Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

30 HAZİRAM 2005 PERŞEM5E CUMHURİYET SAYFA Bekiromk posta: derezsom3curnhuriyetcom.tr Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 17 Kolayhk Mehmet Alı KIITH; "Kamucryu araştırmacılan oran belıriemek ıçın her seferinde ullcemızdekı Amenkan karşıtlannı saymaya çalış^oriar Amerıka severien saysalar dahakolay olmaz - Diyarbakır'da Şeyh Sait'ı anmışlar... "Brüksel'de de bustünu dikerler!" s «0 Meclrs'te kûfur tartışılmış Bıraz vfurbıraz tcufüri Çözüm Mustafa Namık Dener "Turkıye, ılımlı Islam devletı olrna yolundaılerledığı halde ABD ıle ılışkıler rayına oturmuyor Hazretı Isa'yı tanıdığımıza gore, ABD, Ilımlı Hınstıyan Bırieşık Devletlen olursa tum sorunlar çozulebılır" Parator Akıf Kokçe ' Benım g^ ıçın para değıl ay •f yıldız onemlı dıyen ^ ımparator, mılyon 1 u dolarlar karşılığı ımza atarak, dolar cınsınde-n ım'para'tor olduğunu gosterdı" GEÇEN hafta sonu Samsun'da Ondokuz Mayıs Unıversıtesı'nın onderiıgınde Turkıye'nın çeşıtlı bolgelerınden gelen oğretım uyelen ıkı gunluk bır toplantı yaptı Sıyası erk ve unıversıte ozerklığı konusunun tartışıldığı toplantıya bın hanç Turkıye'dekı tum cumhunyetçı ve demokrat unıversıte derneklennın başkanları katıldı Tum Öğretım Elemanlan Derneğı Başkanı Prof Dr Tahır Hatpoğlu toplantıda yoktu, derneğın bırtemsılcısı vardı Hatıpoğlu'nun yokluğu toplantıya katılanlar arasında "Iktıdar yanlısı dıncı gazetelerle televızyon kanallarına demeç vermekten Samsun'dakı toplantıya ayıracak zamanı kalmamış olmalı" şeklınde yorumlandı Iktıdann hedefındekı Ondokuz Mayıs Unıversıtesı Rektoru Prof Dr Ferrt Bernay'ın ev sahıplığınde duzenlenen toplantının sonuç bıldınsı kamuoyuna "Unıversıteler ozerk olmalı" ozetıyle yansıdı Tarıhı Samsun'dasaptamalar ıçeren bıldırının aynntılanna da bır goz atalım "Sermayenın, mallann hızmetlenn ve ışgucunun serbestleştınlmesını eksen alan kapıtalıst ve emperyalıst sıstem Turkıye'yı merkez ulkeler hegemonyasına almaya çalışmaktadır Turkıye'nın tum sıyası ve ekonomık tercıh ve ıradesı Dunya Tıcaret Orgutu, GATT, GATS anlaşmaları, IMF, Dunya Bankası polıtıkalanna gore yonlendınlmektedır Bu bağlamda sıyası yonetıcıler Turkıye'nın sıyası ve ekonomık bağımsızlılığını AB'nın ınsafına terk etmeye karar vermış ve toplumun refahının ve ulkenın demokratıkleştınlmesının guvencesını, dış guçlenn ısteklenne gore sağlamanın taşeronluğuna soyunmuş gorunmektedır Ulkemız emperyalıst sıstemın ekonomık ve sıyası dayatmalarına bağlı bır ozelleştırme surecınde savrulmaktadır Kureselleşme aldatmacası soylemı ıle cumhurıyetın demokratık, laık ve sosyal bır hukuk devletı olma nrtelıklen, kultur ve değerlen, kurumlan aşındınlmakta ve yok edılmeye çalışılmaktadır" Eğıtım polıtıkalanna gelınce "Genel eğıtım hızmetlen ılkoğretımden yuksekoğrettme değın sermaye ozelleştınlmesı polıtıkalanna gore bıçımlendınlmektedır Unıversıte oğretım uyelen 2547 sayılı yasa çıktığından ben varolan sorunlann bılıncındedır Ancak bu sorunları çozecek yasal zemın hukumetın tabanına selam yollamak uzere ortaya attığı bır katsayı değışıklığıne ve ımam hatıp sorununa ındırgenemez" özetle, Samsun'da yıne tanhe not duşuldu SESSİZSEDASIZ(I) Akaryakıt zamcısı ortaya çıktı BAŞBAKAN akaryakıt zamlarından yakındığı ıçın Dıdım'den vatandaş Kaya Çebn halktan ozur dıleme gereğı duyuyor "Başbakan zamlardan yakındığına gore, demek kı o yapmamış Burokratları masum Enerjı Bakanı zaten olayın dışında Rafınerıler yapsa habenmız olurdu Petrol ıstasyonlarına sordum ustlenne alınmadılar Bızım muhtar da haberı olmadığını soyledı Dun pazara çıkıp onume gelene sordum, kımse oralı olmadı Hanıma sorayım dedım, 'Ben yapmadım' dıye yemın bıllah edıyor Bu durumda genye bır tek ben kalıyorum Zaten şu ara ne yaptığımın pek farkında değılım' Kamu çalışanlannın ışçılenn ve emeklılenn gelırierının en çok yuzde 10 arttığını, uretıcının buğdayını geçen yılkı edennın çok altında satmak zorunda kaldığını ve esnafın sıftah etmeden dukkân kapattıgını bıle bıle akaryakıta son bır yıl ıçınde yuzde 30 zam yaptığım ve daha da yapacağım ıçın herkesten ozur dılıyorum Yalnız ufak bır sorunum var benzıne yuzde 30 zam yaptığım halde enflasyon nasıl tek hanelı rakamlarda kalıyor, bunu anlamakta zorluk çekıyorum Bılen varsa Allah nzası ıçın anlatsın'" Yuksek Yerılım Hattı erdıncutku " yahoo com Aşın sıcaklarda hayat, tatile gidemeyen yoksullara daha soğuk! AB'de Açığa Çıkan Kriz ve Nedenleri Üzerine... E\İS COŞKUN Ve once referandum vurdu Fransız yonetıcılennı, ardından AB doruk toplantısı Yedığı yum ruklardan serseme donmuş bok- sor gıbıler Fransız basınından L'Humanıte gazetesı, durumu attığı başlıkta ozetlemış "Hıçbır şey an/amak ıstemıyoriar" Anlamak ısteme- yenler, nngde sersemlemış bok- sore donenler, yalnız Fransız yo- netıcılerı mı'? ötekılenn de Fran- sız yonetımınden bır farklan yok aslmda Fransız Başbakanı bır knz olduğunu saklamayalım dıyor Bu dogru Ama knzın nerden kaynak- landığını da saklamamak gerek • • • AB, halklara yabancılaşmanın acısonuçlannı yaşıyorvegerçek te knzın başat nedenı budur Bılı- yoruz, Avrupa bütünieşmesı, koku çok dennlerde olan ve ıkın- cı dunya savaşı sırasında ve son- rasındafilız veren, halklann dasa- hıplendığı bır duşuncedır Pekı ya Avrupa Bııiığı'? Ne dıyordu Churchıll 1946Zunh ko- nuşmasında, Uç yüz dört yüz mıtyonluk bır tüketıct topluma sa- hıp olacağız" Yan daha başın- dan ıtıbaren halklar bu AB proje- sının ıçınde tuketıcı yığını oiarak yeralmıştı Sonrasındadaoyleol- du Fıkn değıl uretmesı ve tuket- mesı ıstenen bır yığın oiarak go- ruldu Bu yaklaşım Bıriığın, halk- lardan kopuk, koku havada tuba ağacı mısalı yeşenp yabancılaş- masına yol açtı Bruksel Eurok- ratlan halklann ne duşunduklen- nı, neyı ısteyıp neyı ıstemedıklen- nı gozardı ederekABtrenının ate- şını harladılar Yasalar kararlar, yonergeler ve anlaşmalaryağmur gıbı yağdı, halklar yuz bınlerce sayfayı bulan mevzuat ağına duş- muş balığa donuştu er AB polıtıkalannı kurup yon ve- renlenn sosyal olmayan bır Avru- pa oluşturmaya yone ık seçımle- n Dİumsuz bır bınkım yaratmak- ta^dı Uye devletlern vonetıcıle- nyle AB Eurokratlan bu bınkımı gcremedıler ya da onemsemedı- ler Sonuçta demokratık olmayan yapısı ve ışleyışıyle, antısosyal po- lıtıkalarıyla, ıberal skonomık pngram dayatmacı ığr/la mılıta- nst, banşı tehlıkeye soocak yo- nelımlerıyle AB, halklara yabancı bır zemınde kok salcı AKÇT ola- ra< çıkılan yolda, AT o undu, AB olundu amaAvrupa haKİannmıs- te-nını yanıtlavan, Avrupa butun- leşmesının temsılcsı, orgutlen- mesı, mekanızması olunamadı • • • Bu anayasa anlaşmasına ven- len oyların Turkıye'nın uyelığıne karşı venldığı savlandı Bu sav, ıle- rı surenlerın bır kesımı bakımın- dan koca bır yalan, otekı kesımı ıçnsecıddıbıryanlışdeğerlend r- medır Evet Fransız faşıstlerı ve koyu tutuculan bu temayı kam- panya boyunca ışledıler Ama ın- saf Turkıye Karşıtlar asla seç- menlenn yuzde 56 snı ouşturmu- yordu Bunuunutmakyadaunut- tLrmaya çalışmak açıklanan halk ıradesıne karşı haksızlıktan ve çarpıtnadan başka bırşey olmaz. Daha Nıce Konferans'nda AB Turkıye dışlanarak yenı katılacak 12 aday uye^e gore yenıden ya- pılandınlmış, hangı uyenın hangı AB organında kaç sandalyesı ola- cağı bıle belırlenmıştı O anlaşma halkoyuna sunulmadan onayla- narak oldubıttıye getınldı ve uye- lıklerı de halklara danışılmadan kesınleştınldı Reddedılen anaya- sa sozleşmesı Nıce te kabul edı- len yapılanmadan farklı bırduzen- leme ıçermıyordu O nedenle as- lmda ret oylan, aynı zamanda Nı- ce Anlaşması'na da yonelıktır • • • AB butçesıne yaklaşım farklılı- ğı bu knzde su yuzune çıkmıştır Durum, futbol kuluplenmızın ha- vuzdan yararlanmatartışmalann- da patlayan knzın lıgı tehlıkeye duşurecek boyutlara tırmanışıyla benzeşıyor Kım havuza ne kadar akıtacak ve kım ne kadar yararia- nacak"? Kavga bunun kavgası In- gıltere 21 yuzyıldatanmabu ka- dar pay venlmesın, onun yenne sanayı ve eğıtım gıbı alanlann pa- yı artsın turu suslu vıtrınlen one çıkanyor Kabul edılırse bır taşla bırden çok kuş avlanacaktır fn- gıltere'nın stratejık ortağı ABD den tanm ıthalının hacmı ar- tacaktır Ekonomısınde tanmın ağırlığı bulunan uye devletler but- çeden daha az pay alacak, arazı- len tanma kapatmak zorunda ka- lacaklardır Bu AB yı kendıne ye- ter olmaktan çıkaracak ve ona, Ingıltere nın gormek ıstedığı gıbı, gevşek bağlara sahıp uyelerden oluşan ekonomık bır topluluk nı- telığıverecektır Ingıltere boyle bır topluluk ıçınde ABD desteklı et- kınlığını arttırarak Fransa ve Al- manya'yı dengeleyebılecektır • • • Buzdağının su altında kalan kısmı, sorunun yapısal ozellığını taşıyor De Gaulle Ingıltere'yı ıkı kez ay- nı gerekçelerte, Atlantık otesıyle bağlı olanla Avrupalı bır Avrupa olamaz dıyerek reddetmıştı De Gaulle ıçın AB, Fransa oncelıklı Avrupa sermayesının koruyucu- sudur Onun 68 Mayıs olayları sonrasındaçekılmek zorunda ka- lışının ardından AB'ye uye olan In- gıltere, De Gaulle'u doğrularcası- na, Atlantık otesı sermayenın temsılcıhğını yaptı, polıtıkalannı taşıdı Savaş sonrası, butunleş- me arayışlan aşamasındakı Al- manya kaynaklı, Fransa desteklı "sosyalpıyasa ekonomısı"(') yak- laşımına karşı, ABD kaynaklı ve Ingıltere taşımacılığı ıle dayatılan "serbest pıyasa ekonomısı yak- laşımlan arasındakı çatışma so- nuncudan yana gelışerek suregel- dı SertnDuvan'nınçokuşu.sos- yalıst sıstemın çozulmesıyle bıriık- te artan bır ağırlık kazandı Fran- sız-Alman eksenlı AB yı kendı Commonvvealth lerıne donuş- tuıme temel ıçgudulennı yansıtan davranışlann ustune halkoyla- malannın sarsıcı sonuçlan da ek- lenınce kaçınılmaz kavga patladı Bu knz bır kez daha gosterdı kı, polıtık açıdan Avrupa butunleş- mesı halklann da benımseyecek- len doğru ve buyuk bır duşunce- dır Ama uygulamada ekonomık temelı "ultra lıberalızm olan bır Avrupa, ya banş, demokrası ve emek karşıtı polıtıkalara pota olu- yor çıkış noktasından uzaklaşıp yabancılaşıyor ya da gerçekleş- mesını tehlıkeye sokuyor KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK behıcak(a turk.net ÇtZGİLİK KÂMİL MÂSARAC1 kamilmasaraci ı mynet.com HARBÎ SEMIHPOROY semıhporoy o yahoo.com HAYAT EPİK TÎYATROSU MUSTAFA B/LCJ\ hayatepik a mynet.com 1 9 MILYON YURTTAŞIN "DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRIN" DtLEKCELERI BAK/MIM ÎSE YARAYACAK M I ' "BEDElsttME DO<UNABİLIRLER RUHUMA I SIZINLE BAŞEDÎLMEZ SAYIN BAKANIMI i * » l TARİHTE BLGL^ \ıı 30 Hazıran icwu.nuimtas-ankan.com KU KLUXKLAN ORGUTU!. 1923 TE gUGuM, KU KLUK KLAN ORGUTU, 8tK MiLYoH UYESı OLPUĞUNU AÇIKLAMtşn AME&KAU ıÇ SAVA- Şt NOAfJ HEME/V SONKA KURULAN(1866) oKGc/T^GU NEY eyALETUEglNIN KOLeCtUK AULA yi$(NOAM VAZ- GEÇMIYECEğıHı O&TAYA KOYMUÇTV OZELU*X-E ZENCıLE/Z£ fcARŞl TAM gtR 8ASKI UTtKASr UYSULAYAM KU KIMX KiAAI', refioe rA&nrMrçrı KENDILEGINE " P£ PtYEN KL4NCILA&, YAYIMlyAPIK- 'ALNIZCA SıyAHLAgA DE&IL, yAHUDtteRE, TUÜKLER£t MO6OLLAKA VE PlĞEÜ OOSULU IHKLARA DA K/MZŞI OLPUKLJA/ZINI AÇlKLAMAKTAYDI TEK OuAYLADtKLAe.! AK/GLO-SAKSoM BEY/4Z DÜZ ÇİZGİ ÜMİT ZİLELİ Atatiirk'ü Yok Etmek! Neresınden tutsam acaba' Dıncılenn Kurtçulerte neolıberallerie ve o kanat- tan bırtakım "bılım adamlan" ıle el ele başlattığı ye- nı "fcampanya" dansozedıyorum Bu akıllaradur- gunluk veren kampanyanın ıçenğı eskı aslmda Ça- nakkale Savaşı nı yok sayma Kurtuluş Savaşı nı ku- çumseme, Aydınlanma Devrımı'nı karalama "70yıl- lıkzulum gıbı yalan dolanlar uzun yıllardır herturlu bılımsel temelden yoksun bır şekılde malum kesım- ler tarafından topluma yedınlmeye çalışılıyordu Sev- gılı Turgut Ozakman "Vahdettın, Mustafa Kemal ve Mıllı Mucadele-Yalanlar, Yanlışlar, Yutturma- calar" ısımlı muhteşem esennde tum gerçeklen bu kımlıgı bellı zevatın yuzune bır tokat gıbı çarpmıştı1 Aynı çevreler ortamı "uygun" bulmuş olacak kı, halkayı tamamlayacak son atağı başlattı Yenı kam- panyanın hedefı son derece açık - Mustafa Kemal'ı yok saymak, Atatürk'ü yok etmek! • • • örnekçok saymakla bıtmez Ben son gunlerde art arda geten uç saldından soz edeceğım _ - Zonguldak ta parlak oğrencılenn okuduğu Hasan Âlı Yucel llkoğretım Okulu nda Mehmet Akif Er- soy Vakfı manfetıyle dağıtılan çızgı romanda, Kur- tuluş Savaşı, Mustafa Kemal'ın adı dahı anılmadan anlatılıyordu1 Turk ulusuna bır vatan armağan eden kahramanlara akıl almaz hakaretler edılıyor Aydın- lanma ve Ataturk devnmlen de "Islamıyetı ortadan kaldırmaya yonelık uygulamalar oiarak gostenlıyor- du Bu devnmleroylesıne duşmancaydı kı, Kuran dı- lı olan Arapçayı bıle yasaklamış ezanı Tunkçeleştır- mıştı' - Diyarbakır'da KURD-DER onculuğunde Şeyh Sa- rt ıçın anma torenı duzenlendı Kurtçe "Şehıtler ol- mez" sloganları atılan mıtıngde konuşma yapan KURD-DER Genel Başkanı Ibrahım Güclü, Mustafa Kemal Ataturk u ağır bır dılle eleştırdı ve Istıklal Mah- kemesı kararlarının hukukı olmadığını one surdu Pekı kımdı bu "olmeyen şehıt" Saıf 1925 yılın- da zamanın en buyuk emperyalıstı Ingıltere nın des- teğınde Guneydoğu'da çıkanlan ırtıcacı-aynlıkçı ıs- yanın elebaşısıydı Bu ısyanın Turkıye Cumhunyetı ne bedelı ağır oldu Turkıye bu yuzden Mısak-ı Mıllı sı- nırlan ıçınde saydığı Musul u kaybettı Ingıltere'nın ıs- tedığı de buydu zaten 1 Şeyh Sart ısyanı sonuna dek, sapına dek haın bır ısyandı Bır Ingılız kuklasını "şe- hıt" mertebesıne yukseltenler, zahmet edıp arşıvle- re baksalar ıhanetın hıçbır kuşkuya yer bırakmayan belgelennı goreceklerdı Ama maksat başka tabıı 1 • • • Gelelım bılım adamı" kılıklı saldınya Neşe Duzel geçen pazartesı yıne "eksantnk" bır karakten konuk ettı soyleşı koşesınde Bıkjı Unıver- sıtesı öğretım Uyesı Doçent Aykırt Kansu, yakın ta- nhı kokunden değıştırecek bu konuda yazılmış bın- lerce yerlı yabancı tanh kıtabını çope attıracak mut- hış tezlennı açıkladı 1 Başlıklar halınde sıralayalım - Ataturk TBMM"yı kapatacaktı ama Kazım Karabekır, "Ben Ankara'ya gelıraçanm" deyın- ce yapamadı.. Ataturk, Batılı kıyafetın ve mo- dernızmm aleyhındeydı... Ataturk, devnmlen It- tıhatçılardan korktuğu ıcınyapmakzorunda kal- dı... Zaten bu devnmler fttıhatçılann başlattığıya da başlatmak uzere olduğu devnmterdı, asıl dev- nmcıler Ittıhatçılardı... 1923, ozgurluklerden, meclıs ustunlugunden gen donuştur... Rejım 1923'te değıl, 1908'de değıştı... Ve daha neler neler Pekı boylesıne yaşamsal bır konuda gun yuzu gormemış ıddıalar one suren bu arkadaş ıddıalan ıle ılgılı en ufak bır belge, bır dıpnot, guvenılır bır tanık gosterdı mı? Tabıı kı hayır 1 Neşe Du- zel'ın koşesınde o tur fazlalıklara yer yoktur* Daha sonra yapılmış "yanlışlıklar", soylenmış "yalan- lar" ve "yutturmacalar" ıçın konulan kannca duası buyukluğundezorunlu dıpnotlarvardır 1 Maalesef ye- nm bıttı Bu "bılım adamı" layık olduğu yanıtı onu- muzdekı hafta bu sutunda alacak NOT: Spekulator Soros tan turbanla ılgılı "müjde" bekleyen dını butun Musluman Serdar Arseven, tut- tuğu koşede benı mahkemeye vereceğmı yazmış Çok lyı olur Soros lan Velos lan konuşuruz kamu- oyu da aydınlanır 1 e posta: umıtzileli <ı gmaıl.com BULMACA SEDAT\AŞAYA\ 1 2 3 4 5 6 7 8 SOLDAN S4ĞA: 1/Çekırdeksız bır uzum cın- sı 2/ Turkı- ye'nın plakaı- mı tstemlı kas hareketle- nnde duzen- sızlığe yol açan eşgudum bozukluğu 3/ 8 Rus kentlenn- g de ıçkaleve venlen ad 4/Yıhnaz Guney'm bır fılmı Yasal olmayan cınsel ıhşkı 5/Kai-şılıklıko- 3 nuşma 6/ Ağn Da- 4 ğı na \ enlen bır baş- 5 ka ad \nadolu halklannın en eskı anatannçası 7 / " — ettıler turnalara kaz- 9 | lara" (Pır Sultan dal) Tabut 8/tskambıloyunlanndakâğıtatması- rası Izmır"ınbırılçesı 9/Dortkışıyleoynananbır ıskambıl o\ıınu \XTC\RIDAJS AŞAĞI\A: 1/1941 de Romanya'dakı Nazı soykırımından ka- çan 769 Yahudı sığınmacıvla îstanbul a gelen, Türk yetkılılen tarafından karava çıkma ıznı venlme- yınce 70 gun îstanbul açıklannda bekleyen ve bır patlamasonucubatangemı Hayat arkadaşı 2/Tü- mor Duvarresmı 3/Bır cıns guguk kuşu 4/Dış taşı Uzaklık anlatmakta kullanılan soz 5/Tann- tanımaz Itahada vaşamış antık halk 61 Aday Eskı Mısır da guneş tannsı 7/Uzun bır zaman ara- lığı ıçınde belırh bu- bolgede egemen olan atmos- fer koşullan Turkçem. benım —- bayrağım" (FH Dağlarca) 8/' Yedıncı Sanat' 9/Denızlerde \ aşayan ıkı çenetlı ve ıkı bedenlı yumuşakça cın- sı Akdenız \ oresınde yetışen, lıflen ıp ve çuval \ apımında kullanılan bıtkı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog