampanyası kapsamında topladığı im- zalan dün Galatasaray Postanesfnden Miln Eğitim Bakanhğı'na gönderdi Postane önündeyapüan açık- lamada. geçen günlerde gerçekleştirilen \ÖK Ge- nel KuruhTnda ÖSS sisteminin çözümsüzlüğünün bir kez daha gö/ier önüne serildiğine dikkat çekile- rek toplanüda öğrencilerin lehine hiçbir karar çık- madığı beürtikti. Bu yıl da ÖSS nedenh le yüz bin- lerce öğrendyeüniversite kapılarmın kapatıldığı ifa- de edikn açıklamada, "Eğitim sistemi. ÖSS adalet- sizfiğh le gençüğin üniversite hakkmı gasp ettiğj gi- bi a>îu zamanda smrh, bunahmh, intiharh bir gele- cekdayaüyor. ÖSS'nin kaJdırılması. herkese para- sız üniversitt' hakkmın tanınması taJebiyle ropladı- ğunız imzalan MEB'e gönderirken \'ÖK'ün dağı- ülması talebünizi de bir kezdaha haykınyonız'' de- nildi "Eşit, parasız, bihmseL anadilde eğktan", "tn- tiharh gelecekistemiyoruz'', "ÖSS kaldınlsın, YÖK dağrtdsm 1 " sloganlan atan grup açıklamanın ardın- dan olayaz dağüdL (Fotoğraf: HASAN YİGtT) guladı. Teziç şöyle devam etti: "Katsayızul- mü ifadesi yanhş bir değerlendirmenin ürü- nüdür.Katsayızuhnünü telafluz edereköğ- rencikre gerçekleşmeyecek bir umut veril- meye çahşıhnaktadn-. Meslek liselilerden is- tenilen. kendi kuh'aıiarmdan gitmekridir." Türk eğitim sistemindeki tüm sorunla- nn sınav sistemine bağlanmasına tepki gös- teren YÖK Başkanı, "Sorunlann bütün günahkeçjagnav sistemi değDdn-" dedı Soz konusu anlayışın değiştirilebilmesi için YÖK'ün bünyesinde kendisınin de yer al- dığı dört kişilik "StratejikYaklaşım Komis- yonu" kurulduğunu belirten Teziç, bu ko- misyonun Türk Devletı'nin eğitim ve bı- lim politikasuun nasıl olması konusunda çahşmalar yapacağını belirtti Teziç, komis- yonun hazırlayacağı taslağı Üni- versiteler Arası Kurul'a sunaca- ğmı. kurulun görüşünün alınma- sının ardından gelecek yıl ocak ayında genış kapsamlı uJuslara- rası bir toplantı ıle kararlann kesinleşeceğinı kaydetti. '500 üniverate içinde 2 Türk üniversitemizv^rdı' Teziç, yine Başbakan Erdo- ğan'ın "düm-adaki en iyi 500 üniversite içinde bir tek Türk ünhersitesinin bulunmadığı" şeklindekı ıfadelenne yanıt ve- rerek bu görüşün "hakareta- miz" bir üslupla söylenmesini eleşürdi. Teziç. 2003'te dünya- daki en iyi 500 üniversite için- de 2 Türk üniversitesinin yer aldığına dikkat çekerek bunlar- dan birinın Istanbul, diğerinin de Hacettepe Ümversitesi ol- duğunu belirtti.2003'ten itiba- ren üniversitelere yönelik yak- laşıma tepki gösteren Teziç, "2003ten buyanaTürküniver- sitekrinin içine sokulduğu kıs- kaçdeğerlendiriirse niçin500'ün içinde olamadığnnızın da ceva- bmı buhnuş oluruz" dedi Teziç. bu konulan meydanlar- da kullanan siyasilere yönelik olarak da şunlan söyledi: "Bu- radan siyasilere hitap etmek is- trvorum: Eğrtimle ilgili değer- lendirmelerinizdeki üshıbumu- zu değistiretim. Meydanlarda ünhersiteleri küçük düşürecek ifadelerle değeriendirmevehm. Hepimizin çocuklanmn Avru- pa'da. Anıerika 'da okuma şan- sıyoktur. Türkevtatiannın üni- versiteieriburada. Oüniversite- lerinıiz de laik Cumhuriyetin aydınhk temelleridir. Bundan onur duyanm." 'Katsayı degişikliği kanun konusu olamaz' Teziç. Mılli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇeHkve Başbakan Er- doğan'ın katsayılarla ilgili de- ğişiklikyapmak içinyasa değı- şikliğine gıdilebileceğıni savun- malanna da yanıt vererek "Bu bir kanun konusu olamaz" de- di. Katsayı ile ilgili sözlerinın "aynen geçern" olduğuna dik- kat çeken Teziç, şöyle konuştu: "Saym Bakan ya da Başbakan bunun bir kanunla değiştirilebi- leceğini söylüyorsa yasamatek- niği açısmdan baknıak gerek buna. Anayasa Mahkemesi iç- tihatlanvla oluşan bir hukuk var. Katsayı gibi idare tekniğine ait hususlar, olsa olsa idari dü- zenkyki işlemlerle yapılabOir. Bir kanun konusu olamaz. Ka- nun konusuokhığutakdirde çok tehliketi bir kapı da açılmış olur. Bir süre sonra katsavılardan merruıun olnıayan pariamento çoğunhığu ünh ersite smavlan- m da kendisi düzenlemeye kal- karsa bunu da mı kabul edece- ğiz? İş buraya kadar uzar." Bir gazetecinin, meslek hse- li öğrencilere 4 yılhk lisans prog- ramlannın açıhp açılmayacağı yönündeki sorusu üzenne Teziç, "Böyie bir karanmız yok" de- di. Milli Eğitim Bakanlığı Ta- lim Terbiye Kurulu ile yürüte- cekleri çalışmalann meslek li- selerinin seviyesinin yükseltil- mesine yönelik olacağmı belir- ten Teziç, "Meslek yüksekokul- lanna daha niteükh' («jrencflerin gelmesini sağlamayı amaçbyo- ruz. Çahşmalanmızla meslekli- selerine toplumun bakış açısmı değtştirmektsnyoruzvebuokul- lann ara eleman ihtiyacmı kar- şılamada çok önemü bir görevi olduğunu göstermekistiyoruz" diye konuştu. PERŞEMBE ORHAN BURSALI Stcateji ve Ekonomi Strateji, kilıt nokta. Hemen her konuda. Yol- culuğa çıkarken bile. Vanlacak yer, ulaşılacak he- def ve bunun için uygulanacak yöntemler ve iz- lenecek yol. TÜPRAŞ, eğer hukuki sorun çıkmazsa artık PO'nun, yani Petrol Ofısi'nin diyebiliriz. Strateji, TÜPRAŞ ve Jan Nahum. Jan Nahum, neden PO'ya genel müdüroldu, diye kendi kendime sormuştum. Çünkü, PO'ya geçmeden önce Teknorama toplantısındaki su- numunu dinledikten sonraki sohbette, özellikle uluslararası piyasada etkinroloynamak isteyen şirketlereARGEuzmanlığıyla yeni özelliklere sa- hip geliştirilmiş bir danışmanlık hizmeti vefece- ğini söylemişti... Hemen sonra, PO'nun başına geçti. Itiraf edeyim ki, bana bir "harakiri" olarak görünmüştü. Birden karşımıza tam sayfa PO ilanlan veTÜP- RAŞ'a talip olduklan demeçleriyle çıktı! Nahum, stratejisiz iş yapacak bir insan değil. O küresel biroyuncu. Üstlendiği işi yukanlaratır- mandırmadan rahat edemez. Nahum, günümüzde "iş"in küresel sımnı ya- kalamış bir insan. Bu "sır", aslında sır değil ta- bii: Yenilikçilik ve ARGE (araştırma geliştirme). Nahum, özel şirketler içinde, bilim ve tekno- lojiye yatınmın, ARGE'nin önemini kavramış en- deryöneticilerden. Dahası, ülkemizin öndege- len ARGEsavunuculanndan. Bir ARGE gurusu. TOFAŞ'ta Doblo onun başansıydı ve FlAT'ın te- pe yöneticiliğine sıçradı. örneğin, otomobil sanayimizin bugünkü kü- resel konumunu koruyabilmesi ve geliştirebil- mesi için, ARGE olarak neler yapılması gerekti- ğini en iyi bilenlerden. Otomobil sanayi, yüzer- gezer bir niteliğe sahip. Hiçbir ülkede hiçbir sa- nayi dalı yoktur ki, pılını pırtısını toplayıp daha iyi koşullara sahip başka bir bölgeye gitmesin!.. Şekil, biçim ve nitelik değıştirmesin! Nahum, TÜPRAŞ'a talıp olarak kendi ARGE ve bölgesel-küresel strateji uzmanlığıyla Petrol Ofisi'neyeni hedefleryüklüyor. Üstelik, PO'nun TÜPRAŞ'la biıiikte bölgesel bir güce dönüşece- ğini vurgularken, Türkiye'nin "ulusal" rolüne ve yaranna da gönderme yapıyor. TÜPRAŞ'ı istiyor. Hatta eminim TÜPRAŞ'a "aldım" gözüyle bile bakıyordur! Doğan Holding Dışbank'ı, TV yayıncılığı hisselerini boşuna sat- madı.. TÜPRAŞ için nakite dönüş! Strateji olmadan, bırakın bir şirketi, hele hele ülke ekonomisinin yol alabilmesi hiç mi hiç müm- kün değil. Türkiye'nin şanssızlığı ise, AKP'nin, kendi din- sel dürtülerinin dışında, bir büyük kalkınma ve ekonomi stratejisinin partisi olmaması! Bunun cezasını çok çekeceğiz! ••• DEMİRELLER: Şeytan dürtüp durdu! Süley- man Demirel'ın "Bu gasptır" sözüne dayana- madım. TMSF'nin kardeşinin şirketlerine el koy- ması üzerine aile meclisi olarak Isparta'da du- rumu görüşmüşler. Murat Demirel'in yöneti- mindeki Egebank'ın 1 milyar dolannın hortum- lanması araştırmalan sonucu, şirketlerle bağla- nn ortaya çıkması üzerine TMSF harekete geç- ti. Demirel Ailesi bir ilginçtir. Yahya Demirel, ül- kemizde hayali ihracatın resmi adıdır. Altan Öy- men'in "Hayali Mobilya Dosyası" kitabının ka- pağı gözümün önüne geliyor!.. Arkasından da bu defa Murat Demirel'li Egebank'ın 1 milyar do- lardan fazlası hortumlanmış durumda. Ben, bu ülkede anlı-şanlı başbakanlıklar ve cumhurbaşkanlıklan yapmış Süleyman Demi- rel'in Egebank'ın durumu için "Bu, milletin pa- rasının gasp edilmesidir" lafını duymadım.. Mu- rat Demirel'ede "Ayıptır bu yaptığın, buyoksul ülkenin paralarını derhal geri ver!" çağnsını da duymadım!.. Devletin parasının hortumlanması bu ülkede "adi va/ca"dır! Sıradan birolay, sistemin gereği- dir! Siyasai mekanizma böyle işlemiştir hep. Ama hortumlanma ile ilişkilı aile şirketlerine el konun- ca "gasp" oluyor! Hortumlamanın adı var: De- mokrası! Gaspın adı ise memokrasi! obursaliCg cumhuriyet.com.tr. Çağdaş eğitim evi açılacak • tstanbul Haber Servisi - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Fatih Şubesı tarafindan Çağdaş Yaşam Ethem Karaörs Eğitim Evi açılacak. Türkan Bozma tarafindan derneğe bağışlanan merkezde, Atatürkçü çizgide haü: eğitimi verilecek. Açılış töreni 2 Temmuz Cumartesi günü saat 11 00"de gerçekleştirilecek. Sugözü, Bakırköy'de yaşayacak • tstanbul Haber Servisi - Bakırköy Belediye Meclisi'nin aldığı kararla Bakırköy Osmaniye Mahallesfndeki Taşocağı Yolu Sokağı'nın adı, 17 Mart'ta Sıvas'ın Kojoılhısar llçesi Sugözü Köyü'nde sel felaketınde yaşammı \iuren 15 yurttaşımızın amsına Sugözü Sokağı olarak değiştınldi Sokağın adının değişmesiyle ilgili düzenlenen törene Sıvas Milletvekili Nurettin Sözen. Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen ve çok sayıda Sıvaslı katıldı. Aydın'da orman yangım • AYDEV (AA)-Aydın'ın Kuyucak îlçesi'nde çıkan orman yangınında 1 5 hektar makihk alan zarar gördü Edinilen bilgıye göre Bucak Köyü Camh Boğaz mevkiindeki tarlasuıı sulayan Abdullah K., su kanalının çe\Tesindeki otlan yakarak temizlemek ıstedi. Abdullah K 'nuı yaktığı ateş, rüzgânn da etkisiyle Orman Işletme Müdürlüğü'ne ait makilik alana sıçradı. Kuyucak Orman Işletme Müdürlüğü'ne ait 5 arazöz, 3 yangın söndürme ekibiyle söndürülen yanguıda, 1.5 hektar makilik alan zarar gördü. Istanbul Üniversitesı öğrenci kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. MUR.4TGÜL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog