Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

27 HAZİRAN 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Çelik'in başkanlığında toplanan genel kurulda, katsayı konusunda anlaşmaya vanlamadı YÖK'ün direnişi sürüyorGÖKÇEUYGUN EMELKIUÇ tstanbul'da. Milli Eğitım Ba- kanı Hüseyin Çelik başkanlı- ğında toplanan Yüksek Öğre- tim Kurulu (YÖK.) Genel Kuru- lu'ndan meslek liseleriyle ilgili katsayı uygulamasında yine an- laşmaya vanlamadı. YÖK, kat- sayı konusunda aldığı kararda direnirken Çelik, "Bu sorun enta- de sonunda çözülecek. Kamu- oyutatminolmadı" dedi. tstanbul Üniversitesi (IÜ) Bal- \- talimanı tesislerinde toplanan YÖK Genel Kurulu'na, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Te- aç, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Cnal Yanmağan, Milli Eğitım Bakanlığı Müsteşan Prof. Dr. NecatBirinci, Talim Terbiye Ku- rulu Başkanı Ziya Selçuk ve ge- nel kurul üyeleri katıldı. Dört saat süren toplantı sonrasında • Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, YÖK'ün, 22 Haziran'da, katsayıyla ilgili aldığı karann dogru olduğu konusunda ısrar ettiğini belirtti. Çelik, "Bu sorun eninde sonunda çözülecek, kamuoyu tatmin olmadı " diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı. toplantıda yeni üniversiteler kurulması ve meslek yüksekokullarının kalitesinin arttırılması için çahşmalar yapılması konusunda anlaşmaya vanldığı açıklandı. basın açıklaması yapan Bakan bircazibesüanıhafinegetirilnıe- nusundaısrarettiğini vurgulayan Çelik, toplantıda görüşülen üç gündem maddesinden biri olan yeni üniversitelerin kurulması konusunda YÖK ile anlaşmaya vanldığını belirterek ilgili yasa tasansınm ekim ayında TBMM'ye gönderilmesinin söz konusu olduğunu dile getirdi. Çelik, toplantıdaki ikinci konu- nun da meslek yüksekokullan- nın durumuyla ilgili olduğunu, bu okullann iç açıcı durumda bulunmadığını ifade ederek "Bu konuda üeri düzeyde birçok şe- yin yapıbnası gerektiğikonusun- da da hem fikiriz. Bu okullann kalitesinin arfünlmasu sorunla- nnın çözühnesi ve bu okullann siyie UgiM olarak da YÖK ile or- tak çalışmalar yapacağız" diye konuştu. Daha sonraki yıllarda de\Teye sokulmak üzere "olgun- luk sınavı" benzeri bir sınav ge- tirmek istediklerini anımsatan Çelik, bunun kimlerin yükse- köğretime gidip gitmemesi ge- rektiğine debir anlamdakararve- recek olan bir sınav olduğunu anlattı. Çelik, ÖSS ile ilgili iti- razlannın ve kamuoyunun tat- minsizliğinin devam ettiğini anunsatarak YÖK'ün diğer ge- nel kurullarına da katılabilece- ği mesajını verdi. YÖK'ün, 22 Haziran'da, katsayı konusunda aldığı karann doğru olduğu ko- Çelik şöyle devam etti: "Bunun beldentilere cevap vermediğini, öğrencfleri daha fazla dershane- lere bağunta hale getireceğini za- ten daha önce ifade etmiştim. Bu konudaki çekincelerimizû ya- pıhnası gerekenleri kendileriyle pavlaşûm. Bu konuda bir anlaş- ma söz konusu olmadı, ancak üniversite kapdanndakiyığüma- nuı önlenmesi için mutlaka ya- pümasıgereken birçok şey oldu- ğu ve meslek okullaruun sayısı- nın arttmlması için birçok adı- nun aülması gerektiği konusun- da hem fildriz." Çelik. 2006 ÖSS için katsayının değişme- siyle ilgili karan YÖK'ün ver- diğini anunsatarak bu yetkinin YOK'te olduğunu ve ilgili yasa yürürlükte kaldığı sürece de hak- sızhğın süreceğini söyledi. Gazetecilerin sorulannı da ya- mtlayan Çelik, Başbakan Recep TsçyipErdoğan'ın, YÖK'ünkat- sayı konusunda aldığı karan *zu- lüm" diye niteleyen sözlerinin hatırlatılması üzerineyse "Bun- dan sonra ne olacağını hep bir- likte göreceğiz. Hükümet olarak bu meselede bir karara vardığh nuz zaman onu sizlerle paylaşa- cağız'" dedi. Çelik bir başka soru üzerine, YÖK'ün kaldınlması için ana- yasa değişikliği gerektığini söy- ledi. Çelik, "BizşııandaÖSSsü- recini görüşüyoruz. Anayasa de- ğişikliği TBSlM'nin işidir. Bu konuyu hükümet Meclis'e götü- rebilir. Üerde böyle bir gelişme ohırsabunuhep beraber öğreni- riz" diye konuştu. UMCU'DAN SÜRPRÎZ ÇIKIŞ 'Zorunlu din dersi kaldırılsın' • Türbanın kadının modernleşmesinin bir adımı olduğunu ileri süren Anavatan lideri Erkan Mumcu, imam hatip liselerini eleştirdi. din derslerinin seçmeli olmasını istedi. ANKARA (ANKA) - Anavatan Genel Başkanı Erkan Mumcu, imam ha- tip liseleri yerine "flahiyat meslek Üsderi" kurulma- sını, "zorunkı din dersT ye- rine de "seçmetidin dersT konulmasını önerdi. Mum- cu, Alevilere inançlannın gereği olanbügilendirme- nin yapılmasmı istedi. Mumcu, ÇNN Türk'te yayımlanan "Ankara Ku- Ks" programında sorula- n yanıtladı. Başörtüsü so- runu yüzünden Türkiye'de üniversite reformunun en- gellendiğini belirten Mum- cu, başörtüsü konusunda referandumun toplumda bölücü bir etki yaratacağı- m kaydetti. Türban ve kamusal alan konusunda ise "hizmet atan-hizmetveren" formü- lünü öneren Mumcu, tür- ban konusunda ilginç bir değerlendirmede bulun- du: "Bugüngeriyegidişbih çmrindeitirazedflen türban bile ashnda kadının birey- feşmek suretiyie modern- kşmeânageleoeksdform- dan dahakendineözgü bir forma dönüşmesi biçimiy- le modernleşmesinin bir evresidir,biradnnıdnf Mumcu, imam hatip li- selerinin kapatılması ve zorunlu din dersinin de kaldınlması konusunda il- ginç bir çıkışta bulundu. Mumcu'nun değerlendir- meleri şöyle: "Türkiye'de- ki imam hatip eğitirni ne tam imam yetiştiriyor ne tam doktor. Yarun imam dinden,yanmdoktor can- dan eder derler. Bir taraf- ta pozmMst eğitim kural- lan, diğer taraftapozitrvist eğitim metodotojisiilebağ- daşmayacak olan ilahiyat eğitimL Bu olmaz. bu yan- nştir. Doğrusu, Türkiye'de ilahiyat meslek üsderinin kunilmasıdır. Din derslerinin zorun- lu olmaktan çıkanlması gerekir.Bu insanhakla- rma aytandır. Seçmefi din dersi uygulamasına dö- nüşturühnesigerekİE Seç- melidin dersi uygulama- sının da mutlaka örgün eğitim kummlan içüıde, kaliteli bir biçimde verfl- mesigerekir. Aleviinan- cına sahip insanlara da kendi inançlannın gere- ği olan eğitim ve bügilen- dirme yapümalıdır. Baş- ka inançlara sahip olan insanlann da inanışlan- nm gereğiolan bilgflendir- me yapdmahdır." sırasında aileler çocuklarmı yine yalnız bırakmadüar. Adaylann birçoğu sorulann zoriuğundan yakuurken sına\lan iyi geçen adaylar sevinçlerini ailelerhie paylaşü. (Fotoğraf: AA) Yabancı dil sınavında yaklaşık 40 bin aday yanştı Üniversite adaylarunn heyecanı bitmiyor Eğitim Servisi-Üniversitelerin yabancı dil ile ilgili bölümlerin- de okumak isteyen adaylar. dün yabancı dil sınavında yanştılar. Öğrenciler, sorulann zoriuğun- dan, veliler ise çocuklannın *ya- nş aü' konumuna düşüriilmesin- den yalondı. Sınav, Türkiye'de üniversite rek- törlüklerinin bulundugu 40 mer- kez ile KKTÇ'nin başkentı Lef- koşa'da; 128 binada, bin 374 sa- londa gerçekleştirildi. Sabah sa- at 09. OO'da başlayan ve 2.5 saat süren sınavda, 39 bin 982 aday ter döktü. Almanca, lngilizce ve Fran- sızca dillerinde yapılan smavda adaylara, kelime ve dil bilgisinin yanı sıra Türkçe'den yabancı di- le, yabancı dilden Türkçe'ye çe- viri ve okuduğunu anlama ile il- gili sorular yöneltildi. Sınavın soru ve yanıtlan dün sa- at 16.00'dan itibaren de, wv, r w.osym.gov.tr intemet adresin- den yayımlandı. YDS sonuçlan. ÖSS sonuçla- nyla birlikte 2005 Temmuz ayı- nın son haftasmda açıklanacak. Adaylann "dü" puam ile öğren- ci alan önlisans programlarmı ter- cih edebilmeleri için en az 160, lisans programlannı tercıh edebil- meleri için en az 185 "ÖSS- diT puanı almalan gerekiyor. Sınav suasında aileler çocuk- larmı yine yalnız bırakmayıp ka- pıda beklediler. Se\1ap Eder, kı- zımn bir önceki hafta OSS'ye gir- meden önce fenalaştığuu anlata- rak "Çapa Tıp Fakültesi Psikrjat- ri Senisine götürdüğümde onun gibi 7-8 öğrencinin de aynı du- rumda olduğunu gördüm" dedi. Eder, eğitim sısteminin düzeltil- mesi gerektiğıni belirterek "Ço- cuklan yanş aü gibi koşturma- nm bir anlamı yoW diye konuş- tu.Sınav sonrası öğrenciler ise şu değerlendirmeyi yaptılar: FUizEder. 2 sene kolejde eği- tim aldun. Bunca bilgime rağ- men, paragraf sorulan uzun ve zor gedi. Bilmediğim kelime çok- tu. Umanm kazanınm. 11 sene okudum. Kazanamazsam haya- tun kayacak gibi geliyor. Sinan Ayduı Smav güzel geç- ti, geçen yıllara göre zordu soru- lar. Okan Pala: lyi geçti ama soru- lar ağır geldi. Paragraflan okumak zamammı aldı. f. ÖGRETİM ÜYELERİ SAMSUN'DA TOPLAND1 'Siyasilerin müdalesi kaygı verici boyutta' CEMİL CÎĞERİM SAMSUN - Samsun'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nce düzenlenen öğretim üyeleri toplantısının sonuç bildirgesinde "Türkiye üniver- sitelerinde başörtüsü, imam hatip liseleri ve eğitim hakkı arasında bir üişki ve sorun bulunma- maktadır" denildi. Ondokuz Mayıs Üniver- sitesi'nde düzenlenen toplantıya Öğretim Üyeleri Dernekleri Konfederasyonu ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Nurettin Abacioğhı, • Öğretim üyeleri toplantısının sonuç bildirgesinde "Üniversitelerde başörtüsü, imam hatip liseleri ve •ğitim hakkı arasında bir ilişki ve sorun bulunmamaktadır" denildi. Üniversite Öğretim Üyeleri Demeği Başkanı Prof. Dr. Tahsin Yeşiklere, Tüm Öğretim Elemanlan Derneği Temsilcisi Prof. Dr. Bedriye Saraçoğlu, Çukuro\'a, ODTÜ, Trakya üniver siteleri ile îzmir, Samsun'daki öğretim üyeleri derneklerinin yöneticileri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. FeritBernay, dekanlar, öğretim üyeleri katıldı. Gazi Üniver- sitesi Rektörü Prof. Dr. Kadri Yamaç ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Bektaş Açıkgöz de toplantıya katılarak Prof. Dr. Bernay'a destek verdiklerini açıkladılar. Toplantıda konuşan Prof. Dr. Yeşildere, siyasi iktidann üniversitelere karşı antıdemokratik uygulamalannı kaygı verici bulduklaruıı söyledi.Toplantının sonuç bildirgesinde üniversitelerin, siyasi erkin nüfuz alamna girmemesi gerektiği belirtilerek demokratik ve özerk bir yapıya kavuşturulması istendi. ÎLKÖĞRETİM ÖĞRENCtLERtNE ÜCRETStZ KİTAP Çelik, 17.5 trilyonluk ihaleyi onayladı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇeKk, özel yayınevlerinden 17 milyon 960 bin adet ders kitabunn 17.5 trilyon liraya aluımasuıı onayladı. 2005-2006 eğitim-öğretim yılında ilköğretim öğrencilerine ücretsiz ders kitabı verilmesine ilişkin ihalenin ilk aşaması tamamlandı. 17 Haziran'da gerçekleştirilen ihalede 13 ayn yayınevinin oluşturduğu iş ortaklığmca 22 çeşit kitap için verilen teklif, Bakan Hüseyin Çelik'in onayuıa sunuldu. İş • Bakanlık30 Haziran'da müfredatı değişmeyen 24 çeşit kitaptan 25 milyon adet almak amacıyla pazarlık usulüyle ihale düzenleyecek. Son ihalede ise 33 milyon kitap alınacak. ortaklığının, müfredaü değişmeyen 17 milyon 960 bin adet ders kitabına karşılık verdiği 17 trilyon 536 milyar 918 milyon lira Bakan Çelik tarafından onaylanarak yürürlüğe konuldu. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in ilk aşamasını onayladığı ücretsiz kitap ihalesi kapsamında iki aşama kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı 30 Haziran tarihinde >ine müfredatı değişmeyen 24 çeşit kitaptan 25 milyon adet almak amacıyla pazarlık usulüyle ihale düzenleyecek. Temmuz ayının son haftasında ise yeni müfredata göre hazırlanmış kitaplar için ihaleye çıkılacak. Talim ve Terbiye Kurulu'ca yeni müfredata göre hazırlanmış kitaplann ihale edilmesinin ardından açık ihale usulüyle 17 çeşit kitaptan toplam 33 milyon 947 bin 200 adet alım yapüacak. Milli Eğitim Bakanlığı böylece özel yayınevlerinden 75 milyona yakın kitap almış olacak. Koç'un 'dostça münasebeti'! Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un "Turizmde Almanlar fazla para bırakmıyor. Ancak Ruslar, sonradan zengin olmanın görgüsüzlüğüyle fazla para bırakıyor" sözleri başını az ağntmadı. Koç, bu sözleri "espritüel kişiliği"r\e bağladı. CHP Muğla Milletvekili Ali Arslan, Koç'a "Konuşmanızdaki Alman ve Rus turistlerie ilgili düşüncenizi ve ifade tarzınızı sürdürüyor musunuz? Ülkemize gelen turistlerin hangi ülkeden olduğu ve para harcama şekillerinin Turizm Bakanı'nın ûslup ve davranışını beliriemede etkili olduğuna inantyor musunuz" sorulannı yöneltti. Yeni bir gaf yapma korkusundan olsa gerek Koç, yanrtını çok kısa tuttu: "Konuya ilişkin açıklamalanm yazılı ve görsel medyada yeîerince yer almıştır. Ülkemize gelen turistlerie ve ülkeleriyle dostça münasebetler içindeyim." 'Haki Meclis' Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Nuri Sefa Erdem'in "12 Eylül'ün Yasama Organı Haki Meclis" adlı kitabı geçen günlerde yayımlandı. MahmutTibet'in çizgileri ve Rıza Ezer'in fotoğraflanyla katkıda bulundugu kitapta, parlamentonun darbe sonrası günleri anlatılıyor. Erdem, kitabında darbenin ardından sessizliğe bürünen parlamento koridoriannı, şu anda Dışişleri Komisyonu olan salonda toplanarak yasama faaliyetini yürüten 5 generalin çalışmalannı birbirinden ilginç, renkli anekdotlaria antatıyor. MGK Danışma Meclisi oluşuncaya dek 400'ü aşkın yasa çıkanrken bu yasama faaliyetlerine ilişkin tutanaklann bir bölümü imha edilmiş, kalanlar da gizli... Kitapta bugün kahkahalaria karşılanacak, ama o "sıcak" günlerde korkuyla, panikle, acıyla yaşanan öyküler yer alıyor. Bunlardan ikisini aktanyoruz: "Evren Paşa ve MGK üyeleri, 18 Eylül 1980'de 'onur salonu' diye takdim ettikleri TBMM Senato Salonu'nda yemin ettiler. TBMM Garnizon Komutanı Şamil Özdilli de kampusu tan/maya ça/ış/yordu. TBMM'nin labirenti andıran koridoriannda çeşitli bakanlıklardan gelen bürokratlar rahat ulaşsın diye asılı olan 'Plan ve Bütçe Komisyonu'na gider' tabelalan dikkatini çekti. Izledi tabelalan, komisyonu buldu. Toplantı salonunun girişindeki memuriar esas durvşta karşıladı. Hiç konuşmadan salona girdi. Arayan gözlerie çevreye bakınırken memuriar endişeliydi. Sonunda Şamii Paşa dayanamadı sordu: 'Kasa nerede?' Bürokratlar anlamadı Paşa'nın ne demek istediğini, 'Hangi kasa komutanım' diye gevelediler. Şamil Paşa ısrariı: 'Para kasası?' Bürokratlar neden sonra şaşkmlıklannı üzerierinden attılar. Paşam burada para durmaz. Bütçe Kanunu görüşülûr, kanun doğrultusunda Hazine'den parayı alıriar"." %..)Evren Paşa darbenin ilk günlerinde emir vermiş, TBMM'nin şerefkapısı önünde bir Atatürk heykeli yaptırmıştı. Açıhşını da kendisi yapacaktı. Açılış töreninde heykelin kurdelesini kesecek Evren Paşa'ya tepsi içinde makası getirecek bir bayan görevli, güvenlik sorun/an nedeniyle bulunamadı. İş, Vefa Çilesiz'e (Evren'in Meclis'teki özel kaleminde görevli sekreter) düşmüştû. Tuğgeneral Şamil özdilli, heykelin açı/ış törenı hazırtığma bir ay önceden baslamış, hergün tatbikat yaptınyordu! Temsili bir otomobil TBMM'ye giriyor, askeri törenle karşılanıyor, Vefa Çilesiz de adımlannı hesap ederek temsili Evren Paşa'ya makas bulunan tepsiyi götürüyordu. Günde en az 8-10 kez bu tatbikat yapılıyordu..." 60 milyona 'az ıspanak' Hafta sonlanna doğru CHP'nin izmir ve Istanbul milletvekilleri, makam sahibi birkaç milletvekilinin aracını paylaşarak seçim bölgelerine yol alır. Son ziyaretlerden birinde CHP konvoyu, Grup Başkanvekili Kemal Anadol ile TBMM Kâtip Üyesi Türkan Miçoğullan'nın araçlanyla yola çıktı. Afyon durağına gelindiğinde yemekleriyle ünlü tesiste mola verildi. Masadan tandır kebaplannın boş tabaklan giderken kaymaklı ekmek kadayıflan geliyordu. Arkadaşlannın tersine ağır yemeği tercih etmeyen Ahmet Ersin ise yanm porsiyon ıspanakla yetindi. !ş hesap ödemeye geldiğinde, CHP grubu içinde hukukçu kimliğinin yanı sıra tutumluluğuyla bilinen Ahmet Ersin'i bir sürpriz bekliyordu. 120 YTLTık faturayı alan Ali Rıza Bodur. "Ahmet; Kemal Ağabey ile Türion Hanım'm aracını kullanıyonız. Diğer arkadaşlar da bu dönemin yeni milletvekilleri. Bunu ödemek eski vekiller olarak bize düşer" diyerek hesabı paylaştı. Ahmet Ersin'in bütçesine ikinci darbe TBMM Üyeler Lokantası'nda geldi. Milletvekilleri arasında hesap sohbeti yapılırken TBMM idare Amiri Erdoğan Yetenç'ın belleğinde bir anı canlandı. "Ahmet, yanımda nakityokmuş, 20 milyon verir misin" diyerek Ersin'den bir banknot aldı. Ahmet Ersin borç verdiğini düşünürken Erdoğan Yetenç 17 yıl öncesini anımsattı: "Hatıriıyor musun, 1988 yılında misafırierinle lokantaya geldiğinde benden 20 bin lira borç almıştın. Şimdi tahsil ediyorum. Faizini sildim, bunu da anaparaya say/" Çin astrolojisine göre Tayyip Erdoğan Istanbul Milletvekili Emin Şirin'in "www.haber.com" sitesinde hafta sonu yayımlanan yazının konusu Çin astrolojisi idi. Emin Şirin, "Çin Astrolojisi" adlı kitaptan yararlanarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çin falını" çıkardı. Şirin'in yaptığı hesaba göre Erdoğan'ın doğum tarihinin Çin astrolojisine denk geldiği burç "At". Işte at burcunun bazı özellikleri: "Stiliniz yüksekten oynamak. Vakurve mağnırsunuz. Olayları yönlendirdiğinizi, dağlan yarattığınızı ve etrafınızdaki şeyleri şekillendirdiğinizi bile düşünürsünüz. Hem aktifhem de eneriiksiniz. Istemediğiniz zaman size kimse bir şey yaptıramaz, kimse sizi bir santim bile kıpırdatamaz. At insanı önfıkiriidir. Daima doğruyu bildiğine inanır. Her deneyimi hevesle yaşamak isterken engellerie ve düşmanlıkla karşılaştığında çok ender olarak gösterdiği sertlikte cevap verir. Ufuktan başlayıp giderek yükselmekten korkmazlar. Oraya nasıl çabuk ulaşabileceklerini de bilirier. Yûzlerce kere yanılmış bile olsa bakış açısından taviz vermeyeceM/r. Onun kendine göre bir bakış açısı vardır ve bu da değişmezdir." Emin Şirin, at burcunu anlatmadan önce bir uyanda bulunmayı da ihmal etmedi: "Aman sakın, hakaret ediyorum şeklinde yanlış anlayıp bana dava açmasın, bu sadece astrolojik tanımı. Ben de Çin astrolojisi tanımı ve doğduğum tarihe göre bir 'fare'y/m." Türey Köse, Ayşe Sayın, Emine Kaplan, Bülent Sanoğlu tbmmcunKattnet.net.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog