Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYF4 CUMHURİYET 30 HAZİRAN 2005 PERŞEMt 16 X JliJLjMİi V JLİu JL l _ J i ı cumtv@cumhuriyet.com.tr FlLMLERİ Saba6Vıldızı 11.30 Kanal D Duygusal (**m\ Cdii bır yazarla genç bır kadının duygusal aşk *>-3^ öjriisü korj alınıyor "Yönetmenliğini Türker lınanogjj'nun üsiendığı yapırrun bas.rollennde Ediz Hun. Füz Akın e Nubar reıziyan %ar (1968). Prototol 22.00 tv8 Güldürü ©ıProtocol) -Sunny, Nevv York'ta bir barda ça- lışaı sevınti ve sempatik bir kızdır. Bir gece b*ara yaplan basknda Ortadoğulu bir Arap emirini ö>lümder kurtanı Sunny. bir gecede gelen şöhreti htazmetneye çahjirken. bır anda kendinı bükümet içın dısıdenndeçalışuken bulur. Yönetmen: Herbert Ross. O.-uncuIar Goldie Havvn, Chns Sarandon, RjchardRomanui (1984 ABD, 96 dk). Ki Günde~ 00.30 Show TV Macera /TTN (F«rBetterorW)rse)-Kaybetmeye meyilli bt- \*CS n :lan Michael Makeshift. yalnızhğını gide- rebilmel ıçin ilguç bır yol seçmiştir, alkolik olma- masıra ağmen cnlann rehabilitasyon toplantılan- nakanlr Kendisıni bırakıp gideceğinden korktufu için köpek yenne köpekJerle ilgıli bir video kaset alır. Bırşün dolandıncı ağabeyı Reggie kapısıru ça- luıca Mkhael'ın da hayatı degışir. Reggie kardeşin- den kansı Valerie'ye göz kulak olmasını ister. Yo- netmen: /olın Alexander. Oyn: John Alexander. Ja- sjes \Voods, Lolita Dandovıch( 1996 ABD. 105 dk). Pfnotyt 01.05 TRT 1 Masal (C7\ (PMOcchio)-Geppetto. kapısına kadar gelen o- v ^ ' dur ile Pinocchia adında konuşan bir kukla ya- par. PuKocchio, yalan söyledikce burnu uzayan çok yaramaz bir kukladır. Bu yüzden de başuıa pek çok olay geliı Robertc Benıgni 'nin hem yönerip hem de oynadıği fılmde. Nicoletta Braschı de yer alıyor. Ivanclıe 01.40 Flash TV Macera /T7\ (lvanhoe) - 12. yıizyıl İngılteresinde geçen ^ / fılmde. JCral Richard'ın tahtını korumaya ça- lışan kahraman biışövahemn maceralan anlatılıyor. Ycn: Rıchard Thorpe. Oyuneular. Elizabeth Taylor. Robert Taylor. Joan Fontaine (1952 ABD. 106 dk). Yabancı 11.05 Izieyin Orta Değmez Ç) Yerli Yeni Vizyon T\T Servisi - Söyleşi prog- ramı " Yeni VTzyoıru, Hülya Aydın hazırlayıp sunuyor. Programın bu bölümünde, ünlü sanatçı Altan Erbulak anılıyor. Eşi Füsun Erbulak ile kız- lan Ayşe ve Sevinç Erbu- lak" ın konuk olduğu yapım- da, Altan Erbulak'ın anılan, oyunlan, yaşadıklan ve ar- duıda bıraktıklan hakkında konuşuluyor. Görsel efektleriyle dikkat çekenfilm, türün meraklılarına sesleniyor Imhotep'in savaşımı TRT2 19.40 Arasta Çarşısı tanıtılıyor TV' Servisi - "Kent ve Kültür" programında ilk olarak, Sultanahmet Ca- mii'ninaçıldığı 17. yüzyılda camiye gelir getirmesi ama- cıyla kurulan Arasta Çarşı- sı'ndan görüntüler sunulu- yor. Spor ve sanatı buluştur- mak amacıyla Müjdat Ge- zen Sanat Merkezi tarafin- dan organize edilen yaz oku- lu, Türkiye'deki polisiye edebiyatın önde gelen isim- lerinden yazar Celil Öker'le gerçekleştirilen söyleşi. ya- pımın diğer konulannı oluş- turuyor. Programı, hker Okumuş sunuyor. lOVNTûrk 20.00 kanalturk İstanburda müzik günleri TV' Senisi- *5N lK"nın bu akşamki bölümünde, îstan- bul Müzik Festivali konu alı- nıyor. CüneytÖzdemirve So- ner Yalçın'ın birlikte hazırla- dığı yapımda, bu yıl 33. kez düzenlenen tstanbul Müzik Festivali'nin kulisinde yaşa- nanlar, sanatçılann Istan- bul'da geçırdiklen bır gün, sanatçılarla yapılan özel rö- portajlar ve müzik eleştir- menlerinin festıval hakkında- ki görüşleri yansıtıhyor. TV' Servisi - "Mumya Geri Dö- nüyor", macera-aksiyon türünün son dönem başyapıtlanndan... Yıl 1933... Rick O'Connell ile Evelyn'in, Imhotep'in mumyasıy- la karşılaşmalannın üzerinden 10 yıl geçmiştir. Artık evli olan ve Londra'da oturan Rick ile Eve- lyn'in bir de çocuklan vardır. Bu arada, Londra"dan binlerce mil uzakta, Sahra Çölü'nün kumlan altında yeni bir kabusun tohumla- n atılmaktadır. 6 bin yıl önce tan- Star 20.00 Mumya Geri Oönüyor - The Mummy Returns / Yön: Stephen Sommers / Oyn: Brendan Fraser, Rachel Wertsz, John Hannah, Arnold Vosloo / 2001 ABD yapımı, 124dakika n Anubis'in hizmetinde görev al- mak için anlaşan Akrep Kral, bu anlaşmaya ihanet etmiş ve Anu- bis'in lanetine uğramıştır. Onu durdurabilecek tek kişi a eski dost" Imhotep'ten başkası değildir. Bö'y- lece kahramanlanmızın da dahil olduğu yeni bir maceranın temel- leri atılmış olur. Büyük bir gişe başansına ula- şan film, maceranın gerçek tadınj hisserriren bir yapım. ilk filmdeki oyunculan ikinci filme de taşıyan yönetmen Stephen Sommers, üs- tün efekt çalışmasının da yardı- mıyla izleyiciyi heyecandan heye- cana sürüklemeyi başanyor. Kötülüse tutsak olanlarKS TV Servisi- 1981 yı- lında Kaliforniya'da ya- şanan gerçek bir olaydan hareketle çekilen "Neh- rin Kıyısı", ırmak kıyı- sındaki genç bir kızuı ce- sedinin çevTesindeki gençler ile başlıyor. Ja- mie, Samson "John" Tollette'nin (Roebuck) sevgilisidir ve onun tara- fından öldürülmüştür. Samson yaptığından piş- manlık duymak bir yana övünerek gösteriş yap- maktadır. Cinayetten sonra hiçbirşey olmamış gibi okula giden Sam- son, yaptıklannı arka- CNBC-e 22.00) Nehrin Kfyısı - River's Edge / Yönetmen: Tim Hunter / Senaryo: Neal Jimenez / Müzik: Jürgen Knieper / Görüntü: Frederick Elmes / Oyuncular: Crispin Glover, Keanu Reeves, lone Skye, Dennis Hopper, Joshua John Miller, Daniel Roebuck / 1986 ABD yapımı, 99 dakika. daşlanna anlatır ancak sedi bir sopa ile dürterek kimse ona inanmayınca onlan "ola>' mahaline". cesedi görmeye götürür. Gençler, kızın morarmış bedeninı görmelerine rağmen olaya ınanmakta güçlük çekerler. Hatta grubun lideri konumun- daki Layne (Glover) ce- "gerçek" olup olmadığı- nı kontrol eder. Layne daha sonra Samson'a yardım etmeye karar ve- rir ve onu uyuşturucu sa- tıcısı Feck'üı (Hopper) yanında saklanmaya ik- na eder. Sonunda grubun bir üyesi olan Matt (Re- eves) polise gitmeye ka- rar verir. "Nehrin KıyısT konu- sunu, kız arkadaşı Marcy Condrad'ı öldürdükten sonra arkadaşlanna hava atan Anthony Jacques Broussardın gerçek hi- kayesinden alıyor. Ya- bancılaşmış gençliğin acımasız dünyasını ekra- na yansıtan film, Tinı Hunter ımzah. Sundan- ce Film Festivali'nde "Büyük Jûri 000111^6 aday gösterilen yapım, CNBC-e'nin «Gişe Fflmkri" kuşağında ek- rana geliyor. Tv PROGRAMLARI 09.00 Gün Başlıyor 10.40 Şaşıfe- lek Çıkmazı 12.20 Dizı: Ne Seninle Ne Sensız 13.00 Ha- ber 13.30 Lorenzo'nun Ka- nsı 14.25 Meraklısına 16.00 Meraklı Momolar 17.00 Ka- saba 18.20 Yedı Numara 19.20 Bızım Evın Hallen 20.00 Ana Haber 20.55 Tat- lı Dıle Güler Yüze 22.15 Ha- yat Hikâyem 00.05 Sokak Oykuleri 00.45 Günun Ardın- dan 01.05 Yabancı Film: Pi- nokyo(0312 49043 00). KULTUR • SANAT (0213)293 (9 71 07.30 Clıp's 08.00 Papat- yaFalı 11.00 Ferah Ferah 19.00 Gerçek Kesıt 20.00 Ana Haber 24.00 Gece Hattı 00.45 Çat Kapı Ana- dolu 01.45 Ivanche (0 212256 82 82). pm+f 07.00 Gûne I I V Başlarken 10.00 Haberter 10.10 Yazlık Hayat 11.00 Haber 11.15 Spor 15.00 Haberler 15.15 Yakın Plan 16.30 Avrupa Yolu 18.30 Ve Insan 19.00 Akşam Ha- zıer'en 19.35 Gerçeğın Ta Kendısı 20.30 Herkes Bun j Konuşuyor 23.00 24 Saat fO 212 335 00 00). 10.30 Dış Ba- sın 11.40 Sa- nat Gündemi 12.15 Ekogün 12.35 Yurttan 13.20 Başkent Sıyaset 13.35 Hayat Akarken 14.45 Dünya Ekonomısı 15.15 Ekogün 15.35 Yurttan 16.40 Sanat Gündemi 19.20 Göz önünde 19.40 Kent ve Kültür 20.05 Bır Dünyadır Tiyatro 20.35 Bılımın Sının 21.30 Eros Ra- mazottı Konseri 22.30 Ka- baktan Kemane 23.35 9. Senfom01.40 KuzeyYıldızı (0 212 259 72 75). 08.00 Yeni Gun 09.05 Parametre 11.45 Desıgn 360 ia45 Spor 14.30 VVımbledon Günlüğü 15.05 Bayanlar Yan Fınal (Naklen Ya- ym) 17.00 Haber 19.00 Edıtor 20.00 beşN bırK 21.10 Kame- ramla Kampüste 22.05 VVİmb- ledon'da Bugun 23.00 Gece GörüşiJ (0212 413 56 00) 07.00 Bu Sabah 09.00 Çızgı Film: Pocabontas 12.30 Sağlık Hayattır 13.00 Gün Ortası 14.00 Rota 14.30 Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye 18.20 Spor 1&40Trend 20.00 Ana Haber 21.00 Kod Adı Pal- yaço 24.00 Haber Aktrf01.00 St. Tropez (0212 23851 52). ILAN TC YALÖVA İCRA MÜDLIRLÜĞÜ'NDEN Dosya No: 2004 1438 Talimat Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kı\Tneti. adedi. önemli özellıkleri: Tapu Kaydı: Yalova ili. Çınarcık ilçesi, Karpuzdere mevkii, 1-) 3033 ada. 1 parsel sayılı arsa vasıflı 390.00 m2 alanlı taşınmaz. Değen: 16.600. 00.-YTL. Satış Saatı: 11.00'den 11.10'a kadar, 2-) 3032 ada, 2 parsel sayılı arsa vasıflı 302.00 m2 alanh taşınmaz, Değen: 12.080. 00.-YTL. Satış Saati: 11.15'den 11.25"e kadar. 3-) 3032 ada. 3 parsel sayılı arsa vasıflı 302.00 m2 alanlı taşınmaz Deferi; 12.080.00. -YTL. Satış Saati: 11.30'dan 11.40'a kadar. Her üç taşınmaz da borçluya ait iken tüm hukuki netcileri ile birlikte hacizli olarak Sahil Kasala 27.05. 2005 tarihinde satılmışnr. Imar Durumu: Taşınmazlar, Çınarcık Belediye Başkanhğı'nın 1 1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde, aynk nizam (Taks. 0.35, Kaks: 0.70) iki kat imarlıdır. Halihazır Durumu: Hacizli taşınmazlardan 3033 ada 1 no'lu parsel ile 3032 ada 2 ve 3 no'lu parseller boş durumda, düz bir topoğrafyaya sahip, ilçe merkezine uzak, etrafında yapılaşmalar nedeni ile altyapı te- sislerine yakın. Kocadere Deresi'ne 100 metre mesafe içerisinde. deni- ze ve Çınarcık-Kocadere yoluna yakın ulaşımı kolay bir mevkidedir. Saöş şarüan: 1 - Satış, İ 9.08. 2005 günü saat 11 Ö0"den 11 40"a kadar yukanda yazılı yerde açık arttırma suretiyle yapılacak. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar \arsa ala- caklan toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böy- le bir bedelle alıcı çücmazsa, en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 29.08.2005 günü aynı yerde saat 11.00'de (Yukanda belirtilen saatlerde) ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı ala- caklılann alacağıru ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2- Arttırmaya îştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu venn«leri lazımdur. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, damga ver- gisi, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bede- linden ödenir. 3- Ipotek sahib«i alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üze- rindeki haklanm hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayana- ğı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bıra- kılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Icra ve Iflas Kanunu'nun. 133'üncü maddesi gereğüıce ihale feshedilir. tki ihale arasındaki farktan ve ?0 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilün tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daire- de açık olup masrati verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönde- rilebilir. 6- Satışa iştiralc edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlerin 2004 1438 Tali- mat sayılı dosya rıumarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan üan olunur. (*) Ilgililer tabLrrine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 30659 BAKIRKÖY2.İCRA MÜDÜRLCĞÜ'NDEN MENKULtJN AÇIK ARTERMA İLAM Dosya No: 2005 1127 Tal. Bır borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymeti yazı- lı mallar satışa çıkanlmıştır. Birinci arttırma 14.07.2005 günü saat 13.00 ile 13.10 saatleri ara- sında Cçe\ler Ta-vukçu Sok. N: 14 Bahçelievler adresinde yapılacak ve o günü kıymetlerin %60'ına istekli bulunmadığı takdirde 19.07.2005 günü aynı yer ve saatde ikinci artırma yapılarak satıla- cağı. Şu kadar ki artınna bedelinın malın tahmin edilen kıymennin o /o40'ını bulması ve satış ısteyenin alacağuıa rüçhanı olan alacaJda- nn toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaruı paylaştınhna masraflannı geçmesinin şart olduğu. mahcu- zun satış bedeli üzerinden oranında KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesünn icra dosyasında görülebileceği. masrafi verildifi takdirde şartnamenin bir örneğüıı isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla dairemi- ze başvurmalan ilan olunur. 17.06.2005 Muhammen kıymeti Lira: 10.000.-YTX. Adedi: 1 Cinsi (Mahiyeti ve nitelikteri): 34 ZM 0711 plakah Volkswagen 2000 model Caddy 19 SD beyaz renk. 14866670 motor nolu, \W12229K24RS 18305 şasi nolu, kamyonet. Basın: 30803 08.30 Sabah Haber- leri 09.30 GezgınÖy- küler 10.05 Afiyet Olsun 10.30 Bizım Evın Hallen 11.00 Kadına Daır 12.30 Yörelerimiz Tür- kulerımız 14.00 Uzaktaki Yakınlan- mtz 16.45 Benimle Oynar mısın 17.15 Merhaba Dünya 18.00 Haber 18.20 Memleketten HaberVar 19.35 Dızı: Bizım Evın Ha/lerı 20.10 Samye- lı 21.25 Aziz Nesın Hıkayelen: Delıy- le Geçen Gece 21.55 Dünyanın Tür- küsü 22.40 AJmanya'dan 23.10 Mü- ziğımiz Kültürıimüz 24.00Adım Adım Kafkaslar 00.30 Osmanlıya Daır 01.00 Gece Haberteri. 07.00 Yerli Film: Doktora Bak Doktora 09.00 Çızgı Film Kuşağı 10.30 Dızı: Bü- cür Cadı 12.30 Gün Ortası 12.50 Çizgı Film: Megamen 13.30 Çocuklar Ne Olacak 15.10 En Son Babalar Duyar 17.10 Yarışma: Pas- saparola 19.00 Ana Haber Bültenı 20.00 Mumya Geri Dönüyor 23.00 Objektıf 01.40 Gece Haberleri 02.10 Spor Gecesı 02.20 Deşifre 03.20 Türk Halk Müzığı 05.20 Aşk ve Gu- rur (Tekrar) (0 212 448 80 00). 06.30 En lyi Arkadaşım 08.00 ShovvTVÇocuk Kulübü 09.00 Dizi: Rü- yalarımın Aşkı 10.00 Aşkım Benim 13.30 Dizi: Cennet Mahallesi 15.00 Show TV Çocuk Kulübü 16.00 Serap Ezgü ile Biz Bize 19.00 Ana Haber Bülteni 19.55 Spor 20.00 Dizi: Emret Ko- mutanım 21.45 Televole 23.45 Sa- ba Tümer'le Bu Gece 00.30 Ya- bancı Film: lyi Günde Kötü Gün- de 03.00 Dizi: Sevginin Gücü 05.00 Yerli Film: Katiller de Ağ- lar (0 212 355 01 01). 08.30 Sağlık Rehbeıi 09.25 Yabancı Film: Hayalci 10.50 Yabancı Film: Ince Kırmızı Hat 12.35 CINE Sinema 13.00 Sağlık Rehben 14.00 At Yarışı 18.30 Başka Yerde Yok 20.00 Ana Haber 20.15 Film: Son Şans 21.50 Ya- bancı Film: Kumsalda Partı 23.30 Ceyhun Yıl- maz Shovv 00.30 Fan- tasy (0 212 336 15 15). 10.00 Gaf Ebe- kanalturk Bahane 13.00 Edıtor Masası 16.00 Ekonomi Gündemi 17.00 Tipitv ia00 Dızı. Robin Hood 19.00 BeverfyHılis 20.00 AnaHaberBultenı21.00 OlumBolgesı 22.00 Kür- şat Başar la 23.300 No- lu Daire 01.45 Beverly Hılls 02.45 Gaf Ebesı (0212 355 85 00). MEDYA NOTU EMRE KONGAR Hukuk Dili de Bozuldu: 'Ölünceye Dek Müebbet Hapis' Şimdiye kadar Türk Dili'nin en güzel metin ör nekleri arasında bazı mahkeme karariarını gör mek olanaklıydı. Kimi zaman tek yargıçh mahkemelerdeki yargı- cın dil bilincini yansıtan kararlar, kimi zaman de toplu karar veren ağır ceza mahkemeleri veya Yargıtay ya da Danıştay gibi organlann kararlan, temiz, duru Türkçenin eşsiz örnekleri arasında gösterilirdi. Bundan sonra aynı örneklere ne derece rastla- yabiliriz bilmem. Çünkü artık yasaların da dili bozuldu. Yeni Türk Ceza Yasası'nda "onur" ve "şeref" gibi aynı anlama gelen sözcüklerin "onur ve şe- ref" olarak art arda sıralanması bir yana, bozuk ve karmaşık, son derece güç anlaşılan cümleler, yeni çıkanlan yasaların temel özelliği oldu. Dil zihnin bir türevi, zihin de dilin bir yansıması olduğu için, nasıl kargaşa içinde bir zihin kötü bir dile yol açıyorsa, kötü bir dil de zihin bulanıklığı- na neden oluyor. Tabii buna bir de hukukun temel kavramlannı zedeleyen af yasalan, kanun koyucunun kendi adamlannı yasal kovuşturmadan kurtarmak için metinlere zoria sokuşturduğu ve yasaların genel mantığını bozan özel hükümler eklenince ortalık iyice kanşıyor. Hukuk mantığının vedilinin bozulmasındaki son örnek geçen hafta tüm gazetelerin dille ilgili kö- şelerinde ve okur mektuplannda vurgulandı: Eleştirifen ifade, "Ölünceye kadar müebbet hapis" cümlesiydi. Bilindiği gibi "müebbet" sözcüğü Arapça kö- kenlidir, sonu olmayan gelecek zaman anlamına gelen "ebed" sözcüğünden türemiştir; kısaca "sonsuz" demektir. Tabii bu sözcük, "müebbet hapis" gibi insan ömrüyle sınırlı bir kavramla birlikte kullanıldığın- da, "bir insanın ömrünün sonuna kadar" anla- mını taşır. Bu nedenle de "ömür boyu müebbet hapis" cümlesi, "onur ve şeref" gibi, ya da "Bab-ı ÂIi yüksek kapısı" gibi, aynı anlama gelen ifadele- rin art arda kullanılmasından dolayı yanlış. Tartışma, gazetelerin Metin Kaplan için söz konusu olan "Ömür boyu müebbet hapis" ce- zasını sayfalarına taşımasından kaynaklanıyor; pek çok okur ve gazete yazan bu ifadenin yanlış olduğunu belirtiyor. Ama işin aslı başka. Bu ifade hukuk uygulamasındaki çok daha baş- ka bir tersliği yansıtıyor: Çünkü yasalardaki "şartlı salıverilme" hük- mü, "ağırlaştjnlmış müebbet hapis cezasına" çarptınlan bir mahkûmun normal suçlarda 30 yıl sonra, terör eylemlerinde ise 36 yıl sonra tahliye- sini öngörüyor. Bu nedenle mahkeme, mahkûmun "şartlı sa- lıverilme" olanağından yararlanmasını önlemek için "Ölünceye kadar sürmek şartıyla müeb- bet hapis cezası" diye hüküm veriyor. Sanki biz kendi başımıza dilimizi yeterince yoz- laştıramıyormuşuz gibi bir de kanun koyucu, tüm günlük dil mantığımızı etkileyecek olan hukuk di- lini bozmaya başladı. Mahkemeler de bu bozuk dil mantığını zorunlu olarak kararlarına yansıtınca, yukarda değindiğim türde sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. ekongar@cumhuriyet.com.tr; www.kongar.org 07.30 Günay- dın Av- rasya 10.15Yedigün11.15Dış Sıyaset 13.15 Not Defte- ri 15.15 Avang-art 16.15 Basında Bugün 17.15 Sendikam18.15ABEk- seni 19.30 Ana Hab er Bültenr 20.30 Ruh ve Inanç 21.30 Kıbns'ın Nabzı 23.00 Kamutayro 3122312100). 'Objektif, tatile giriyor TV r Senisi - "Objektif", sezonun son bölümüyle ekranda. Kadir Çelik'in sunduğu programda, yıl içinde ekrana gelen ve en çok istek alan bölümlerden kesitler sunuluyor. Daha önce "Objektif"e katılanlann konuk olduğu yapım, 18 Ağustos'ta yeniden ekrana geliyor. MStar, 23.00 atv 07.00 Kahvaltı Haber- leri 08.45 Teletubbies 09.30 Hugo ve Tolga Abi 10.30 Çizgi Film: Cedric 11.05 Yaz Sabahı 13.00 Gun Ortası 13.30 Aynalı Kahve 15.30 Komik Atak 16.00 Dizi: Çocuklar Duymasın 18.00 Avrupa Yakası 19.30 Ana Haber Bülteni 20.15 Spor Haber 20.30 İki Arada Aşk 22.15 Dizi: Sevda Tepesi 24.00 Siyaset Mey- danı 03.30 Belgesel: Haberci (Tek- rar) (0 212 354 30 00). BUGUN Ana Haber Bülteni zgı Film: Taş 10 Dizi: Yarım KAHRAM.4NMARAŞ 1. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÎKİNCİ ALACAKLILAR TOPLAM1SIİLANI Dosya No: 2002'2736 Iflas Müflis, Uncular Pamuk Ticaret Sanayi AŞ'nin, müflis masasına ilanın düzenlendi|i tarihe kadar kaydedilen, alacak ve istihhak iddi- alanrun tahkik ve tetkik işlemleri tamamlanarak llK.'nun 206, 207, 230. 23], 232 ve 233. maddenin öngördüğü şekil ve şartlanna uy- gun olarak ilan edilmiş ve alacaklılara doğnıdan dogruya haber ve- rilmiştir. llK.'nun 235 ve 237. maddelerindeki süreler nazara alınarak 2. alacaklılar toplantısının 29.07.2005 günü saat 16.00"da Kahraman- maraş 1. Icra ve Iflas Müdürlüğü"nde yapılmasına karar verilmiştir. Alacağı tamamen veya kısmen kabul edilen alacaklüar ile alacağı tamamen veya kısmen reddedilen alacaklılardan yasanın 235. mad- desine göre ilgili ticaret mahkemesine kayıt kabul davası açıp top- lantıya katılabilecekleri. Toplantıya katılacak alacaklılann belirtilen gün ve saatte toplantı mahallinde bizzat hazır bulunmalan veya yetkili bir vekil ile kendi- lerini temsil ettırmeleri hususu llK.'nun 237/1-2. maddelen gere- ğüıce tebliğ ve ilan olunur. Basın: 30640 07.00 Çizg Devri 08.1C Elma 09.30 Bizîm Sınıf 11.30 Sabah Yıldızı ' 13.30 Haberler 13.40 Si- hırh Mutfak 13.50 Kaderimsin 15.50 Çizgı Film: Scooby Doo and Scrappy Show 16.20 BirDılimAşk 17.4 Sihırlı Annem 19.30 Ana Ha- ber Bülteni 20.20 Spor 20.30 Dızı: Kısmet 22.15 Canlı Canlı 24.00 Şa- ra 01.40 Haber Saati 01.50 Yerli Film: AltnKafes (021241351 11). 17:10 BEŞ ÇAYI 19:30 20:30 canlı KORSANKÎTAP, ÜLKE KÜLTÜRÜNÜN KARA LEKESÎDİR. Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birtiği (BESAM) KAHRAMANMARAŞ 2. İCRA VE İFLAS MIDÜRLÜĞÜ'NDEN İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI İLAM Dosya No: 2004-1365 Iflas Müflisler, Özdallar, Tanm Turizm Sanayi Yatınm Ticaret Sanayi Li- mited Şrrketi ile Bobinteks Kâğıt Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ'nin müflis masasına ilanın düzenlendiği tarihe kadar kaydedüen, alacak ve istihhak iddialannın tahkik ve tetkik işlemleri tamamlanarak tlK.'nun 206. 207, 230, 231, 232 ve 233. maddenin öngördüp şekil ve şartlan- na uygun olarak ilan edilmiş ve alacaklılara doğnıdan doğruya haber verümiştir. llK.'nun 235 ve 237. maddelenndeki süreler nazara alına- rak 2. alacaklılar toplantısının 23.07.2005 günü saat 14.00'te Kahra- manmaraş 2. Icra ve Iflas Müdürlügü'nde yapılmasına karar verilmiş- tir. Alacağı tamamen veya kısmen kabul edilen alacaklılar ile alacağı tamamen veya kısmen reddedilen alacaklılardan yasanın 235. madde- sıne göre ilgili ticaret mahkemesine kayıt kabul davası açıp toplantıya katılabilecekleri, Toplantıya katılacak alacaklılann belirtilen gün ve saatte toplantı mahaiiinde bizzat hazır bulunmalan veya yetkili bir ve- kil ile kendilerini temsil ettirmeleri hususu llK.'nun 237 1-2. maddele- n gereğince tebliğ ve ilan olunur. 16.06.2005 Basın: 30641
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog