Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 HAZİRAN 2005 PAZARTESİ HABER-ARAŞTTRMA Hükümetve askerler, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi üzerinde farklı değerlendirmelerde bulunuyor Orlak ıııilli siyasetle krîz M GSB tartışmasında ordu, 3 temel önceliği gündemde tutacak: Ülkenin bütünlüğü, irtica tehdidi ve Kıbns'ın geleceği. TSK, MGSB'ye bu unsurlara yönelik maddelerin mutlaka girmesi gerektiği görüşünü son Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da dile getirdi. Bu önceliklere ilişkin olarak taslaktan çıkanlan değerlendirmelerin mutlaka yeniden konması gerektiğini vurguladı. MUSTAFARALBAY ANKARA - Hükümet ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB) üzerindeki değışiklerde "ortak nokta" bulmakta zorlanıyor. TSK, irtıcai unsurlara, bölücü açılımlara dış tehdit kadar önemli iç tehdit unsurlan gözüyle bakarken hükümet bu konularda "daha yumuşak" yaklaşım benimsiyor. Hükümet Kıbns'ta çözüme dayalı tanımlan öne çıkanrken TSK adanın Rumlaştınlmasına dikkat çekiyor. AKP hükümeti, MGSB'deki üniter devleti işaret eden, "tek bayrak, tek ulus" gibi tanımlara da belgede yer vermekten yana değil. Cumhuriyet, aylardır tartışılmakta olan MGSB'ye ilişkin son gehşmelerin belgelenne ulaştı. 21 Haziran'da yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında hükümet kanadı, MGSB'nin kapsamlı tüm hedeflerin tanımlandığı bir metin olması yerine sade ve genel çerçevenin ortaya konduğu bir özet olması görüşünü bildirdi. Hükümetin önerdiği taslak 21 sayfadan oluşuyordu. Askerlerin değerlendirmesi ise daha önce hazırlanmış olan taslak üzennde uzlaşılması yönündeydi. Bu taslak da bütün ek ve listeleriyle birlikte yaklaşık 300 sayfa idi. Orta yol bulunamayınca MGSB'nin görüşülmesi önümüzdeki MGK toplantılanna bırakıldı. Hükümetin hazırlamış olduğu ve MGK Genel Sekreteri'nin MGK toplantısında gündeme getirdiği taslak, TSK'nin taslağından da esinlenilerek hazırlandı. Ancak kimi değerlendirmelerin hükümetin taslağında yer almadığı ya da kntik önem taşıyan tümce ve tanımlann çıkanldığı dikkat çekti. Bunlar satırbaşlanyla şöyle: • Hükümet "iç tehdjt" ve "dış tehdft* kavramlannı taslaktan çıkardı. i/ Değişik etnik gruplann azınhklar gibı gösterilmesı çabalanna karşı verümesi gereken mücadele bölümü çıkanldı. ^ Milli eğitim siyaseti, ekonomi, bilim ve teknoloji, kamu yönetimi siyaseti, psikososyal siyaset, deniz- hava sahası siyasetini içeren "iç güvenliğe ilişkin diğer siyasi esaslar bölümü'* çıkanldı. •" Üniter yapıyı ifade eden "asfl Türk milleti" gibi ifadeler çıkanldı, yerine "sosyal doku ve dengderin güçlendirilmesi'' ifadesi getirildi. - Atatürk müliyetçiliği çerçevesinde milli birlik ve dayanışmayı sağlamak ve devam ettirmek ıfadesinde "Atatürk milü\etçiliğr bölümü çıkanldı. %/ Bölücü, irticai ve yıkıcı faaliyetlerin oluşturduğu iç tehdidin, GÜNCELLEME MGK GENEL SEKRETERLİÖÎ KOORDtNATÖRLÜĞÜNDE YAHLIYÖR MGSB değişikliğinin izlediğisüreç M illi Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB) geleneksel olarak sonu 0 ve 5'le biten yıllarda yenileniyor. Gerek duyulması halinde aradaki yıllarda da gözden geçirilebiliyor. Halen yürürlükte bulunan MGSB, ilk kez 2003 yılı Mayıs ayındaki MGK toplantısında gündeme geldi. Güncelleştirilmesi ilke olarak benimsendi. Aynı yılm haziran ayındaki MGK toplantısmda güncelleştırmenin MGK Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde yapıhnası görüşü kararlaştınldı. Güncelleştirme Temmuz 2004'te taslak halinde tamamlandı ve MGK Genel Sekreterliği'nce ilgili taraflara gönderildi. Eylül 2004'e dek taslak üzenndeki çalışmanın tamamlanmış olması görüşü benimsendi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) taslak üzenndeki son değerlendirmelerini Mart 2005 'te MGK Genel Sekreterliği'ne iletti. Hükümet de TSK tarafindan MGK'ye gönderilen yaklaşık 300 sayfalık taslağı tamamen sadeleştirerek 21 sayfaya indirilmesi görüşünü benimsedi. 21 Haziran'da yapılan son MGK toplantısında hükümet ve askerler ortak bir metin üzerinde görüşbırliğine varamayınca çalışmanın önümüzdeki aylardaki MGK toplantılanna bırakılması kararlaştınldı. dış tehdide oranla önem ve önceliğini koruduğuna ilişkin bölüm "tç güvenlik siyasetinin genel esaslan" bölümünden çıkanldı. Cumhurlyetln llkelerl ve özgürlükler i/ Temel hak ve özgürlüklerin Cumhunyetin değiştınlemez nitelikleri zedelenmeden genişletılmesi vurgusu çıkanldı. Bunun yerine şu eklendi: "Temel hak ve özgürlükler anayasa hükümleri çerçevesinde taraf olduğumuz uhıslararaa anlaşma ve sözteşmekrde belirtikn düzeye yüksetöhneir Böylece Cumhuriyetın değiştirilemez nitelikleri, iç güvenlik siyasetinin esaslan bölümünden çıkanldı. Bu bölüme aynca "Sivil toptaım kuruluşlanylafletişiınve işbirtigine önem verihneHdir'' maddesi eklendi. Bu ek yapılırken şu tümce de çıkanldı: "Cumhuriyetin temel nitetiklerine sahip çıkacak shil toplum örgüöeriıün yavgınlaşnnlması teşvik edttmetidir." t/ Misyonerlik faaliyetlerinin engellenmesi ve bu İconuda toplumun bılinçlendınlmesine ilişkin ilkeler çıkanldı. Askerln İç güvenllkte fcullammı i/ Iç güvenliğın tehlikede olduğu durumlarda "Gerektiğinde askeri güç de dahil olmak üzere bütün gückr kullandır" ıbaresı şöyle değiştinldi: •*~Kaçınılmaz hale geldigüıde yürürtükteki yasalar çerçevesinde askeri güç de dahil olnıak üzere bütün miDi güç unsurlan kullanüarak etkisiz hale getnilmelidiıf Bu ifadeyle askerin iç güvenlikte kullanımı "kaçuulmaz" olursa gündeme gelmesi görüşü benimsendi. •* Iç güvenlik siyasetinin "uygulama alanlanna yönetik esaslar" bölümündeki şu ıfade çıkanldı: "Tek devfct, tek ulus, tek dü, tek bayrak ülküsü canlı tutulmalıdır." • "Aynhkçı-bölücü unsurlara yönetik esaslar" bölümunde şu rümce çıkanldı: "Türkiye'de siyasi parti kurma hakkt sosyal bir sınınn diğer sosyal smıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dü, ırk, din ve mezhep aynmı veya bölge farkhhğı yaratmak amacıyla kullanılamaz." Dln eflftlml lıtlca aynmı */ trticai unsurlara yönelik iç güvenlik siyaseti bölümündeki şu tümce çıkanldı: "Toplumun doğru ve çağdaş îran tehdit olmaktan çıkıyor tran'da cumhurbaşkanlığını aşın muhafazakâr aday Mahmud Ahme- dinecad'ın kazanmasının MGSB'yi nasıl etkileyeceği. yapılacak tarüşmalardan sonra belli olacak. (Fotoğraf: REUTERS) O rtadoğu ülkelerine yönelik dış güvenlik siyaseti bölümunde şu değerlendırme yer alıyordu: "Iran'ın, Türkiye Cumhurheti'nde hassasiyet yaratan ve karşıhkh güvenin oluşmasını engeUeyen dinirejimiihraç etme ve Türkrye'deki irticai unsurlan destekleme çabalan, vatandaşianmızın bir kısmına yönelik din/mezhep eksenti yakmlaşma ve istismar gayretieri ile aynhkçı/bölücü terör örgütüyle Uişkileri engeDenmetidir." Bu tümce çıkanldı ve yerine şu kondu: u ıMK iBşkilerde içişlerine kanşmama ve rejim farklıhklanna rağmen iyi komşuluk iüşkilerini sürdürme ilkesi temel ahnmah, güvenlik işbirBginin geUştirihnesme özel önem verilmelidir."' Aynı bölümde şu değerlendirmeye de yerverilmışti: "Türkiye'ye yönelik aynakçı/bölücü terör örgürü ve uzanülannın, KDP ve KYB başta olmak üzere Kürt gruplarla stratejik işbirtigine girmesi, Irak'ta etkin bir güç haüne gelmeleri ve Irak topraklarmı Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir saldın üssü haüne getirmeleri önlenmeödir." Bu tümce de metinden çıkanldı. Yurtdışındaki Türklere ve soydaşlanmıza yönelik siyaset bölümunde yer alan, "Yurtdışındaki Türklere ve Soydaşlanmıza Yönelik Siyaset" kısmında yer alan " Vurtdışuıdaki Türk çocuklannm, Türk kfiltür değerierini, Atatürk ilke ve inkılaplannı özümseyecek biçinıde eğitim ahnalan sağlanmahdır" ifadesi kaldınldı. bir din anlayışı ile aydınlaülması ve irticanın karşısında yer alacak şekflde bilinçlendirilmesi, devletin tüm kurum ve kuruluşlan ile eğitim ve öğrethn müesseseleri ve sivil toplum örgütierince sağlanmahdır." Bu bölümde aynca "Dini inanç ve ibadet özgürlüğünün bireysel seviyede kalması saglanmah, siyasi ve kamusal alana taşuunası ile istisman önlenmeh'dir" tümcesındeki "bireysd seviyede kalmalı" tanımı çıkanldı. v' İrtica ile mücadele bölümunde yer alan şu madde tümüyle kaldınldı: "Baûh ülkeler tarafindan radikal tsiami anlayışlara alternatifoluşturma çabalan kapsamında Türkhe'de 'Ilımlı Islam'ın temsflcisi olarak sunulan ve desteklenen dini oluşumlara ah cemaat ve kuruluşlann örgüüenmeleri ve faatiyederi taldp edilmeli ve deviet içinde etkhüık kazanmalan önlenmelidir." • İç güvenlık siyaseti bölümünün irticai unsurlarla ılgılı bölümündeki şu tümce çıkanldı: "Kanunla vasaklanmış olan tarikatiarm faalhetleri önlenmeli: tarikat ve tarikat mensuplaruun simgesi kıhk ve kryafet grvilmesi konulannda yasal mevzuat ödünsüz uvgulanmalıdır." Hassas yörelere yonelık ıç güvenlik siyaseti bölümündeki şu tümce çıkanldı: "Ermenistan'ın, Büyük Ennenistan hayali doğrultusunda Ağn, Erzurum, Kars ve Van gibi illerimiz başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi'ne karşı yürütfüğü faaliyetleri önlenmelidir." İç tehdidln öneml • Ciddi bir değişiklik de Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmaya ilişkin yeni hedefler bölümunde yapıldı Bu bölümde yer alan "Türkiye Cumhurrveti'ne yönelik iç/dış tehdit ve risk odaklannı caydırmak" ifadesi şöyle değiştirildi "Dış tehditriskve belirsizlik odaklannı bütün milli güç unsurlanyla ca>dırmak, gerektiğinde etkisiz hale getinnek." Böylece savunma siyasetinde iç tehdit kısmı kaldınlmış oldu. Türkiye Cumhuriyeti'ni Sa\*unmaya Üişkin Milli Hedefler bölümündeki "Türk yurdunu ve niteüklerini ana> r asa ile tayin edümiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, iç tehditiere (yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetler), dış tehdit \e risklere karşı korumak ve kollamak" ifadesi de çıkanldı. Böylece iç tehditten ne anlaşıldığı savunma siyaseti bölümunde yer almamış oldu. t/ Savunma siyaseti bölümündeki şu tümce de metin dışına çıkanldı: "Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milleti Üe bölünmez bütünlüğü, iaik, demokratik ve hukuk devleti niteliklerine yönelik iç tehdit ve riskler, anayasa \ e v^salar ile belûienmiş görev ve sorumluluklar çerçevesinde etkisiz hale getirilmelidir." TSKnln 3 önceliği Cumhurij'et'in edindiği bılgilere göre, önümüzdeki aylara yayılan MGSB tartışmasında TSK, 3 temel önceliği gündemde tutacak: „ Ülkenin bütünlüğü, ırtıca ^ tehdidi ve Kıbns"uı geleceği. N TSK, MGSB 'ye bu unsurlara ^ ~ yönelik maddelerin mutlaka girmesi gerektiği görüşünü son MGK toplantısında da dile getırdi. Bu önceliklere ilişkin olarak taslaktan çıkanlan değerlendirmelerin mutlaka yeniden konması gerektiğını vurguladı. UlŞ GÜVENLİK ABve ulusal çıkarlar dengesi M GSB'de Avrupa Bırhğı ve diğer ülkelere yönelik dış güvenlik siyaseti bölümunde şu tümce yer alıyordu: "Türkiye Cumhuriyeti'nin AB'ye üye olması ve A\nıpa ile bütünleşmesi için her türlü çaba gösterilmeti; ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin milli menfaaüarına aykın, üniter deviet yapımızı veya iç istikrannuzı bozacak; miDi sorunlanmızda veremeyeceğimiz tavizleri içerecek öneri ve dayatmalar kabul edihnemeh* vebu 'konudaki kararuhk sürdürülmehdir." Bu tümcenin yerine şu kondu: "Objektif ü> elik koşulları çerçevesinde AB'ye tam üye olunması için gerekli çaba gösterilmeli, bu doğrultuda üyetik sürecinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlann eşgüdüm içerisinde hareket ermesine yönelik etkin bir yapüanma oluşrurulmahdır.*' Kıbrvs'a farklı bakış K ıbns'a yönelik dış güvenlik siyaseti bölümunde şu değerlendırme yer alıyordu: "Adanın tünıünün Rum egemenliğine girmesi önlenmeti ve bu konudaM kararh rurumumuz sürdürülmeh*» 1959-1960 Londra ve Zürih anlaşnıalan ilesağlanan adanın fümüne iuşkin garantörlük hakkımız korunmahdır." Bu tümce çıkanldı yerine şu tümce kondu: "Adada taraflar arasında anlaşma olması durumunda Türkiye'nin garantörlüğünün devamı için çaba gösterilmeli, adadaki askeri varugımızın her koşulda korunması esas aunmahdîr." VEFAT Rahmetli Hekim İsmail Paşa, rahmetli Giritli Sırn Paşa ve rahmetli Leylâ Saz Hanımefendi ile rahmetli Profesör Mehmet Ali Aynî ve Feride Hanımefendi, rahmetli Halim Bey ve Saime Hanımefendi'nın torunu, rahmetli Muzaffer Halim ve Nezihe Neyzi'nin oğlu, rahmetli Şükrü ve Nemide Ataman'ın damadı, Olcay Neyzi'nin eski eşi, rahmetli Ahmet Neyzi ve rahmetli Nezih Neyzi'nin kardeşi, Hayriye ve Ayfer Neyzi'nin kayınbiraderi, Leylâ ve İsmail Saltuk. Halim ve Leylî Neyzi. Sevda ve Oğuz Bozkurt. Füruğ Neyzi. Füsun ve Sezgin Noyan'ın amcaları, Şen Sahir Sılan'ın can dostu, Fahrünisa Neyzi'nin kayınpederi, Mehmet Ali ve Leylâ Neyzi'nin babası, Nurunisa, Zülâl. Ali Daniş Neyzi'nin dedesi , ALİ HALİM NEYZİ' 26 Haziran 2005 Pazar günü kaybettik. 28 Haziran 2005 Salı günü Teşvikiye Camif ınde kılınacak öğle namazından sonra Edirnekapı Şehitliği'ndeki aile kabristanında toprağa verilecektir. AİLESİ Çok Sevgili Zeyneb Devres Ewald, Ali AT Ömer - Asuman mizi - Murat Devres. kaybettik. Seze Devres. Lara Evvald SAFRANBOLU ASLİYE HUKUK M\HKEMESİ'NDEN (AİLE MAHKEMESİ SIFAnYLA) DosyaVo 2004 222 Davacı Hunye Yılmaz vekılı tarafindan davalı Hüseyın \ ılmaz arasında görülen şıddetli geçımsızhk nederuyle boşanma davasının ya- pılan yargılaması sırasmda. Davacı dava dılekçesınde ozetle. davalı eşın kusurtu da\Tanışlan nedenıvle evlılık bırhğımn temelınden sar- sıldığmı ılen sûrerek. yanlann boşanmalanna, müşterek çocuklan Cem ile Irem'm \elayetlennm da\acı anneye \enlmesını \e müşterek çocuklar ıçın toplam 150 YTL ıştırak nafakası ve 100 YTL yoksulluk nafakasına hükmedılmesını. mahkeme masraflan ile \ekıllık ücretı- nın davalıya )Tiİdetılmesme karar venlmesmı talep etmıştır Davalı Hûsejın Yılmaz"ın açık adresı tüm aramalararagmenbelırlenemedı- ğınden. da\a dılekçesının ve dunışma gününün ılanen teblığıne karar venlrruş bulunduğundan. işbu ılanm \ayınlandıgı tanhten ıtıbaren 7 gün sonra da\a dılekçesının kendısıne teblığ edılmış sayılacağı ve teblığınden ıtıbaren 10 gün ıçınde davaya ce\ap venlmedığı ve delılle- nnı bıldırmedığı takdırde davayı ınkâr etmış sayılacağı. vargılamanın bırakıldığı 20 07 2005 günü saat 09 20'de mahkememız salonunda hazır buJunması >a da kendısıru bir \ekille temsıl ettırmesı. aksi takdırde yargılamaya yokiuğunda devam edıleceğı ve karar venleceğı. dava dilekçesı teblığı yenne geçmek ûzere teblıgat vasasının 28 mad gereğmce ılanen teblığ olunur. 31 03.2005 Basm 16192
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog