Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 HA2İRAN 2005 PERŞEMBE 14 KULTUR kultur(â cumhuriyet.com.tr 20O5 Yunus Nadi Şiir Ödülü 'Lanettayin Bir Şair' ile îsmail Uyaroğlu'nun Yanlış dünyaya karşı şiirlerHÜSE^YİN ALEMDAR 2005 Yunus Nadi Şıir Ödülü Ali PüsküLlüoğlu ile Isrnail Uyaroğ- lu'na v erildi. 'Lanettayin Bir Şair' adlı şiİB" kitabı ödüle değer görülen îsmail TTyaroğlu ile şıır, kendi şiıri ve özellikle de son kdtabı üzerine ko- nuştuk- - Sevgili L yaroğlu, 1985'te ya- yımlanan ve bütiin şiirlerinizi bir araya getiren 'Ateşuı îçınden' ile 1987'dLe tek kitap olarak yayım- lanan *Şıır... Ölümcül Yolculuğun Senın'den bu yana. şiire uzun bir süre arra verdiğinizi görüyoruz. Oysa 70'li ve 80'li yıllann şiir ve kitap anlamında en üretken şa- irlerin-den biriydiniz. Sizi şiir or- tamından bu kadar zaman uzak bırakaın nedenleri açarak başla- yalım mı? - Şiıre ara verdiğim söylenemez. Yayımlamaya ara verdim yalnızca. Yoksa yazmayı sürdürdüm bu süre içinde- Dergilerde en son şiirim 1995 'te çıktı. 2002 'de yerüden ya- yımlamaya başladım. Yaklaşık ye- di yıl. Hemen her şaırde vardır böy- le mola dönemleri. Nedenine gelin- ce.. hiçfcirbehrginnedenıyok. Içim- den gelmedi yalnızca. Bir tür usanç duygusu denebilir belki. Yıllar ön- ce, şöyle demiştim bir şiirimin so- nunda: "Her zaman kısa şiirisa- vunmuşumdur/Erken ölümii sa- vunmuşumdur her zaman/Uza- dıkça çiinkii şiir de hayat da/Usa- nryor tmsan". Sürekli yayımlamak- tan da "usanıyor insan bazen. "Ya- yımlıyorsıııı da n'oluyor sanki" duygusuna kapılıyor Bunda edebi- yat 'âlcmi'nin 'isli, sisli, pis, pus- lu' ha^asının, ilişkılerdeki çürü- müşlügün büyük payı oldugunu söyletnelıyim. Ama burada şunu da belirtmek isterim: Dergilerde sürekli görünmek gıbi bir zorunluk olmasa gerek, şiiri surdürdüğünü ka- nıtlamak için. Hani, şarkıcılar ara- da bir televizyonda görünmek ister- ler ya 'gündemden düşmemek' "T nsan var olalı beri, iki büyükyakıcı duygu içinde çalkalamp durmuştur: Aşk ve ölüm korkıısu. Biri var ederken öbürüyok eder. Ama benim şiirimde, aşk ve ölüm kadar, valnızhk, acı ve keder de önemli yer tutar. Öte yandan, erotizm de. Bu vanlış riinyaya ve bu dünvada çoğunluğu oluşturan pislik torbaları 'na duyduğum öfkenin patlaması olan şer ve şiddet duygusu da..." için, onun gibi. Şarkıcı piyasası de- ğil kı bu. İkinci Yunus Nadi Ödülü' - Ödülün şiiri ve şairi gündem- de rutmasında bir araç olduğu- na inananlardanım doğrusu. Siz de ödüllere pek yabancı olmayan bir şair olduğunuzdan, isterse- niz, sözü fazla dolandırmadan ödüllere geleJim. Ayrıca Yunus Nadi Ödüllerine de pek yabancı olmadığınızı görüyoruz. Bu ödü- lü, 1979'da çocuk romanı dalın- da 'Bir Liranm Iki Günü' adlı ki- tabınızla kazanmıştınız. Özeide Yunus Nadi Ödülleri, genelde tüm şiir ve edebiyat ödüllerine yakla- şımınız nasıldır? - Ben de aynı kanıdayım senin- le. Ödüller kitaplann daha genış bir kesime duyurulmasına, onlara ulaşmasına katkıda bulunuyor, bu gerçek. Yazan, şairi onurlandırma- sı kadar önemli bence bu. Hele oku- yucusunun çok sınırlı olduğu bıli- nen şiir alanında. Eş dost, arkadaş dayanışmasının, ahbap çavuş iliş- kilerinin dışında kalmaya özen gös- teren, bu tür arkalamalara gönül in- dirmeyen biriyseniz eğer, kitabını- zın okurun ılgı alanına girmesi için ödül kazanmaktan başka bir seçe- nek kalmıyor neredeyse elinizde. Bu ahbaplığa dayalı 'dükkân'cılık kü- çüklüğü de ayn bir yara tabii. Sa- natın soyluluğuyla nasıl bağdaştı- rıyorlar, anlamıyorum. Yunus Na- di Ödüllerine gelince... Türkiye'nin en saygın ve köklü ödüllerinden bi- ridir Yunus Nadi Ödülleri. Bunda herkes birleşir sanınm. Böyle bır ödülü ikinci kez almak mutluluk- tan da öte gurur venyor doğrusu insana. 'Lanettayin Bir şair' - Doksan şiirin yer aldığı kita- bınızda bölüm başlıkları kuUan- mamışsınız, ama düzenJenişi de- ğişik bir bütünlük oluşturuyor. Temarik çeşitlilik de göz önünde bulundurulduğunda, sanki 'Ate- şin îçinden" sonrasının ikinci cilt toplu şiirleri gibi. 'Lanettayin Bir Şair'deki şiirler kaç yılın şiirleri? - Son kitabımın yayımlandığı 1987'den 2004'e kadar yazdığım şiırlerin bir bölümünden oluşuyor 'Lanettayin Bir Şair'. Bu süre içinde yazdığım, şer ve şiddet ağır- lıklı bir bölük şiir daha var ki, on- lan da ileride ayn bir kitapta top- layacağım. - Uyaroğlu'nun şürinde iki iz- lek her zaman öne çıkar: Aşk ve ölüm. Birbirine uzak gibi duran bu iki izleğin şiirinizde yan yana gelmesini neyle açıklayabiîirsi- niz? Uyaroğlu'nun şiiri bir yer- de Rus ruletidir diyebilir miyiz? - Insan var olalı beri, iki büyük yakıcı duygu içinde çalkalamp dur- muştur: Aşk ve ölüm korkusu. Bi- n var ederken öbürü yok eder. tn- san hayatında böylesine önemli bu duygulann şiıre yansımasından da- ha doğal ne olabılir ki? Uzak gibi görünseler de değildırler, her iki duygu da 'insan'da birleşir. Yalnız burada bır şey eklememe izın ver: Aşk ve ölüm kadar, yalnızlık, acı, keder de önemli yer tutar benim şi- irlenmde. Öte yandan, erotizm de. Bu yanlış dünyaya ve bu dünyada çoğunluğu oluşturan 'pislik tor- balan'na duyduğum öfkenin pat- laması olan şer ve şiddet duygusu da... 'Rus ruleti' meselesıne ge- lince. Biraz öyledrr, evet, benim şi- irim. Ne zaman, ne çıkacağı belli olmaz içinden. Rus ruletinde oldu- ğu gibi, her zaman bir ürkünçlük pa- yı taşır. - Son olarak 'genç şaire' ne öğüt- lersiniz? - Estağfurullah, haddimize mi düşmüş? Şiır yazma konusunda de- ğil de acı çekme konusunda bir öğü- düm olabilır ama. Kitapta da yer alan "Genç Şaire Öğüt" adlı şiirimde şöyle demişim: "Acı çeknıeye bak Oluncaya değil hem de Ölünceye dek Şiirde kazanmak için Hayatta kaybetmek gerek" YARIN 20.00'DE BESTE TIKNAZ VE MELlN MOLLA MÜZÎKSEVERLERLE BULUŞACAK Aksanat'ta ikikonserKültür Servisi - Aksanat Kültür Sanat Merkezi etkinlıklen çerçevesınde yarın akşam saat 20 OO'de viyola sanatçısı Beste Tıknaz, piyanist Melin Molh ile birlikte müziksev- erlenn karşısında olacak. Vlyola öğrenlmlne yedl yaşında başladı Istanbul Üniversıtesi Devlet Konser- vatuvan'nda 7 yaşında viyola öğrenimine başlayan Beste Tıkmz, Ruşen Cöneş. Prof. Matthias Succholz, Prof. Tarjana Masurenko, Nabuko, Imai, Yuri Bashmet, Leonardo Matczynski, Mike Kelley ve Mary Ruth Ray gibi isiinlerle master \ e atölye çalışmalan yaptı. Bursla Amerika'ya gden sanatçı, çalışmalannı Türkiye ve yurtdışında sürdürüyor tÜ Devlet Konservatuvan Orkestrası ve CRR Senfoni Orkestrası vıyola şefı olan Tıknaz. aynı zamanda Akbank Oda Orkestrası ve Tekfen Karadeniz Filarmoni solıst üyesı. Akbank Kültür Sanat Merkezi'nde 7 Temmuz Perşembe günü de gıtarist ve bestecı olarak yeru müzik. deneysel müzik ve Brezılya müziğı yapmakta olan Silvio Ocougne'nın konsen var. Sao Paolo Üniver- sıtesi'nı ve Boston'dakı New England Konser- vatuvan'nı bıtıren sanatçı. 1987den bu yana Berlın'de yaşıyor. Dünyanuı farklı kentlennde müzik ve caz festivallennde konser veren Sılvıo Ocougne'nın, çeşitlı sanatçı ve topluluklar gerçekleştirdiğı CD kayıtlan bulunuyor. Her iki konserin bilet fıyatlan 10 YTL, öğrencı 5 YTL. Adatepe'de Taşmektep açılıyor Kültür Servisi - Çanakkale'nin Küçükkuyu beldesın- deki Adatepe Köyü'nde 7 yıldan bu yana düzenlenen Taş- mektep Seminerleri'nin bu yılki programı belırlendi 22 Temmuz'da başlayacak olan seminerde, felsefe, tarih, sa- nat tarihi, bılim tarihi, mımarlık kuramı, müzik ve fotoğ- raf alanında eğitim venlecek. Taşmektep Semınerleri'nin amacı, katıhmcılara gündelik yaşamlannın dışında başka bir pencere açarak yeni deneyimler elde etmelenni sağla- mak. Kamil Fırat-Zerrin Iren Boynudelik 'Avrupa Re- sim Tarihinde Işığın Kullanımı', Meral Özbek 'Kamu- sal Alan' , Mete Tunçay 'İnsanlık nereden nereye?', Ömer Türkeş' Türkiye'de Siyasal Roman', Hasan Unal Nalbantoğlu 'Karaormandaki Kuş', 'Martin Heideg- ger'in Düşünce Patikası', Oruç Aruoba 'Heidegger ve Şiir / Neye Yarar Şairler Yoksul Zamanda?', Hilmi Ya- vuz 'Lirizm, Gelenek ve Modernlik Bağlamında 6 Şa- ir: Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Necip Fazıl, Nâzım Hik- met, Asaf Halet Çelebi, Behçet Necatigil' başhklı semi- nerlen yapacaklar. Yücel Demirel ise hıç bılmeyenler için Osmanlıca derslen verecek. (0212 227 64 67/0286 752 59 99) Sinema tarihinin en pahalı filmi • Kültür Servisi - Yönetmen Steven Spielberg'in son filmı 'Dünyalar Savaşı' Amerika ve Avrupa'yla aynı anda. cuma günü ülkemizde de gösterime ginyor. Yönetmenin 'ET" ve 'Üçüncü Türle Yakınlaşma' filmlennde bızden bıri, bır dost olarak karşımıza çıkan uzaylılar bu kez barbar ve ıstilacı. Ünlü tngiliz bilimkurgu yazan H.G. U'ells'in 1878 tarihlı romanmm modern uyarlaması olan filmde, kendı halınde yaşayan liünyalılar, Marshlann ani saldınsına uğruyor. Yaklaşık 180 mılyon dolara mal olan filmde başrolde oynayan Tom Cruise. ailesini kaostan korumaya çalışan bir babayı oynuyor. Tüm dünyada 1.8 mılyar dolar gışe gelın beklenen filmın belkı de en görkemlı sahnesı. 11 Eylül saldınlanndan sonrakı Ne\v York sokaklannı andınyor. Spielberg. bu sahneyı çekerken 11 Eylül'den esinlendiğını itıraf edıyor. Avrupalı bağımsn filmciler • LONDRA (BBC) - Avrupalı bağımsız filmcılere, giderek yaygınlaşan internetten fılm ındırme sektörü karşısında bırleşme çağnsı' yapıldı Bağımsız fılm şırketlennın, müzik firmalannın başanlı uygulamalannı örnek alması gerektığı de bıldırildı. European Fılm Comparues Alliance'tan Phıllıpe Kern, ınternette genış kapsamlı bır bağımsız sinema film kataloğunun oluşturulması için çalıştıklannı söyledi. Avrupa sinemasının pazar payı, kıtada yüzde 26.5, ABD'de ıse yüzde 3.3 oranlannda. Kellepman'ın romanları Türkçede • Kültür Servisi - Artemis Yayınlan klinik psıkolog ve yazar Jonathan Kellerman'ın psıkolojık-pohsıye türündekı Alex Delaware romanlarını okurla buluşturuyor. Bu dızmin ilk kitabı olan "Terapı', dedektiflik yapan klinik psikoloğunu, en iyi bildiğı alanda -insan ruhunun tüm karmaşıklığı, gizemi ve ürkütücü karanhğında- sürükleyici bir keşfe çıkanyor. Bırçok deneme, kısa öykü ve bilimsel makalenin yanı sıra iki çocuk kıtabı \e üç cilt psıkolojı kitabının da yazan olan Kellerman; Goldwyn, Edgar ve Anthony Ödülleri'nı kazandı. Shamus Ödülleri'ne aday gösterildi. MÜZİK FESTtVALÎ'NDE BUGÜN AYA İRİNİ'de 20.30'da 'Osmanlı ve Avrupa Saraylarında Müzik' adlı konser. (0 212 334 07 34) BUGÜN • BEYOĞLU SİNEMASI'nda 'Ömer Kavur Anısına Sinema Yazarlarımn Seçtikleri '05' kapsamında 12.15'te Ömer Kavur'un 'Ah Güzel İstanbul' adlı fılmi, 14.30, 16.45, 19.00. 21.15'te Jean Luc Godard'ın 'Müziğimiz' adlı filmi. (0 212 251 32 40) • AKBANK KÜLTÜR SANAT MERKEZt'nde 19 OO'da M. Adil Yalçın'ın 'Dönüş' adlı filmmin gösterimi. (0 212 252 35 00) M OSMANLI BANKASI MÜZESt SİNEMASI'nda 19.30'da 'Avrupalı Yönetmenlerden Kısa Filmler'. (0 212 334 22 70) • İFSAK'ta 19.30 ve 20.15'te Haşim Kıüç'ın 'Yakından' adlı sinevizyon göstensi. (0 212 292 42 01) TC CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞC'NDEN Üniversitemizın aşağıda yazılı bırimine 2547 Sayılı Kanurı'un ılgılı maddesı geregince Doçent (daımı statüde) alınacaktır. Adaylann ilan tarihinden ıtıbaren 15 gün içensinde Rektörlüğe müracaat etmesi gerekmektedir Adaylaruı ünı- versitemiz Senatosu'nun 23.02. 2005 tanhli karannda belirtilen "'C.Ü. Akade- mik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullan" taşı- yor olmalan (Koşuliar Üniversitemizin www.cumhunyet.edu.tr web sayfasında mevcuttur) gerekmektedir. ISTENEN BELGELER: Doçentlik İçin; - Dilekçe. Özgeçniş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABÎLİM DALI UN\'ANI ADET ProtetikDiş TedHiisi Doçent 1 Oniversitemiz Tç Fakültesinin aşağıda yazılı bilim dalına Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümleriıe göre kurumlannın kadrosunda çalışmak kaydı ile Yan dal Uzmanlık öğrencis: alınacaktır. Stnava başvuraca». öğretim üyeleri için bilim sınavı. diğer adaylar için bilim \e yabancı dıl sta&i yapılacaktır. Sınav tarihleri Tıp Fakültesı Dekanlığınca adaylara ayrıca duyjrulacaktır. TIP FAKÜLTESİ ANABtLtM DALI YANDAL ADET Iç Hastalıklan Gastroenteroloji 1 Basın: 30589 Elmadağ Meyhanesi'nde canlı müzik! Bu Cuma ve her Cuma saat 21 rOO'den itibaren Türk Musikisi Devlet Konservatuan'ndan Ayşe Sagyaşaı, Dr. Atilla Ovalı ve arkadaşlannın oluşturduğu Ehlikeyf, sevilen eski şarkılar, fasıl ve günümüz popüler parçalanndan seçme ömekler sunuyor. Sali ve Perşembe günleri ise, Dr. Atilla Ovalının ud eşliğindeki özel programını izJeyebilirsiniz. elmadağrrteyhançs Rezervasyon için: (0212) 241 03 20 - 23 Curohuıiyet Cad Pak Apl 6/C EJmadag ıDlvan Oteli yanı) TAŞINDIK Cumhuriyet Gazetesi Antalya Büro, yeni adresinde. Lütfen notedin; DenizMah. GüllükCad. Çelikbaş Iş Merkezi (Güllük Koçbank üstü) Kat: 6 Tel : 242 248 00 57 Faks : 242 248 75 17 Monte Carlo Balesi TUNCELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2005^141 Davacı Hasan Aşraı vekılı Av. Hasan Yücel tarafından davalılar Tuncelı Belediye Başkanlığı ve tnalıye hazınesı aleyhıne açılan tescıl davasının yapılan açık yargılarası sırasında: Bütün aramalaıa ^ğmen adresı tespıt edılemeyen müdahıl Tuncelı Merkez Çalkıran koj'ü nüfusuna kayıtlı Seyıtçakıl ve Beser'den olma 1931 d lu Hüseyuı .Ajslaımırasçılan Hıdır, Türkan. Ayşe. Nurcan, Haydar, Beser, Ali Ekber, Aysun Arslan ve yaşar .Arslan nurasçılan Beyhan, Gızem ve Görkem .^rslan'îduruşmanın ılanen tebligine karar \enldiginden. duruşma gxinü olan 07 07 2005 ve duruşma saatı 10 OOVia ılanen teblığıne. şahıslann mazeret b.dirmeleri veya kendilerinı bır vekille temsıl ettırmelen, aksı takdırde yargılamaya yokluğunda devam edılıp hatta karar verile- ceğı hususu ılanen ttoliğ olunur. 17.06 2005 Basın 30332 "Külkedisi"ı Temmuz 2005, 20.30 Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon AKBANK İstanbul Kültür Sanat Vakfi, 33. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali kapsamında yer alan Monte Carlo Balesi "Külkedisi" gösterisinin gerçekleştirilmesindeki katkıları için Akbank'a teşekkür ediyor. TURKCELL - wwnw.iksv.org
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog