Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

30 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE CUMHURİYET H J J V V J I ıvJlVJJ. ekonomi@cumhuriyet.com.tr Aytemiz'in yansmı aldı, TÜPRAŞ'tan vazgeçmiyor, Alüminyumda dev rezervlerin peşinde Ciner Grubu enerji atağında• IMadencilik alanında yeni rezerv araştırmalan yapan Ciner Grubu. Aytemiz Grubu'yla da akaryakıt sektöründe ortaklık yaptı. Turgay Ciner, TÜPRAŞ ihalesine katılan gruplarla da ortaklıga gıdebilecekleri mesajını verdi. E-konomi Servisi - Cıner Grubu, Aytemiz Grubu ile akaryakıt, likit petr ol gazı (LPG) ve doğalgaz alan- lanmda yüzde 50-50 ortak oldu. Or- takiığa ılişkın düzenlenen toplantı- da konuşan Aytemız Şirketler Gru- bu Başkanı İsmai) Aytemiz, ortaklı- gın malı boyutuyla ilgili olarak "Biz yüzde 50'sini sattık, paramızı da al- dık- Satiş bedeli konusunda herhan- gi t»ir açıklama yapmak istemho- r u z " dedı. Turgay Cinerle Petrol Ofi si'nın ilk ihalesinde aynı kon- sorsiyumda bulunduklannı da ha- CİNER: BOKSİT REZERVLERİ DÖRDE KATLANABİLİR Türkiye'deki madenlerin yüzde 98'inin hükümetin kontrolünde olduğunu, yüzde 2'lik bölümünde de şu anda faaliyetlerin devam ettiğini ifade eden Ciner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner şöyle konuştu: "Şu anda Türidye'de büinen alüminyum madeni rezervi olan boksit rezervterini yaklaşık dörde kaday acağımız bir çahşmanuz var. Tahnıin ettiğhniz gibi çıkarsa TürkKe'de bulunan rezen kr dörde katianmış olacak." tırlatan Aytemiz. akaryakıt sektö- ründe yoğunlaşan rekabetle baş ede- bümek için ortakhğa gıttıklerini söyledi. Isimlerinin 'Aytemiz' olarak de- vam edeceğini belirten Aytemiz, sektördeki yüzde 5Tik paylannı yüzde 10'a çıkarmayı, 540 olan is- tasyon sayısını 3 yıl içinde 800 "e ulaştırmayı hedeflediklerini söyle- di. Ortaklıkla ilgili düzenlenen top- lantıda konuşan Ciner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner de TÜPRAŞ ihalesi- ne katılan gruplarla işbirliğine gide- bileceklerini. grup olarak önümüz- deki dönemde petrol ve doğalgaz araması işınde yoğunlaşacaklannı. turizm sektöründen çekileceklerini açıkladı. Basında. "Medyaya ve sonra pet- role girişiyle Aydın Doğan'm peşin- den gküyor" şeklinde çıkan haber- leri değerlendiren Ciner, "AydmDo- ğan başanh bir işadamıdır. Onu ta- kip etmekten de herhangi bir gocun- ma içinde olmayız" dedi. THY GENEL MÜDÜRÜ: Sözleşmede Jînale yahnız E-konomi Servisi - Türk Hava Yol- lan (THY) Genel Müdürü Temel Kotül, Hava-tş sendikası ile yapılan 20. dönem toplu iş sözleşmesi gö- rüşrnelerinın çok olumlu geçtiğini belLrterek "Fiııaleçokyakınız.Söz- leşme imzalanmak üzere" dedi. T HY'nin 11 bin çalışanı ve sen- dikası ile birbütün olduğunu vurgu- layauı Kotil, "Hava-tş sendikası ile yapılan görüşmeler çok olumlu gidi- yor. Görüşmeler aylar öncesinden başlamışü. Finale çok ya- krnız. Yann (bugün) işveren sendikasının kabumıyia bir görüş- me olacak. En geç ya- nn (bugün)bunun im- zalanacağuu düşünüyorum. 2 yıl öncesi imzaladığınuz protokoL pratik olarak aynı şekilde devam edi- yor. Ana nıaddelerimiz geçti. Zam oraıuda bir önceki sefer olduğu gi- bi, Türk-tş ile hükümetin yapüğı gö- rüşmeler burada ışıktutucu,yol gös- terici olacak." dedı. ICotil, Avrupa havacılık verilerine göre THY'nin geçen ay, Avrupa'da toplam sefer sayısını ve doluluk ora- nını en fazla arttıran havayolu ol- duğunu da söyledi. Toplu sözleşme görüşmeleri sürerken, bazı işlerin îaşerona verilmesi tepki çekiyor Vlacleııciııiıı yüzii asıklı TTK'ye bağlı işçiler için bflgüendirme toplantısı yapıhrken endişeli ve üzgünsurat ifadeleri gözlerden kaçmadı. ALİAYAROĞLU ZONGULDAK- Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi'nde yeraltı hazırlık işlennin taşerona verilmesıne maden işçilennin gösterdiğı tepki sürüyor. TTK Toplu iş Sözleşmesi'nin geldiği aşama ve Karadon'da maden işçilennin taşerona gösterdiği tepki nedeniyle dün TTK'ye bağlı tüm işyerlerinde bilgilendirme toplantılan yapıldı ve bir bildiri okundu. Toplu iş sözleşmesi süreci ve gelinen nokta hakkında bilgi verilmesinin ardmdan, TTK Karadon Müessesesi'nde yeraltı hazırlık işinin taşerona venlmesine maden işçilennin tepkıli olduğu belirtılerek, "Krkaç kez, Karadon'da güvennk güçleri kontrolünde kafese binen taşeron işçüeri. yeraltuıdaki işçi arkadaşlanmmn tepkisi üzerine kafesten inmeden tekrar yukanya döndüler. Biz gelişmeleri dikkade izih'oruz. Eğer işçi arkadaşlanmıza en küçük bir zarar gelirse ve bu vanhş uygulamada ısrar edüîrse. tüm havza çapında demokratik tepkünizi ortaya koyacağK* denildi. Bildiride, kurum ile hükümet arasında görüşmeleri süren görüşmelerde, işçilerin ilk altı ay yüzde 13, diğer altı aylarda yüzde 5 zam istediği, hükümetin ise ilk altı aya yüzde 4, diğerierine yüzde 2.5 zam önerdiği hatırlataldı. KARAHAN TOPRAĞA VERİLDİ Önceki gün vefat eden Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Oğuz Karahan 'ın cenazesi htanbul da toprağa verildi. 1929 yılmda doğan ve Sabancı Holding ile Akbank 'ta uzun yıllar görev yapan Karahan, Zincirlikuyu Mezarlığı na defnedildi. OTOKAR'DAN 2 YENİ TREYLER Otokar-Fruehauf markası ile üretilecek 2 yeni treyleri "Euroslider " ve "Mega Euroslider "ı pivasaya sundu. Otokar Treyler Satış Pazarlama Birim Yöneticisı Murat Tokatlı. "Bozulabilir gıda taşımacılğı "(ATP) ve "devrilmeye karşı güvenlik "' (ADR-ECE/ Rlll) teknolojilerinde ilk üretimi gerçekleştirdiklerini dile getirdi. 2004 te pazann vüzde 24.9'luk kısmım karşıladıklarını sövleyen Tokath, •'2005'in'ilk'5 avında bu oran vüzde 34 'e ulaşarak, bızi sektörde lider duruma getirdi" dedi. DENİZBANK'A KREDİ Denizbank vurtdışından gelecek müşteri havalelerinin satışı karşılığında uluslararası pivasalardan 220 milyon dolan 5 yıl, 80 milyon dolan da 7yıl vadeli olmak üzere toplam 300 milyon dolar tutarında seküritizasyon kredisi aldı. BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN (İZALEYİ ŞUUYU SATIŞ MEMURLUĞU) Dosya No: 2005 02 lz. Şûyu Satış Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi. kıymeti. adedı. evsafı: Tapu Kaydı ve Kjymeti. Satış ilanı ilgililerin tebliğıne göndenlmiş olup adreste tebligat yapılmaması veva adreslen bilinmeyenler ıçın ış bu satış ılanının ılanen teblığ yerıne kaim olacağı ilan olunur 1- Boyabat ılçesı Daylı Köyü Avaraltı mevkili tarla vasıflı tapunun cılt 4. sayfa 793. parsel 7 97 sayılı 525 m2 mıklarlı taşınmazın mahallinde yapılan kıvmet takdınnde bılırkışilerce taşınmazın değen 757 969 - YTL. olarak tespıt edılmıştır.. 2- Boyabat ılçesı Bağlıcıköyü Avaraaltı mevkıı cılt. 4. sayfa 795. parsel 799 sayılı 880 m2 mıktarlı tarla \ asfındaki taşınmazm mahallinde vapılankıymettakdın ile bılırkışilerce toplam degen 1.27O.5O.-YTL. olarak tespıt edılmıştir. 3- Boyabat ılçesi Bağlıca köyü Avara altı me\kiı cılt 4 sayfa 800. parsel 804 sayılı 680 m2 tarla \asıflı taşınmazın mahallinde yapılan kı>met takdın ıîe bılırkışilerce toplam değen 981.750.- YTL. olarak tespit edilmıştır. 4- Boyabat ılçesi Bağlıca köyü A\ara altı mevkıinde cılt no 4. sayfa no 780 tarİa vasıflı 7 84 no'lu parselin 1900 m2 mıktanndakı bu taşınmazın mahallinde yapılan kıvmet takdın ile bılırkışilerce toplam değen 2.7 43.10.-YTL. olarak tesbıt edılmış- tir. 5- Boyabat ılçesi Bağlıca köyü Avara altı me\kıı cılt no 4 sa>fa no 786 tarla \asıflı 1240 m2 790 no'lu parsel mahallinde >apılan kıymet takdin \e bıhrkışılerce 6 2S1 80.-YTL. olarak tespit edilmıştir. 6- Boyabat Bağlıca köyü A\ara altı me\kıı cılt no: 3 sh no: 268'de tarla %asıflı 2800 m2 2" 1 ! no'lu taşınmaz mahallınde yapılan kı\-met takdın ile bılırkışilerce toplam değerı 4 042.50 -YTL olarak tesbıt edılmiştır. 7- Boyabat ılçe>ı bağlıca köyü köyüstu mevkiı cıltno: 2. sayfa 434'de bulunan tarla \ asıflı 481 m2 mıktannda 4?5 parsel sayılı taşınmaz mahailınde _\apılan kıymet takdın ile bilirkışilerce toplam değen 220.458 -YTL olarak tesbıt edılmiştır. 8- Boyabat ılçesı Bağlıca köyü Köyüstu mevkıı cıltno: 3 sahıfe no 466'da tarla \ asıflı 640 m2 mıktannda 461 no'lu parsel mahallinde > apılan kıymet takdın ile bılırkışilerce toplam değerı 293.333. 00 -YTL. olarak tesbıt edilmıştir 9- Boyabat ılçesi Bağlıca köyü Çe\nkgöl me\kiı cılt no 3 sa\fa no: 56 7 'de bulunan tarla vasıflı 504 50 m2 mıktarındakı 5 7 0 no'lu parsel mahallinde yapılan kıymet takdın ile bilirkışilerce toplam değen 201 600.00.- YTL. olarak tesbıt edilmıştir 10- Boyabat ilçesı Bağlıca köyü Erce\izaltı me\kıi cılt 4, sayfa no: 689'da bulunan tarla vasıflı 680 m2 miktanndaki 693 parsel noTu taşınmaz mahallinde \apılan kıymet takdiri ile bilirkışilerce tesbıt edılen 981.750.00- YTL olarak tesbıt edıl- miştır. 11- Boyabat ılçesi Bağlıca köyü Erceuzaltı me\kıı cılt no 4 sahıfe no 699 tarla vasıflı 1 7 6 m2 miktanndaki ""03 no'lu parselm yapılan kıymet takdırı ile bılırkışilerce tesbit edilen 254.100.00 - YTL. olarak tesbıt edilmıştir 12- Bojabat ilçesı Bağlıca köyü Erce\ızaltı me\kiı cılt noj 4 sa\fa- ^02'de bulunan tarla \asıflı 1080 m2 mıktanndakı 706 no'lu parselm mahallinde >apılan kıymet takdınnde bılırkışilerce taşınmazın değen 1 559 025.- YTL olarak tesbıt edılmiş- tir 13- Boyabat ilçesı Bağlıca köyü köyıçı me\kıi cilt nc 8 sayfa no 1451 "de bulunan tarla \asıflı 1100 m2 miktannda 1455 no'lu parselin mahallinde \apılan kı\met takdınnde bilirkışilerce taşınmazın değerı 504.166.00.- YTL olarak tesbıt edilmış- tir 14-Boyabat ilçesi. Bağlıca köyü Karavıran me\kıı cılt no 12 sayfa no. 1893 adano 119'da bulunan tarla \asıflı 3168 m2 miktannda 3 no'lu parselin mahallinde >apılan kıymet takdirinde bilırkişılerce taşınmazın değen 1.451.10-YTL. olarak tes- bit edilmıştir 15- Boyabat ilçesi Bağlıca hudutlannda bulunan cilt no: 12 sayfa no- 197 2'de bulunan tarla \asıflı 4351 m2 miktannda 5 no'lu parselin mahallinde >apılan kıymet takdınnde bılırkışilerce taşınmazın değen 6.281 80 - YTL olarak tesbıt edılmiştir 16- Boyabat ılçesi Bağlıca köyü köyiçı mevkıınde cıltno 18 sayfano 1481 olan 6S0 m2 mıktannda ahşap anbar ve samanlık 1485 no'lu parselm mahallinde \ apılan kıvmet takdınnde bilirkışilerce taşınmazın ekonomik değen bulunmamaktadır. îmar Durumu. Boyabat Beledıye Başkanlığı'ndan alınan ce\abı 09 02.2005 tarih ve 3 58 sayılı cevabi yazıya göre. satışa engel hahmn bulunmadıâı bıldınlmıştır. Satış şartları: 1-7 97 parsel sayılı taşınmazın 1 satışı 09 08.2005 saat 9 30-9.45 arası. 797 parsel sayılı taşınmazın 2. satışı 19.08.2005 saat 9. 30-^9.45 arası. 2- 799 parsel sayılı taşınmazın 1. satışı 09. 08.2005 saat 9 45-10 arası. 799 parsel sayılı ta- şınmazın 2. satışı 19 08.2005 saat'9. 45-10 00 arası. 3- 804 parsel savıh taşınmazın 1. satışı 09. 08.2005 saat 10.00-10 15 arası, 804 parsel sayılı taşınmazın 2 satışı 19 08.2005'saat 10 00-10 15 arası. 4- 784 parsel sayılı taşınmazın I. satışı 09.08.2005 saat 10. 15-10 30 arası. 784 parsel sayılı taşınmazın 2. satışı 19 08.2005 saat 10 15-10 30 arası, 5- 7 90 parsel sayılı tasınmazın 1 satışı 09.08.2005 saat 10 30-10.45 arası. ^90 parsel sayılı taşınmazın 2. saîışı 09.08.2005 saat 10 30- 10.45 arası. 6- 271 parsel sayılı taşınmazın 1. satışı 09. 08.2005 saat 10.45-11 00 arası. 271 parsel sayılı taşınmazın 2. satışı 19.08.2005 saat 10 45-11 00 arası, 7-435 parsel sa\ılı taşınmazın 1 satışı 09 08 2005 saat 11. 00-11 15 arası, 435 parsel sayılı taşınmazın 2. satı- şı 19. 08İ2005 saat 11.00-11.15 arası, 8- 46" parsel sa\ılı taşınmazın 1. satışı 09 08.2005 saat 11.15-11 30 arası. 467 parsel sayılı taşınmazın 2 satışı 19 08.2005 saat 11 15- 11.30 arası, 9- 5^0 parsel sayılı taşınmazın 1 satışı 09. 08.2005 saat 11.30- 11.45 arası. 570 parsel sayılı taşınmazın 2. satışı 19.08.2005 saat 11 30-11 45 arası. 10-693 parsel sayılı taşınmazın 1. satışı 09.08 2005 saat 11 45-12 00 arası. 693 parsel sayılı taşınmazın 2 satışı 19 08 2005 saat 11.45-12.00 arası. 11 - 7 03 parsel sa- yılı taşınmazın 1 satışı 09.08 2005 saat 13 15-13 30 arası. T)3 parsel sayılı taşınmazın 2. satışı 19.08.2005 saat 13.15- 13.30 arası. 12- 706 parsel saşılı taşınmazın 1 satışı 09 08 2005 saat 13 30-13.45 arası. 706 parsel sayılı taşınmazın 2. satışı 19.08.2005 saat 13.30-13.45 arası, 13- 1455 parsel sayılı taşınmazın I. satışı 09.08 2005 saat 13. 45-14.00 arası. 1455 parsel sayılı taşınmazın 2 satışı 19. 08.2005 saat 14.00-14.15 arası. 14- 1454 parsel sayılı taşınmazın 1 satışı 09.08. 2005 saat 14.15-14.30 arası. 1454 parsel sayılı taşınmazın 2 satışı 19 08.2005 saat 14 15-14 30 arası. 15- 5 parsel sayılı taşınmazın 1. satış 09. 08 2005 saat 14 30-14.45 arası. 5 parsel sayılı taşınmazın 2 satış 19.08.2005 saat 14 30-14 45 arası, 16- 1485 parsel sayılı taşınmazın 1. satışı 09 08.2005 saat 14 45-15.00 arası. 1485 parsel sayılı taşınmazın 2. satışı 19 08.2005 saat 14.45-15 00 arası Boyabal ilçesi Hükümet Konağı Bahçesı önünde yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edılen kıymetın yüzde 60"ını ve rüçhanlı alacaklılar \arsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 15.08 2005 günü a>nı yer ve saatle ıkıncı artırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gaynmenkul en çok arttıranın taahhudü saklı kalmak üzere arttırma ılanında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma bedelinın malın tahmin edılen kıymetının yüzde 40'ını bulması ve satış ısteyemn alacağına rüçhanı olan alacaklann toplammdan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecekür. 2- Arttırmaya ıştırak edeceklerin. tahmin edılen kıymetın yüzde 20'sı nıspetinde pe> akçesi veya bu miktar kadar mıllı bir bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır. Satış. peşin para ıledir. alıcı ıstedığınde 20 günü geçmemek uzere mehıl \e- rilebilir Tellalıye, resmı ihale pulu. tapu harç \e masraflan ıie KD\r alıcıya aıttır Bınkmış vergıler satış bedelinden ödenır 3- Ipoteksahibi alacakiılarla dığer ilgililerin (*ıbu gaşnmenkul üzenndekı haklarınıhususiyle faiz ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelen ıleonbeş gün içinde daıremıze bıldırmelerı lazımdır Aksi takdırde hakları tapu sıcılı ile sabıt ol- madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır 4- Ihaleve katılıp daha sonra ıhale bedelını yatırmamak suretıvle ıhalenın feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefılleri, teklif ettıklen bedel ile son ihale bedeli arasındakı farktan ve dığer zararlardan \e aynca temerrüt faızınden müteselsilen mesul olacaklardır İhale farkı ve temerrüt faızı aynca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak. bu fark. varsa öncehkle temınat bedelmden alınacaktır 5- Şartname. ılan tarihınden ıtıbaren herkesın görebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı verıldığı takdırde ısteyen alıcıva bir ömeğı gönderılebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn îartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmış sayılacaklan. başkaca bılgı almak ıstevenlenn memurîuğumuzun 2005 2 Iz Şüyu sayılı dosva numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 24.06.2005 (*) llgılı ertabınne ırtıfak hakkı sahıpleri de dahildır Basın 30591 İŞÇİMNEVREİNtNDEN ŞÜKRAIN SONER Büyük Yalan Karadenizli Lazca rock sanatçısı Kazım Koyun- cu'nun 33 yaşında kanserden ölümü ile tazelenen tartışmaya bulaşmak, Çernobil-Karadeniz yöresinde artan kanser hastalığı ilişkisi üzerine, saklanan siya- setin suç ortaklığındaki büyük yalanı, birinci derece- den tanıklık yapmışlar arasında birisi olarak sizlerie paytaşmak zorundayım. Ne yazık ki, sorumlu nükleer uzmanlanmız, yine si- yasi baskı altında kalarak mı bilemem, Çernobil son- rası Türkiye'de nükleer kırliliğe yakalanmış hasta şi- kâyeti, saptaması bulunmadığı.tezi üzerinden işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Özal-Evren-Özem- re'nin siyaseten üstlendikleri, elbette o tarihlerde gö- revli bütün bürokratlar, uzmanların sorumlu olduklan bûyük yalana suç ortaklığı yapmış oluyorlar. Türkiye Çernobil'deki kaza gibi görünen cinayetten, faciadan çok şanslı çıkmış ülkeler arasında olabilirdi. Rüzgânn da yardımı ile radyasyon yüklü ana bulut- lardan Türkiye'ye uzananı olmadı. Bıri Trakya'dan, ikincisi Karadeniz'den ikı yan bulutla kirienmeye he- def oldu. Trakya'dan gelen, AB ülkelerinden geçen ve kopan bir parça olduğu için dünya merkezleri tara- fından uyanldık. Halkın sokağaçıkmaması istendi. O günlerde hayvanlar otlağa çıkanlmadı. Etleri kesilme- di, sütleri içilmedi. Yine de Trakya'da görev yapan kanser uzmanları, yörede kanser artışı gözlemledik- lerini, günümüze yansıyan bir patlama yaşandığını söylüyoriar. Karadeniz'den gelen bulut için dışardan uyan yapa- cak merkez çıkmadı. Sonradan bilimsel raporlara da yansıdığı üzere, aslında askeri birliklerimız Pazar ilçe- sinde radarda saptama yapmışlar ve dönemın Baş- bakanı özal'ı uyarmışlardı. Ne yazık ki vizyon, misyon(!) sahibi siyasi lıderier kadrosu, kimler arasında yapılaş- tıklannı bilemedığimiz bir kararia, radyasyonlu bulutu halkımızdan saklamakla yetinmemişler, üniversıtelere radyasyon üzenne çalışma yapıp kamuoyuna açıkla- mayı da gizli yazılı bir emirie yasaklamışlardı. Fındığımız bahar sürgününde daha az, çayımız üre- timin en yüksek olduğu mayıs sürgününde çok fazla kirlenmişti. O tarihlerde tarlalarda olan üreticimizin, hayvanlannın, et, süt, bitki örtüsü aracılığı ile insan- larımızın ne boyutlarda radyasyona hedef olduklannı bilme şansımız yok. Ihraç edilen fındık, hele tamamı mayıs sürgünü ka- liteli çayla durum skandal olarak patlak vermişti. Al- manya'da mayıs sürgününden yapılmış Türk çayın- da 60 bin bekerele kadar radyasyon çıkmış, fındığı- mız da kirli olduğu için geri çevrilmişti. Yazın son gün- lerinden birgece, kimyafakültesinden birprofesörar- kadaşımın telefonu ile uyandınlmıştım. Haberier üze- rine piyasadan çay toplamışlar, ortalama 30 bin be- kerellerde çok yüksek radyasyon saptamışlardı. An- cak araştırma ve açıklama yasağı nedeniyle uykulan kaçmış, kendilennin uyuyabilmesi için benım uyku- mu kaçırmaya karar vermişlerdi. Beriin'de nükleer tıp hastanesinde başhekim, Çer- nobil komitesi üyesi çocukluk arkadaşım Dr. Ali Na- dirSavaşeri'yedanıştım. Berlın Belediyesı laboratu- vanna götüreceğim örnekleri incelemeyi kabul etti. Onların önerilerine bağlı olarak Rize'den toprak, bit- ki, balık, deniz suyu ve bütün Türkiye piyasalanndan çay örnekleri toplayıp gittim. Deniz suyu, balık temiz çıktı. Karadeniz'ın dip sularında, yerçekımi sayesin- de aylar sonrası kesin temizlik söz konusu idi. Top- rak, Almanya toprağının ortalama yansı kadar kirli gö- züküyordu. Aradan geçen aylar sayesinde bitki ömek- leri de temizlenmişti. Ancak ülke piyasasına yan ya- rıya eski çayla harmanlanarak çıkanlan çaylar, orta- lama 30 bekerellerde radyasyon içeriyordu. Bilim grubu, kendilerinin fark edemedikleri bir yan bulutun Karadeniz yöresıni o tarihlerde, dağları aşa- madığı için yoğunlaşarak önemlı ölçülerde kirlettiği görüşünde birieştiler. Olan olmuştu. Şüphesiz yanla- ma süresi kısa, ancak kanser yapma etkisi güçlü olan birinci türden radyoaktif madde, yöre insanını çok boyutlu etkilemişti. Piyasada satışı süren çaylann cid- di etkisi söz konusu idi... Ali ile uykusuz bir gecenin ardmdan, geri dönüşü olmayanla ilgili yayını öne çıkarmamaya karar verdik. "Eyyore insanı, önümüzdekiyıllarda kanserartışı ya- şanacak" dememeyi seçtik. Çaydaki radyasyona yö- nelik, Cumhuriyet. birinci sayfadan, çoğu günler en az yarım sayfa, manşetten aylar süren bir dizi yayın yaptı. Ali'nin TİP kökenli olması, benim kimliğim or- tada, "malum art niyetli solcular" olarak damgalan- dık. Üçlü basın toplantılan ile olayı reddedip radyas- yonlu çay içme gösterileri yaptılar. Az radyasyonun seks gücünü arttırdığı tezleri bile ortaya atıldı. Yine de aylar sonra, yansmı halkımıza içirdikten sonra, rad- yasyonlu çayları toplatmak, gömecek yer aramak zo- runda kaldılar. Bunca yıl, bunca iktidar değişikliğinin ardmdan, hâ- lâ aynı büyük yalana suç ortaklığı, utandıncı değil mi?.. soner@cumhuriyet.com.tr Akbank'tan luzak site' uyartsı • KAYSERİ (A.\) - Akbank, müşterileriru tuzak e- posta ve internet sitelerine karşı uyardı. Akbank, müşterilerine gönderdiğı e-postada, son günlerde internet üzerinde, bankalan adına göndenlmiş gibi görünen ve Akbank İnternet Şubesi'ne benzer şekilde tasarlanmış "vv^-vv.akbank- onlüıe com" adresli tuzak bir siteye link veren bir e- ftostarun dolaştığuu bildirdi. Dolandıncılık amaçlı bu e-postada Akbank logosu altında uyan yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, "'İnternet şubemize benzer göriintüdeki bu siteden şifre bilgileri istenmektedir. Lütfen bu ve benzeri e-postalardaki linklere tıklamayınız ve hemen silıniz. Eğer böyle bir e-postayı açarak verilen lınktekı sayfaya şıfre bılgilerinizi girdiyseniz, 444 25 25 numaralı telefonu arayarak şifrenizi yenileviniz" denildi. ABD ekonomisi yüzde 3.8 büyüdii • WASHINGTON (AA) - ABD ekonomisi yılın ilk çevTeğınde beklentilen aşarak yüzde 3.8 büjiidü. Ticaret Bakanlığı"ndan yapılan açıklamada, konut harcamalannın canlılığını sürdürmesi ve yatınmlardaki artışın yanında dış ticaret açığının korkulduğu kadar çıkmamasının güçlü büv/ümede etkili olduğu belirtıldi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog