Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE 12 EKONOMI 10181 Öncata £N Gn Deftm ıÇritt Işteıı H n e M Kapmş Dûşûk Yûksek K»?ns % OtRy, Haon 745 Akçareı 525 AUıTdSJ 243 AknrkazGJlYO 4025 4KH 11.80 «ragora 5İS 13-0 143 970 372S Demirel operasyonunda Başbakan'a önceden bilgi vermediklerini belirten TMSF Başkanı, batıklar için isyan etti '47 milyardolarresmenbaük' «kaılpft AatoCjn» AUsGUYO «MsHcHng AbMaMCag AİOTKTO3 5D0 238 12' 3*; 1 » , ftMttf 0.95 mSk 143 I fm&UCinı 530 j Vattjan 3150 1 AradDtHayaEmHL 218 AnatMjluu 5 » 224 rMSF Başkanı, komisyonda isyan etti. "Hazine den aldığımız 47 milyar doların karşıhğı yok Bu bilanço 10 yılda oluştu; toplum seyretti. Bu acı îablo suiistimallerin ve se\retmelerin eseridir." C HP Trabzon MilletveUli Akif Hamzaçebi ise "Sayın Başbakan hortumlan kestik diyordu. Nerede bu hortumlar? TMSF elinden geleni yapıyor, buna Başbakan yanıt vermeli" dedi. AfcmdBrt dobSora «nr'anu^ır AnanTaca 1 AasKn «jv«.Oıt. 4tevt-0n tanSgora 7J0 2.56 126 21« 6.45 222 4<0 14 70 ' » 133 3.04 27 75 2İ4 1J7 BaÇrmB Bm&fÇmr*: MaBaMra* EwanT«nl Bg^da; FulMY* BtaşTMİ B*ÇWnB 354 176 241 3.26 47 00 158 1J8 106 400 EUdiF«ıSaan«eSCJX Booa BSHE«AMkn ftraanj Y* ot Su^Çfivrto Cevtr Oyfi Ctyta} UüMndk ÇtaSote Ç8SPnnta; ÇfrtMfcr ÇfHMIIV Orras Demsaıi»uni OreYstCn Denftsnk OmoJOn» DmajUrtal». OaaDr DMWt( OlaiDopn 5jfirt»J2C CbânâtfdB Ö S I G K B B K A OoglnHotdra DtnnDoûan Bavn DyoBova 106 2İ4 '4.50 24 30 'âjfl 125 '330 326 472 a7? 110 145 2.70 462 1UC 13C 6.10 1.06 \3) İ64 515 120 135 tO3 1-91 426 71.50 650 1 » 100 124 130 128 1 '1 134 0.45 ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ahmet Ertürii, el konulan bankalar ne- deniyle Hazine"den aldıklan 47 milyar dolarlık kaynağuı karşıh- ğı bulunmadığıru, bu borcu kayıt- lardan düşmek için hükümetın çalışma yaphğını açıkladı. Bankacılık Yasa Tasansı'nın görüşüldüğü TBMM Plan \ e Büt- çe Komısyonu'nda dün hortumla- nan bankalarla ilgilı Hazine ala- cağı da tartışıldı. Mılletvekillen- nin sorulannı yanıtlayan Ahmet Ertürk. şu değerlendirmeyı yap- tı: "tçi boşalülan bankalar nede- ni>1e Hazine'ye borcumuz 47 mil- yar dolar. Böy le bir paranın öden- mesinin miimkün ohnadığıbütün ülke tarafindan biünmektedir. Bu borcun karşıhğı yoktur. Borcun ka>itiardan çıkmasını. ancak fo- nun alacak tahsilatuun kuruşuna kadar Hazine'ye aktanlmasuu öngörüyoruz." Ertürk, "Bu bilanço 10 yılda oluştu, biz devraklık. Bütün top- lum bunu se>Terti. Acı bir tablo- dur. Sunstima] \e se>Termelerin eseridir" dıye konuştu. Bunun üzerine CHP Trabzon Mıllefvekılı Akif Hamzaçebi, "Sayın Başbakan hortumlan kes- tik di>ordu. Nerede bu hortum- lar? TMSF iyi nhetle etinden ge- leniyapryor. Bunun ce\r abmı Sayın Başbakan vermeü" görüşünü di- le getırdi. 'Başbakan'ın bilgisi yoktu' Ertürk, Şevket Deımrel'ın şir- ketlerine dönük operasyona baş- lamadan önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bilgı verme- diklennı, ondan onay almadıkla- nnı söyledı. Bankacılık Düzenleme ve De- netleme Kurulu Başkanı Tevfik Bilgm de Imarbank'taki şifrelerin 2 yıldan ben çözülemediğıni açıkladı. Bilgin, "Bu, tamamen teknikyöntemler kuDamlan orga- nize bir dolandıncüık" dedı. Bu arada, Komısyon'da TMSF Başkanı ve BDDK Başkanı nın maaşını Başbakanlık Müsteşa- n'nın maaşına sabıtleyen düzen- lemeyi eleştiren milletvekıllen, kendı ödenekleri ıçın de benzer göstergenın baz alınmasım eleş- tirdı. Maaş tarüşması CHP Mersin Millervekılı Mus- tafaÖzyürek, "MiDerveldHmaaşı için Başbakanhk Müsteşannın maaşını gÖsterge olmaktan çıkar- mahyız. \etki bizdejse burada oturup tarüşır yeni bir sistem ge- tiririz" dedi. Komısyon Başkan- vekılı Altan Karapaşaoğhı da "Bi- ze de ajm standartlan versinler maaş almavahm" sözlenyle mıl- letvekilıni destekledı. CHP tstan- bul Milletvekilı Kemal Kıbçda- roğhı da bu sıstemın parlamento- nun ıradesını sırurlarnak amacıy- la getınldığını sa\-undu. Tartışmalıyasa 'mazur' görülüyor MURATKIŞLALI ANKARA - Bankalar Yasası'nın "hortumcula- rm" yakınlannın hisselenne de el konulmasına ola- nak tanıyan 15 7-a maddesı, Ege Bank'ı batıran Mu- ratDemirel'inbabası ŞoİjetDemirel'inmallannael konulmasıyla yeniden gündeme geldı. Maddenin anayasaya aykın olduğu belırtıliyor. 15'7-a maddesı. 4389 sayılı Bankalar Yasası'na, 5020 sayılı değişUdikle sonradan eklendı. Eskı bir BDDK üyesı, "Bu madde ana>ı asanm mülkrvet hak- lanna da, kamulaşnrma hükmüne de a\kın" dedı. Aynı üye, "Madde\e göre üç ortağm bir bankadaki pa>ian yüzde 55 ise bunlar bir başka şirkette, serma- yenin }iizde 51 'inden fazlasına sahiplerse o şirkette- ki hisselerin tamamuıa el konulabiliyor. Sadece bun- lann sahip olduklan hissdcn? değil. Vani geri kalan yüzde 49 hiç ilgisi olmayan kişiler de olabUir*1 dedı. 191,510 i 81101' 7521 j 1705533 1227 529 20044- > 2236J& 13 ( EcaccafYaOrt 113 F, JJHUM YAllFI 111 EGSFrıKj ErtiotBP 116 314 155 8.70 2170 116 0 74 046 056 025 084 244 •530 615 570 246 1510 6.10 5 70 255 15 40 625 585 152C 6.10 585 2.4« 2J0 43641; 465 1531 179-9-. -081 6.15 13232S 263 576 Sanayicinin feryadı Bakan Çiçek'in tansiyonunu fırlattı ASO Başkanı Zafer Çağlayan konnşurken Bakan 'ın burnu kanadı EnuGtii 130.435 691354 Evw Yat Ort. Factodrt C 8fâmg FaMrDrıBnneVaf Fİnş AJumrviiTi FnarsFn Kîr Fwrev aLÛıt fnrecmr F-M tanlPtton FodOtosffi RnoPAâdB GaStasaraySportf GarrtBartaa Garartı faWofng G»n(ı Y*.Ort Gedebiı GonOş Gr« âotdas KIMTIOA* GötaşÇ*T«rtc 3SD Hoörc GmçSçoria HlZKOtf Oufc AW HıUaı Huny«Gzl HaEvAMkn hasGMYC 116 169 120 210 1.89 635 13J0 125 171 1 Ü 570 3«5 116 8250 5'5 260 036 7.2ü 107 193 109 2.62 •> 1 j 099 1290 2280 •12 238 ıffl 211 :«s 3-6 186 200 017 097 114 '70 1 '9 2.05 1.66 630 1280 223 376 152 5'5 7 30X S8C 1 M ssoc 5': 256 096 710 •07 189 •07 2İ0 * '0 086 1280 •10 2J7 183 264 085 314 186 178 a'7 087 ' 16 1 75 1.22 215 İJ» 6 50 13J0 2J1 178 155 6.15 "20 00 8.95 l i l 83.00 5JC 254 1ÜC 7J0 112 2JJ1 109 2S2 112 101 '310 115 2 41 197 28C 087 320 189 1S8 as? 197 15 • »t •20 207 '69 635 1310 226 3 76 153 595 "000 885 116 S20C 5'5 260 099 710 111 133 138 262 ı r 100 1300 112 2.« 189 258 086 320 '.88 184 081 0.90 -an, 3İ5 143 Qfl 141 113 12i J 144 1 15 126 141 115 125 1126 3J6 128 5B**» •s 132 2C.305.1 1İO5X 115OX 1525 00 148050 765 755 ' 9 5 780 MB0J0 3j000010985X1069500 172 -061 33 -139 374 101 156 084 •053 •0-4 •18 •27 •08 •8.00 •<9C '22 140 086 -0 79 120 115 173 120 209 •58 6.43 1301 2J6 177 154 589 '10 73 884 1 18 8215 578 260 098 718 110 135 108 l f 86092 121J140 24A56 150'307 16'3 '61 326İ26 •82825 21:282 '355 n •i:-3o 2396127 "2'35 28834 143Tİ-5 •9S689 ! 193-408 382537 | 3624Î 134070S I 21524- ! 478385 2-S589- 261152E 188930! Burnu- nıı tuta- ruk toplanri' s;ılonıınılan a\- nlan Çiçek. bir siire sonra geri (löndü.(V\) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ASO Meclıs toplanhsında, sanayı- cilerin dıle gerirdiklen talepler ve h çizdikleritabloAdaletBakanıCe- nül Çiçek'in tansiyonunu yukselt- n. Zafer Çağiayan'ın konuşma- sı sırasında rahatsızlanan Çi- çek'in burnu kanadı. ASO Başkanı, ekonomı için siyası istikrann korunması gerekti- ğıne dıkkat çekerken, Adalet Bakanı siyası istikrann deva- mı ıçın seçimlerde uygulanan yüzde 10 'luk barajın düşürül- memesi uyansında bulundu. Ankara Sanayi Odası'nın haziran ayı olağan meclıs top- 4 lantısı, Çiçek'in katılımıyla \ gerçekleştirildi. Seçimlerin ardından ekonomıde olumlu gehşmeler yaşan- dığını bildıren Çağla- yan, ancak bu olumlu gelişmelenn tüm sektörlere aynı hızla yansımadı- ğını dile getırdi. Şikâyet Kstea uzıın Çağlayan, tekstil söktöründe Çin'ın ağu-lığını koyduğuna dikkat çekerken Türk Lırası'nın değerinin yükselmesı, aşın maliyetler ve talep eksiklığinin ithalattaki bazı menfi ge- lışmeleri de beraberinde genrdığını söyledi. Turizmdekı pozitif gelışme- lenn Türk Lirası'nın değenni arttır- dığım anlatan Çağlayan, "Bu ithala- ü rahadaayor ama ihracaü süanüya sokuv'or'' uyansında bulundu. Çağla- yan, hükümete, "Cari işlemleri mut- lak suretle izleyTn'' dıye seslendi. Daha sonra söz alan sanayıcılerse Adalet Bakanı Çıçek'e şıkâyetlennı ılctn. Bir sanayıcı, tahsilatlannı yapa- madıklanndan ve yargının yavaş ış- ledığınden şikâyet ederken, söz alan bir sanayıci de ışçı sağlığı konusun- da ış^erenlenn ellennden geleni yap- malanna rağmen yıne de mahkeme- lerde mağdur olduklannı ıfade etti. Çıçek ise yaptığı konuşmada, Tür- kıye'nın büyüklüğünün AB'yı rahat- sız ettığını belırterek "Türkiye'nin AB üyetiği söz konusu ounadan, AB ekonomik güç olabilir, ama stratejik güç olamaz" dedı. Çıçek, Ulusal Program'ın yenı çerçeveye göre ye- nıden gözden geçınlebıleceğını söy- ledı. Turban sorununa da değinen Çıçek, "20 yıldır başörtüsü ile uğra- şıyoruz, kafanın içiyle değil dışıyia uğraşıyoruz" dıyerek eğıtımde kalı- te düşüklüğu olduğunu, hukuk fa- kültesınden mezun olanlann kıdem- li zabıt kâtibı kadar bılgi sahıbı ol- madıklannı ılen sürdü. Çıçek, "Cüp- pe grvince hâkim olunmu>or, ola\ia- ra da hâkim olamıyor. Dipioma, ka- lite anlanuna gelmivor. Eğitimin ka- litesi konusunda YÖK'e büyük gö- revler düşüyor" dıye konuştu. 112 239 13' 272 186 3'8 U ' 1*3 3.80 390 142 1-4 125 331 3» 13 3.3 300 ı-*SrV-eatt \atwOmiHk 114 310 3.10 3 04 216 216 2.19 218 276 299 14-7 45 196 782 18831049433 065 3 0 1 r 1 14 2.84 2T 109 232 278 454 4.50 4.S2 452 630 6.75 705 680 2.4- 2i' 2.44 212 ÜO İS 2SS 252 133 132 135 134 4 70 4 72 178 474 030 :.88 090 089 14130 14230 145.00 144K 284 284 2.88 284 133 131 134 1 3 ' 26'5 2675 3000 2925 332 3 * 412 4X KtnsvlVn 368 362 370 364 KoçHoting 590 590 6.S 5 1 fortnlGrt 137 134 2J0 ' 9 5 KonUs '22 " 8 122 • 18 KaraCfimo 1550 "X t6X 4525 Koros) SaÛBno Dıçor<2.fl6 2 82 3 00 3 QC K a a O M * 2 " 258 2'4 264 KnsUIMıa '33 "19 1J4 121 Pratoı 22-0 22.T 2320 2280 5'0 5.05 545 530 Y«J- ' 030 088 031 0 89 1040 1040 106C 1010 3-2 3S5 3S2 3 76 142 0S5 IX 133 299 142 -0.44 145 0.41 0'5 085 1 11 31C 306 218 2T 113 2X 4 * 687 2 42 253 '33 4'6 145068 •81162' 624176 314 955 •825361 9 3 ^ 1 6056 * r 262523' 54-68652 36"6'6 20' 55ı 12O043 249091 268895 76'95894 İ38315 1483588 14» T 326-553 1654208 489 064 2271524 677-51 57000 1628219 126020- Babklaruıuza 6 zorunlu' Atîna turu Rusya'dansonra Yunanistan da ihracatçılara engel üstüne engel çıkarıyor MURATÎLEM 213 14336 285 150 ' 3 2 935 " 204 1J» 169 1.02 •328 -155 430 A22 •5C2 MYtl«»«.Olt 144 MvdnÇtimc 366 368 Ma-nnMryınjs '85 '65 M z m n M n 121 128 14 3 ~ 806 138 143 370 rZcrtıHoUng UettnUtnuu Mukl«c 2128 1S40 22J0 21-30 '00 1JJ5 101 •21 0.75 0K 106C -76 2575 1 19 0 74 0.54 10.50 17- 26.50 C44 332 1.09 -0.64 711 008 -147 -083 402 366 600 •36 •20 4545 2 91 263 •23 2300 530 089 1050 3'5 113 3*0 134 2 1 * 102 2 74'889 104 «0 2.46'J73 143'» 54 758 784 9SS 30612' 194245 2238'3-l 163.674 436 544 790340 595.C*. 8653.'O6 4509182 346J40 865 6'C 518458 166.682 53.7-4 178230 305582 962İ77 •2 485583 335X4 55 4OE ATİNA- Turkıye ıle Yunamstan ara- sındakı Karma Ekonomik Komisyon toplantılan, iki ülke arasında yaşanmak- ta "baük krizuun" gölgesinde sürüyor Tuncer Kavslar başkanlığındakı Türk heyetı tarafindan, dün Atına'da başla- yan toplantıda gündeme getınlen konu, son dönemde sözde AB normlarını öne sürerek adalardakı canlı balık analız la- boratuvarlannı kapatan Yunamstan'ın, bu doğrultudakı ihracata engeller koy- masıyla başladı îb ülke tıcaret hacmı- m olumsuz etkıleyen ve yetkılılerin tek- nik engel' ya da 'tarife dışı engel' olarak adlandırdıklan gehşmeler, yaş meyve ve sebze konusunda da görülüyor. Yu- nanistan yıllardır Türkiye'ye yakın ada- • Ege'den Yunan adalanna ihraç edılecek balıklar, buralardakı tahlil laboratuvarlannı kapatan Yunanistan'ın yolu yokuşa sürmesi nedeniyle bir sağlık raporu almak için Atina'ya gidip gelmek zorunda bırakılıyor. larda yaş meyve-sebze laboratuvan aç- mıyor. Türkiye'nin tüm masraflan bıze aıt olmak üzere AB normlanna uygun laboratuvarlan biz kuralım teklifını de gen çeviren Yunamstan. ıhraç örnekle- nnın Atina'daki laboratuvarda yapılma- sı konusundaki ısranru sürdürüyor. Yu- nanistan'ın ıyı ilişkiler ve komşuluğa yakışmayan tavn, Türk ihracatçılann maddi zarara uğramasına neden oluyor Ürünlenm önce adalar gümrüklerine gönderen Türk meyve-sebze üreticıle- n, örneklenn Atına'da yapılacak olan analız sonuçlanm günlerce beklemek zorunda bırakılıyor. Bu süreçte bazı ürünlenn tat ve kahtelennm bozulması gen göndenlmelerine neden oluyor. Türk üretıcilenn büyük maddi kaybı ile noktalanan ıhracat süreci ve yeni labo- ratuvarlann açılması konusunda bugü- ne kadar Yunamstan'la yapılan görüş- melerden hıçbır sonuç almamadı. Yunanistan'a ihracatta en büyük zor- luğu ise balık yetiştiricıleri çekiyor. Yu- namstan'a canJı balık ıhraç etmek ıste- yen yetıştincı, balık ya%Tulanm önce Atına'nın Pire semtinde bulunan labo- ratuvara göndenyor. Buradan uygun so- nuç alırsa, rapor balıklarla bırlikte tek- rar Türkiye'ye gen göndenJıyor. Sonra Yunanıstan'a ıhracat gerçekleşıyor. KEK toplantılannın ardından 30 Ha- ziran-1 Temmuz tanhlen asında Ati- na'da Türk-Yunan Iş Konseyı toplantı- lan yapılacak. Toplantılara Türkıye'den katılacak 195 ışadamı, beş milletvekilı ve beş tıcaret odası başkanı, ıJa ülke ara- sındaki yaklaşık 1 ıryar dolarlık ticarenn artrınlması ıçm çaba gösterecek. iCan FİNALİNİN YILDIZI JULIET Bılgısayar teknolojısı kullanamk bireysel yaratıcılığı desteklemeyi hedefleyen ve buyü beşincısi düzenlenen ıCan Film, Müzık ve Tasanm Yanşması 'm kazanan eserler, 30 Hazi- „." ran'daRahmi Koç Müze- sı'nde du- zenlene- cek olan görkemli final partisin- de açıklanacak PartıyeABD veAv- rupa müzık lıstele- rinde bir numara- ya yükselen Juliet de katılacak. 066 1589265 1 15 71631' tt'4 181010 054 190456 10-53 4316264 n 5H47020 25.35 8'4135 039 0.39 2 S 0 3 1,074,898 081 0 79 ' 2 5 0 T 1452255 P9BT PetoOb 33 5C 82C 404 a& 535 1İ8C 17' 7ÜC 16C 102 414 zn 115 2ce 17! 23* 33J0 388 0.59 254 5'5 T5-90 169 685 3-58 1J2 5J5 4 12 2.72 112 203 168 290 '52 153 202 -•67 •48 113 •039 •0-3 26' 5 446239 34310 333357 549320 20559 3322 3488TE 844 477205 3 * 059 254 524 1S42 1205549 1 58 51 '57 6.S7 13 76C338 157 143 468 I X 5S480 • :ı 97î 762 S.93 14588339 410 6401-653 206208 423344 2K2'7 829544 Oncekı En En D e $ n AjrtUı yetn Kapms DOşûk rûksek Kapenş S OtRy. Hacm Tııiırraıty Ua Konfetsym VaiıfFtiKr Vakıfarşm Vatıflal > Varet Va*YatOıt '930 760 590 336 540 156 206 4.34 046 177 2B2 865 615 342 224 134 204 4 74 105 235 •940 13.60 745 7.65 565 530 300 545 153 •12 2J2 230 295809 121 117 0 85 121 389337 »apKnsHSoorta v ap Kredı l i Ort »ap.«<radBa» v ZottEna? 213 232 510 120 v a m Tr fat ( X 133 v azc*thk*Sno 4J.00 135 4U 205 4J2 C45 278 565 510 3« 222 132 2X0 4 74 İ3i 2 41 2.15 C3" 5.05 •19 '89 4775 •35 442 310 530 '58 410 284 •S0 620 3-44 228 135 223 486 ijtr 240 249 219 033 530 121 138 4850 1950 '50 535 330 550 lia 2D9 'OS 046 180 282 670 6 5 340 222 133 2'2 484 101 236 242 033 5-5 1-9 130 4825 136 446 104 '32 085 136 185 •064 146 0.50 -058 -089 -0': 392 2'1 -381 043 083 -155 052 0'4 045 1943 5868.325 '55 2570322 593 1128J95 304 243.78' 551 2054380 155 180331 207 6415« 405 9 766-341 442,81' 2I6J09 161129 166262 36C966 '6695 164383 9 5 3 614 342 224 •33 ı«Î53 21= 1308863 481 X «£468 • 01 1201 433 23E 14692' 245 6O4S46 217 124278 092 S00.79 7 516 63220 7-4 •19 201647 •34 652927 4805 351890 '36 20,397 444 167 8"1 13' 215 520 376 1ît or 178 232 17711 1 » 528 4.01 ın 53: 93S 46C 2.-! 4D6 189 25S '87û ote 2725 139 223 515 3 74 175 076 230 1710 112 5J» 400 3.84 585 930 620 4.54 209 38C 187 2.58 182C 0 87 127 2625 196 222 054 057 132 240 136 150 085 449 420 014 048 454 0J4 1 V 2İ5 116 •051 326 5.15 37394 748 3>3 316.106 175 281,8'a 075 343738 1>3 600867 2. ULUSAL PAZAR İ2t 4 ' 4 432 ı& -047 424 537,728 139 189 1 « 049 055 229 1722 112 506 402 384 566 91' 608 451 209 392 187 255 1816 087 445400 505.488 •35521 495232 '350309 3-58,555 407653 2097353 1 '36313 52385 "7B89C •24217 6876'7C 485,00 3600839 37 402 Carraş Loıs* Hc Ege 5 5 :M 0 715 710 730 1730 1530 1-50 118 145 150 235 225 241 LJaraeAsanÇırentc545C 53.50 5550 M«es3o,3 324 3 İ » 346 MefennuOıaa* 336 338 3 M Psüorat T x m ı 1S30 1SÜ0 1980 SftmKRamjM. 1 1 ' r s 1 9 ! Ş*erFn Wr 182 180 184 j r « 038 033 099 05C 720 1650 •48 12S 35C 191: 182 095 '41 013 -294 '666 118 255 231 -032 54 31 334 352417 053 -045 •936 116 182 095 1393 n 45981 1 532022 93506 4"'43S3 384.507 1162589 I '494292 I '83239 • 95Ü7 , 7U831 I 498,451 I Gözaltı Pazan AtanaElekmmean* C 2616 197 •19621 486J24 KSOMKO M»ııa"3lın ' RB : r 095 IX 234 C39 038 09' 254 040 04' 09' 234 038 045 -64C 256 096 236 039 046 ToprsFr v Trsb&flsoor »por Tf*«Cam TıM Tıftol 16C f 434 45C 178 138 '86 660 158 432 442 171 106 '90 $50 1 &t 43E 452 18C 101 6A 16C 134 412 1 '5 107 73C 665 178 -169 -093 064 076 161 434 447 175 106 '94 660 327 660 '64 717 1506 36 419 756 4592-2 465,132 26370618 RaksEielımnk C 79 RaksEvAietlen 570 ''aratnHott C36 034 YenlEkonomi P M M o i 316 ; - c 036 034 Pazan 320 3 - 4 556 -0S2 036 315 28621 3 793.909 DÖVİZ E F E I T İ F Cttl 1 ABD Dolan 1 AvusuaKa Dolan 1 Danunaria Kronu 1 Euro 1 lngılız Sterlım 1 Isvıçre Frangı 1 tsvec Kronu ] Kanada Dolan 1 Km evt Dınan 1 Nor\eçKroDU I Sud \ıb Rıvalı 10O Japon Yenı 1 Yenı Israıl Şekelı 13413 10209 02İ699 16167 24290 10441 0T049 10S82 4 5543 020399 0 3587 3 12136 134"8 1 0276 021806 1 6245 2.4417 10508 0 17226 1 093! 4 6143 02053" 0 35938 122P 13404 10162 0.2İ684 16156 24273 10425 0 17037 10842 4 4860 0 20385 0 35604 12091 0 28573 13498 10338 021856 16269 24454 10524 017266 \09V 4 6835 0 20584 036208 12263 0 30039 YATIRIM FONLARI BM: Türkiye aç değil amayoksul ANKARA (AA) - Devlet Planla- ma Teşkilatı koordınatörlüğünde Bırleşmış Mılletler'nın desteğiyle hazırlanan "Bınyıl Kalkmma Hedef- leri Türkiye 2005" raporuna göre, Türkiye'de aşın bır yoksulluk bulun- mamakla bırlikte, nüfusun önemli bir oranı, gıda ve gıda dışı yoksulluk sınınna çok yakm olarak yaşıyor. Türkiye'nin açlık sorunu ile karşı karşıya olan bu- ülke ohnadığı belir- tilen rapora göre, Türkiye yıllardır yoksulluktan kaynaklanan ve özel- likle çocuklann karşı karşıya olduk- lan yetersiz beslenme sorunlan ıle mücadele edıyor Kaloriferzam yakacak ANKARA (ANKA) - TÜPRAŞ, kalorifer yakıtının vergisiz rafınen satış fiyatma yüzde 3.5 oranında zam yaptı. Zam, tüketicıye yüzde 1.7 olarak yansıdı. TÜPRAŞ, kalorifer yakıtının ton başma vergisiz fiyatını yüzde 3.5 oranında arttırarak 479.23 YTL'ye çıkardı. Ton başma 476 YTL özel tüke- tim vergisı alman kalorifer yakıtının KDV dahıl TÜPRAŞ'm dağıhm şır- ketlerine satış fiyarı ise yüzde 1.7 ar- tarak 1128.94 YTL'ye çıktı. 29 HAZİRAN 2005 FonAd Fart FonAdı DûnkûFıyıt Fart FonAdı OünMjnyat Fvk F o n M DûikûFıyat Fart FonAdı MttûFDnt Fak ATHKMM 3.-4JH 3S4464- ınst"'"9346 CPr33CPr SE28Ö42 C425096 : « 9 S 3 ÇAPRHZ KURLAR ' ABD Dolan 61809 '2826 MmıtilMt "32^2 bref Kranu '10 32 JaomTaıı •;x< KsıaiîDclır: 65628 tonmm 3 T K- SAnlRıplı 1Em ' 2053 ABOMan î l ı j S 'S'15 ABOOoian mnqtD34236U0Mn IEBBE1T PİT«t« (YTL) AUŞ SATIŞ tBDOotm 1.3i» \M hn 1 £130 15M) tagfeStotn 2.4230 2 4 D ' IsvıçnFmgı 13420 10570 MAyarMta 1BJG 1EJ0 , ConMn 124X 127X «Cilll HİUII 1 Gj>ükRepc 'iZ haMülAJO GtsaiMer 1A1J PRes 0Ü13936 053% 0.52% Oİ2% 0 « % 145% 145% 044% 0 4 ' * OJH 336% 334t 3J4% 5İ8% 02'% 3İ5* 3İ5H 325% 124* 323% 322% 3'9* :- 9% t'9% [-8* ;•'% v% î'5% C'5% 3'4k C14* [14% C!l» c-c* C09i [09% [JJ9% sr» [06ü, [06% a 04% C0i% •C'3* •085% 085% 0.86% 078% Aa ıMU30 [J318005 0JJ17262 Om035 032977- T . _ . 0 A Eİ96167 <odâtlA)5.B MQ30Er<iaO2728! ao&M9iÂU100 0113585 SBmAleire 10072-9 inm&rma) 0011223 rjrsa-srUiraKHÎCETC OB09642 0B38615 0028044 0041062 •5581413 0.036391 7223S6S 0212815 0,030755 0JÜ6148 0293565 0222129 0010540 ••67736 0037992 :-86267 00-1813 07t% 077% 077% Q75% 375% 174% 374% 174». 37» 068% S65% 3E2V 0E2% 346% 333% 365% [54% 05» C43% d% [40% [36% C3% CiS% Cİ4% 022% 022% 021% 020% or% Ot'% 006% OSö^ 048% 026* 0.55% 046> 034% 0JO% 028% 025% 02'* 0-1% 016* 016% 016% G.14% 013% 013% 013% Offl% 008% 344-103 142525» 13J6419 3183096 3354280 3'75169 3269365 33S'44' !7$" 3 » 3 3 3C3İHI 3C-9572 "0282S2 0D6% 114% 102% •O% 196% 147% 145% 119% 012% •139% 059% 05» 147% 1S% "ffliar BM /ıı KalcrnaBarSı Jeq ajffisj*.£: :«ç DenaariıSlfe 0122884 E Ö B t Ş D ÜJ-1258 " T 5 * 0^1589 ' 1264838 Deâ [011292 •0S93599 =•691333 CO-3406 Cİ93J94 91985" 26228866 [0-1005 137% 350% -325% 3 :• * [ü6% [08% [08% CJ»% [08% C08*ı 3566826 3573919 34S7231 0285313 î 02502- :76B32 [0419T [["4374 [K748 •561584 uiruiir [0B8009 034% 333% 133% 332% 332% 3S2% 332% 3!2% -32% -305% iaalirBlM 0JJ2644' Hataar*Baa.LB 24-61338 FtmYâlH 0ITB232 ^ı6»il 2-595624 "• - 0010T6 95J'48O8 53619S2 1010302 CJT524' 1"\ cıx% [04% [03% [03*. [03% [.03% [03% [03% 103% 003% 103% 0.03% 0113% 103% om% „ . _ . 006663' ArancıBra™ 5544SÎ V * f t a i H T * « i '35'4642E OşYiMenSş.BTB 03'4CGS GaaoBBn.BOz.Br 'or ŞbOJ'ilE Ater»BT*«i 0333*81 *ec»Yop.*.B 03*8583 *-•—'-"'-^-J 05-D761 3-8-16-5 1585593 [[7% [£7* [i£* CJ» [X* C06* [.06* 31.6D8Î 013855b CD5* 4991-62 1019542 20İ99423 0011852 KoçV-tBCP Ycr DeJ 0227TM fccar«Bı: Ear*. EL» * r 001349" '^^-'IDej. 42115-41 '-' 068f5 3"S3W OJT'- 03-9740 03X63 tü6% [06% C06% ım oa% 106% CJffli 0D5% om CH5»ı 005% CÜ5% CÛ5% w% [04% [«% C04% 0011728 [04% w \A/ w. fonbul.c^o m
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog