Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

L.. Cumhuriyet K 1TA P LA R 1 Cumhuriyet K 1T A P 1 A R 1 ATATÜRKÇCLÜĞCN KÖKENİ VE ETKİSİ GÜNCELLİĞİ Menter Şahinler 82. YILSAYI: 9121 / 50 YKr (500.000 TL) 2 Cumhuriyet bazı üyelerin anayasa RE PORT LER Oral Çahşlar N. 1 NADİ19241945BAŞYAZARI NADİ19451991j NADİR KURUCUSU: YUNUS ( ı 2005 PERŞEMBE 30 HAZİRAN itirazlandikkateaimmadı AB Komisyonu’nunergintoplantısmdan atıbir çerçevebelgesiçıktı.Ankara’nın k g ‘Ucuaçık vurgusu Komisyonda referandumu sonuçlarının çerçeve belgesine yansıtılmasını ve müzakerelerin tarama süreciyle aynı anda başlamasına istemesi karşı çıkması üzerine tartışma yaşandı. Toplantının ardından 2 saat gecikmevle açıklama yapan genişleme komiseri Rehn, “hedefi üyelik” olan müzakerelerin ucunun açık olacağını tam Rehn. Türkiye’nin müzakere sürecinde limanlannı ve vurguladı. havaalanlarını Güney a açmasını beklediklerini kaydetti. özel statüye açıkkapı Ankara nın 17Aralık kararlarına Hükümetten itirazlan dikkate almayan komisyon. AB kamuoyuna da yaptığı şimdiye kadar hazırlanan en katı ve en kapsamlı çerçeve belgenin Rehn. ayrıcalıklı ortaklık belgesi olduğu mesajını verdi. 0111 konusunun gündeme geldiğini belirtirken sürecin zorlu da vurguladı. Rehn. Ankara’nın üyelik koşullannı yerine olacağını getirmemesi durumunda Avrupa’ya sıkı bağlarla demir[enmesi söyledi. ELÇİNPOYRAZLAR’ınhaberi il. Sa>fada gerektiğini yine geri adım Diplomatik kaynaklar, Ankara’nın özellikle “özel starü”, “serbest dolaşım”. “ucu açık müzakere” “müzakere başlıklannın diğer aday ülkeler ile aynı ve olması” itirazlannın dikkate alınmaması nedeniyle çerçeve tatmin edici bulmadılar. Daha önce Kıbrıs’ın koşul belgeyi yineleyen hükümet, yine geri adım attı. Erdoğan, olamayacağını müzakereleri zorlanmadan geçeceğini savundu. Gül Türkiye’nin “Onemli olan müzakerelere başlamak” dedi. • ıl. Sayfada TCrR!T4K TC}’A VE }WENKÖŞK‘TL Meclis ‘te Erdoğan’a , , sert yami küfürlü görüşme Sezer’in iade TUBİTAK Yasası ile Kurankurslarına Kaçak ışık maddeyi de kapsayan TCY AKP’nın oylarıylakabul edıldı. TUBİTAK “ılımlı İslam” tartışması yalerınde görüşnıe kadrolaşma çabası içinde olduğunu “Ilımlı belırterek, İslami oraya da taşımak sözleri salonu gerdı. istiyorsunuz” Mılletvekıllen bırbırlerıne “p. k. o. çocuğu, ahlaksız”diye bağırdı. 5, Saıfada şerefsız, .. . Amerika’da YÖKBaşkanı eziç, niversitelerinüçük ü çocuklanmn k eleştirerek T ‘Hepimizin l dedi okuduklanüniversiteleraikCumhuriyetinydınlıktemelleridir’ okumaşansıyok.Türkevlatlannm a lann ‘isabetli sözcükler” olmadığınıkaydeni. Teziç.Erdoğanın “dünyadaki en jyj Kampusu’nda çekleşen Rektörler Komıesi toplantısının ğımızın da cevabını bulmuş oluruz” de ardındanaçıklama vapt. Açıklamasında ad di. Teziç.“Hepimizin çocukiarınınAvru ‘ ermedenHürri’et imam hatip pa’da,Amerika’daokuma şansı yoktur. • “ kas, a. 6• ..S’ ‘d e IL Türk ev>atlannın üniversiteleri burada. 0 üniversitelerimiz de laik Curnhuriyetin aydınlık dedi.YOKBaşkanı Prof.Dr.Erdoğan d Teziç. ünHacene BUYUK ENGEL 1 6. Sayfada lendiritirse niçin 500’ün içinde olamadı‘ .. . . .. .. olarak deANKARA (Cumhuriyet katsayıuygulamasını Bürosu) YÖK Başkanı Prof. tepkigösterenTezıç.bunger1 Dr. Erdoğan Teziç. OSS‘defarkii katsayıuygulamasının doğruolimam hatiplere vize ver sitelerininiçinesokulduğukıskaçdeğer pe Ünıversıtesı versitesinin bulunmadığı” şeklindekiifad Baş delerıne e yanıtverdi.2003 önce2 tim bakan Recep Tayyıp Er versitenınilk500arasındaolduğunuvurguJmeyeceğinısöyledi. bu yana Türk üniverdoğan’ın OSS’defarklı lavarak. YOK’ün 500 üniversiteiçinde bir tek Türk üniduğunubelirterek . A şandı.CIIP’lilenn KP’nınTUBİTAK’ta Sezer den mesaj: Ovgüye K[ZLARJETKİLEDİ Hormonla erkenergenlik Yaşları 2.5 ile 6 arasında değışen üç kızda.yedikleri hormonlu gıdalar nedenıvle “ergenlik” belirtileri öne sürüldü. Dokuz Eylül göruldüğü Unıversıtesı Çocuk Endokrin ve Ergenlık Bölümü BaşkanıProf.Dr.Atilla Büyükgebiz muayene edilen üç kızın. tarafından hormonuna maruz kaldığı için for‘fıtoöstrojen” malden yaklaşık 10 yıl önce ergenleştıği kavdedıldı. Küçükkızlarınbu hormonu.düzenli olarak vediklen çileklerden aldığı iddia edildi. HAKAN DIRIK’in haberi 3. Sayfada değerbfr hivnct Sezer, Cumhuraşkanı ‘1UflUS cadı Yanşrnası ÖJÜI gönderdiği nıesajdi. Atatürk’ün önkurulan laik Cumhuri rurıtaşların avdınlaana istencinin. özulusal değerlere yarısıniası belirtti. Başgönderdiği rııesajtda Yunus Nadi OdülIei, çağdaş Türk sınatıtın oluşmasına evrensl değerlere kauşrnaına. sosyal bilimkr ala:ırıdaki gelişmeer katI. sağlayan Cumlun tarhimizin en ve Lnunlaşmış “ SOSY4LDEVLETÖLDÜRÜLDÜ 583dolar”lıkkişibaşınayıllık Türkiye’nin sağlık harcamasıyla OECD ülkeleri arasında sırada olduğuaçıklandı,Ancak sonuncu uzmanlar, istatistiklere göre Türkiye’deki sağlık harcamalannın kişi başına yıllık 200 yaklaşık dolardan fazla olmadığına dikkat çekiyor. Sağlık hizmetlerine ulaşımda ciddiadaletsizlikler aşanıyor. 8. Sayfada y “ Sağlıkla dökülüyoruz törenlesaİ Odülleri, Sultanahmet’tekibrahim PaşaSarayında düzenlenen hiplenni buldu. “Roman”dalindaödülü Ateşve Kuğu”adli yapitıylaBurhanGünelal41. dahada “Dönüşsüz\olcuiuklar” adlı kitabıylaEthemBaran ile “Öykü Ali ?üsküllüoğluve ‘LanettayinBir Şair” adb kitabıylaIsmail “Zamansız”adlı kitap Sersemi” adlı kitabıylaSibelK.Türker. “şiir” dalında S ödülleripaylaşlı, BilimlerAraştırması”dalındaiseödül.“\‘azdan ve Röleveleriyle edat Çetintaş”adli yapıtı ileAylaÖdekan’ave“Anat’yaroğlu verildi. 9. Sayfada adlı RıfatN.Balive,“Karikatür” dalındada MuhammetŞengözve MehmetAteşGülcügil’e dolu’dsn\’eniDünyaya” 1• }T 59.Yunus verildi Nadi unus ..Aratli Odullerı Il • . . ödLll’rınieı ifadesiıl kul • 9. Sa;ja€a Toplu görüşme yine sonuçsuz Hükümetle yapılan dördüncü tur görüşmelerde idari düzentenıeler öne çıktı. ‘ı’aklaşık2 Saat süren ıaraflannücretlerkonusunda gömşmede. medikleri bildirildi. Türkiş Genel Başkanı Salih Ki bır öneri getir uç, görüşmede,ücret aruşınailişkinteklıflerdegerek kendilennin. gerekse hükümetin revızyona gitmediğinı belirterek. hükümetin teklifınin yeterli olmadığını söylediklerini kaydetti. Uzlaşmaya varamayan taraflar 4 Temmuz’dayeniden bir araya gelecek. 8. Sayfada IKÖ‘Kıbrıs Türk Devleti’ dedi Türkiye’nin. 32. İslam Kıbrıs dışişleribakanlarıroplanıısinl.a konusundaki karartasansında. ilkke.. Kıbrıs Türk Devleti” ifadesı yer aldı. Tasarıda. ainızca İKO üyelenne değil, tüm uluslaraıası ıoiunıa. Kıbrıs Türklerinin izolasvonuna sor yolunda gecikmeksizin somut adımlar ağrısı yer alıyor. Karar tasarısıni engellerteye çiişan Rum de toplantı salonuna temsilcisı • 10. Sayfada (rgüü (IKÖ) , KATL 1AM YAPAN t . . İKTİDARDA’ 4, Sayfada GÜNCEL C(NEYT fr;: ‘NeJanti AbimizdinSen’ . GÜNDEM MUSTAFA BALBAY ARCAYÜREK Necati Abacı BAKANÇERNOBİLİ YOKS.AYDI 3. Sayfada ATAMAREKORU EĞITİMDE . 5. Sayfada 0 BİlIillIJIi Ullilil Lili [11111 de vuruyor. kida, Memura,işçıye.emekliyeyapılanaz buçuk zamdan vekiller e yararlarııyor. Fakatyetmiyor d efendim, yetmiyor.Önceki akşam birTVprogramındailginç Meclis zam gerekçeleriizledik.Birmilletvekili Sa. ber•.4rkası 8, 511.1‘de milletvekilleri çSzüm bulmaktagiderekustalaşıyor. h Başbakanları kabul buyurdu. Yaşam sıkıntIsı al Yeni Yagmadan Sahneler AKP de sorunlara Patronlarıgibi . . Sıvas’ıUnutmamak Öner Yağcı Milli Güvenhil Siyaset oturmuş, Sidenir. Genel hatlariyla BUGÜN . her ülkenin,devletintüm ilgili irimerivertaçlaşa b bir stratejikbelgesi arcr,.3ıur.a kimiülkede oluşturduğu ulusal strateji denir.kimince u belgeikiyeayırır.Birini ABDbu ber Arka.çıSa. 8, Sü. 8 ‘de h Cumhuriyef ‘lebirıikte.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog