Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

rjr' Cumhuriyel L^KİTAPLARI ÜLKELERE DEĞtL SAVAŞA DÜŞMANIM Mustafa Balbay Çag Pazariroa *. Ş Tmiocagı Cad. No '9 41 f343^tCaialoih.lstanl»lTel I2I + Cumhuriyet Cumhuriyet . K l T A P L A R I BAHÇE BİZIZ GUL BIZDEDİR Miyase İlknur ÇağPazartama A.Ş Tuıtxa£ Cad \ o 39 41 1*41341 Cağa.oghıIsancuITel ı:i2><1401 ^6 82. YIL SAYI. 29094 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-I991j 3 HAZİRAN 2005 CUMA SON FASİKÜL BUGÜN BAYÎNÎZDE!.. Cumhuriyet'le birlikte. Asrriar Bapmca ^İSTANBUL OZEL Asırlar Boyunca İstanbu! Fasikullerıni biriktiren okurlanmız cilt kapaklarını bayilerinden edinebılirler. Aynntılı bilgi 9. sayfada... BUGUN NÂZIM HİKMET posteri Cumhuriyerie birlikte. Yimpaş, Isviçre'deki davada kâr sözü vermeyerek davacıları haramdan kurtardığını savundu Soygıına ılîıı kdıfı İLKÖĞRETİM ÖĞRENCÎSÎNE 'DtNDARLIK TESTÎ' MEB'in anket skandalı Milli Eğıtım Bakanlığı'nın ılkoğretım okulu o|rencı ve velılenne yapıl- masına ızın verdığı anketten soru örneklen Oğrencilere: • Okul dışmda dın eğıtımı aldınız mı? • Namazda Kuran okumaya ne denır? •Dını ıçenkh süreh yaymlan okuma durumunuz' 1 Velllere: • Okul dışmda dm eğıtımı aldınız mf %/ Resım bulunan eve melek gırer mı 9 • Çok kadınla evlılık Islama uygun mudur* 7 */ Camıye katılım duru- munuz? FIRAT KOZOK ve ILKAY ATA'nın haberi • 5. Sayfada Yİtnpaş Group AG; îsviçre de, Almanya da yaşayan Türkyurttaşlarını do- landırdığı iddiasıyla açılan davada Prof. Dr. Elmar Waibl 'in îslam eko- nomisi üzerine yaptığı araştırmayı kullandı. Yimpaş, Bakara suresine da- yanarak îslamda faizin yasak olduğıınu belirtti ve kâr sözü verilmemesi- nin davacı yeşil sermaye mağdurlannın yaranna olduğunu ileri sürdü. TÜrk yurttaşlarını temsil eden avukatlık şirketleri adına gazetemize açık- lamalarda bulunan hukııkçıı Yetkin Geçer, "Biz savunmamızda sadece hâkimi aydınlatmak için Kuran 'ın Âl-i îmran suresinin 130. ayetine da- yanarak îslamda kati bir faiz yasağı olmadığını, sadecefahiş faizin gü- nah olduğunu iddia edeceğiz. Ama sadece hâkimi aydınlatmak için bu yönteme başvuracağız" dedi. AYKUT KÜÇÜKKAYA'nm haberi •</. Sayfada PAPADOPULOS'TAN AĞIR KOŞULLAR Rumlarm •• •• •• çozumu çözümsüzlükPapadopulos, Türkıye'nın adaya mudahale hak- kının kaldınlmasını, Türk askerlermın Kıbns'tan çekılmesını ıstedı. Önenlen Talat'a sunan ara- bulucu Prendergast, "Rumlann referanduma "hayır' yanıtının 'evet'e çevnlmesı çozum ıçın onemlı" derken bunun örtülu olarak "buyük ödunler ıstendığı"' anlamına geldığı belırtıldı Dış Haberler Servisi - Kıbns konusundakı onenle- nnı Bırleşmış Mılletler (BM) Genel Sekreter Yar- dımcısı Kieran Prender- gast aracıhğıyla KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Aü Talat'a ıleten Gunev Kıbns Rum Kesımı lıden Tasos Papadopulos, adanın Turk askerlennden anndınl- masını \e Turkıye'nın ga- rantorluğunun sona erdınl- mesını ıstedı Papadopulos'un "istekle- ri" KKTC'de tepkıyle kar- şılanırken Papadopulos'un "kendi şartları\la çözüm dayattığına" dıkkat çekıldı Prendergast, ustu kapalı ola- rakTurk tarafından "büyük oranda taviz" ıstedı Rum yonetımı hden Tasos Papa- dopulos'un BM arabulucusu Prendergast'a geçen gunler- deyapılan göruşmede sun- duğu "öneri paketinin" ıçenğı ortaya çıkmaya baş- ladı KKTC Cumhurbaşkanı Talat'la dun göruşen BM Genel Sekreter Yardımcısı Prendergast, Papadopu- los'un onenlennı ılettı Pa- padopulos'un "tek taraflı davatmalardan" oluşan şartlan şoyle Türk askerleri: Turk as- ken tamamen adadan gıde- cek Yunan askerlen de dahıl, ada askerden anndınlacak Garantörlük: Türkı- ye'nın garantorluk haklan sona erecek Adaya muda- hale hakkı ortadan kalkacak MArkası Sa. 9, Sü. 3 'te Balinalar karaya vurdu Avustraha'da 80 kadar katil balina batı kı\ılarında karaya vurdu. Kara tdaresi ve Do- ğal Ha\atı Koruma Dairesi Müdürü Greg Mair, vunus bü>üklüğündeki deniz memelile- rinin. Batı Avustralya evaletinin başkenti Perth'in 230 kilometre güneyindeki Busselton bölgesinde kara\a vurduğunu söyledi. E^alet yetkilileri. katil balinaları kurtarmak için gönüllülere yardım çağrısında bulundu. Bilim adamlan, balinaların kitlesel olarak ka- ra\a vurmalanna neden olan etmenleri henüz açıklavamıvorlar. (Fotoğraf REUTERS) AB, anayasayı tarihe gömmeye hazırlanırken Türkiye'ye Ispanyol bakandan kötü haber geldi: Müzakereler etkilenecek CGnİŞİGtTie dur3Cdk Avrupa Bırhğı Anayasası'nın ikı kurucu üye tarafından reddedümesı bırlığı belırsızhk ortamma surüklerken ge- nışlemenın durabıleceğı yorumlan artmaya başladı İspanya Dışış- len Bakanı Moratmos, Fransa ve Hollanda'nın "hayır" demesmin, AB'nın Türkıye ıle üyelık mıizakerelennı etkıleyeceğını belirtti tngıltere'nın de referandumu askıya alacağı belırtıldı. • 11. Sayfada YUnanİStan da İStemİyor Yunan halkınm AB Anayasası karşıt- lığmda Fransızlarla Hollandalılan gende bıraktığı ortaya çıktı. Ül- kedekı bır araştırmaya göre, Yunan parlamentosunda kabul edilen AB Anayasası'nı Yunanlılarm yüzde 83'ü ıstemıyor, buyıik çoğun- luk da Türkıye'nin üyelığme sıcak bakmıyor Atma anayasayı hal- koylamasma sunmamıştı MURAT İLEM'in haberi • 11. Sayfada Nimet Faruk Mehdi Çubukçu Özak Eker Telefonla öğrendiler Erdoğan 3bakanı Başbakan Erdoğan, bır yıldır bek- lenen kabıne değışıklığınde AKP grubunda eleştınlere hedef olan 3 bakanı görevden aldı Bayındırhk ve Iskân Bakanlığı'na Zekı Erge- zen'ın yenne Faruk Ozak, kadın- dan sorumlu Devlet Bakanlığı'na Güldal Akşıt'ın yenne Nımet Çu- bukçu, Tanm ve Koyışlen Bakan- lığı'na Samı Guçlü'nun yenne Mehdı Eker getınldı Guçlu, Mec- lıs kursusunden Tanm Sıgortalan Tasansı'nı savunduğu dakıkalarda bakanlıktan alındı • 8. Sayfada Edelman'danilginç sözler 'Çirkin başlara karşı çıkın 9 Ankara Buyükelçısı Edelman, Tur- kıye'dekı ABD karşıtlığınm ılış- kılere zarar v erdığını soyledı Edelman. "ABD şırketlenne kar- şı yapılan boykot çağnlan gıbı yanlış fıkırlere, çırkın başlannı kaldırdıklan zaman karşı konul- mah" dıyerek demokrası anlayışı- nı da ortaya koydu • 10. Sayfada Bunaltıcı rekabet Koç ürünleri Avrupa 'yı zorluyor Alman ekonomı dergısı Manager Magazıne'e göre beyaz eşyada Türkıye'nın bunaltıcı rekabetı, Alman üretıcılen kara kara dü- şündurüyor Koç'un Grundıg ve Beko gıbı markalarla hâkımıyetı- ne aldığı Avrupa'yı çok sayıda urun yelpazesıyle zorladığına dıkkat çekıldı • 12. Sayfada TEKSTÎLDE İKÎNCl MANÎFESTO • 13. Sayfada TIMES'TAN TOREYE BUYUTEÇ M 3. Sayfada TARAFTARLARIMIZ S\LDIRGAN mSoor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yutturmaca MEB'ın teorıden çok pratığı one çıkarma gerek- çesıyle dın kulturu ve ahlak bılgısı dersı mufredatın- da yaptığı son değışıklıkler fazla tepkı çekmedı Mufredarta camıde uygulamalı aptes, namaz kıl- ma ve Kuran dınletılerı gıbı duzenlemelere yer verıl- mesıne Eğıtım-Sen Başkanı Alaaddin Dinçer, "Bu, orta eğıtımın ımam-hatıpleştınlmesıdır" dıye karşı çıktı Oğrencı Velılen Derneğı Başkanı Önder, "Fark- WArkasıSa.8,Su.l'de Yaşanmış bir Turk-Yunan oykusu 1948'de YunanlılarTurkıye ıle ya- I pacaklan ılk maça buyuk onem vermıştı Hapıshanede yatan \ e çok onemlı oyunculan olan Muratıs'e de ızın almışlardı Maç başlar başlamaz ulusal takımımız Yunan kalesını allak bul- lak ettı Ulusal savaştakı babalannın kayıp- larını unutmayan Yunan halkı aleyhımızde tempo tutarken Istanbul'dan gelen Rum- lar, Turk ulusal takımma destek verdıler HALtT DERtNGÖR'üg yazısı • Spor'da 'Documental'le belgesel keyfı Sinema tarıhınde belge- seller sosyal, kultürel, sa- natsal, tanhsel değışımle- nn. gehşmelenn en onem- lı tanıklıklandır her za- man Gunumuzde belge- seller oyle bır konumdalar kı. konulu fılmlenn onune geçerek duşundurucu, vurgulayıcı ıletılennı ızleyıcıye dogru- dan doğruya suruna yolundalar \SLI SELÇLK'un yazısı • 75. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AB Genişlemeyi Kusuyor! Beklendığı gıbı Fransa'dan sonra Hollanda da AB Anayasası'na hayır dedı Her ıkı referandumda da hayır oylarının oranı tartışılmaz bır oncelıkte Gelınen nokta, AB'nın son 15 yıllık zaman dılımındekı genış- leme ve butunleşme harıtasının buruşturulup masa- nın uzerıne konmasıdır Harıta yenıden açılıp duzeltılse bıle ızlerı kalacaktır. UArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog