Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 HAZİRAN 2005 PAZARTES 8 HABERLERIN DEVAMI TURKIYE Istanbul PB 28 Sinop B 24 Adana Edıme PB 32 Samsun PB 27 Mersın Kocaelı PB 28 Trabzon PB 26 Dıyarbakır B Çanakkale PB 30 Gıresun izmır A 34 Ankara Manısa PB 25 Şanlıurfa B B 29 Mardin B _A 33 Eskışehir B 30 Siırt PB 32 Aydın A 3 7 Konya B 28 Hakkân Denızlı A 35 Sıvas B 23 Van Zonguldak B 25 Antalya A 35 Kars Yuraun doğu kesınn- len parçaiı ve çok bulut- lu Doğu Karadenız ın doğusu ve Doğu Ana- do)u nur doğusu sağa- naK ve gok gurultulu sa- ğanak yağışlı, dığeryer- leraz bulutlu ve açık ge- çecek Hava sıcaklığı Doğu Anadolu'nun doğusunda azalacak, Doğu Anadolu'nun batı- sında hıssedılır derece- de tum yurt genelınde DIS MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn PB Y Y B B B PB PB 21 22 23 26 24 28 30 21 Münıh Y 27 Zürih Benın Budapeşte Madrıd viyana Belgrad Sofya Roma Atına B Y Y Y Y Y PB A i>4 28 31 28 25 25 32 32 PB 30 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahire PB B Y B PB PB PB B 20 33 18 34 23 30 26 35 A 36 °arçalı Dulutlu l Çok bulutlu Gok gurultulü SHP kurultayı Dört milletveküi PM'de ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - SHP'nin 2. Ölağan Kurultayı'nda tek aday olan Murat Karayalçın yenıden genel başkanJıga seçilirken partı vitrinini de yeniledi. 4 milletvekih yeni partı meclisine (PM) girdi. SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın kullanılan 805 oyun geçerli sayılan 744'ünü alarak yeniden genel başkan seçildı. Çarşaf liste ile gırilen seçımde CHP'den istifa ederek SHP'ye katılan milletvekilleri Ahmet Güryüz Ketenci., Hakkı Akahn, Ersoy Bulut ve Mustafa Sayar PM'ye girdi. 60 kişiden oluşan PM'nin dığer üyeleri şöyle: Tahsin Tarhan, Yusuf Taş, Sabri Temel, VüceJ Top, İsmail Ydmaz, Mehmet Vula, CaferYiiksel, Sübeyla Adıgüzel, Ayça Akpek, Bahattin Alagöz, Teoman Alptürk, Fatnıa Çiğdem Aydın, Vedat Aydın, Şükrü Barutçu, Rafı Bilal, Ersoy Bulut, Metin Burma. l ğur Cilasun, Avfer Cömert, Ayda Çevik. Bedri Demir, Ömer Demirci, Ibrahim Elmas, Hüseyin Ergun, Timur Erkman. Recai Ersoy, Cmran Göçen, tlhan Göğüş, Mehmet Gülcegün. Fehnıi Işıklar, Çetin IUeez, Arzu Kahraman, Mehmet Kerimoğlu, Ahmet Güryüz Ketenci, Mithat Kırayoğlu, \ureftin Kızılkan, Ruhi Koç, Mustafa Kui, Nihad Matkap, Libabiye Mutlu, Şener Ozşahin, Arif Sağ.Ali Sanlı, Mustafa Sayar, Fikret Şahin, Niyazi Şahin, Şerafettin Turpçu, Ayşegül İazıcıoğlu, Hakkı Akalın, İsmail Fırat Aykut, Doğan Çakoıak, Nusret Doğruak, Keramettin Gençtürk, Ranıazan Talaş, Erdal Koyuncu, Meryem Mirioğlu, Zafer Nuhoğlu. Mustafa Pınar, Ayhan Rustaii ve Bülent Şahin. Merkez disiplin kuruluna da AIi Osman Cihan, Erdal Çiftçi, Firdevs Soy, Kaya Mutlu, AIi Rıza Koç, Hasan İçöz, Resul Elçi, Hüseyin Çiltepe ve İzzet Yıldınm seçıldi. Ateşkes talebi 'Çağn'ya destek DİYARBAKIR / TUNCELt (Cumhuriyet) - Türkiye'de aydınlar tarafından PKK'ye ateşkes çağnsı yapılmasına Güneydoğu'daki yerel yöneticilerin desteği sürüyor. SHP'liTunceli Belediye Başkanı Songül Erol Abdil de aydınlann çağnlannı çok önemli bulduğunu vurgulayarak "Hükümetin de gerek demokratikleşme gerekse bölgedeki kalkınma ile ilgili çok ciddi adımJar atması gerek. Bölgeye yatırım yapılması için önceükle operasvonların dunnası gerek" diye konuştu. AKP'li Şanlıurfa Beledıye Başkanı Ahmet Fakıbaba ise bölgede yaşanan çatışraalaruı dış güçlenn yönlendırmesiyle çıktığını savunarak şunlan söyledi- "Artık birilerinin uyanık olması, birilerinin tek bir Türkiye var demesi lazım." Diyarbakır'ınYenişehir Belediye Başkanı Fırat Anlı da "Bu aşamada taraflar ortak sorumluluk alarak elini taşın altına koymalıdır " dedi. DEHAP'lı Kayapınar Belediye Başkanı Zülküf Karatekin ise "Hiç kimse şart öne sürmeden, bir araya gelip sorunları çözmek için adım atmalıdır" dıye konuştu. İnsanlık suçunun ortağı çokI Baştarafi 1. Sayfada "Savaşta kulIanıJan uranyum ve parça tesirli bombalar geri dö- nüşümü olmayan zararlara ne- den oldu" dedi. Mahkemede tanık olarak dinJenen Iraklı Çevre Mü- hendisi Souad Naji Al Azzawi de Irak'taki radyasyon kirlıliğine iliş- kin bilgi vererek "Savaşla birlik- te kanser ve kadınların düşük yapma oranı 6 kat arttı. Hepatit gibi hastalıklar çoğaldı" dedi. 'Irkçı katliam' Londra Irk Ilişkıleri Enstitüsü Başkanvekıli Liz Fekete. Ingilte- re'de de Guantanamo gibi hapisha- nelerin kurulduğunu, burada yar- gılanmadan tutulan bınlerce insa- nın Müslümanlar olduğunu anlat- tı. Irak işgalinin ırkçı bir savaş ol- duğunu, küresel güvenlik devleti- nin bütün yönlerinin tasfiye edil- mesi gerektiğini vurgulayan Feke- te, "Çok külfürlü toplumlanmı- zı sarsıyor. Politik ve kültürel çe- şitliliğimizi tehdit ediyor. İlkei bir tehdit altındayız. Küresel gü- venlik devletine biiyük bir dar- be vunnalıyız" dedi. 'Sokaklara çıkılmair Cçüncü Dünya Forumu Direktö- rü, Mısırlı düşünür Samir Amin de "Bu cani ve şeytani ABD ve müttefiklerinin planlarının bo- yutu karşısında kurban mağ- durları tek başlarma bırakırsak hiçbir şey değişmez. Direnişe destek vermeliyiz" dedi. "ABD evinedön" kampanyasıyla insan- ların sokaklara çıkması gerektiği- ni ifade eden Amin, "Böylece mo- dern tarihin en güçlü istilacısına karşı Irak ve Filistin direnişini yalnız bırakmamış oluruz" diye konuştu. Mahkemenin son oturumunda "Irak-Fiüstin ilişkisi" konulu bir sunum yapacak olan Fılistinli ya- zar-eylemcı Ahmad A] Jarat'm Israil askerlerinin izin vermemesi Irak'taki istilanın haksızüğını tüm dünyaya duyurmak amacıyla savaş karşıtları tarafından oluşturu- lan Irak Dünya Mahkemesı'nin oturumları sona erdi. Karar bugün basın toplantısıyla açıklanacak. nedeniyle Istanbul'a gelemediği belirtildi. Ürdün'denuçuşunakey- fi olarak izin verilmeyen Alterna- tif Medya Merkezi temsilcisi Ja- rat'ın bildirisi Ayşe Berktay tara- fından okundu. 'Dayanışmaya ibtiyaç var' UNESCO Banş Ödülü sahibi Prof. Dr. Richard Falk, bu mah- keme heyetüıin amacının, huku- kun ne olduğunu keşfetmek olma- dığını, savaşın gayrimeşru ah- lakdışılığuıı ortaya koymak oldu- ğunu ifade etti. Dünya halklannın gözüyle gö- rülürse mahkemenin bir yasa orta- ya koyup uygulama yetkısine sa- hip olduğunu söyleyen Falk, "Ce- za verme yetkimiz yok ama dün- yaya, ahlak yasalannın uygulan- ması konusunda tavsiye erme yükümlülüğiimüz var" diye ko- nuştu. Bush ve Blair'ın yanında Rumsfeld. Cheney, Wolfovitz'in, bu hükümetlerin bürokratlanyla savaştan kâr eden finans dünyası- nı suçlayan Falk, hükümetlerin ya- lanlanna ortak olan gazetecilerin de bu suça ortak olduklannı, B- M'nin Irak halkını korumak için parmağını kıpırdatmadığını dile getirdi. Direnmeye v r e dayanışmaya her- kesin ihtıyacının olduğunu dıle ge- tiren Falk, "Bu mahkeme, Irak halkı, Filistin halkının direnişi- ne dünyayı ikna ve seferber edi- ci bir belge sunacak. Nasıl dav- ranılması gerektiği konusunda kırmızı bir çizgi çekecek. Karar uluslararası hukuku yeniden ayağa kaldıracak. Bu mahkeme Irak savaşmın caniyane gerçek- liğini keşfetmek için defil, teyit etnıek için oluşturuldu. ABD ve Britanya'nın uluslararası huku- ku yeniden yazmak konusunda- ki utanmaz çabalarını kınamak için bir araya gelindi. Biiyük bir düş kırıklığım ifade etmeye gel- dik" diye konuştu. Richard Falk konuşmasını, "Çocuklannıstıra- bından başka hiçbir şeyin önemi yok" sözlenyle bitirdı. 'Düşman savaşçı' Son oturumun kapanış konuş- masını yapan Hintlı yazar ve akti- vist Arundhati Roy, "Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, ABD bir 'düşman sa% r aşçf tanımını yapı- yor. Dünya üzerinde herhangi bir insanı, herhangi bir yerde ru- tup yakalayabilivor. Aklında herhangi bir direniş fikrini filiz- lendiren için de geçerli bu. Bu tanıma göre ben de bir düşman savaşçıyım" dedi. Kendisine neden böyle bu* mah- kemenin içinde yer aldığına iliş- kin sorulann sorulduğunu söyle- yen Arundhati Roy şöyle devam etti."Bu, yolda kaza yapan biri- ni görünce neden durdunuz, yü- rüyüp gitmediniz'e benzer bir soru. Özellikle dünkü tanıklık- larla neyin daha dehşet verici ol- duğunu bilemedim. Kanlı hikâ- yeler, bir ülkenin başka bir ülke- yi işgal etmesi, yağmalaması..." Belediyeye konserprotestosu Irak Dünya Mahkemesi'nin ardından Eminönü'nde yapılması planlanan "Mor ve Otesi" konserinin iptal edilmesi protesto edildi. "Savaş suçlusu Bush yargılansın" yazüı dövizler taşıyan Küresel Banş ve Adalet Koalisyonu üyeleri, Eminönü Meydanı'nda bir araya gelerek konsere izin vermeyen Eminönü Beledivesi'ni kınadı. Grup adına açıklama yapan Mehmet Ali Alabora, banş konseri yaparak Irak halkının yanında olduklannı göstermek istediklerini söyledi. Alabora, •"Eminönü'nün banşın ve adaletin, kardeşliğin simgesi olmasına karşı çıkanlara soruyoruz. Kimlerden korkuyorsunuz?" dedi. Açıklamamn ardından, Koreli aktivistler de bir protesto gösterisi yaptı. (HILAL KÖSE) NATO'nun Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Ankara'da açılıyor Türkiye, tezlerini anlatacak SERTAÇ EŞ ANKARA - Değişen tehdit al- gılamalan kapsamında NATO şemsiyesı altında oluşturulması kararlaştınlan mükemmeliyet merkezlerinden biri daha Anka- ra'da açıhyor. Türkiye, kurduğu Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi (TMMM) aracılığıyla te- rörle mücadele alanında kendi tez- lerini savunmak ve anlatmak için yeni bir zemin daha kazanmış ola- cak. Ilk etkinliğıni "tntihar Bom- bacılanna Karşı Önlem" kur- suyla düzenleyen TMMM'nin res- mı açılışı yann yapılacak. 11 Eylül sonrası gelişen yeni tehdit algılamalanna yönelik NA- TO komuta yapısmda mükemme- liyet merkezleri kurubnası karar- laştınldı. Türkiye bu kapsamda Taktik Hava Eğitim Mükemmeli- yet Merkezi, Banş için Ortaklık (BtO) Mükemmeliyet Merkezi ve TMMM'yi lcurmaya talip oldu. Ilk ikisi daha önce faaliyetlerine baş- layan merkezlere yann açılışı ya- pılacak olan TMMM ile sonuncu- su da eklenecek. Merkezin kuruluş amacı, "Itti- fak üyelerine ve BİO ülkelerine terorizm konusunda stratejik se- \iyede eğitim ve öğrefim inıkânı sağlamak, NATO üyeleri ve NA- TO-BİO ülkeleri arasmda tero- rizmle mücadele konularında ortak bir anlayış yaratmak ve birükte çalışabilirliğe katkıda bulunmak, NATO Müttefik Transformasyon Komutanlığı sorumluluğunda icra edilecek konsept ve doktrin gelişrirme fa- aliyetlerine yardımcı olmak" şeklinde açıklanıyor. Uzun yıllar terörle mücadele e- den Türkiye, TMMM'nin kurulu- şuna talip olarak 11 Eylül sonrası uluslararası alanda oluşan ortamı kendi lehine değerlendirmeye ça- lışıhyor. Türkiye, geçen süreçte te- rörle etkin mücadele için uluslara- rası alanda etkin işbirliğinin kaçı- nılmaz olduğunu savundu. Türk SilahJı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde kurulan TMMM ile Türkiye bu tezlerini savunacak ye- ni bir zemin de kazanmış oldu. T- SK, kurs, seminer, mobil eğitim Ögretim etkinliklerine katılacak müttefik subaylanna kendi dene- yimlerinin yanı sıra uluslararası alanda aluıması gereken önlemler konusunda görüşlerinı de aktarabi- lecek. Henüz resmi açılışı gerçekleşti- rilmemiş olmasına karşın TMMM ilk kursunu intihar bombacılanna karşı alınacak önlemler konusun- da düzenledi. NATO Karargâ- hı'nca resmen onaylanan ilk olma özelliği de bulunan kurs, alınan olumlu geri beslemeler nedeniyle ekim ayında yinelenecek. Mer- kezin geçen mayıs ayında düzen- lediği "Terorizm Tartışma Plat- formu-1" başlıklı toplantıya 22 ayn ülkeden 49 kişi katıldı. Haziran ayı sonunda ABD'de yapılacak anlaşmayla NATO'ya akredite olması beklenen mer- kezin komutanı kurmay albay düzeyinde bir Türk olacak. Türk komutanın yardnncısmm ise In- giliz ya da ABD'li olması bek- leniyor. Merkeze ABD, Ingiltere, Bulgaristan ve Romanya personel vereceklerini bildirdi. GÜNDEM MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada "AK Partı Iktidarında Ilk ve En 100." 100 konu seçmişler... Bir bölümü gerçek, bir bölümü abartı, bir bölümü yanlış bilgilendirmeye yönelik, bir bölümü de çarpıtılmış rakamlardan oluşuyor. örneğın borç oranının azaldığını yazmışlar ve bunun 'en' önemli gösterge olduğunu ilan etmiş- ler. Doğru, ama bu iktidar Türkiye'yi en çok bor- ca sokan iktidar. Son 2.5 yılda 100 milyar dolar borç almışlar. Bu yok.' Kişi başına düşen milli gelirin 'en' çok bu iktidar dönemınde arttığını ilan etmişler. Doğru, ama bu, ekonomıdeki büyümeden değil, ölçüm dolar ba- zında olduğu için dolardaki düşmeden. Yanıltma- ca yapmışlar. Duble yol yapımında 'en' büyük atılımı kendile- rinin yaptığını ilan etmişler. Ama tarihimizde 'ilk' kez yol ihalelerinin böylesine dilimlendiğini ve ka- litenin bu nedenle düştüğünü dile getirmemişler. 'Erj'güzelideihracat. Ihracatın 'en'yüksekora- na bu dönemde çıktığını ilan etmişler, ama ithala- tın ihracatı aştığını, yani gerçek anlamda ihracat- ithalat dengesinin ülke aleyhine olduğunu dile ge- tirmemişler! 'Ilk' kez mılletvekıli lojmanlannın boşaltıldığını yazmışlar, ama bu lojmanlann boş kaldığı için dev- lete daha çok yük olduğunu yazmamışlar! • • • Kitap pek çok inciyle dolu. Bunun yanında ki- tapta hiç değınilmeyen 'ılk' ve 'en'ler var. Onlan da bız anımsatalım: Ilk kez, Türkiye'de bir hükümet yurtdışında ül- kesinden şikâyetçi oldu. Ilk kez, bir hükümetin başı, yabancı büyükelçi- lere kendi partisi için önem taşıyan sorunlann Tür- kiye'ye dayatılmasını istedi. Ilk kez, Kıbns konusunda TBMM'de ortak tavır alınamadı. Ilk kez, bir hükümet Kıbns'a ilişkin birkarann TB- MM'ye gelmemesı için oy kullandı. Ilk kez, hükümet devlete muhalefet etmeyi iş edındi. Ilk kez, yabancılara toprak satışı bu hükümet döneminde yasalaştı. Anayasa Mahkemesi yasa- yı iptal edince, daha az satışlı bir yasa hazırlandı. Ilk kez, her 5 yılda bir yenilenen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB) hazırlanmasında zoriuk çekildi. Bir başka deyimle, ilk kez Türkiye Cum- huriyetı Devleti MGSB oluşturmakta bu kadarzor- landı! • • • AKP'nin böyle bir kitapla yurttaş karşısına çık- masının iki nedeni var: 1- Düşüşü görüyorlar. 2- Seçim tarihini bu gerçeğe dayalı olarak sap- tamaya çalışıyorlar. AKP içindeki en iyimser yoklamalarda bile oy oranının yüzde 30 dolayında olduğu kabul edili- yor. Bu tür oranlamalarda en az 5-6 puan düşmek gerekir. Ikinci şıkla ilgili olarak söylenebilecek tek şey var: Seçim sözü edilmeye başlandı mı, konu kapa- tılamaz! Başbakan'ın yeni milletvekilliği sistemi önerme- sinden ne yaptığını anlatan kitaplar bastırmasına kadar son dönemdekı çabalarında seçim kokusu var. Tartışmalar gösteriyor ki bu iktidarla birgelenek daha devam edecek; seçim sistemi ve yasası üze- rinde oynama yapılacak. Bakarsınız öyle bir çalış- mayaparlarki, içinde 7//c've 'eo'sözcükleriolur... Çok 'ilken' bir iktidarımız var! ankcumw cumhuriyet.com.tr SÖYLE$I ATT\İÂ İLHAN "...Imâlatçı'nın 'Devrinf Reçetesi••• • BaştarafiArka Sayfada "... Buraya kadan, işin kuramsal (theorique) tarafı; peki uygulaması nasıl gerçekleştirili- yor?.." ...Meğerse ticaret sırrı' imiç! ... işin canalıcı noktası. hiç kuşkusuz; Pavel De- mes'in teorisindeki haklılığı; Özbekistan'daki ala- şağı etme operasyonunda uğranılan, yenilginin göstermiş olmasıdır; bilindiği gibi, o başkaldırma- da, iktidar, gözünü kırpmaksızın direnişçilere ateş açtı, hiç yoktan bir sürü masum öldü, ama 'ayak- lanma' ümit ettiği başanya ulaşamadı; buna rağ- men, uygulanan metodun, halk yığınlarını hareke- te geçirmekte başarılı olduğu inkâr edilemez; lyi de nasıl?} (Tesbit/5. "... Bunu öğrenebilmek için henüz otuz iki yaşındaki bir Sırp'ı; artık efsâne olmuş, gözleri halka halka, yüzü sanki cilalı, Srdija Po- poviç'i dinlemek lâzım; zira 21. yy'ın -sonraki- lerine örnek olan ilk 'ihtilalini'- o örgütlemiştir 2000yılının ekim aymda, tek damla kan dökül- meksizin, 'Otpor/direniş' adındaki hareketle, Mi- loşeviç'i alaşağı eden odur. O günden bugüne. dünyanın dört köşesinden - Zimbabve'den bile- ona danışılıp, akıl sorulu- yor. Taleplere cevap verebilmek amacıyla, 'Ih- tilâl Imalatçılığı'nda uzmanlaşmış, bir yazıha- ne açmak yolunu tutuyoıian adı Canvaş Gru- bu". Diyor ki, "aslında bu 'özel birteşebbüs ama, vergi ödemeyelim dıye, kamuya yarariı diye kay- dettirdik!" fş hacmini, ne kazandığını sorduğu- muz zaman, aldığımız cevap, tam tüccar ceva- bı:"... Ticaret sımdır, söylenemez!..") Ne dersinız, bu 'tiplere', 'Ihtilâl Imâlatçısı' demiş olanlar; doğruyu, -yalnız doğruyu- söylememişler mi? Zaten Srdja Popoviç'in 'uygulama metodla- n', sır filan da değil; etraflıca anlatıyor. öğrenmek istemez miydiniz?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog