Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE 2 duygularını... “AtatürkBir Gün Gelecek” Sevgiliokurlar adlıkitabımın baskısıelimzamanda din/enceye yeni de... Yıllarönce yazdıklarım, çıkıIırmı?”detler... Yeni ırAtatürk b deyince akla. deniz kıyıs4. kafa beklemek değil, Atatürk yatlaı motor gezileri. devnminin savunuculannıbir araya Oysa anlamdadinlence toplayıpbutünleşmeyaratmak! bir nedir b ç yıldır, elkıdaha da yaşamadımdesem yeni BugünAtaturi<izgisindebırbiıliktehik. güven,bir bir fazla. yazmak, konuşmak,ülkesorunlannıdüşünmek, coşku, savaşımgücu oluşturmak görevikarşısındayız. hep ülke Yoksa, yavaşyavaşdeğilde. oldukça hızla çare aramak,üzülmek,ama dimnmeyısürdümıek!.. Humeyni doğru Iran’ına Dahada beterine mi yoksa? gün Birkaç dinfenmekistedim.Yıllardır tanıdığımKadir “Umut TermalOtelin yaratıcısı Kadir Başoğlan’dır. eşi Başoğlan, Fatma, kiziÖncti yeni açılan UmutTemıal B Otel’eçağırdılar. iryıldır çektiğimağnlardanbirazcıkda Ama gerçek yapıcısıbenimdaha ortaokulsıralarındataolsakurtulmarn nıdığımyüksek mimarÖncü Başoğlan...Okurianmbetkı için...Birumutne olsa!Denizli’nin uzun ö Bıröncüsü başöy’e bağlı Tekeköyündekibataklığıkurutupyerine bin anımsariar. yıllar nceki Sarayk yara lıklı azimı!şte o küçükÖncü.bugünSaayköy’dekisağy İ yataklıbirgüzelsağlıkyuvasıkurmuşlar...12 son ısı Kadir’in on beş yıldakiçaiışmalannı,nice yararlı lıkyurdununbaşında. yeniyapılarkurmakçabasında... de için işleri aşardığını ildiğim UmutTesisleri’ni görmek Ne çok binktiyazmamgerekenşeyleriÖnce b b o s Ulkeninçıkmazadoğm gidişi...Kurtarma yitikler, istiyordum.On beş gün 0 çamurdan, şifalı udan yarariandım.benimdinlencemde bu... h Işte çarelen, birtiktehik, uyanmak, ep aydınlıklarda hep belalıaydır1. Ölümgelir,ne kadar yararlı Haziran, buluşmak. çamurlarçindensıynlmak...Bizlere i insanı onümüzü bulursaalırgötürür.0 korkunç sıcaklarmı,yoksa sataşanlare, kesmeyeuğraşanlaraaydınlık yollar birbir çekip aldı göstermek!karanlıklardan Onları kurtarmak. Atatürk başka mi’?Ben çamutiarta ğraşırkerı, u şey aydınlığını Nuri Iyem’i, Selahattin Hilavı, Uğurcan Koçak’ı, yaygınlaştınp Türkıyeyıbir çeşit Humeyniçızgısınden A S Recep Biİginer’i, liNeyzi, alim Şengil gibideğerleri... koparmak.. Umuda doğrukoşmak... Y Uzaktaolmak ayrıbiracı veriyor ıllann sevgisi, Işte, kısa süren o iedavı” günlerimdebenımle nerde A ilgilenen dostluğu, olursanol içiniyakar. nılanndinimesiyle kişi yakından Başoğlan’lara.Sarayköy’üngenç belediye b budıx Karaköse ve eşine. ayrıcayakınlıklannı kendindenirşeylerin duyar. başkanı Yaşam Bir dersin. de avunamazsın. biryaşarsınNuri’li, Recep’Ii, gördüğümtümokurdostlaraiçtenlikleeşekküretmek t yıne isterim... a S d Ahu, alim’li nlan! itaplar olusuyazsanda bitiptüketemezsın K “ VE OLAYLAR Stratford Canning’li EVET 1HAYIR OKTAYAKBAL GünlereYenidenMerhaba! uyarmahanm... Doç. Dr. Hüner TUNCER ‘Umut’a Doğru! izlevebıldığımız kadanvla. Başbakan,Ankarada Sayın AB Basından büyükelçilenne bir yemek ve bu yemekte ABİı büyükelçivermiş (eti‘nin Başbakanı‘ndan ler,TC Güneydo bölgemızdekıaskeri operasyonIann durdurulmasınıvekendisinin debu bölgeyeziyaretlebulunmasıni ısıemişierdir. Canning.18O8’den1858 Sıratford yılınadeğinyarımyüzyıliçindeçeşitliaralıklarla.İngiltere’viOsmanlı nezdinde etmişolanbirbüvükelçidir.( temsil 1) Büyükelçi Cannıng, 1852’de lordluğa vükseltılerek LordSnatfordde Redclifl almıştır. ismini Straıford (‘annmg, Osmanlı İmparatorlu Avrupalılaştırmak suretiyle ayakta tutma isteğindeydı. Canning. 11. Padişah Mahmutunölümü üzerine, Osmanlı tabuna çok gençyaşta 16)geçen PadişahAbdülmecit’in118391861ıbaş danışmanı konumundaydı. Padışahın h d Canmng’e anışmadaniçbiriç ve diş pohıtika kararım almadığını tarihçiler ‘,azmıştır. İngiliz Büyükelçi. 1832 yılında. tngıltere’nin Dışışlen Bakanı Lord Palmerston’a vazmaktaydı: şöyle yaşamaklmparatrniuğu,sonunlenm g tadıLAncakHnistrnmuvgaıiığa m Akönlemek ümkün si takdirde, imparatorlukdağılacakve sonuçolatiiç Avnıpabanşı. uzun tamiil masmı sağlamak dağıİmasını 121 1840•b Il, bir karmaşa içine temelgöreCanning’m Osmanlıpadişahına reformların gerçeldeştirilebilmesıııi üzere, sağlamak aflimasa gereken adımian sahkvermel ve budoğnıltuda Osmanh’nm alacağı önlemlen desteklemek lmuştu. o j Arkası 8. Sayfada Birokurum eskı bir yazımı(29 Mart 1 975) yolİamış... Başlığı: “Kadınlarlanasıl konuşmalı?’ Kısaltarak yayırnlıyorum. * “Öğrenci olduğunu bildiren okururn sormuş: Ama Bu sene, dünyada ‘KadınYılı’ i ülkemizdekadınerkek ilişkilerilke)düzeydedir Kadin erkek ikiayn dünyada ve Ben kendi adıma kız arkadaşİanmla bile kornişmasını beceremiyorum. Utanıyoı sıkılıyorurnı. Kadınlarla nasıl konuşmalı ? Bu yolda öğütlerinfzi öğrenmek isterdim. Adımı sakın açıklamayın, sonra arkadaşianm alay ederler. PENCERE ‘Kadınlarla Nasıl Konuşmalı?’ ‘ : . . . s. ‘ Benim bu konuda özel gözlemim, kadınlarla konuşmasım en iyi bilenlerin seyyar zerzevatçılar olduğu yolundadır Çoğu kent beylerı. okumuş kigenç öğrenciler kadınlarla konı..’şmakta sıkılırlarken,zerzevatçı bu konucia çok rahatutanıp tır Herhangi bir ev kadını, çağırıp şey sorduğunda, yüksek sesle yanıtlar: Buyur ablacım!.. Salatalık kaça? Tazedir ablacım, önce bir bak teğen, sonra konuşahım, almasan da olur... Canım kaça dedik?.. Üç (ıratanesi. senin güzel hatınn için... Aaaa. delinin zoruna bak!.. Abla. mala bak, öyle konuş!.. Bir senlibenli. içhdışhıkonuşma ki kırk yıllık dostlar gibi... Nereden geliyor bu yakınlık, rahatlık? Çünkü karşılıklısözlerin ışlevı var Yapay, art nıyetli. biçımsel konuşmalar değildir bunlaı. . 1 :. . . . . . : ; k ilan içinde yaşadığımız yılı‘Dünya Kadın Yılı’ etmişler. Yeryüzünün çoğu ülkesinde J<adınlann insan olduğunu algılamak ıçin çok yıllar geçmesi gerekecek. Sömürü düzenlennin benliğimizekalıtımiardan bizler arin.amad,kça ve yığdığı kadın üretim düzeninde üretici işlevini kadın yüklenemedıkçe,sorunu sürecek... Sözün kısası okurumun ‘Kadınlarla nasıl konuşmalı’ sorusuna verilecek cevap: ‘Kadınlarlainsan gibi konuşmalı’dan başka biçimde olamaz.” * çoğu ülkesinde kadınlann insan olduklannı algılamak ıçin çok uzun yıllar geçmesi gerekecek” dernişirn... Ne zaman?.. Tam 30 yıl önce.. Otuz yıl az buz zaman değil: ama kadının insan olduğunu algılayabildik mı?.. Yoksagen mı gidıyoruz?.. YalnızTürkiye’de değil, tüm Islam coğrafyasında giydırmneyolunda hızlanan yanş kadına çuval her şeyi açık seçık ortaya koymuyor mu?.. Kadınııkıncisınıf sayan şenat ölçülen ve yargıhanyaşamda egemenleştıkçe erkek yalnız kadını değil kendisini de mahküm ettiğını bilmiyor mu?.. Domuzuna biliyor... Okurum 30 yıl önce sormuş: Kadınlarla nasıl konuşmalı?.. Yanıtım30 yıl önceki gibı: Insan ınsana konuşmalı... flCumhuriyet K ITAP LARI UZUN YÜRÜYÜŞÜ ÇİN’IN Mustafa Balbay . ... 4< .. .. “‘% ‘.,. ... 4 . : . ‘. . ki Faturaları serinleten ,ıhı aşan Lühtıirüyk biri. Bi, Türklrr çekim merkczlcrindrn u .k»ya’daki zun Çinhilcr ile barışnıışız. dpvlei kurup bozınuşui. Kağuıan puanhaia. ürününün de ilk kendine örgü dünya ipckten bir çava olan Çin.4 <le Ora çok uygarlk Çin. bugün .e nıodeliw Yı1da547,2 19.200 Aenerji B11J’Iu Çinliler. gelini Asyaya, sonra Avrupa’ya ulaştı. Çin’de oradan .trdmdaıı da 4BDc diiadü”.diyorlr. 3,32 günde ‘aL 444 0 888 Muaıafa Balhy www.arceIik.com . Şub. • Na: lonıbak 4/1 id.ıüı’a No 175 4 (at . T.l:0212SN0)1 Yıl: 0212252
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog