Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

rj,’Cumhuriyet ii na P LAR HALKEVLERİ i !(Cumhudae<L..mılnupıanı And Çeçen ıtü (500.000 TLI KOL oyun, Cumhuriyet KL’PUCSJ. YUNUS NADI792’Ui ( KI,RTULUŞKURULUŞ Tnnör NADİR NADI (59457501 “ı Tatilcilere renkli rehber ise tarızmın başkenti dee ilse yanlış olmaz Selçaklu’nun kışlık, turizmin yozlik başkenti ALANYA’ Alanya Kalesi. Alaattin Keykubat in eseri. Baştan inşa eli rdiği Kente kendi adından Alaiye demiş ve Selçuklu ‘ya k şlık başkent yapmış Alan ya ya bugün b ile d yenilendi... kuşe köğıdaaskısı gezi ergimiz j’le birlikte. BM: İDDİALAR hale] CİDDİ RumlarlailişkilerinnormalleştirilmesinisteyenAB, deklarasyona karşıÇıktı i Kıbrıs 7 na n. dayatması 7 ‘ Türkiye, İngiliz basınının gündeminde kemS r Fransa ve Hollanda’dokı eferandamlantı Turkıyenın AB sürecinin 81nı kaçınılmaz hale getirdiğini one suren IngilizThe Times üyelerdnralmesı gazetesi, Ancak dlum yavaş olabilir, çiinku hiçbir polıtıkaci katil alnin üyeliğine bır“Kıbmakla saçtanmak ısıemıyor‘dedi. Gazete. olumçok ülkesinde halkın karşı çıktığına dikkat çekti. Il, Sayfada Avrupa AB Komisyonıınun hazırladiği Müzakere Çerçevesi Belgesi’nde Türkiye, “tüm AB devletleri” ile ilişkilerini ısormalleştirmeye çağnlarak. bir kez daha Kıbns Rum Yönelimiyle ilişki kurması talebi dile getırildı. Belgede iyi ilişkilerinin sağlanması, sınır sonınlannin çözülmesi ve ek protokole yönelik yükümliilüklertn yerine getirilmesi de isteniyor. Birçok AH organıaiu onaytndan geçecek olan belgenin den gelecek talepler doğrultusunda değişebileceği kaydedıltyor. AH kaynaklan. ek protokolün imzalanmasının ardından rıs Cunshuıiyerj”nın yönünde yayımlanacak deklarasyonun suz sonuçlar doğuracağıni belirtttler. ELÇİN POYRAZLAR’m haberi al. Sişfada ABD ‘nin ğkence gemileri Gııanlaııamo. Afganislan ve Pakistan’daki üslerle ilgili işkence iddiaları sürerken Bush yonetimıne suçluma daha yeni bır geldi. Birleşmış Milletler özel işkence raportürü. gizli hapishane gemılen ile ilgili iddiaların çok çok ciddi’ olduğunu ve resmi soruşturma açmak ıçin yeterli’ belırtli. Iddiaya bolumsduğunu göre bu gemiler Hint 0kv anasunda bulunuyor. .ig. Sayfada ORGENERAL ÖZKÖK: ‘Altın denge’ye dikkat çeken Deniz Baykal: Hedefleri d damgalı evlet dini Ortakterör tanımışart CHP Genel Başkanı Baykal. Turkıye’de 80 yıldır var olan ıoplıımsıya. set ne din ilışkisindekı “altın dengenin” bozulmak ıstendığini belirterek değişikliği isteyenlerin başında Başbakanlık Müsıeşan Ömer Dınçer’ın geldiğine dikkat çekti. Baykal “Eğitime. hukuka, siyasete. devlet yönetimine. kitiğakıyafete dini ıaşımak istiyorlar’ dedi. Türkiye’nin tablosunu. görüntüsünü, yaşamını İslami bir damganın altına sokabilmek için yollar, yöntemler arandığını belirten Deniz Baykal. AKP hükumetinin temel meselesinin kaçak Kuran kurslannı himaye etmek ve imam hatip okullanm üniversiteye öğrenci kurumlar haline dönüştürmek olduğunu belirtti. •5. Sayfada hazırlayan Genelkurmay Başkum Ozkok. lererizmıs ortak tanımı konusunda fikir mı birliği sağlanamazsa mücadelede başarılı belirtti. olanamayacuğını Terör dünyanın her örgütlerinin bölgesinde saldırahılme yeleneğıne ulaştığını s’urgulayanOzkök, “Bu perspektiften bakilılığında güvenliğin ya her yerde nldağanahiçbir yerde ya da olmadığını dedi • 4. Sayfada gorüriız BİLİM ADAMINDAN BULUŞ YEŞİL SERMAYE ISVEÇ MODELİ ZAM Islami holdinglrrleilgili olarak kurulan araştırma komisyonunda AKP’lılenn binlerce vurttaşın parasını hontumlayan holdıngler yerıne SPK’yihedefalması dikkat çekti.AKP’]ıler eski SPK Başkanı Karacana “28 Şubat Gönülsüz Vekilin araştırma uyanildığı h Yuvarlak esabı artıkdaha kolay Uııiseısıtesı Gıda Bölümü Mühendıslıgi Oğretau Uvesi S’rd. oç. Dr.MustafaBayeain. D yönetiminin talımanvlamı bu şirketle Başbakan Erdoğanmmemur oncr mıllervekilı maaşmdan maaşının belırtmesine armmınlmayacağıni inılletvekıltennin bekleniisi karşm sunuyorİsseçie parlamenıerlere Türkiye’de sağlanan malıdesteğin de ııvgulanmasim öneren AICP millerceksli inıllervekıllerının Tosun, maaşlorinııi sabtttenmesini. ancak uluşmr kıta se sleiişim giderlerinin devlet tarafından karşılanmasmi itindi BİLENT ‘nnn haberi 4, Sayfada d mı azenne gittiniz sorusunu yönelik. Karacan ise olayın rejim sorana olmadigını, eksiklıklermden boldınglersn söyledi 8. Sayfada kaynaklandığmi 19, AkdenizOvsınlantüm hızıyla dmam ediyor. Tiirkiyr’vinkçulııktatemsileden Zekive Şatır. ovııalneınen dikknt çeken imimleriıiden biri, Şaıar’ı rakipleeinden farkKeskin kalanözelliği7 buçuk anlık hamile olması, Şatir yaptığı açıklamada, “Sıcaklar zam.ıi numan benim için sorun ninyor ama ben ilgiden memnunum” di’ıe Spar’da yarışıyor Oyunlarda ikikişilik GÜREŞTE 2 ALTIN 2 BRONZ MADALYA •Spaıaga necısimlerin kadar vsıvurlak ne belolrnmesinde aldugunun kullanılanEşıtlığı’ne Viodell bildırdı.•i. aliernutifgrliştırdıgıni Sayfada ‘MBayıam 1 Eşıiliği’ adını verdığı KAYIP YAZIN DÜNYASINDA • > Öykümüz amcasınıyitird.i Salim Şengıl’in toprağa düştüğü halin 4r rtyln, içimden elli beş yıllık bır ırmak akıverdi saaıkı öykü adağmda yu BABA KOYLNCC DAVA HAZIRLtĞINDA • 3. Saıfada 4 CÜNEYFARCAYUREK BirYalanıama Ustası • E Sarfuda müzaETKILEDI 1 IlLi Il 1 1111 11iİli (‘“Tl 1 Dışişleri Bakan Abduttah Gül lislay yolu buldu, Gazetelerde yazılarianın tııçbırınıs dnğra olmadığın udytüyoe. Buhar bu gnnelinrmıoyı TürkıynABkatılım kuroloisnis başlıliluntır onun ilk yılında açılması yaründe eğilıimm bır nıdağıisaılışkinbasındaçıkar sorulması üzerine, gazoteinor yalan yazdıha1 bedenin ğırnvarguiainıak ıçin yaptı. beri Sit 8.SÜ, 1 ‘da maklanmış, bır ya nı’,la Anadoladait l 1 [ derlenmiş.bir yaniyla İstanbul’dankoiarılmış, kümelendıği Ankara’da, SeçilmişHikayeler kacakluşmış t950’li dergisinde yillarinünyasiydi içimden akan. d MUZAFFERILHAN ERDOST’mm •14. Sayfada vaaıai
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog