Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE 10 D 1 S J X A İ J £ ! J 1 \ L J İ İ İ \ dishab@cumhuriyet.com.tr ALMANYA SPD'de transfer depremi • Almanya'da SPD'den Demokratik Sol'a geçişler başladı. Baden Württemberg SPD Başkanı Ulrich Maurer partı değıştirdi. FRANKFUKT (Cumhuriyet Bürosu) - Almanya'da yann yapılacak guv enoylaması ıle seçım dönemıne resmen gınlmış olacak Sosyal Demokrat Partı (SPD) Genel Başkanı Franz Müntefering. partılı mılletvekıllenne guvenoylamasında çekımser oy vermeleruu ta\ sıye ettı Boylelılde Başbakan Gerhard Schröder hukumetı guvensızlık oylanyla duşurulmuş v e seçım yolu açılmış olacak Seçımlenn 18 Eylul'de yapılacağına kesın gozuyle bakılıyor Bu arada SPD seçmen yıtırmeye devam edıyor. Desteğı yuzde 28'lere ınen SPD, partı kadrolannda da kan kaybetmeye başladı 'Parti umutsuztuk kaynağı' Partının önemlı ısımlennden Baden Wurttemberg Başkanı Ulrich Vlaurer geçen hafta sonu partısınden ıstıfa ettı ve Oskar Lafontaine ıle bırlıkte davTanacağını açıkladı Maurer, partının federal yönetım kurulu uyelığı yapmış ve 12 yıldır da Baden Wurttemberg eyaletınde partısının başkanlığını yuruten onemlı bır ısım Maurer, Müntefering'e gonderdığı mektupta SPD'nın buyuk bır umutsuzluk kaynağı olduğunu öne surdu SPD ıçınde çalkantılann gelecek gunlerde de sureceğı belırtılıyor Schröder'uıyenne Muntefenng'ın başbakan adayı olarak seçıme katılabıleceğı de partılıler tarafından dıle getınhyor , eski Yugoslavya liderinin konuşmasını çarpıttığı ortaya çıktı Miloşeviç'in sözlerine sansürFRANKFITRT (Cumhuriyet Bürosu) - Hollanda'nın Lahey kentındekı Eskı Yugoslavya Içın Uluslararası Ceza Mahkeme- sı'nde sa\aş suçlusu olarak yar- gılanan Yugoslavv a nın eskı Dev- let Başkanı Stobodan Mfloşeviç'ın aleyhrndekı kanıtlann en onem- lılennden sayılan bu- konuşması- nın, Frankfurter Allgemeıne (FAZ) gazetesınce sansurlendı- ğı ve bazı cumlelennın değıştınl- dığı ortaya çıktı 28 Hazrran 1989 tanhlı konuş- ma, Mıloşeviç' ın "Büyük Sırbis- tan" mılhyetçılığı \ e savaş kış- • Miloşeviç'in 1989'da yaptığı ve aleyhine kanıt olarak kullanılan konuşmasının Alman gazetesi tarafından 1999'da değıştirilerek kullanıldığı bıldinldi. Gazetede yayımlanan metnin sansürlenen bölümlerinde, Miloşeviç'in "Büyük Sırbistan" millıyetçisi olmak bir yana Yugoslavya halklannın birlığinden söz eden ve milliyetçiliğı ağır bir sorun olarak gören ifadeler yer alıyor. kırncılığı yaptığının kanıtı olarak Hazu-an 1999'da FAZ tarafından yayımlanmıştı Avusturyalı ya- zar Peter Handke, Mıloşevıç'ı Lahey'de zıyaret ettıkten sonra yazdığı Seyahat Hıkâyesı adlı ça- İışmasında konuşmanın gerçek metnını yayımladı Almanva'nın onde gelen araştırmacı gazetecı- lennden ve Yugoslavya uzmanı Jiirgen Ebaesser. oncekı gun Jun- ge Welt gazetesınde konuşma metnı ıle FAZ'da yayımlanan met- nı karşılaştırmalı olarak ele aldı Halklann birliği Elsaesser konuşmanın ozgun mernıne bu yıl yayunlanan Savaş Yalanlan adlı kıtabında da yer vermıştı Konuşmanın gerçek metnı, Alman araştırmacı Ralph Hartmann ın Miloşeviç Olayı adlı çalışmasmda da yer alıyor FAZ' ın yayımladığı metınde san- sürlenen cumlelerde Mıloşevıç'ın ''Büyük Sırbıstan" millıyetçisi olmak bu- yana Yugoslavya halk- larınrn bırlığuıden söz eden ve mılhyetçılığı en ağır bır sorun olarak goren ifadeler yer alıyor Yayımlanmayan cumlelerden bınsışoyle "Bu anlamda ulusal sistem de değişiktiğe uğradı; üp- kı bugün öteki ülkelerde, özeffik- le de geBşmiş ülkelerde olduğu gi- bL Artık daha fazla ve her gün bi- raz daha fazla farkh uluslardan, farkh dinkrden yurttaşlar ortak bir ulkede başarıh olarak bir ara- da yaşayabUiyoriar.'* Sansürlenen brr dığer cumle de şoyle "Yugoslavyaçokuluslubir birüktir ve ancak ülkedeki tüm uhıslann tümüyle eşit hakbhğuu koruyarak ayakta kaİabflir. Yugos- lavya'nm karşı karşıya olduğu so- run ulusaL sosyal, kültürel ve din- sel farkhhİdan öne çıkanh, Ama en önemB sorun milh'vetçiliktir." FAZdakı metuıde "mücade- le" sozcuklenrun genellıkle ''sa- vaş'' ve "lanm" kelımelenyle değıştırıldığı ve metnm sonun- dakı *Yaşasnı banş, yaşasın halk- lann kardeşliği" cumlesının de sansur edıldığı göruluyor ABD Başkanı, Irak'a saldın ve işgalin tüm fedakârlıklara değdiğini söyledi Bıısh'tan yine çekilme takviıııi yok 1 MİLYAR DOLAR Dış Haberler Servisi - ABD Başkanı George Bush, kamuoyunun ve ulusla- rarası topluluğun baskılanna karşm Irak'tan çekilme takvrmı vermeyı bır kez daha reddettı ABD'nrn Irak'a egemenlığı devret- mesının l yıldonumunde Kuzey Caro- lına'dakı Fort Bragg asken ussunde bır konuşma yapan Bush, Irak'takı durum- dan memnun olmayan halkrnı yatıştır- maya çalıştı Bush. Irak'tan çekilme takv rmı v ermenın hem Iraklılar hem de Irak'ta savaşan Amenkan askerlen ıçın "ciddi bir hata" olacağını soyledı Irak a daha fazla asker gondermenm de yanlış olacağını belırten Bush "Bu takdirde,Iraklılansa\"aştalkleriikalnıa- ya cesareüendirme stratejimize zarar veririz ve daha fazla asker göndermek orada kahcıoktuğumuz izienimini uyan- dmr" dedı Irak'ta güvenlık guçlennın eğıtımın- de katkı sağlayan Türkıye, Italya, Al- manya, Ukrayna, Polonya, Avustralya, Romanya ve îngıltere'yı ısım ısun sa- yan Bush, sozlenne şovle devam ettı -Savaş kmlanmıza 11 Eylül 200Tde ulaşü. Teröristler özgürlükten nefret eden, karşı görüşe dayanamayan tota- titer bir ideoloji adına cınavet işliyor. BODRUM 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞEVMAZEV SATIŞ İLANI DosvaNo 2001 ""1 Tal Bır borçtan dolayı ıpoteklı olan v e ıpoteğın parav a çevnlmesı voluyla vasal takıbe başlanı- lan aşağıda tapu kavdı ve nıtelıklen vazılı taşınmazlann satılarak parava çevnlmesme karar \enlmıştır Tapu kavdı (a) Muğla ılı Bodnım ılçesı Çarşı Mah Çarşı ıçı mevkıı 34 pafta, 208 ada. 4 parsel savılı 24 55 m2 mıktarlı 2 katlı kargır dukkan vasıflı taşınmaz b) Muğla ılı, Bodnım ılçesı, Tepecık Mah Ne\zen Tevfık Cad 15 pafta, 59 ada, 98 parsel sayılı 290 80 m2 mıktarlı a\lulu kargır e\ vasıflı taşınmaz tmar durumu a) 208 ada, 4 parsel ımar durumu Bodrum Beledı\ esı nın 15 06 2005 tanh ve 1049-8594 savılı vazısı ıle III derece arkeolojık sıt ve kentsel sıt karakterınde geleneksel merkez tıcaret (kentsel tasarun alanı) bolgesınde kalmaktadır Taks yuzde 100 kaks vuzde 200 mınumum parsel büvuklüğu ^0 m2 vola cephesı 4 metre bına yukseklığı h 6 50 mt ve adedı 2 katolup Bodrum korumaamaçlı revız>on ımar planı plan hukümlen ve uvgulama koşullanna 3194-2634-3621 3830-2863-3386 ve 2918 savılı kanunlar ıle ılgılı vavımlanan vonetmelık hukumlenne uyulacaktır b) 59 ada, 98 nolu parselın ımar durumu Bodrum Beledıvesı'nden gelme 15 06 2005 tanh \e 1049-8594 savılı vazısı ıle III derece arkeolojık sıt \e kentsel sıt karektennde konut altı ncaret alanı kısmen KTA 3 bolgesınde kalmakta kaks vûzde 120 taks vuzde 60 mınumum parsel buvukluğu 200 m2 vola cephesı 10 metre bına yükseklığı h 6 50 mt adedı 2 kat olup komşu parselde 253 nolu ve parsel ıçensınde 252 nolu tescılh eskı eser bulunduğundan Muğla Kultür ve Tabıat Koruma Kurulu nca onavlandıktan sonra vazılı nı- zamda ınşaat >apılır Taşınmazlann halıhazır durumu Soz konusu gaynmenkullerden Çarşı Mah 34 pafta, 208 ada 4 parsel nolu taşınmaz ılçe merkezınde TC Zıraat Bankası karşısında 5 numaralı sokakta 2 katlı dukkan olarak kullanılmaktadır Zemın katı seramık kaplı bır oda bı- nncı katı ıse halen depo olarak kullanılan bır oda banvo ve »c den oluşmuştur Bına parselın tamamını oluşturmaktadır Zemm kat 24 55 m2 bınncı kat 24 55 m2 olmak uzere toplam 49 10 m2 ebadındadır Tum beledıye hızmetlennden vararlanmaktadır Ilçe merkezınde ve tı caretın en voğun >aşanan bolgesındedır \az kış çalışılabılır dunımdadır Taşınmaz tıcaret ala- nı ıçensıne kalmaktadır Tepecık Mah 15 pafta ^9 ada 98 parsel savılı taşınmaz Bodrum Be- ledıvesı nden lımana doğru gıderken 110 numaralı bınadır Bına daha once Koçbank <\Ş şube- sı olarak kullanılmış daha sonra da bar olarak kullanılıp ışletılmıştır Taşınmazın önunde vol beledı\e parkı ve denız bulunmakta olup, taşınmaz on bahçeden tamamen denızı gormektedır Çevresınde >az ve kış ışletılebılen barlar ve ofîsler ver almakta olup taşınmaz tum beledıye hızmetlennden v ararlanmaktadır Yapı 110 m2 ebadında eskı bır vapıdır Bınanın zemın katın- da tabanı seramık kaplı bır holu, holun sol taraftnda ahşap rabıta kaplı bır odası vıne odanın sağ tarafinda zemını seramık kaplı bır oda ve bu odava açılan 2 adet bayan ve erkek tuvaletle- n mutfak bulunmaktadır Zemın kattan basamaklan ahşap kaplı kupeştesı ve ahşap ferforjesı olan merdıvenden bınncı kata çıkılmaktadır Bu katta zemını ahşap parke kaplı bır oda ıle ıçe- nsmde bar bulunan 2 adet oda daha v ardır Teras katta ıse merdıv enın hemen karşısında bır oda daha bulunmaktadır Oda hancındekı kısımlar açık terastır Pencerelerde dış kepenkler ah- şap doğramadır Merdıven pencere camlan vıtra>dır Taşınmazlann kıymetı Bodrum lcra Ha- kımlığı nın 2004 33 Esas %e 2004 192 Karar nolu ılamı ıle kesın olarak kıymet takdırı vaptın- lan satışa konu taşınmazlann bulunduğu semt, mevkıısı, rağbet derecesı beledıve hızmetlenn- den vararlanma ımkanı ozellıkJe tıcaret bolgelenne vakınlığı ve tıcan nıtelıkte ışletılebılme ımkanmın yoğunluğu dıkkate alındığında - Çarşı Mah 34 pafta, 208 ada 4 parsel nolu taşınmazın 450 00 -YTL - Tepecık Mah 15 pafta 59 ada, 98 parsel sayılı taşınmazm 800 000 -YTL değer takdır edılmıştır Satış Şartları 1 Bahse konu gaynmenkullerden, Çarşı Mah 34 pafta, 208 ada. 4 parsel nolu taşınmazm satışı 15 08 2005 Pazartesı gunu sa- at 14 00-14 lOarasında. - Tepecık Mah 1 *< pafta. ^9 ada, 98 parsel savılı taşınmazın satışı 15 08 2005 Pazartesı gu- nu saat 14 20-14 30 arasında, Bodrum 1 lcra Mudurluğu nde açık arttırma suretıvle vapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıymetm vuzde 60 ını \e ruçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış mas- raflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Bovle bır bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taah- hudu bakı kalmak şartıvla bahse konu taşınmazlardan Çarşı Mah , 34 pafta 208 ada, 4 parsel nolu taşınmazın satışı 25 08 2005 Perşembe günü sa- at 14 00 14 lOarasında Tepecık Mah 1S pafta 59 ada. 98 parsel savılı taştnmazın satışı 25 08 2005 Perşembe gu nu saat 14 20 14 30 arasında Bodrum 1 lcra Mudurluğu nde ıkıncı arttırmava çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gavnmenkul en çok arttıranın taahhudu saklı kalmak uzere arttırma ılanında gostenlen muddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar Wı arttırma bedelımn malın tahmın edılen kıvmetmm vuzde 40 ını bulması ve satış ıste- yenın alacağına ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çe vırme ve pavlaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı duşecektu- 2- Arttırmava ıştırak edeceklenn tahmın edılen kıvmetın vuzde 20 sı nıspetınde pev akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış peşın para ıledır alıcı ıstedığınde 10 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır Tellalıve resmı tapu satım harcı bınkmış vergıler satış bedelınden odenır thale pulu tapu alım harç ve masraflan KDV \uzde 18 (her ıkı taşınmaz ıçın) ıle taşınmazın tahlıye ve teslım masraflan alıcıva aıttır 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (•) bu gavnmenkul uzenndekı haklannı husu- sıvle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelen ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça pavlaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- thaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını yatırmamak suretıvle ıhalenın feshıne sebep olan tum alıcılar \e kefıllen teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer za rarlardan ve avnca temerrut faızınden muteselsılen mesul olacaklardır Ihale farkı \e temerrut faızı avnca hukme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak bu fark varsa oncelıkle temı- nat bedelınden alınacaktır 5- Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesm gorebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı ve nldığı takdırde ıste>en alıcıya bır ömeğı gondenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnamevı gormuş ve munderecatını kabul etmış savılacaklan başkaca bılgı almak ısteyenlenn 2003 "'71 Tal sajılı dos>a numarasıvla mudurluğumuze baş- vurmalan ılan olunur (•) ilgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 31015 Amaçlan Ortadoğu'yu, hükümeöeri devirerek baskrvla yönetmek. bizi bol- geden atmak ve teroru getirmek." 11 Eylul'de Amenkan halkına soz v erdığı şekılde bır daha ulkeye saldınl- masını beklemeveceğını soyleyen Bush, "Ozgürhığumuzu savunacağû. Irakte- rorlesavaştasonsavuşalanı" dedı Irak'ta ışlennın "zor ve tehMkeü" olduğunu ABD'yı zor anlann bekledığını belu-- ten Bush, "Bütun bu şiddetin ortasın- da Amerikahlar bu fedakârhğa değer miydi drye soruj'or. E\et değer ve ülke- mizin guvenliği için de vuşamsal öoem- Gazeteciye gözyaşı Bağdat'ta geçen salı ABD askerleri tarafından öldürülen lraklı televızvon > apımcısı Vail Ahmed el Bekri'nin vakınlan cenaze törenûıde goz>aşlanna boğuldu. Gazetecı El Bekri, ABD askerieri tarafindan •'askeri konvoya çok yaklaştığı" gerekçesiyle oldürübnuştü. (Fotoğraf AFP) de" dıye konuştu Bush, "11 Eylül'den ders ahnazsak, Irak halkıru, Ortado- ğu'nun geleceğini Usame bın Ladın gi- bi adanüann eKne bırakırsak düşman kazanır" dedı Bush. "Irak'ta bize flı- tiyaç duyulduğu sürece kalacağrz. bir gün büe fazla değfl" şeklınde konuştu KOÇARLI tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo 2004 159Talımat Satılmasına karar v enlen gaynmenkulun cınsı kıymetı, ade dı evsafı Tapuka)dı Ajdın ılı Koçarlı ılçesı Yenıkov kovu karahafizdamı mevkıı 525 parselde kaın 10 800 m2 mıktarlı tarla vasfındakı taşınmazın 6 10 hıssesı borçlu adına kavıtlı olup satılarak para) a çevnlecektır Taşınmazın tamamı tapuda tarla olarak gozukmektedır ancak bu parselın valnız 2 000 m2 lık bolumu tarla vasfında olup genve kalan bolumler ıse benzınlık olarak kullanılmaktadır Gavnmenkulun halıhazır durumu 10 S00 m2 lık parselın uzennde ^9' 26 ml ınşaat alanlı vapı bulunmaktadır Taşınma zın 2 000 m2 sı tarla genye kalan bolum ıse benzınlığe aıt açık kullanım alanıdır Benzmlığe aıt 49 2 tal mıktannda bır adet mutfak 125 96 m2 mıktannda bır adet restaurant 91 12 m2 mıktannda bır adet vazıhane 101 9" 1 m2 mıktannda bır adet servıs bınası 25 01 m2 mıktannda bır adet bavan erkek »c bu- lunmaktadır Benzınlığe aıt toplam vapı alanı 393 26 m2 dır Benzınlığın restaurantına aıt muttak dolapsız tezgah favans kaplama taban beton mozaık kaplama ta\an atemıt kaplama kapı ve pencere kasalan pımapen pvc olup ıç \e dış duvarlan boyalıdır Benzınlığe aıt restaurantın kapı \e pencere kasalan alumınyum taban mermer mozaık kaplama ıç ve dış duvarlar bovalı uzen beton kaplama restaurantın onu açık uzen atermıt ıle ortuludur Benzınlığe aıt yazıhanenın uzen beton kaplama 1 oda 1 mutfak 2 burodan ıbaret olup pencere ve kapı kasalan alumınvum taban 1 sınıf seramık kaplama mutfağı dolaplı tezgahı mermer kısmen favanstır Benzınlığe aıt servıs bınası- nın ıç \e dış duvarlan bovalı ıç duvarlar kısmen seramık kap- lama taban beton uzen beton ıle ortulu çatısı yok Benzınlığe aıt tum bolumlerde elektnk ve su şebekesı mevcuttur Benzınlı ğe aıt »c nın taban seramık kaplama u, ve dış duvarlar bovalı uzen beton kaplama. kapı \e pencere kasalan alumınyumdur Tasınmazın 2 000 m2 sı tarla olarak kullanılmakta olup kum lu tınlı bır toprak vapısına sahıptır Ilgılılenn bevanma gore bu 2 dekann tamamının aynı koyden bır şahsa ıcara venldığı anla şılmıştır Gavnmenkulun kıvmetı Benzınlık ve kısmen de tarla olarak kullanılan taşınmazın toprak vapısı mıktan ı.ephesı sulama durumu >ol durumu ve verleşım bınmlenne uzaklığı dıkkate ahnarak 523 parsel nolu taşınmaz uzenndekı >apı tarla arsa değerlennın toplam tutan v e borçlunun 6 10 oranındakı hıssesı ne ısabet eden mıktar 46 800 000 000 TL (kırkaltımılvarsekız yıızmılvon TL ) olarak takdır edılmış olup bu değer uzennden açık arttırma suretıvle satılacaktır Satış şartları 1 Satış 09 08 2005 gunu saat 10 00 dan 10 10 a kadar Koçarlı tcra Mu- durluğu nde açık arttırma suretıvle yapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıymetın yuzde 60 ını ve ruçhanlı alacaklılar var sa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Boyle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranm taahhudu bakı kalmak şartıv la 19 08 200^ gunu avnı > er v e sa atte ıkıncı arttırmava çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gavnmenkul en çok arttıranın taahhudu saklı kalmak uzere arTtırma ılanında gostenlen muddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma bedelımn malın tahmın edılen ki)metının vuzde 40 ını bulması ve satış ıstevenm alacağına ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraja çevırme ve pavlaştırma masraf lannı geçmesı lazımdır Bovle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı duşecektır 2 Arttırmava ıştırak edeceklenn tahmın edılen kıvmetın \uzde 20 sı nispetınde pev ak^esı veva bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış pe şın para ıledır alıcı ıstedığınde 10 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır thale pulu tapu harc \e masraflan alıcıy a aıtnr Bınkmış v ergıler ve tellalıv e sanş bedelınden odenır 3 lpotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (*) bu gayn menkul uzenndekı haklannı hususiyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı davanağı belgelen ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır \ksı takdırde haklan tapu sıulı ıle sabıt ol madıkça pa> la>madan hanç bırakılacaklardır 4 Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını vatırmamak sure tıvle ıhalenın feshıne ;>ebep olan tum alıcılar \e kefıllen teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve avnca temerrut faızınden muteselsılen mesul olacaklardır Ihale farkı ve temerrat faızı avnca hukme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak bu fark larsa oncelıkle temınat bedelınden alınacaktır 5 Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı venldığı takdırde ısteyen alıcıva bır omeğı gondenlebılır 6 Satışa ıştırak edenlenn şartnamevı gormuş ve munderecatını kabul etmış ^a\ılacakları başkaca bılgı almak ıstevenlenn koçarlı Icra Mudurluğu nun 2004 159 Talımat savılı dosva numarasıvla mudurluğumuze başvurmalan ılan olunur Temınat mektubu kesın ve suresiz olmak zorun dadır (*) llgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basin 10261 Halliburton orduyu dolandırdıFRANKFLiRT (Cumhurrvet Bürosu) - ABD Başkan Yardımcısı Dick Oıeney'rn esh başkanı olduğu unlu tekel Halliburton şu-ketrnm yolsuzluklanna brr yenısımn daha eklendığı one suruldu Demokrat Partı'nın hazrrladığı bır rapora gore, Halliburton tekelı ABD ordusuna sattığı mallara kabul edılemez fıyatlar koyarak olağanustü kârlar elde edıyor Raporda bır kutu sennletıcı ıçecek ıçuı 45 dolar, 7 kıloluk çamaşrr ıçm 100 dolarlık fatura çıkaran tekelrn talebı raporda kabul edılemez ve anlaşümaz olarak nıtelendı Boylece toplam 1 mılyar dolarlık bu- yolsuzluğun soz konusu olduğunu belırten rapor, aynca başka kalemlerde de 422 mılyonluk brr başka yolsuzluğun daha bulunduğunu belırtıyor Halüburton tekelı, savaşın başlamasrndan bu yana Irak'ta en buyuk ıhalelen alan ve yolsuzluk ıddıalarıyla en fazla gündeme gelen fırma İKÖ karar tasansında ilk kez 'Kıbrıs Türk Devleti' ifadesi yer aldı Rum temsilci salona alınmadı SANA (AA) - Turkıye'nm, Ye- men'dekı 32 ÎKO dışışlerı bakan- lan toplantısında sunduğu Kıbns konusundakı karar tasansında, ılk kez "Kıbns TürkDe\1eti" ıfadesı yer aldı Karar tasansını engelle- meye çalışan Rum temsılcısı top- lantı salonuna alınmadı Kıbns'a ılışkın Sana zırvesı ka- rar tasansında, geçen yıl Istan- bul'da duzenlenen ÎKO zırvesın- de alınan karan daha ılen goturen unsurlar yer alıyor Tasanda, ge- nel sekreterlıkten, Kıbns Turk ta- rafindakı projelere destek \ erme- sı ıçm tslam Kalkınma Bankası ıle gereklı temaslan kurması tale- bınde bulunuluyor Tasanda, sade- ce İKO uyelenne değıl, tum ulus- lararası topluma, Kıbns Turklen- nuı ızolasyonuna son venlmesı yo- lunda gecıkmeksızın somut adim- lar atması çağnsı yer alıyor Uye ulkelen, Kıbns Turk tarafıyla ust duzey karşüıklı zıyaretler duzen- • IKÖ Genel Kurulu'nda Türkıye'nın Kıbns tasansını engelleme gınşımınde bulunan Rum temsücının çabalan başansızlıkla sonuçlandı. lemeye davet eden tasanda. Kıb- ns sorunu çozulene kadar adada- kı Turklenn haklı davasma des- tek venleceğı yonundekı oncekı kararlar yenıden teyıt edılıyor İKÖ ülkelerine çağn Tasanda, İKÖ uyesı ulkelere Kıbns Turklenyle etkın dayanış- mayı guçlendınnelen, yakm ışbır- lığı ıçınde oknalan, her alanda, ozellıkle de doğrudan ulaşrm, tı- caret, tunzm, kulrur, enformas- yon, yatınm ve spor alanlannda on- larla ıhşkılennı gehştrrmelen çağ- nsında bulunuluyor Tasanda, geçen yıl Istanbul'da duzenlenen 31 IKO dışışlen ba- kanlan toplantısında alınan, goz- lemcı uye KKTC'nm bundan boy- le ÎKO toplantılanna "Kıbns Türk Devleti" sıfatıyla katılması karan- na atıfta bulunuluyor Kaynaklar, Cıdde'dekı yuksek duzeylı me- murlar toplantısmda kabul edılen tasannm burada da aynen geçme- srmn beklendığını belrrttıler Turkıye'nm Kıbns tasansını en- gelleme gınşımınde bulunan Rum temsılcuun çabalan başansızlıkla sonuçlandı RumyoneumınınŞarn temsılcısı Marios P. Iyeronimides. tKO Genel Kurulu'na alrnmadı Toplantıya gozlemcı uye olarak katılan KKTC'nm Dışışlen Ba- kanı \e Başbakan Yardımcısı Ser- dar Denktaş. ızolasyonlann sona erdınlmesı ıçın tKÖ uyesı ulkeler- den daha guçlu katkı ortaya koy- malaruu bekledıklennı soyledı M t L L İ P t Y A N G O C E K İ L D İ 600 bin YTL: 553389 200 bin YTL: 563029 100 bin YTL: 398309 10 bin YTL: 021659 056283 065906 118365 155640 243813 322688 448327 510714 551191 5 bin YTL: 026333 066295 091655 100779 101579 167267 170273 184059 201840 221568 239324 267629 298386 340246 341092 350364 386710 412514 520473 543254 800 YTL: 005858 006521 013266 020874 028284 029984 035981 052227 052993 055476 056830 061324 070427 072819 080241 096735 103697 112353 130125 138535 148449 149208 157488 165928 167590 168246 173021 189438 195865 209408 209983 217622 219856 221358 222191 224860 225542 232183 235385 237471 240259 24290" 7 244222 244461 250116 260844 266527 269345 28O95" 7 284371 297412 301257 302106 311507 319378 322626 340049 343837 345406 348024 348875 353216 358794 361383 365154 369906 3^4263 374392 377666 377946 395053 396793 396872 398677 406680 417255 424269 433530 434532 440985 453190 463074 464946 480523 497170 512409 513986 527729 531303 535632 545108 560681 566485 575787 580254 582091 586794 589750 594144 599761 600 YTL: 003091 010271 023134 023613 025671 028805 032354 034039 045691 045880 048910 053776 066711 069068 091295 110308 112791 124714 142372 148359 151329 153965 161817 169072 171155 186887 190840 192932 193646 193827 198679 199159 214409 220407 226825 231439 240176 253890 256933 257575 262622 265053 275027 280269 304903 307786 318435 3214" 7 3 325605 336110 344017 346007 348743 349258 353644 366555 367017 378061 386439 391713 395585 401278 405816 421262 427247 432946 454018 455120 456629 463236 471824 475401 476282 478392 486896 494592 495967 496708 498329 504603 505335 515958 521997 526849 528488 542579 546594 550172 552950 553058 554027 555873 561378 576030 579824 582215 585261 597007 599332 599787 400 YTL: 012417 024483 043398 0440^6 047653 048637 050822 054797 059389 060931 061729 069002 070010 073494 076216 083060 087749 097964 098193 104533 108768 109174 112054 118570 120493 127033 131998 134525 141237 156874 167518 167698 169544 172510 175968 176235 176623 178109 179836 185729 186950 195796 202605 207380 208635 217623 222242 236488 240034 244704 246819 256807 288733 296119 301003 305605 305844 316835 323946 325560 338041 341983 342842 346260 353469 354404 378255 384314 385250 388680 397029 398006 398850 399156 412597 420448 420615 423696 430373 443513 466662 467374 475764 476973 486061 498340 498763 500624 503641 507668 509907 512103 516282 521359 523303 564522 576354 580751 585300 599741 100 YTL: 09219 21447 36646 36706 38479 47418 65554 80401 92022 95816 50 YTL: 0869 1273 3287 4045 4221 5726 6349 7824 8708 8746 30 YTL: 095 227 337 396401 591 701 816 846 850 16 YTL: 29 65 70 72 - Amortl: 3 ve 8
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog