Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

30 HAZİRAN 2005 PEFŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Mehmet Ağar muhaleietiuyapıiı • ANKARA (ANKA) - DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, 14 Mayıs't» yapılan büyük olağanüstü kongre için imza toplayan, bununla da yetinrneyip genel başkanlıik seçimi de dahıl kongre ile tüzüğün iptalini i:steyen tnuhalifleri uyardı. Muhalifüerin iptal ginşimini değerlendiren Ağar, "Mahkemede particilik: yapılmaz" mesajı gönderdi. Ağar, "Parti ve siyaset sokakta yapılır. kongrede yapılır. alanda yapılır. Bugün, Türkiye"de önemli mesele buiktidan değıştirrnektir" dedi. CHP vubu bugün toplanıyor • ANKARA (Cumbımrîyet Bürosu) - AKP'nin Bankacılık ve Belediyeler Yasası'nı hızla çikarmak için içtüzük değişikliğini bugün FBMM Genel Kurulu'ma getirme hazırhğı yaptığı duyumlan CHP'yi harekete geçirdı. Bu çerçevede TBMM'nin haftasorau da mesaı yapacak olması nedeniyle CHP gnubu bugün saat 10.00'da olağanüstü toplanacak. Toplantıda, CHP milletvekılerinin genel kurul çalışmalanna •'tam ka.dro" katılması karannuı alınması bekleniyor. Barış çağnsına tzmir'den destek • tZMtR(Cumhurivet Ege Bürosu)- Çatışmalann durdurulması için geçen haftalar<ia tstanbul'dan yapılan banş çağnlarına, Izmirli aydın ve sanatçılar da destek verdi. Elektrik Mühendislen Odası tzrair Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyen girişimciler. imzaİadıklan ortak rtıetinde, "Artık insanlanmız ölmesin, banş içinde ve adil bir yaşam sürelım" görüşüne yer verdiler. Mahkûm rekoru ABITde • LONDR\(A\)- îngiltere Içişlen Bakanhğı'nca hazırlanan Dünya Cezaevi Nüfusu Lıstesi adlı rapora göre, cezaevi nüfusunun toplam nüfusa oranı açısından ABD 180 ülke arasında ilk sırada yer alıyor. ABD'deherlOObin kişiden 686'sı cezaevınde bulunuyor. Dünyada halen 9 milyon kışı cezaevinde tutuluyor. Cezaevi nüfusu oranı, AB ortalamasında lOObinde 105 düzeyınde bulunuyor. Türkiye'de her 100 bin kişiden 93'ünün cezaevinde olduğu belirlendi. 312 YTUIik sınav tepki çekti • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, personeli için düzenlediği meslekte yükselme eğitim seminer ve sınavı için çalışanlanndan 312 YTL istedi. Büro Çalışanlan Sendikası, uygulamayı "haraç" diye niteledi. Uygulamaya "Karnını doyurmakta zorluk çeken memurlara kendi ceplerinden zorla tatil yaptırmak insan haklanna aykındır" diye tepki gösteren BÇS Genel Başkanı Ayhan Çivi, GSGM çaİışanlannın 650 YTL maaşla görev yaptıklarını anımsattı. Vekâleten göreve getirilen 161 üst düzey bürokrattan 40'ı Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışıyor Atama rekoru eğitimdeAYŞESAYIN ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in "salan- cah" gördüğü üst düzey bürok- ratlarla ilgüi "vetosunu", vekâ- let yöntemiyle aşmaya çalışan AKP hükümeti, bu konuda sü- re ve sınır tarumıyor. AKP hü- kümeti döneminde, 161 bürok- rat "vekâleten* üst düzey gö- re\r lere atandı. Hükümet, atama kararnameleri Sezer'den dönen 49 bürokran ise vekâleten görev- de tutmakta ısrar ediyor. CHP Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın 18 Kasun 2002'den bu yana görevlendir- me veya vekâlet yoluyla atanan üst düzey bürokratlann sayısı, görev süresi ve bunlardan Sezer • Hükümet, atama kararnameleri Cumhurbaşkanı Sezer'den dönen 49 bürokratı vekâleten göre\'de tutmakta ısrar ediyor. İçişleri Bakam Abdülkadir Aksu ise müsteşan Şahabettin Harput'u, atama kararnamesi iki kez Çankaya Köşkü'nden dönmesine karşın vetolu bürokratlar arasında saymadı. taraftndan kararnameleri geri çevrilip de halen vekâlet göre- vini sürdürenlerin sayısına iliş- kin soru önergesine Başbakan- lık ve bakanlıklardan gelen ya- nıt, AKP'nin üst düzey bükok- rasiyi "vekükre" emanet ettiği- ni ordaya koydu. Vekil bürokrat atamasında 40 bürokratla Milli Eğitim Bakanlığı ilk sırada yer alırken, bunlardan 14'ünü Se- zer'in veto ettiği ısimler oluştu- ruyor. En uzun sürelı vekâlet re- korunu ise Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürü Osman Anoğhı elinde bulunduruyor. Kararnamesi Sezer'den dönen Anoğlu, 25 Kasun 2002'den bu yana Gelirler Genel Müdürlü- ğü'ne vekâlet ediyor. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ise soru önergesine ver- diği yanıtta, müsteşan Şaha- bettin Harput u, atama karar- namesi 2 kez Çankaya Köş- kü'nden dönmesine karşın ve- tolu bürokratlar arasında sayma- ması dikkat çekti. Bakanlığı- nm kuruluş yasasmı gerekçe gösteren Aksu, kararnamesi Köşk'ten döndüğü halde halen vekaâleten göre\- yapan tek bü- rokratın Müsteşar Yardımcısı Zekeriya Şarbak olduğunu ile- ri sürdü. Bazı bakanlîklardaki vekil bürokratlar şöyle: • Başbakanlık: Kararname- si Köşk'ten dönen Ekonomi ve Mali Işler Başkanlığı vekâleten yürütülüyor. \/ Dışişleri Bakanlığı: Gö- revlendirme ve vekâlet yoluyla, 1 genel müdüryardımcısı görev yapıyor. • Devlet Bakanlığı ve Baş- bakan Yardımcısı AbdüDatifŞe- ner DPT'de, biri vetolu 2 bürok- rat, BDDK'de 2 daire başkanı, SPK'de 2 daire başkanı vekâle- tea 3 daire başkanı görevlendir- me yoluyla göre\ yapıyor. • Devlet Bakanı ve Başba- kan Yardımcısı MehmetABŞa- hin: Vakıflar Genel Müdürlü- ğü'nde 1"i vetolu 3 üst düzey bü- rokrat, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ünde kararnamesi geri dönen genel müdür ile 2 genel müdür yardımcısı ve 2 da- ire başkanı olak üzere 5 yöne- tici vekâleten görev yapıyor • Devlet Bakam Beşir Ata- lay:TRTde 2 üst düzey daire başkanı vekâleten bulunuyor. • Milli Eğitim Bakanlığı: Kararnamesi Köşk'ten dönen 14 bürokratın da aralannda bu- lundugu toplam 40 bürokrat ve- kâleten görev yapıyor Kaçak Kuran kurslanna af getiren düzenleme AKP milletvekillerinin oylanyla aynen kabul edildi Yasachşıhğa ikinci vize• Tartışmalı düzenlemenin Meclis'teki görüşmelerinde konuşan CHP'li Eraslan, düzenlemeyle yasama organının "yasadışılığa" onay vermiş olacağını belirterek bunun milletvekilliği yeminindeki "anayasaya sadakat" sözüne aykın olduğunu söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Genel Kurulu'nda. Cumhurbaş- kam Ahmet Necdet Sezer'in veto ettiği, kaçak Kuran kurslan dahil, yasadışı eği- tim kurumlanna ceza indirimi yoluyla af getiren yasa, AKP'li milletvekillerinin oylanyla aynen kabul edildi. CHP, bu düzenlemeyle AKP'nin "yasadışıhğa vi- ze" verdiğini bildirdi. Sezer, düzenleme- yi "yasadışı eğitim kunımu açmayı özen- (firdiğT gerekçesıyle Meclis'e ıade et- mişti. Türk Ceza Yasası'nda (TCY) de- ğişiklik öngören yasanın Cumhurbaşkanı Sezer tarafindan Meclis'e iade edilen 2 maddesi, dün TBMM'de kabul edildi. Yeni TCY'de yapılan değişikliklerle yasadışı Kuran kursu veya dini eğitim kunımu açanlann cezası üç yıldan 1 yıla indirilıyor. Bu kurumlarda eğitim veren- lere öngörülen hapis cezası da tamamen kaldınhyor. Yasanm, Sezer'in "eşMikU- kesTyle bağdaşmadığı gerekçesiyle geri gönderdığı "yabancı ülkede işlenen kimi suçlardan dolayı kişiler hakkmda Adalet Bakanı'nm izniyle" dava açılmasını ön- gören maddesi de aynen kabul edildi. Kaçak Kuran kurslanna ceza indirimi getiren maddesinde "af" öngörüldüğü için AKP'liler "prova" mteliğinde önce yasanın veto edilen 3. maddesinin açık oylanmasını sağladılar. Af düzenlemele- rinde gerekli olan 330 milletvekilinin oyunu garantiye alan AKP, kaçak Kuran kurslanyla ılgih maddenin görüşmeleri- ne geçilmesini sağladı. Bu madde ise yapılan açık oylamada 338 oyla geçti. Yasanın tümüne 340 kabul oyu verildi. Görüşmelerde söz alan CHP'li Orhan Eraslan, düzenlemeyle yasama organı- nın "\-asadisihga" onay vermiş olacağını belirterek bunun milletvekilliği yemi- nindeki "anayasaya sadakat" sözüne ay- kın olduğunu söyledi. Eraslan, yasamn yürürlüğe girmesiyle terör örgütlerinin eğitim kurumlan açmasuun önünün alı- namayacağını, misyonerliğe kapı arala- nacağını söyledi. Düzenlemenin dine "kötülük" anlamına geldigini kaydeden Eraslan. "Dinin kötü niyetii insanlann elinde istismar edilmesine kapı arahyor- sunuz" diye konuştu. AKP'li Hüsrev Kuthı ise insanlann di- nini ögreneceği yerlerin "kaçak" olama- yacağun savunarak "kaçak Kuran knr- su" kavramına karşı olduğunu söyledi. TtTOÎTAKYasası'ıunTBNIMGenelKunUu'ndakigöı^ıre^ üşmalar yaşandL Genel KuruTda yumnıklaşmanın eşiğinden dönen miDetvekiDerinin birbirlerine küfrettL (AA) 'Hımlıİslam' kavgasıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhur- başkanı Ahmet Necdet Sezer'in kuru- mun "siyasallaştınlacağr gerekçesiy- le 3 maddesıni iade ettiği TÜBlTAk Yasası'mn görüşmelerinde "ıhmu İs- lam'' tartışması nedeniyle CHP ve AKP'liler arasında tartışmalar çıkar- ken, yumruklaşmamn eşiğinden dö- nüldü. Genel kurulda kavga güçlük- le yatıştınlırken, milletvekil- lerinin birbirlerine "p-k, o_ ^. çocuğu, şerefsiz, ahlaksız" di- ye bağırdığı duyuldu. TÜBİTAK Yasası'mn, Se- zer'in ıade ettiği 3 maddesi aynen kabul edildi. Görüşme- lerde CHP'h Mustafa Gazal- a, AKP'nin TÜBtTAK'ta kad- rolaşma çabası içinde oldu- ğunu belirterek, "Dunh İsiamı oraya dataşımakistiyorsunuz" dedi. Bunun üzerine söz alan AKP'li ResulTosun, dünyada Kuran'ın iki tefsiri olduğu- nu, bunun birinin Atatürk tarafindan Türkiye'de yaptınldığmı belirtti. To- sun, CHP'yi İsiamı istismar etmekle suçlayarak u Siz hak dini İslama da karşısınız" diye bagırdı. Bu sözlere sinirlenen CHP'li Gürol Ergin ile Ha- şim OraL AKP sıralanna doğru yürü- yerek Tosun'dan sözlerini geri alma- smı istediler. Ergin, Tosun'a, "Şeref- siz, senin yedi ceddin İslam düşmaıu. ahlaksız" diyerek bagırdı. Milletve- killeri bırbırİenne girerken kimi mil- letv ekülerimn savurduğu yumruklann ha\^ada kaldığı gözlendi. Gerginlikbü- yüyünce oturuma ara verildi. Aradan sonra CHP Grup Başkan- • CHP 'li Gazalcı 'nın AKP lilere yönelik "TÜBİTAK'a ılımlı İsiamı taşımak istiyorsunuz " sözleri üzerine Meclis Genel Kurulu 'nda kavga çıktı. Birbirlerinin üzerine yûrüyen milletvekillerinin kavgası güçlükle yahştırılırken görüşmelere iki kez ara verildi vekilı AliTopuz söz alarak Türkiye'de kimi kesimlerin dini ticari, sıyasi amaç- lakullandığuıı belirterek "îslamıkul- lanıp domuz bağrv la insanlan diri di- ri gömenkr çıkn. tslamı ticari amaç- la kuüananlar gibi siyasete alet eden- kr ve bunlan yapanlan da koruyan- lar \ardır. Bunlann rünıü şerefsizdir, alçaktır. Bu şerefsizlerden hiçbiri CHP'de yoktur" diye konuştu. AKP'hlerin "Nerede v-ar" diye laf atmalan üzenne Topuz, "N'erede ol- dıığunu araşüralım" karşılığmı venr- ken, Bazı CHP'liler de "Sizdevar" di- ye laf attı. Bu sırada AKP'li Abdül- baki Türkoğhı, *O- çocuğu" diye ba- ğırarak CHP'lilerin üzerine yürüdü. AKP yöneticilen Türkoğlu'nu güç- lükle salon dışına çıkardılar. AKP'den Ahmet Yeni de kürsüdeki Topuz'a "Terbiyesiz" diye sataşınca, Topuz "Sen kim ohıyorsun da banaterbiyesizdiyorsun. Kim bu adam, çıkann dtşan" diye tepki gösterdi. Bu gelişmeler arasında mületvekilleri birbir- lerine gjrdiler. Savrulanyum- ruklar ha\ada kaltfken CHP Grup Başkanveküi HahıkKoç ile AKP Grup Başkanveküi Salih Kapusuz birbirlerine girdiler. Kavganın Kapusuz'un, Koç'a ve CHP lilere "Oturun yerinize, siz de mDktvekiDerüiize sahip ohın" deme- sı üzerine başladığı beürtüdi. AKP'U- ler, sinirlenen Kapusuz'u güçlükle tu- tarken Koç'un "Senink her istediğm yerde hesaplaşınm. İşine bak" karşı- lıgım verdi. Kavga güçlükle yatıştuı- lu"ken oturuma ikinci kez ara verildi. Kâğıthane'de AKP ve SP üyesi üç kişinin ilçe kongresinde oy kullandığı ileri sürüldü CHP'de 6 sahte delege' iddiası • Kocaeli Seçim Kurulu Başkanlığı, Kocaeli merkez ilçede 70 delegenin parti üyesi olmadığı gerekçesiyle delege listesinden adlanrnn çıkanlmasına karar verirken İstanbul Kâğıthane'de ise 100'ü aşkın delege- nin ilçede kayıtlı ol- madığı iddia edildi. TARKANTEMUR Kocaeli Seçim KuruluBaşkanlığı, merkez ilçede yapılan delege seçimlerinde, 70 de- legenin parti üyesi olmadığı gerekçesiyle delege listesinden adlanrun çıkanlmasına karar verdi. Kâğıthane'de de 100'ü aşkın delegenin ilçede kayıtlı olmadığı, muhtar- lık kayıtlanyla belgelenirken; CHP delege- si olarak oy kullanan Şaban Gövdere ve Şemsettin Acubucu'nun AKP, Dursun Göv- dere'nin ise SP'li olduklan ileri sürüldü. CHP ilçe kongrelerinde "sahte üye, san- dıksız seçim" tartışmalan sürüyor. Eski CHP Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül'ün de- lege listelerinde parti üyesi olmayan 70 ki- şinin delege olarak gÖsterildiği yönündeki itirazı, Kocaeli Merkez ilçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından sonucabağlandı. Se- çim Kurulu Başkanlığı, Yurdagül'ün itira- zuıı kabul etti. Kurul, delege olan 70 kişi- nin delege listelerinden adlannın çıkanlma- smı karara bağladı. llçeye kayıtlı olmayan üyelerin delege seçilmesinin yam sua, AKP ve SP üyelerinin de delege olarak seçimle- re katıldığı öne sürüldü. Şaban Gövdere ve Şemsettin Acubucu'nun, AKP Kâğıthane İlçe Örgütü'ne üye olduklan, Şaban Göv- dere'nin kardeşi Dursun Gövderenin de Kâğıthane Saadet Partisi İlçe Teşkilatı'nda üye kayıtlannm olduğu iddia edildi. Cabbar Kement, Cennet Topuz, Mehmet AB YükseL 100'ü aşkın delegenin parti tü- züğüne aykın olarak delege seçimlerine ka- öldığı gerekçesiyle Kâğıdıane Üçe Seçim Ku- rulu Başkanlığı'na itirazda bulundu. 100'ü aşkın üyenin. ilçedeki muhtarlıklardan alı- nan "YoldukBel^si'' ile tüzuğe aykın bir şe- kilde delege olduğu ortaya çıktı. Eski CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Cafer Dursun, delege seçimlerinin naylon üyeliklerle yapıldığını belirtereL "Ba>1ial\ı e arkadaşlan parthi AKP ve SP üyekri ile doMuruvOT" dedi. CHP II Başkanı ŞinasiÖk- tem ın "Seçimkrden ahumızm akryla çıkük" açıklamasmı talihsiz bir açıklama olarak ni- teleyen Dursun, "Sandıksız demokrasinin so- rumhısu Öktem istifa etmendir" dedi. POLİTİKA GUNLUGU HtKMET ÇETtNKAYA 0 Gece... Yıllar akıp gidiyordu... Ibrahim PaşaSarayı bahçesinde kaçıncı buluş- maydı bu, anımsayamadım... Yunus Nadı ödül Töreni yapılıyordu... BirköşedenllhanSelçuk'useyrettimbirsüre... Sonra anılar denizinde dolaşıp, Gökova Körfe- zi'ne doğru yelken açıp Akyaka köyüne uzandım... Gözlerim Ayla ve Oktay Akbal'ı aradı... On beş yıl öncesindeydim... Sanınm 1990 yılının Mayıs başıydı, Izmir'den Akyaka köyüne gitmiştik üç araçlık bir konvoyla... Nadir Nadi'nin son yolculuğuydu Ege'de. ön- ce Foça'ya gitmiştik. Kıyıdabir balıkçı lokantasın- daydık... llhan Selçuk, Uğur Mumcu, Oktay Akbal, AJi Sir- men yan yana oturuyorduk... Karşımızda Berin ve Nadir Nadi... Nadir Bey, tekertekli sandalyesinde dalıp dalıp gidiyordu... önceki gece Yunus Nadi ödül Töreni'nde bir kö- şeye çekilip sessizce son on beş yılı düşündüm... Dostluğu, sevgiyi!.. Sonra kendi çıkarlannı yalakalıkla, ikiyüzlülükle sürdürmeye çalışanlan!.. Bir ara Ayşe Emel Mesci'yle sohbet ettim... Ayşe sitemde bulundu: "Mehmet Ulusoy için yazdığım yazıyı beğen- medin mi?" Anlamıştım... O yazıda Zeynep Oral ve Ataol Behramoğ- lu'ndan söz etmiş, Ayşe'nin yazısına değinme- miştim... Haklıydı Ayşe Emel Mesci... "Şeytan Uçurtması" başlıklı yazısı şiir gibiydi Ayşe'nin... Masmavi bir gökyüzünden şeytan uçurtması nasıl iner, nasıl takla atardı? • • • Aslında bu pazar "Öldüresrye Sevmek" konu- lu yazısından yola çıkarak 12 Mart'ı, 12 Eylül'ü, sür- günleri, cezaevlerini anlatacaktım... Nedense bugün yazmak istedim... Yani üç gün önceye aldım!.. Şehriban'ın öyküsü ilgimi çekmişti... Yaşamın derinliğınde, ilkyazdasürgün veren çiçek- lere, bir menekşe kokusuna, adı konulmayan ölüm- lere, ışkencelere, sürgünde doğan çocuklara... Oralara uzanacak, kendi öykümü, 12 Mart'ın ar- dından kaybettiğim babamın yürek sızısını anla- tacaktım... O sırada llhan Selçuk'u gördüm... 12 Mart'lı günleri yaşargibi oldum... İkinci gözaltına alınışıydı... Yalçın Bayer'le birlikte sabaha dek her yerde aramıştık llhan Ağabey'i... Ziverbey günleri... Handan Selçuk'la bir Çeşme akşamında gök- yüzüne bakarken umuda yolculuk mu yapıyorduk yoksa!.. Muğla Devlet Hastanesi, Ege Üniversitesi Has- tanesi... Turhan Selçuk'la dopdolu Izmir akşamlan... Yıllar akıp gidiyordu... Neyse ödül töreni başladı... ödüller verildi... Bir köşede eski Genelkurmay Başkanı emekli Or- general Ismail Hakkı Karadayı ve eşiyie sohbet ettim uzun uzun... Uygarve demokrat kişiliğiyle toplumun saygı duy- duğu bir insandı Karadayı Paşa... Türkiye'yi ve dünyayı konuştuk... O gece duygularım Andr'e Breton'un yeşil in- ce örtülü çimenleri gibiydi... Acaba yaşlanıyor muydum? Tüm düşler, umutlar, tılsımlı karaadalarda mı ya- şanırdı? Tayyar Eraslan'a baktım... Benim Tayyar Dedem zıpkın gibiydi yine!.. Izmir'den koşup gelmişti Serdar Kızık'la birlik- te... Şükran Soner gökkuşağı rengindeydi, Fazilet Kuza ise dalgalı bir denize benzıyordu.. Birgül'le Pınar şıklık yarışında gibiydiler... Gece bitmiyordu... Fransız Sokağı'nı tercih edenler şanslıydılar... Biz, Fransız Sokağı'na gidenlerdendik. Geç sa- atleredek Abdullah'ın anlattığı "Mavi Sakal Hikâ- yeleri"n\ dinledik... Yıldızlar hem yakın hem uzaktı... Dolmabahçe'ye indik hep birlikte... Tiyatro sanatçısı Mert Asutay ve gazeteci eşi Ayla Asutay "Fransız Sokağı"n\ kaçırdılar, otomo- billerinin camı açık kaldığı için... • • • Dedim ya, Dolmabahçe'deydik ve Kızkule- si'ne bakıyordum çayımı yudumlarken... Selimiye Kışlası yıldızlann altındaydı... 12 Mart günleri geldi aklıma... Başımı göğe çevirdim... Yıldızlar gülümsüyordu... Cahit Irgat'ın dizelerinde anımsamaya çalış- tım: "Birinin bıçak vardı elinde/Birinin beyaz bir gûl./lkisi de yorgundu,ISokak çocuklan halin- de./Bıçaklısı bıçağını sapladı./Çiçeklisi çiçeğini koklattı./Kayboldular meyha- neler içinde,/'Kaldmmda gül ve bıçak/Kardeş kardeş kaldı- lar..." Ayşe Emel Mesci'nin Şeh- riban'ını düşündüm... Acaba Şehriban yaşıyor muydu? hikmet.cetinkaya(â cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/513 90 98 Muhalifler toplantyor ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Adana tl Örgütü'nde uzun süredir devam eden ra- hatsızlık, partinin eski il ve ilçe başkanlan ile bazı eski belediye başkanlannın da arala- nnda bulunduğu grup tarafindan gazetelere verilen ilan ile su yüzüne çıktı. tlanda, "Kendi yöneticini kendin seç, şimdi CHP'ye sahip çıkma zamanı" denildi.Grubun sözcü- lüğünü yapan eski büyükşehir belediye baş- kan adayı işadarm Bülent Özülkü, "Bizim tavnmız Genel Başkanımız Baykal'a değil. Bız partimizi büyütmek istiyoruz. Partimizi halkla buluşturmak istiyoruz" dedi. Özülkü, CHP'ye gönül verenleri bugün saat 12.00'de il binasmda yapılacak toplantıya çağırdı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog