Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

27 HAZİRAN 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA OTOMOBÎL otomobil@cumhuriyet.com.tr Hyundai yenilediği Coupe modelini 'Coupe FX' adıyla spor araç tutkunlannın beğenisine sundu İçindekiasiruhuserbest bırakSpor otomobil tut- kunlannın en be- ğendiğımodellerara- sında ön sıralarda yer alan Hyundai Coupe yenılenen yüzüyle Coupe FX adıyla satışa sunul- du. Coupe'nin iç ve dış görünümünde yapılan değişiklik- lerle daha da fazla hayran kitlesi oluş- turmayı hedefleyen Hyundai agresıf ta- sanmı, yüksek performansı, gelişmiş sürüş özellikleri, üstün yol tutuşu ve 2.0 litrelik yeni motorayla dikkatleri üzerinde topluyor. 20-34 yaş grubunda yer alan ağır- hkla erkek sürücülen hedefleyen Hyun- dai Coupe FX, genç bekâr veya çocuk- suz genç evliler, üniversıte öğrencile- ri, çalışan profesyoneller, hırslı bir ki- şiliğe sahip başan odaklı insanlar, ye- nilikleri takip eden ve uygulayan, ta- sanma önem veren ve modifıyelı araç- lara ilgi duyan bir kitleye hitap ediyor. Boyutlan değişmeyen Hyundai Co- upe FX'in dış görünümünde yapılan değışiklikler arasında üç ayn lamba- nın kullanıldığı siyah zeminli ön far- lar, daha keskin hatlara kavuşan arka stoplar, farklı tasarlanan ön tampon, ön sis farlan ve ön ızgara, tarak şek- linde dızayn edilmiş yan ızgara ve ye- nı tip beş kollu hafif alaşımlı jantlar bulunuyor. Hyundai Coupe FX 1.6'nın stan- dart donanımında sürücü ve yolcu ha- va yasuklan, yan hava yastıklan, ABS, immobilizer, arka spoyler, ışığa du- yarh otomatik yanan ön farlar, 6 ho- parlörlü radyo-CD çalar, manuel kli- ma, den-kurnaş kanşımı iç döşeme, di- jital bılgi ekranı, metal görünümlü ön konsol, spor pedal kitı ve uzaktan ku- mandalı merkezi kilit ve alarm bulu- nuyor. Hyundai Coupe'de en çok tercih edı- len 105 HPgücündeki 1.6 litrelik ben- zinli motor, Coupe FX'te de ithal edil- meye devam ediyor. 2.7 litre V6 mo- tor ise 167 HP maksimum güce ve 245 Nm maksimum torka sahip. 6 ile- ri manuel şanzıman ve H- Matic yan otomatik şanzıman seçeneklenyle sa- tılan Coupe FX 2.7 V6, manuel şan- zımanıyla 220 km/s'lik maksimum hı- za çıkabiliyor Hyundai Coupe FX 1.6, sadece ma- nuel şanzımanla ıthal edilirken 2.0 Hyundai Coupe FX agreslf tasanmı, yüksek performansı. gelişmiş sürüş özel- İiklenu üstün yol tutuşu ve 2.0 litrelikye- ni motoruyla dikkat çekiyor. CVVT'de olduğu gibi 2.7 V6 motor se- çeneginde de isteğe baglı olarak H-Ma- tic şanzıman alınabıliyor. Gn, kırmızı, siyah ve san renk se- çeneklenyle ıthal edilen Coupe FX'te 1.6 litrelik motora sahip versıyonun anahtar teslım fıyatı 40 bın 990 YTL. Manuel şanzımanlı Coupe FX 2.0 CWT, 54 bın 950 YTL'ye satılırken Coupe FX 2 0 CWT H-Matic ise 56 bin 750 YTL'lik anahtar teslim fiyaüna sahip. Volksvvagen sınır tanımıyor volkswagen'in geliştirdi- ği direkt kavramada oto- matik vites değiştiren şanzıman DSG, sadece GTI gi- bi spor Golfmodellennde hızlı vi- tes değişikliklenyle en ıyı dınamiz- mi sağlamakla kalmıyor, otomatik şanzımanın konforuyla dizel araçlann tipik düşük devırlerde elde ettiği torku sağlıyor, yakıttan tasar- ruf ediyor ve zararlı gazlan en aza ındiriyor. Sürüş zevki, ataklık ve düşük yakıt tüketiminın bileşımi büyük bir başan kazandı. DSG'nin2004'ün başlannda sunulmasından beri, 150,000'den fazla müşteri bu yenılıkçi vites kutusunu seçti. 2003 'ten ben üretılen 140 beygirlik (103 kW) ve 320 Nm tork sağlayan 2.0 TDI motor DSG şanzı- mandaki değişıklikler nedeniyle biraz daha gelış- tirildi. Volkswagen mühendisleri aynca DSG şan- zımanın yüklendıği bölümlerde yüzde 15 daha faz- la egzoz gazı devridaimi sağlayarak azot oksit atık- lanm azaltıp, kurum parçacıklannı da düşük dü- zeyde tuttular. Piston yüzeyindekı değışikliklerle yanma işlemi daha da verimli hale getirildi. Böy- lece TDI motor DSG şanzımanla birlikte, Golf sı- mfındaki araçlarda Euro 4 egzoz atığı standartla- nnın oldukça altında kaldı kı bu düzeye hiçbir nor- mal otomatik şanzıman ulaşamıyor. Sıkışık trafikten yorulanlara ünümüzde met- ' ropol şehir ha- yatını doya doya yaşayabilmek ve bunun tadını çı- karmak isteyen- ler Vespa"yı ter- cih ediyor. Avru- pa'da savaş sonra- sında kışisel ulaşım ve özgurlüğün aracı olarak yaygınlaşan, bugün Ital- yan tasanmnun uluslararası bir stil ikonu haline gelen Vespa, modellenne bir yemsini ekliyor. Ku- rulduğu 1946 yılmdan bu yana sıradışı çizgısiy- le dünyayı fetheden ve karmaşık şehir trafiğinde otomobillere alternatif olarak yaşamı kolaylaştır- mayı kendine amaç edinen Vespa, 60. yılını sim- geleyen "LX" modeli ile her zaman oldugu gibı tasanm ve fonksiyonelliğini koruyor. Sahibinin kimi zaman romantik, kimi zaman başkaldıran, kimi zamansa sempatik kişiliğiyle özdeşleşen Vespa, samimi, rahat, özgür ve yaşama sevinciy- le dolu insanlann tercihi olarak ön plana çıkıyor. ACL zaman kazandınyor Nissan Patrol dağ-taş demeden her zeminde yol alacağını size hissettiriyor O,güçlübir'dev'ürkiye'deki en büyük arazı taşıtlanndan bi- ri o... Ilk karşılaşhğınızda bo- yutlanyla ürkütücü bile gelebihr eğer bu segmentteki araçlara alışkın de- ğılsenız. Ancak şoför koltuğuna orurup bırkaç metre ılerlediğinız- de hislennız değışiyor ve ken- dinizı hiç olmadığınız ka- dar güvende hıssedi- yorsunuz. Nıs- san'ın efsane araçlanndan bi- ri olan PatroFden söz ediyoruz. Nissan Pat- rol'ü 3 gün boyunca test ettık. Patrol 3.0 litrelik TDI motoru ve 2 bin 410 kilogramlık ağırlığıyla güçlü bir 'dev'i andınyor. Kısmı 4x4 çekiş sistemine sahip Patrol daha ılk anda dağ-taş demeden, her türlü zerrunde yol alacağını sıze hissettiri- yor. 3600 devirde 160 beygirlık güç üreten dizel motorun otobant performansı da ara- cığın ağırhğı ele alındığında beklenenrn üzerinde. Saatte 160 kilometre hıza sorun- suz ulaşan araçta bulunan 4 ileri otomatik şanzıman da her koşulda sorunsuz çalışı- yor. Patrol'ün güvenlik donammı daetkı- leyici. ABS, Cekiş Kontrol Sistemi (TCS), kilitli diferansiyel, sürücü ve yolcu hava yastığı, yan ha- va yastıklan, Arka süs- pansıyon stabilizer ayan,aktifönkol- tuk kafalık- ları, far vük- seklık ayannın standart olarak yer aldığı Patrol 3.0 TDFda aynca immobilizer. uzak- tan kumandalı merkezi kilıt ve yüksek stop lambası bulunuyor. Durma mesafesı ise ön ve arkada kullamlan hava kanallı disk frenlerle minimumda tutuluyor. Patrol'ün konfor donanımı da mükem- mel denebilecek düzeyde ve yolculuğu bır keyif haline gennyor. Yükseklik ayarlı hıd- rolık dıreksiyon, tam otomatik klima, ar- ka havalandırma kanalı, radyo ve altılı CD değıştuncı, dıreksıyondan kumandalı mü- zik sistemi, altı hoparlör, elektrik kuman- dalı ön ve arka camlar, otomatik anten, sı- kışma önleyicı sürücü camı, ısıtmalı ve elektrik kumandalı yan aynalar, deri kap- h direksiyon simidi ve vites topuzu, elekt- rik kumandalı ve ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli açılır tavan. dış ısı göstergesı, yağ ısı göstergesi, dijital pusula, den dö- şeme koltuklar, ahşap görünümlü ön kon- sol, 5+2 kişilik oturma kapasitesı ve bagaj filesi aracın standart donanımında yer alan özellıkler. Arazi yeteneği açısından bakıldığmda rampa açısı 70 derece, yaklaşma açısı 37 derece, uzaklaşma açısı ise 27 de- rece olan Patrol, 70 cm. dennli- ğindekı sudan rahatlıkla geçı- yor. 2 bin 500 kılogram çek- me kapasitesine sahip araç yakıt tüketiminde ise bo- yutlan ve gücüne oran- lı rakamlan karşımı- za çıkanyor: Kenri- çinde 13.9 litre, kentdışında9.1 litre ve orta- lama 10.8 litre. GEÇMİŞTEN GELECEĞE ORHAN ERİNÇ Özelleştiriyoruz Dediler Ama... Buçjün de birilerıni kızdırmayı göze alıp Türkiye Tipi özelleştirmeyi (TTÖ) irdelemeyi sürdürelim. Siz bakmayın yapılanlann Türkiye'nin çıkanna ol- duğunu söyleyenlere. Atalarımız "El, elin kayıp eşeğini türkü çağırarak arar" demişler ki onlann yaptıklan da o hesap. Yapılanlar kimi çıkar gruplanna yanyor, ama in- sanlarıyla, ekonomısiyle, dış politikada dik dura- bılmenin koşullanylabağdaştığını, dolayısıyla Tür- kiye'nin çıkanna olduğunu söylemek olanaksız. özelleştirmeyi kolaylaştırmak ıçin çıkarılan ya- sada amacın "istihdamın ve üretimin arttınlması, ürün kalitesinin yükseltilmesi" oldugu belirtiliyor- sa da sonuç hiç de amaca uygun düşmüyor. Türkiye'de hayvancılığın ve dolayısıyla süt üre- timinin öldürülmesinde terorizmin başlıca neden oldugu söylenebılir. Ama en az onun kadar etkili olan bir başka neden de Süt Endüstrisi Kurumu (SEK) ıle Et-Balık Kurumu'na ait tesislerin özelleş- tirme adı altında ona buna peşkeş çekilmesidir. • • • Terör en aza indirilmiştir. Sürüler ovalarda, yay- lalarda dolaşabilmektedir, ama hayvancılık her gün biraz daha geriye gitmektedir. Nedeni de özelleş- tirme adı altında gerçekleştırilen rant transferidir. Işte bırkaç somut örnek. 1995 yılında özelleştirilmesine başlanılan SEK'in 32 ışletmesinden 22'si kapanmış ve çalışmalan durdurulmuştur. Büyük bölümü kalkınmada önce- likli yörelerde bulunan tesislerin kapatılmasıyla üretim baltalanmış, işsizlık de rekor düzeye tır- manmıştır. Benzer şekilde özelleştirilen Et-Balık işletmele- rinden yedisi, Sümer Holding Işletmeleri'nden de sekizi daha sonra kapatılarak üretimden alıkonul- muşlardır. Et-Balık Kurumu'nun Ankara kombinası 1995 yı- lında satışa çıkanlmıştır. Yenimahalle semtine ya- kın olan kombinanın 100 dönümlük arazisi nede- niyle kimilenne cazip geldiği daha sonra ortaya çık- mıştır. Kombinayı işletmek vaadiyle ve bir koope- ratıf kurarak 22.3 milyon dolara alan ışadamlan, önce kooperatifi anonim şirkete çevirmişler ve ar- dından da arsanın 50 dönümünü 126 milyar do- lara her türlü pazarlama yapan bir şirkete satmış- lardır. Kalan 50 dönümünü de bir Alman şirketıne 100 milyon dolara devretmişlerdir. özelleştirme, Türkiye'ye hiçbir şey kazandırma- mış, tersine kımilerinin cebine 202.7 milyon dolar girmesıni sağlamıştır. Tipik ömeklerden biri de Orman ve Orman Ürün- leri Sanayii Işletmeleri'nde (ORÜS) yaşanmıştır. 210 dekar (dönüm) arazi üzerinde kurulu olan ORÜS Vezırköprü Işletmesi, 21 milyar lira karşılı- ğında özelleştirilmıştir. Ancak ihaleyi alan şirket, iş- letmeyi kısa süre sonra 264 milyar liraya satarak 243 milyar lira rant sağlamıştır. özelleştirilmesine 1996 yılında başlanılan ORÜS'ün 20 işletmesinden 14'ünde artık herfıan- gi bir üretim çalışması yapılmamaktadır. Yalnızca bu ömekler bile Türk Tipi özelleştirme'nin amacını ortaya koymak için yetmektedir. • • • Telekom'un özelleştirilmesı için sayılı günlerkal- mış ve daha çok para kazanılacağı varsayımıyla satışın yabancılara yapılması yönündeki baskılar ağırlık kazanmıştır. Oysa girme hayalinı sürdürmeye çalıştığımız Av- rupa Bırliği'ndeki ülkeler tam tersini yapmışlardır. Eskıden Sovyetler Birliği kapsamında yer alan Lit- vanya, Letonya, Bulgaristan ve Romanya dışında- kı ülkeler ya ulusal ağırlığı koruyarak kendi yurt- taşlannı halka arz yoluyla ortak yapmışlardır. Ital- ya halka arz yolunu seçerken bile altın hisse uy- gulamasıyla kamu çıkarını dikkate almıştır. Yabancı yatınmcılara satılan hisseler Alman- ya'dayüzde2. Hollanda'da yüzde 12, Isveç'teve Ispanya'da yüzde 5.6, Letonya'da yüzde 49 ile sı- nıriı tutulmuştur. Görüldüğü gibi içlennde bizden daha bonkörü bulunmamaktadır. özelleştırmenın kayıtsız koşulsuz sözcülüğüne soyunanlar, pek hayran olduklan Avrupa'ya zah- met edip şöyle bir bakıverseler, söylediklerinden vazgeçmeseler de içlerine kurt düşmesini sağla- mış olacaklardır. e-posta: oerinc@ cumhuriyet.com.tr Versace'dan MENI yonımu Ankara"da hizmete gu"en ı.ACL Servis noktasıyla Ford Otosan hızlı servis uy- gulamasmı yaşama geçiriyor. Birçok otomobil markasma garantı dışmda hizmet ver- mek üzere kurulan ACL hız- lı servis; küçük tamir ve kı- sa sürelı bakımlann, hızlı, düşük maliyetle ve yüksek kalite anlayışıyla verilmesını amaç- lıyor. Ford Otosan Servr is ve Yedek Parça Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şaüroğlu, küçük tarmr ve kısa süreli bakımlann ya- pılacağı bir servis ağı özelliği taşıyan ACL hızlı servislerin bu anlamda Yetkili Servis ağlanndan aynlacağını belirterek "ACL ser- vis ağı, yabn prosesler ve farkb organizas- yon yapısı ile sunduğu düşük mali>etBve te- mel işlemlerle çokmarka>-a hizmetveren ve- rinıB bir servis noktası oiacakür" dedi. Donatella Versace AIDS yardım aktivitesınde ılk defa tanıtılan sıradışı bir MINI tasarladı. Bu yılki Yaşam Balosu'nda, özel olarak îtalyan moda şir- keti Versace'ya bir MINI Co- oper Cabrio verildi ve bu oto- mobil de baş tasanmcı Dona- tella Versace tarafindan yeniden tasarlandı. Tasanm ünlü Versace "ba- rok" baskısmı yineliyor. Tipik Versace tarzı: Zarif ve canlı. Bu nedenle de renkli Yaşam Balosu'na çok uyuyor. Çiçek deseni ise otomobil cilası üze- nnde ikinci bir deri gibi duru- yor. Kotuklar siyah deri kaplı ve altın dikişle tutturulmuşlar. Oto- mobılın kokpitindeki anahtar unsur olan vites ise gümüş bır Versace tipi Medusa ile süslen- miş ve orijınal Svvarovski kris- talleriyle çe\Telenmiş. Otomobilin C sütununda ve ön koltuklann baş kısmuıda iş- lenmiş Versace Medusa'sını bu- labilirsiniz. İç kısım da yine Versace uzmanlan tarafindan yapılmış olup Donatella Ver- sace'm tasanm konseptini takip etriklen için otomobilin dış kıs- mıyla büyük uyum içinde... eBay'de Açıtc Artırma Donatella Versace tarafindan tasarlanan bu özel MINI Cooper Cabrio, Yaşam Balosu'nun ar- dmdan yine ıyi bir nedenle eBay internet sitesinde açık artrrma- ya sunulacak. Elde edilecek ' gelır birçok HIV ve AIDS yardım organizasyonunu destekleyen Yaşam Ba- losu'na gidecek. VW Polo Ladies Cup ve SEAT Cup Castrol ayağı Kavurucu sıcak pilotlan ateşledi DMS Super Drive'ın ikı üriinü "VW POLO Ladies Cup" ve "SEAT Cup Türkiye"nın Castrol Ayağı 26 Ha- ziran'da Izmit Körfez Pisti'nde yine kı- ran kırana birmücadeleye sahne oldu. Tür- kiye'de ılk kez sadece bayan sürücüler ara- sında ve yine ilk kez dizel motorlu oto- mobillerle düzenlenen 17 bayan püotun yanştığı "VW POLO Ladies Cup" ve 2004 yılına damgasını vuran, 2005 yılı- na da muhteşem bır giriş yapan "SEAT Cup Türkiye" yanşlan izleyicılere unu- tuhnaz anlar yaşattı. VW POLO Ladies Cup'ta vdf Tüketı- ci Finansmanı pilotu Nuray Esener bi- rinci, Dunlop pilotlan Ann Tahincioğ- lu ikinci, Melis Çeker ise üçüncü oldu. Seat Cup Türkiye'de Garanti Emeklı- lık pilotu Ertan Naçaroğlu birinci, Mu- habbet Kart pilotu Ömer Erdem ikinci, Dunlop pilotu Taner Şengezener ise üçüncü oldu. A.B.D. Disneyland ve Paris Disney- land'daki otomobil şovlannın duayenı olan ve düzenlediklen otomobil şovlany- la hayranlık uyandıran Fransız Romuald Sunny Vervin ve ekibi, "DMS Super Drivc Günü" için yeniden ülkemize gel- dı. Ekip, VW Caddy ve Transporter ile ıki tekerlek üzerinde inanılmaz bir gös- teri gerçekleştırdı. Sıralama turlannda 58.843 sn'lik de- receyle en iyi zamam yaparak yanşa po- le- pozisyonunda başlayan Ann Tahinci- oğlu. 20 turluk mücadelenin startıyla bır- lıkte yerini korumayı başardı. Nuray Ese- ner ikinci sıraya yerleşu"ken, liderlik için Ann'ın üzerinde çok sıkı bir baskı kur- mayabaşladı. SanemÇelik2.turdastart düzlüğü sonunda yoldan çıkarak kaza yaptı ve otomobilinin önü hasar gördü. Seat Cup Türkiye 4. ayağına ılk sıra- da başlamasına rağmen Ertan Nacaroğ- lu, 2. sıradan iyi bır kalkış yapan Ömer Erdem'e liderliği kaptırdı. Taner Şenge- zener üçüncü, Osman Güney dördüncü, Mert Aytuğ beşinci sırada ılk turu dön- düler. Yanş uzun süre Ömer Erdem ile Er- tan Naçaroğlu arasında geçri. Bitime 5 tur kala. düzlükte vites kaçıran Ömer Er- dem, her geçen tur aradaki farkı kapatan Ertan Nacaroğlu'nun kendisini geçme- sıne engel olamadı. Nefes kesen motosik- let şov, Caterham yanşı, Seat şov ve maket şov da yine izleyıcilere renkh ve heyecan- lı anlar yaşaro, ~
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog