Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

30 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA İV \ J I j | U J \ kuHur(g cumhuriyet.com.tr 15 UYCARLIKLARIN İZİNDE OKTAY EKİNCİ Türkiye Kongreleri'nin 'Ulusal Rapor'u İstanbul'daki Dünya Mimarlık Zirvesi'nde... ' Kentlerve Mimarlık'Mirrıarlar Odası. 3-7 Temrrtuz 2005 'te tstan- bul'da ev sahipliği yapaca- ğı "Uluslararası Mimar- lar Birliği (LIA) Bünya Mimarlık KongresP'nin 'Kentler ve Mimarlık' te- masını, 7 ayrı bölgede 26 kenti ele alarak düzenledi- ğı 'Türkiye Kongrele- ri'yle irdeledi.Biryılsüren bu ha-zırlık kongrelennin 'sonuç bildirgeleri'ndeki özgün değerlendirmelerise "2005 Türkiye'sinin Kent ve Mimarlık Raporu'" ni- teliğinıi de taşıyan 'llusal Bildir-ge'nin temelını oluş- turdu. îşte özeti: Anıtsal yapılar ve kentler 'Çajğdaş kimlik' hem dünü içerir hem de yarını hazırlar. Kentin 'sürdürü- lebilir tarihsel siluet'ı, geçmişimize. kültürümüze ve çevTemize saygının ifa- desidiı. Bu nedenle, kentle uyum- suz tikm yapılar gıbi. geç- mişten gelen peyzajlan par- çalayan 'rant' amaçlı kule- ler de günümüzün 'çağdaş mimarlık iiriinleri" ara- sında sayılamazlar Kiyı, kentin sınır'ı deflll. kültürüdür Kıyı kentlerimizde 'de- niz', yapılaşmanın adeta 'zorumlu sının'nı oluştur- maktadır. Oysa kıyı, 'ya- şam'ın kaynağı, kentin 'sı- nın' değil, 'kültür'üdür.. Bu nedenle, örneğin Kara- deniz'de gerçekleştırilen ve kıyınm tüm değerlerini yok eden türden bir 'yol', uy- garlığa hizmet edemez. Kıyı kuşağını bile işgal e- den 'apartmanlaşma' ise 'kentleşme' değıldır. Deni- zin 'algılanabilir' olması- nı engelleyen 'Anadolu'ya yabancı' bu mimari sorgu- İanmalıdır. Tarlhl küçültmeden büyumek Kentler büyüdükçe. 'tari- hi dokuları'ndaki 'küçül- meyi* durdurabılmek için, koruma kavramı sadece sit'lerde değil, 'kent ölçe- ğindeki planlamada" da gö- zetilmelidir. Bu bütüncül anlayış olma- dığından, 'terk edilmiş' böl- gelere dönüşen 'kentsel merkezler'i yaşatmanın ön- koşulu ise tarihi korumanın 'yoksullaşma', ortadan kal- dırmanın ise 'varsıllaşma' • AYRICALIKLI tMAR İZİNLERİNÎN ŞIMARIKLARI Mimarlığın Türkiye raporunda, ayrıcahklı rant kulelerinin uygarlığa hizmet etmediği vurgulanıyor. Solda, Bursa'nın ' şımarık'larından bir örnek. Sağda ise Kayseri'de tarihi Selçuklu Medresesi'yle 'modernizm' adına yarışan Hilton Oteli. yarattığı 'kentsel dönüşüm rantları'nın durdurulması- dır. Cöçü 'ağırlayan' kentler.. Kentlere göçü de yaratan 'yoksulluk' karşısında mi- marlığın sorumluluğu; ev- sizlere çağdaş yaşam me- kânları tasarlamanın yanı sıra göçmenlerin 'tarihi dokulara sığınmalarım kalıcı kılan' politikalara karşı da tavır almaktır. Kal- dı ki. korunmuş bir tanhsel çe\Te. o kente göçle gelen 'insan'lann da öncelikli 'kültürel hak'lanndan- dır... Bu gözetilmediği ıçin, kültürel mirası 'barı- nak'lara dönüştüren 'umursamazlık' sonucun- da, tarihe duyarsız bir 'işgal kültürü' yaratümıştır... 'Kültürlerln alaşımı' glblylz Anadolu'daki 'farldı' kültürlerin ortak yaşam içinde birbirlerinden etki- lenmeleriyle yarattıklan özgün kent karakteri, günü- müzdeki 'tip' mimari ve bunun ürettiği 'tip kent- leşme'yle yitirilmektedir. Son yıllardaki 'uygar- hkların çatışması' kavra- mının da ne denlı yanıltıcı olduğunun kanıtı, tüm ba- rışçıl düşüncelerin tarihsel kaynağı olan 'geleneksel hoşgörü'lerintemelindeki 'çok kültürlü ortak kent yaşamı'dır. Bu gerçeğin tanımlan- masında ise 'bütünleşme- yi' içermeyen 'mozaik 1 kavramı yerine 'kültürle- rin alaşımı' gibi değerlen- dirmeler, tüm kültürlerin 'eş saygınlıkta' görülme- sine katkıda bulunmakta- dır. sanayl 'çözüm'ünü de üretmell Uygarlık tarihinde sana- yileşme 'bilimle buluşma' sürecini de tanımlarken, kent ve çevre açısından gü- nümüzün 'sorun'u olması- nm temel nedeni ekonomik rekabet için'planlamadan kaçış'tır. Oysa sanayi, yine 'sorun çözen' bilimsel birikimle- riyle gelişmeye katkısını sürdürmelidir. Bu nedenle, kentler için 'endüstri mi- rası'nın koruması, 'küre- sel tüketim kültürü'ne karşı topluma sanayinin ta- rihsel katkılarını anımsat- mak için de önem kazan- maktadır. Modernleşme ve 'klmllkslzlesme' Türkiye'de 1920'lerden sonra başlayan 'planb kent- leşme' ve 'çağdaş ulusal mimarlık' çabalan ile 1950'lerden itibaren 'arsa spekülasyonunun oluştur- duğu' sağlıksız 'apart- manlaşma'yı eşanlamda 'modernleşme süreci' ola- rak tanımlamak yanıltıcıdır. Nitekim, modernleşme- nin 'plansızhk', 'geçmişin reddi' ve 'kimliksizleşme' anlamına gelmediğinin ör- neği de Cumhuriyetin ilk çeyrek yüzyılı ile tarihsel kimliklerine bugün de özen- li olan gelişmiş ülke kentle- ridir. Ankara'ya 'Başkent Yasası'... Yerel demokrasinin, özellikle kentlerin imann- da 'bilim dışı özgürlük' anlamına gelmediği açıktır. Bu gerçeğin, tüm vatandaş- ların ortak değeri olan 'başkent'lerdeki karşıhğı ise 'ulusal sorumluluk'lar içeren bir yönetim anlayışı- dır. Bu nedenle, diğer birçok dünya başkentinde görül- düğü gibi, kentin imannda 'özel yasa' uygulamasının artık Ankara için de gün- deme gelmesi gerekmekte- dir. Kentlerde 'küresel tehdlf... Istanbul dünya mimarla- rını, tarihi Haydarpaşa Ga- n ve Hman alanında planla- nan 'Dünya Ticaret Mer- kezi'nin baskısı ve gerili- mi içinde ağırlıyor. Kentsel değerleri ve toplumsal hak- lan gözetmeyen bu güncel örnek, "uluslararası ser- mayenin kentler üzerin- deki mimari dayatmala- rı"nın ulaştığı düzeyi de simgeliyor. Öte yandan yine Istan- bul, hem ulusal rant politi- kalannın yarattığı 'kaçak kentleşme' kuşatması hem de aynı polıtikanın aynca- lıklı imar haklanyla ger- çekleşen 'uygunsuz yapı- laşma işgali'yle, 2600 yıl- lık tarihsel derinliğini ve denizlerle iç içe olan, o çok özel doğal kimliğini yitir- mektedir. Aynı zamanda 'dünya kültür mirası' olan bu gi- bi tarihsel metropollerın ko- runması için sürdürülen ulusal çabalara 'küresel destek' çağrısı da dünya mimarlannın îstanbul bu- luşmasının gündemınde yer alacaktır. ODAK NOKTASI AHMET CEMAL Yıldız Ecevit'ten Oğuz Atay Yakın ya da uzak herhangi bir tarihe geçmiş olanlar, ender denilebilecek rastlantılarla ya- zarlarını da bulurlar. Böyle rastlantılar saye- sinde o yazarlar, o kişileri tarih dediğimiz ön- cesiz ve sonrasız akış içerisinde yeniden ko- numlandırırlar. Böyle bir konumlandırma, ka- lıcılığa en büyük katkı yapan olgular arasında- dır. Edebiyatımızda Oğuz Atay-Yıldız Ecevit buluşması da yukarıda sözünü ertiğim ender rastlantılardanbiri. Yazar Oğuz Atay, kendiya- zarını çok değerli bilim insanı Prof. Dr. Yıldız Ecevit'te bulmuş. Ve Yıldız Ecevit, "Ben Bu- radayım - Oğuz Atay'ın Biyografık ve Kur- maca Dünyası" başlıklı, beş yüz seksen say- falık çalışmasında kendisine, bir yazarı anlat- mayı amaçlayan biri açısından en zor sayıla- bilecek hedeflerden birini koyup bu hedefe yüzünün akıyla varmayı da başarmış. Yıldız Ecevit, kitabının sunuş yazısının başın- da, araştırmasına bir felsefe sorusuyla başla- dığını şöyle dile getiriyor: "Bir yaşamöyküsü yazmak isteyen biri, her şeyden önce kendine şunu sormak zorundadır: 'Yaşam nedir?' Biz, uçsuz bucaksız biryanıt potansını biriikte ge- tiren bu sonıyu yavaşça dizginleyip konumuz bağlamında kapsamını daraltarakyeniden so- ralım: 'Bir insanın yaşamı nelerden oluşur?'..." Bu saptamanın ardından, bir insanın yaşa- möyküsünün salt verilerden değil, ama o ve- rilerin yorumundan, verilere bağlanan sonuç- lardan oluştuğu gerçeğine bazen açık, bazen de örtülü göndermelerde bulunan yazar, Oğuz Atay'a ulaşmak için kendi seçtiği yolu şöyle açıklamış: "Beni Oğuz Atay'ın dünyasının en saklı köşelerine değin götürebilecek olan o tek yola, ne onunla yaşamı paylaşmış insanlann kı- lavuzluğunda ulaşabilirdim, ne de kendisinin günlüğü aracılığıyla: O yol Atay'ın kurmaca dünyasının sayfalan arasından geçiyordu: Kur- maca dünya, benim önümdeki bu biyografık çalışmanın en güvenilir tanığıydı. Atay yalnız- ca iç dünyasının gizlerini değil, reel yaşamını biçimlendiren somut etmenleri/kişileri, olayla- rı tüm aynntısıyla kurmaca yapıtlannın satırla- n arasma dokumuştu. Onun metinleri, otobi- yografinin kurmacaya dönüşmesinin edebiyat- taki en yetkin örnekleri arasındaydı. - Yazarak varolan, yazma ediminin zorlu yollannda ken- dini bulmaya çalışan yazaıiann tümünün en güçlü yaşam tanığı kurmaca yap/t/an değil miy- dizaten?" Yıldız Ecevit'in bu son sorusuyla biriikte, bir süre önce bu köşede yayımlanan "Kurmaca- lanmızı Yaşayabilmek" başlıklı yazımı hatırla- dım. Şöyle demiştim o yazının bir yerinde: "Hangisi, gerçek anlamda yaşamak demektir, yaşama ilişkin oluşturduğumuz kurgular mt, yoksa kurgulanmız artı kurgu dışı yaşadıklan- mızın tümü mü? ...Acaba bu kurgulan en ke- sin ve en ödünsüz tarzda ancak sanat esehe- rinin düzleminde mi gerçekleştirebiiiıiz?" Filo- zof Schopenhauer, bunlara çok benzer bir soruyu "Acaba herkes için geçehi mutlak ger- çekler varmıdır?" tarzında düzenlemiş, ardın- dan da kendi sorusunu herkesin kendine gö- re gerçeklerinin bulunduğu biçiminde yanıtla- mıştı. Yıldız Ecevit, Oğuz Atay'ı bulmak için onun kurmaca eserlerinden yola çıkarken, bu eser- lerde gizli Oğuz Atay dokusuna inerken, aslın- da Oğuz Atay'ın kendi gerçeklerinin izini sür- mekten başka bir şey yapmıyor. Ve elbet unu- tulmamalıdır ki bunu yaparken, Oğuz Atay'ın kendi gerçeklerine yol alırken, Yıldız Ecevit'in bakış açılarını rehber edindiği, aslında zaten ancak böyle yapabileceği gerçeğini de gözden kaçırmıyor: "Bu kitabın Oğuz Atay'ı, benim kimliğimden süzülüp gelen bir Oğuz Atay: Be- nim Oğuz Atay'ım. Kim gerçeği katıksız aktar- dım diyebilir ki?" "Ben Buradayım - OğuzAtay'ın Biyografık ve Kurmaca Dünyası", yaşamda kurmacanın ye- rini ve önemini hiçbir ayrıntı açısından kaçır- mayan bir başyapıt olduğu içindir ki okurken ve okuduktan sonra bizlere de kendi Oğuz Atay'larımızı kurgulama görevini yüklüyor! e-posta: ahmetcemal (superonline.com acem20<a hotmail.com MİLAS tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA tLANI Dosya No: 2003'629 Talımat Satılmasına karar verilen taşınmazın: Cınsı ve Niteliği: 1 - Muğla th Milas llçesi Yaka Köyü 49 parseldebulunan 8400' 10080 m2 miktarlı taşınmaz. 2- Mugla tli Mılas llçesi Yaka Köyü 50 parsel 4170 10080 nü miktarlı taşınmaz. 3- Muğla tlı Mılas llçesi Kemikler Köyü 701 parselde kayıtlı taşınmaz. Kıymeti: 1-49 parselde ka>ıth taşınmazın Borçlu Gülşen Gül hissesine düşen değen 22.433.OO.-YTL.'dır. 2- 50 parselde kavıtlı tasmmazın Borçlu Gülşen Gül hissesine düşen değen 5.221. OO.-YTL.'dır. 3- •'01 no'lu parselde kayıtlı Gülşen Gül adına kayıtlı taşınmazın değen 3750,00 YTL dir. Önemlı Özellikleri: A) Vaka Köyü Bodrum yolu mevkiı tapunun Cilt: 1 sayfa 49"da kayıtlı 8400 10080 hissesi Gülşen Gül adına kayıtlı ıken dosyamızdan hacizlı bulunan taşınmaz Mehmet Özgür adına hacizli satılmış olup 49 no'lu parsel. 13460.00 m2 yüzölçümlü ve 25 Ağaç dıkme zeytin olan tarla nıteliğindedir. Sulanabılen derin profıllı bir yapıdadır. Makineli tanma el- \erişli \erimli arazidir. B) Yaka Köyü Bodrum yolu mevkiı tapunun Cılt 1 Sayfa 50'de kayıtlı 4170' 10080 hissesi Gülşen Gül adına kayıtlı iken dosyamızdan hacizlı bulunan taşınmaz Mehmet Özgür adına hacizli satılmış olup 50 no'lu parsel 6310.00 m2 yüzölçümlü ve tarla niteliğindedir. Her türlü tanma pamuk. mısır. ekımıne eKerişlı, sulanabilen denn profili ve verimlı bir arazi yapısına sa- hiptir. C) Kemikler Köyü Karacaotluk mevkii. tapunun cilt 8. sayfa 700'de tamamı Gülşen Gül adına kayıtlı iken dosyamızdan hacizlı bulunan taşınmaz Tahsın Kaya adına hacizli satılmış olup adına kayıtlı 701 no'lu parsel 5000.00 m2 yüzölçümlü ve zeytınlık nıteliğindedir. Taşınmazın üzennde 30-35 yaşlannda ürün %eren zeytin ağaçlan bulunmaktadır. Eğımh \e kıraç ara- zı yapısındadır. Taşınmaz uzerinden Enerji nakil (yüksek genlım) hattı geçmektedır. Satış şartlan: 1- a) Borçlu Gülşen Gül'e an 49 no'lu taşınmazdakı hıssesınin bırincı satışı 09.08.2005 Salı günü 09.30- 09.40 saatler arasında, b) Borçlu Gülşen Gül'e ait 50 no'lu taşınmazdaki hıssesınin bınnci satışı 09.08. 2005 Salı aünü 09.50-10.00 saatler arasın- da, c) Borçhı Gülşen Gül'e ait 701 no'lu adına kayıtlı taşınmazın bırinci satışı 09.08. 2005 Salı günü 10.10-10.20 saatlen ara- sında Milas lcra Müdürlügü'nde açık artırma suretıyle >apılacaktır. Bu artırmada tahmın edılen değenn °o 60'ını ve rüçhanlı Eİacakhlar \arsa alacaklan toplamını \e satış gider\erini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok atıranan tahhüdü saklı kalmak şartıyla her ıkı taşınmaz 19.08.2005 Cuma günü aynı saatler arasında yine Milas lcra Müdür- lüğü önünde ıkincı artırmava çrkanlacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağı ve satış gıderlennı geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edıien kıymetın yüzde 20'si nıspetinde pey akçesi veya bu miktar kadar millı bir banl-anın temınat mektubonu vermelen lazımdır. Satış. peşın para iledir. alıcı ıstediğınde 10 günü geçmemek üzere mehil ve- nlebılır. Tellaliye resmi. Damga vergısi, KD\"sı ve tapu harç ve masraflan alıcıya aıttir. Birikmış vergıler satış bedelınden ödenır. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ılgılilenn (*) bu gaynmenkul üzerindeki haklannı hususıyle faız %e masrafa daır olan ıddıalarını dayanağı belgelen ile on beş gün içinde daıremıze bildirmelen lazımdır. Aksi takdırde hakları tapu sicili ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedelı hemen veya verilen müddet ıçensmde ödenmezse İİK. 133 maddesı gereğınce ihale feshedıhr. Ikı ihale ara- sındaki ve °.o 10 faizden alıcı ve kefıllen mesul rutulacak ve hıçbır hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edılecektir. 5- Şartname. ilan tarihınden itibaren herkesın görebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı venldığı takdırde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebılir. 6- Satışa ıştırak edenlenn şannameyı görmüş ve münderecatını kabul etmış sayılacaklan. başkaca bilgı almak isteyenlenn 200? 629 Talimat sayılı dosya numarasıvla müdürlüğümüze başvurmalan ılan olunur. (*) tlgıliler tabırıne irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 30539 BAKIRKÖY 5. İCRA MÜDÜRLÜĞC'NDEN Dosya No: 2005 6 Satış Ortaklığın giderilmesı yolu ile aşağıda tapu kaydı, kıymeti, satış eün ve saati önemli özellikleri ile satış şartlan belirtilen taşınmaz Bakırköy 5. îcra Mü- dürlüğü'nde açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. 1- IİK. 127. Md. göre satış ilanının tebliği: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara. gönderilen tebliaatlann tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 2- Satılacak taşınmazın tapu kaydı. Îstanbul Esenler llçesi. Esenler köyü. Ayazma mevkiinde kain 4 pafta. 1409 parsel sayılı 255.00 m2 miktarlı tarla vasfında taşınmazın tamamı. 3. Imar durumu: Esenler Belediye Başkanlığı'nın ımar ve Planlama Müdürlüğü durum bürosunda tanzim ve tasdik edilmiş 13.08.2001 tarih ve 978 sayılı imar durum belgesine göre; Esenler 4 pafta 1409 parsel sayılı taşınmaz 16.06.1997 tasdik tarihli 1 1000 ölçekli Esenler Revizyon imar Planında Bıtışik Kizam, bina yüksekliği H=15.5O mt. (5 Kat) irtifada. bina derinliği: Yönetmelik, ön bahçe mesafesi: 3.00 mt (teş.ist.) arka bahçe mesafesi: h, 2 (P1 .Notu) şartlannda konut sahasında kalmaktadır. Denilmiştir. 4 Taşınmazın halıhazır durumu ve evsafı: îstanbul. Esenler ilçesi M. Sinan Mahallesi. 1. caddede. tapunun 4 pafta, 1409 parsel numarasını teşkil eden ve 1. caddeden 18 kapı numarası alan 255 m2 miktarlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı nite- liğindedir. Îstanbul caddesinden aynlan 1. cadde üzerınde. yol cephesi 15 mt. yola dik derinliği 17 mt channda olan parsel halıhazır durumu itibanyla düz satıhlı boş arsa vasfına haiz. parsehn bitişiğinde yer alan ve kuzey sırunna komşu 1408 parsel üzennde Bodrum kat+zemin kat-t-2 normal kat+çekme kattan müteşekkil. BAK tarzında inşa edilmiş bina ile güney sınınna komşu 1410 parsel üzennde ise 20 kapı numaralı Esenler Bülent Doğanlar Semt Polüdiniğı binası yer almaktadır. Parsel halihazırda poliklinık tarafmdan açık otopark mahalli olarak kullanılmakta olup yol cephesinde 0.50 mt >-üksekJiğinde beton duvar ile sürgülü demir kapı bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu semt \e mevki itibanyla ait ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal ımkanlardan istifade edebilecek konumda. çevresı tamamen teşekkül etmiş ve yerleşik konut sahasıdır. 5. Muhammen kıymeti: Bilirkişice 255.00 m2'x 500 YTL m2 = 127.500.00- YTL değer takdir edilmiştir. 6. Satış Şartlan Yeri ve'Zamanı: 1- Satışı: 09.08.2005 Salı günü saat 10.10'dan 10. 30"a ka- dar Bakırköy 5. îcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile. 2. Satışı: 19.08.2005 Cuma günü aynı yer ve saatte ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gaynmenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana iha- le edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin N'üzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann top- lamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşe- cektir. a- Arttırmaya iştırak edeceklenn, tahmin edilen kıymetin ve alacağa mahsuben iştirak edeceklerin kendinden önceki sırada bulunan alacaklılann alacağının, (muammen bedelin % 20'siyle sınırlı olarak) yüzde 20'si nispetinde pey akçesi (nakit memleket parası) veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı kanun'un 1. maddesine gö- re "döviz" teminat olarak kabul edilmez. b- Satış peşin para iledir. alıcı ıstedığinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. thaleye itiraz olması dahi- linde dahi, (alacağına tekabül eden satış bedelini müşteri sıfatıyla ödemekte imtina suretiyle alacağına mahsuben ihale yapılmamış olması şartı hariç) satış bedeli nakden icra veznesıne yatınhr (Md. 134 4). Tellaliye resmi. ihale pulu. tapu harç ve masraflan ile Katma Değer Vergisi (150 m2'ye kadar olan net meskenlerde % 1. mesken olmasına rağmen işyeri olarak kullanılmış daırelerde. metruk durumda olan binalarda, tarla. bina. han, otel ve arsalarda.. % 18 olarak KDV müşteriden tahsil edilirl, tahliye ve teslim gıderleri ile tellaliye öncelikle müşteri tarafından ödenir. Birikmiş emlak vergisi. eezalan ve ferileri ile tapunun satım harcı ve tellaliye satış bedelinden müşteriye iade edilir. c- thaleye iştirak edenlerin icra satış dosyası. tapu kaydı. şartname. ilan ve teblı- gatlan incelemek suretiyle ihaleye katıldığmı kabul ettıği. Satılacak taşınmazın tapu kaydında varsa; taşınmazın bürûnleyici parçalannın (MK. md. 684. 862), taşınmazın eklentilerinin (MY. md. 686. 862). hukukı semelerinın (MK. md. 879) taşınmazın birleştirilmesi durumunda (Nfk. md. 859). 1IK. 128. Md. göre taşınmaz mükellefiyetlerinin (intifa hakkı Mk. m. 794. oturma hakkı Mk. m 823, üst hakkı Mk. m. 834, kaynak hakkı Mk. m. 837, irtifak haklan Mk. m. 838, kaydı hayatla ölünceye kadar bakma akdi Bk. m. 507) . .. Mükellefiyetleri nazara aldığı kabul edilir. d- Uygulamada rehin bedelinin ödenme- sinde ve alacağa mahsuben satışta 1IK. 140. 151. 268. md. Emredici hükmüne rağmen sıra cerveli düzenlenmemekte olduğundan: taşınmaz üzerinde haciz. İlK. md. 100, 151 ve 268. 4792 sayılı S. S. Kurumu K. md. 21. 1479 sayılı Bağ-Kur K. Yasası Md. 17. 3065 sayılı KDV kanunun 55, Amme alacağının tahsili hakkındaki kanun md. 21. M"k. 766, 789, 777 2. m. 796 1 IİK 83 c-2. 100. 142 1. 151, ... maddelerine göre sıra ve alacağın aslına yönelik şikayet ve itiraz dava haklannı kullanmaları ve icra dosyasına dava açtıklanna dair derkenar etmeleri gerekir. e- lpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgılilerin (•) bu gay- nmenkul üzerinde haklannı hususi ile faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağa belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildırmeleri lazımdır. Aksi takdir- de haklan tapu sicili ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. f- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin fes- hine sebep olan tüm alıcılar \e kefiHeri teklif ettıkleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve dığer zararlardan ve aynca satış bedelini yatırması için %enlen 10. gün sonundan itibaren temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faizi ve aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. g- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup tebligat pul masrafı verildiği takdırde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. h- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını ka- bul etmış sayılacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlenn 2005 6 Satış sayılı dosya numarasıvla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur 24. 06.2005 (*) llgililer tabinne irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 30704
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog