Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 HAZİRAN 2005 PAZART HABERLER Tek kurtuluş sandıkta' • EDİRNE (AA) - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için gittiği Edime'de kahvehanelerde yurttaşlarla sohbet eden DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar yurttaşın her geçen gün daha büyük ekonomik sıkıntı içine girdiğini kaydederek "Içinde bulunulan sıkıntıdan toplumun her kesimi etldleniyor" dedi. Ağar, "Hûkümetin izlediği yanlış politika, çiftçiyi bitme noktasına getirmiştir. Tüm kentlerde çiftçiler penşan dururada. Tek kurtuluş sandıkta, erken seçime gidilerek vatandaşlann oylanyla bu durum sona erebilir" dedi. Erdoğan Bakû'ya gidiyor • ANKARA (Cumhumet Bürosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2 günlük resmi ziyaret için Azerbaycan'a gidecek. Erdoğan, 29 Haziran Çarşamba günü Azerbaycan'ın başkenti Bakû'ya hareket edecek. Erdoğan, ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı tlham Aliyev ile baş başa görüşecek. Erdoğan, daha sonra Azerbaycan Milli Meclis Başkanı ile bir araya gelecek ve Meclis Genel Kurulu'na hitap edecek. Tarihi köşkte yangın • tSTANBUL(AA)- Büyükçekmece'deki tarihi Enver Paşa Köşkü'nde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dizdariye Mahallesi Enver Paşa Caddesi'nde bulunan tarihi köşkün girişinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyûkçekmece Itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldû. Yangının, köşke giren uçucu madde bağımlısı kişilerce çıkanlmış olabilecegi belirtildi. Kaçak taşıyan teknebattı • İZMİR(AA)- Izmir'in Dikili ilçesinde, yasadışı yoldan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çahşırken tekneleri alabora olan kaçaklardan Tunus uynıklu 2 kişi boguldu. Olay yerine hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağh ekipler, karadan 300 metre açıkta bulunan 15'i Moritanyalı, 5'i Tunuslu ve 1 'i Filistinli 21 kaçağı tekneye aldı. Hizöunah operasyonu • MERStNÇAA)- Adana'da, terör örgütü Hizbullah'a yönehk operasyonda, sözde Mersin sorumlusu olduğu belirlenen kişinin yakalandığı bildirildi. Mersin II Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıklan çalışmada, bölücü terör örgütünün Mersin sorumlusu "Bilal Ekrem" kod adlı Emin G'yi Adana'da yakaladı. Sahte bir kimlikle yakalanan Emin G'nin, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. TBMM Genel Kurulu Sezer'in geri gönderdiği TÜBlTAK ve TCY değişikliklerini görüşecek VetoluyasalarhaflasıA\KARA(CumhuriyetBü- rosu) -1 Temmuz'da tatile gir- mesi planlanan TBMM'yi çok yüklü bir gündem bekliyor. TBMM Genel Kurulu bu haf- ta Cumhurbaşkanı AhmetNec- det Sezer'in geri gönderdiği TÜBÎTAK ve TCY'de değişik- likyasalannı görüşecek. Hükü- metin tatilden önce çıkarmayı planladığı bankacılık ve genel sağlık sigortası yasa tasanlan- nın ise bu hafta tamamlanma- sı olanaksız görünüyor. TBMM Genel Kurulu bu haftaki gündeminde ögretmen atamalannda yüzde 5 sınırla- masını kaldıran tasan, kalkm- ma ajanslannın kurulmasıyla il- gili tasan, DtE'yi Türkiye Is- tatistik Kurumu olarak yeni- den yapılandıran tasan ile be- lediye tasansı yerahyor. Görüş- MADIMAK OTELÎ MÜZE YAPILSIN1 ANKARA (ANKA) - Sıvas'ta 2 Temmuz 1992'de çıkan olaylar sonucunda, içinde 37 kişinin yanarak öldüğü Madımak Oteli'nin müze yapılması için kampanya başlatıldı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafin- dan başlatılan imza kampanyası ile şu anda otel olarak hizmet veren ve altında kebap ve et lokantası bulunan Madımak Oteli'nin kül- tür ve sanat müzesi haline getirilmesi hedef- leniyor. Sıvas'ta yaşanan olaylann 12'nci yıldonümünde düzenlenen kampanyada top- lanan imzalar, Cumhurbaşkanı AhmetNec- det Sezer ve Başbakan Recep Tayyip Erdo- ğan'a ileulecek. Kampanya duyurusunda, Sı- vas 'ta yaşanan olaylann insanlık suçu oldu- ğu belirtilerek otelin tamir edilmesinin ve yeniden kullanıma açılmasmın anlaşıhr ol- madığı kaydedildi. Açıklamada, Türkiye'nin bu utançtan kur- tulmast için Madımak Oteli'nin "kültürve sanat müzesi'' olması gerektiği vurgulandı. Bu girişimle, insanlann arasında düşmanlı- ğın azalacağı ifade edilerek talebin gerçek- leştirilmesi isteğinin altı çizildi. meleri yanm kalan Hâkim ve SavcüarYasa Tasansı'nın da bu hafta ele alınması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Sezer'in, bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'yegeri gönderdiği TÜ- BÎTAKKanunu'nda değişildik yapan yasa ile yasaya aykın eğitim kurumlan açanlara ve- rilecek cezayı düşüren düzen- lemenin de yer aldığı TCY'de değişikük yapan yasalar da bu hafta ele alınacak. Hûkümetin tatilden önce çı- karmak istedigi bankacılık ve genel sağhk sigortası ile ilgüi tasanlann ise bu hafta yasalaş- ması kolay görünmüyor. Bankacılık Yasa Tasansı'nın göriişmelerine bugün de de- vam edilecek. Tasannın şu ana dek 65 maddesi görüşüldü. Ge- nel sağhk sigortası yasa tasa- nsı ise alt komisyonda görüşü- lüyor. Bu tasanlann komisyon- dan çıkması durumunda he- men genel kurula indirihnesi planlanıyor. Ancak 1 Temmuz'a dek bu sürecin tamamlanması olanaksız görünüyor. Bu du- rumda AKP'nin genel kurul çalışmalannı bir süre daha uzat- ma yoluna gidebileceği kulis- lerde konuşuluyor. TBMM îçişleri Komisyonu da bugün AKP Yalova Millet- vekili Şûkrii Önder'in, MÎT, polis vejandarmaya, gecikme- sinde sakınca bulunan durum- larda hâkim karan olmadan te- lekomünikasyon yoluylayapı- lan iletişimi tespit, dinleme ve kaydetme yetkisi veren yasa önerisini bugün görüşecek. IHALEYE ÇIKARILACAK SıkışanTRT menkul satiyor ANKARA (AN- KA)-TRTtarla,orta hasarlı bına ve uzun dalga vericisi satarak bütçesıni rahatlatma- ya çalışacak. TRT Genel Müdür- lüğü'nün etkinüğinin kalmadığını düşün- dügü 13gayrimenku- Knüihale yoluyla sa- tacağı öğrenildi. TRT'nin gayrimen- kulleriyle ilgili ihale 7 Temmuz'da Anka- ra'daki genel müdür- lük binasında gerçek- leştirilecek. TRT'nin saüşa çıkardığı gayri- menkuller arasında aralanndaAnkara'da- ki 6 radyo istasyonu, 2 tarla, Istanbul, An- talya, Adana'da birer arsa, Van'da bir arsa ve 3 katlı bina, Bo- lu'da 4 katlj bina bu- hmuyor. Bolu'daki bi- nanm 1999 depremin- de orta hasarlı hale geldiği belirtildi. TRT Genel Müdü- rü ŞenolDemiröz, ku- rumun içinde bulun- duğu mali krizi geç- miş aylarda yaptığı açıklamalarla kamu- oyuna duyururken söz konusu gayrimenkul- lerin sanşının günde- me geleceğini belirt- mişti. Şenol Demiröz, "TKTDİnenerjipa- vıgetiri dahi,perso- ndgklerinikarşılava- mayacakdurumagel- miştir.Bunedenleku- nımun eJmdeid arsa ve arazilerie lojman- hn sauyonız" demiş- ti. Demiröz, TRT'nin gelir gider tablosu- nuysa "Mayıs maaş- lanödeniyoramaha- ziranı ödeyip ödeye- meyecegimiz şüphe- li" ifadelenyle dile getirmişti. üzerinde yapılacak baraj nedeniyle sularaltmda kaiacakolan Yusufeü ilçesinde incelemelerde bulunan Erdoğan, ilçenin taşınacağı yeni yeti açıklamamaa nedeniyle hayal kmknğı yarattı. (Fotoğraf: AA) 'Biz Kayseri'ye denizi getirdik' UĞURÖZER AKTVİN-Başbakan RecepTayyip Erdoğan, akaryakıta 20 gün içinde 3- 4 kere zam olamayacağını, bunu ye- niden rayma oturtacaklannı belirte- rek "Buradaki adaletazfiği tam ma- nada meydana çıkanrsak. varsa böy- lebir şe\;tekraryenibir kanunlaakar- yakıtişini devlet olarakeleatanz" de- di. ÇoruhNehriüzerine yapılacakba- rajla su alnnda kalacak olan Artvin'in Yusufeh ilçesinde incelemelerde bu- lunanErdoğan, belediye binası önün- de halka seslendi. Ilçenın taşınacağı yer konusunda açıklama bekleyen- leri hayal kınküğına uğratan Erdoğan, "15 gün sonra yenidenflçevidolaşa- cağız. Üçe merkeani o zaman halkla biıükte beürleyeceğiz'' diye konuştu. Yıllar önce bir politikacının "Kç- seri'ye denizi getirme" vaadinde bû- lunduğunu ancak bunu gerçeklestire- mediğini anlatan Erdoğan, "BizKay- seri'ye denizi gedrdjk" dedi. Erdo- ğan, Kayseri'ye yapılan baraj ile ilin çehresinin değiştiğıni söyledı. Rize'de gazetecilerle sohbet eden Erdoğan, A\Tupa Birliği'nden ge- len Türkiye'deki yüzde 10 seçim ba- rajının yüksek olduğu yönündeki açıklamalann hatırlatıhnasına sert yanıt verdi. Erdoğan, "AB'ninböy- le bir siyasi kriteri, Kopenhag kri- terleriarasındayer afanıyor. Biz,ol- mayan AB kriterlerinin bize daya- ülmasuu asla kabul etmeyiz. Bun- lan kabul edüebiürde bulmuyoruz. Bunlann hepsi geçmiştir, böyle ol- mayan şejleri bize dayatmak, bi- zinı işimize gelmez" dedi. DYP'LÎ SAFFET ARIKAN BEDÜK 'Devletyönetimiişbümez tüccarlann elinde' ANKARA (Ounhuriyet Bürosu) - DYP Genel Başkan Yarduncısı Saf- fet Ankan Bedük, AKP hükümeti- nin son 30 yıluı "zam şampiyonu" olduğunu söyledi. Bedük, CHP'yi de seçimden korkmakla suçladı. Bedük, dün yaptığı yazıh açıkla- mada, petrol zamlannı eleştirdi. Enflasyonu düşürüp büyüme hızım arttırdığım ileri süren AKP hükü- metinin son 30 yılın zam şampiyo- nu olduğunu vurgulayan Bedük, ha- ziran aymda petrol ürünlerine üç kez zam geldiğini anımsattı. Bedük, hûkümetin, 12 Eylül'den bu yana işbaşına gehniş bütûn hü- kümetler içinde, petrol ürünlerine en sık zam yapan hükütnet olduğu- nu kaydetti. Vatandaşın nefes ala- maz hale getirildığıni kaydeden Be- dük, şu görüşleri dile getirdi: "Akh sadece rüccar zihnheti ile devlet yö- neüneye çafaşan bu iktidar, de\1etyö- netimini de iş bilmez tiiccar zihnryet- H isimlere bıraknuş dununda. Se0- mi zamanmda yapacaklannı söyle- yenler, sokaktan yükselen feryadı duymadıklaniçin, sırça köşklerinde muthı yaşamaya devam edî>or. An- cak buhalk, AKP ikridanndankur- rulmak için seçim sandığuıı zama- nmdan önce ortaya çıkaracaktir." tŞKENCE GORENLERLE DAYANIŞMA GÜNÜ 'İşkencezanlıları dava sürecinde açığa alınsın' DhARBAKIR (Cumhuriyet Bü- rosu) -Insan Haklan Derneği (IHD) Dıyarbakır Şube Başkanı Selahatân Demirtaş, işkence suçundan yargı- lanan kamu görevlilerinin dava so- nuna kadar açığa alınması için yeni düzenleme yapıhnasmı istedi. tHD, baro, Türkiye Insan Haklan Vakfı (TİHV), Tabipler Odası ve Mazlum-Der Diyarbakn- Şubesi üyeleri "26 Haziran İşkence Gören- lerle Dayanışnıa Günü" nedeniyle Dağkapı Meydanı'nda ortak basın açıklaması yaptı. Demirtaş, işkence konusunda "reform'' adı alnnda ya- pılan değişikliklerin önemli kısmı- nın adli, idari ve askeri bürokrasinin direnciyle karşılaştığını belirterek "Aülan tüm adımlar sonucunda ağnr fiziki işkence yöntemi önemli ölçüde terk edilmekle büükte, psikolojik et- ki gücü yüksek olan ve fiziki yönden iz bırakmayan yöntenüer devreye gnrmiştir" dedi. Demirtaş, mağdur- lann işkenceyi kanıtlamak amacıy- la yapacaklan her türlü tıbbi işlem ve tedavi giderlerinin devlet tarafın- dan karşılanmasını istedi. Açıkla- mamn ardından baro taranndan ha- zırlanan "İşkence ve Cezasızhğa Son" başlıklı broşürler Inönü Cad- desi'nde yurttaşlara dağıtıldı. IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@cumhuriyetcom.tr Iran'dacumhurbaşkanlığı seçimleri, bu ülkede uaın zamandır düşüşteolan reform- cu hareketin dibe vurması olarak kabul edilebilir. Daha iki sene öncesine kadar Meclis'te ezici çoğunluğu elinde bulun- duran, cumhurbaşkanı ve hükümetgibi ic- ra organlannı kazanmış olan Iran'ın re- formcu hareketi, bu mevzileri birerbireryi- tirdi. Aslında bu süreç, gerçek iktidar ola- naklannı elinde bulunduran biravuç aan- lıkla başa çıkmanın o kadar da kolay ol- madığını gösteriyor. Anayasayı Koruyu- cular Konseyi adı verilen ve seçimle gel- memış atanmış bir küçük molla örgütien- mesi, artlannı dini lidere de dayayınca, reformculann bütün seçim olanaklarını kullanarak ele geçirdikleri mevzileri etki- siz hale getirmeye başardılar. ••• Reformlann işlemesi, daha demokratik bir ortam yaratıîabilmesi, özgürlükler yö- nünde adımlar atılabümesi için reformcu- larmeclisten kanunlar geçındiler. Bu kanun- lann yüzde 9O'ı, Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin vetosuna takıldı. Geri çevri- len yasalar arasında basın özgürlüğüne yönelik yasalar, cezaevterinde ışkenceyı ya- saklayan yasalar, evlilik yaşını yükselten. erkeğe tek taraflı boşanma hakkını kaldı- ran yasalar vardı. İran ve Ortadoğu'nun Geleceği Bu konsey, meclisın çıkardığı yasaJan. milletvekjli adaylanrn. cumhurbaşkanı aday- lannı "Islamiyet uygun" olup olmadığı ko- nusunda ölçüyor, denetliyor ve onaylıyor. ••• Reformculann umudu, Hatemi'nin 1997'de cumhurbaşkanı olmasıyla art- mıştı. Çünkü bu sayede çok sayıda re- foımcu da hükümete girmiştı. Ancak, ço- küş ve düşüş bu seçimlerden sonra baş- ladı. Çünkü Hatemi'nin kurduğu hükü- met ve hafkın seçtiğı reformcu meclis, mollalann engelini aşamadı. ••• Geçenyılyaplan genel seçimterdeAna- yasayı Koruyucular Konseyi neredeyse bütün reformcu milletvekili adaylannı ve- toetti. Reformculann birkesimi, bu neden- le seçimleri boykot etti, ömeğin Tahran'da bu nedenle seçimlere kaülım yüzde 30'la- nn altına düştü. Sonuç olarak bu vetola- nn etkisiyle reformcular meclisteki çoğun- luğu yitirdiler. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muha- fazakâr Ahmedinecad'ın kazanması süp- riz oldu. Buncaengele rağmen yinede mu- hafazakâr bir adayın halkın desteğini ala- cağı beklenmiyordu. Ancak Ahmedıne- cad bektenmeyen şekildecumhurbaşkan- lığını kazandı. ••• Arbk Iran'dayeni birdönem başlıyor. Bu sonuçla biriikte birçok çevrede seçimler yoluyla Iran'ın özgürlüğe kavuşmasının mümkün olmadıği düşüncesi egemen ola- cak. Zaten sanınm halk da oy kullanırken reformculann birçözüm üretememesinden umutsuzluğa kapılarak yeniden muhafa- zakârtara yöneldi. Ömeğin Şirin Ebadi gi- bi muhalifleroy kullanmayı bilegereMi gör- mediler. ••• Şimdi ne olacak? Dini lider Hamaney. mecliste çoğunluğu ele geçiren muhafa- zakâriar, cumhurbaşkanlığını kazanan tu- tucu Ahmedinecad aslında bir uyumu da ifade edıyor. Muhafazakârlarsisteminbü- tününe egemen ddular. Ancak bu uyum, aynızamanda seçim yoluyla değişim umu- dunun önünün kesilmesinin de ilan edil- mesi anlamına geliyor. Iran'da ciddi bir değişim potansiyelinin o\duğunu biliyoruz. Insanlar, kendilerine refah ve iyi bir yaşam sağlamayan Isiami rejimin bu haline tepki duyuyorlar. Şimdi- ye kadar bu tepkılerini seçim sandıklann- dan dile getiriyorlardı. Bu, umutlannı yitir- dikleri anlaşılıyor. Bundan sonra ne olabilir? Iran'da rejim muhalifi şiddet eylemleri yükselebilir. ABD destekli çeşitii ayaklanma senaryolan gün- deme gelebılir. Nükleersilah gerekçesiy- le yeni ambargolara başvurulabilir. ••• Ahmedinecad seçim öncesindeki sert tutumunu sürdürürse, Batı ile ve ABD ile ilişkiler iyice gerilebilir. Bu da ABD yöne- timindeki Şahinlerin elini güçlendirebilir. Bu gerginlik bir müdahaleye kadar gide- bilir mi? Onu şimdiden kestirmek zor. Bu konuda, Iran'ın yeni yönetiminin çizgisi ta- yin edici olabilir. İran bölgenin önemli ül- kelerinden birisi. Son yıllarda reform yö- nündeaçılım imkânlan doğmuştu vebu ge- lişme Iran'ın içinde de Batı'da da birumut ve beklenti yaratmıştı. Şimdi bu umudun bittiği noktadayız. Iran'daki yeni yönetim katı muhafaza- kâr bir anlayışla işleri nasıl götürecek, gö- receğiz. Ancak eğer Iranlı muhafazakâr- lar, dünyadaki ve bölgedeki gelişmeleri okumayan sert bir çizgi izlemeyi tercih ederierse, bölgenin ve Iran'ın yeni karga- şalıklara gebe olduğunu rahatlıkla söyle- yebiliriz. Ortadoğu'nun kanşık siyasi coğ- rafyası Ahmedinecad'ın seçilmesiyle da- ha da kanşık bir hale geldi diyebiliriz. 2000 9 U YILLARDA ERDAL ATABEK Ahlaksal Zekâ... "Ahlaksalzekâ", ahlakı zekânın yeni bir boyutu c rak görmemize yardım edecek yeni kavram. Ahlak, hemen her zaman zekâ alanının dışında tut muş, inanç sistemlerine, vicdana, duygusal bir tem< oturtulmak istenmiştir. "Akademikzekâ", "duygusalzekâ", "sosyalzekâ" sanın yaşamını yöneten zekâ yetileri olarak tanımla mış, ancak, ahlakın da bir zekâ boyutu olduğu üzeri de durulmamıştır. Oysa "ahlak", bir bilinç ürünüdür, korkuyla sağlan maz, baskıyla oluşturulamaz, bir ödül-ceza sistemir dayandınlamaz. "Ahlak", bilinç ürünü olmadığı zaman, özgür birey tutum ve davranışı da olamaz. Korkuyla, bask/yla, ödi ceza ile sağlanan "ahlaklı davranışlar" ise hep denetiı altında tutulması gereken toplumsal kurallar olmuştu "Ahlak", birinsanın "doğru-yanlış", "haklı-haksız", "u) gun-uygunsuz", "bencil-bizcil"girSi aynmlarda kendi di şüncesiyle, kendi duygulanyla oluşan bilinciyle harek« etmesi, kendi kararryla davranışlannı yönlendirmesidi Elbette, hertoplum, herdönemde toplumsal ahlak konusunda kendi normlannı koyar, bu normlaria birey leri değertendirir, ancak bireylerin bu normlan değerlen dirmek haklan vardır, bireysel ahlak da böyle gelişir. ömeğin, günümüzde yaşanan tüketim toplumu ah lakında, "çıkanna göre hareket etmek", bu uğurda ya pay davranmak, içtenliksiz olmak, gereken şeyleri giz- lernek, gerekiyorsa yalan söylemek hiç de ahlaksızlık sa- yılmamakta, beceri olarak değeriendirilmektedir. Gene "işiniyürütmek" için kuralsız hareket etmek, ya- sadışı ^o\\ara başvurmak, sonra da bunlan kılıfına uydur- mak hiç de "ahlak dışı davranışlar" olarak görülmemek- tedir.Oysa bu hareketlerin ve benzerierinin tümü de "ah- laksızlıktır." Onun için de yaşanan sosyo-ekonomik sistem görü- nüşte inançlı, düzgün, toplum kurallanna saygılı olan ama aslında kendisini dürüst olmak, yalan söylememek, kim- senin hakkını yememek gibi ahlak kurallannın hiçbirine bağlı saymayan insanlan yaratmaktadır Ahlak, bir zekâ yetisidir, bir bilinçtir. Ahlak, uzun süreler için kişinin akademik, duygusal ve sosyal zekâlannın nasıl kullanılacağını beliıieyen bir üst zekâ bolümüdür. Ahlak, kişinin neyi, neden ve nasıl yapması gerekti- ğinin yanıtdır. Ahlaklı davranşın eksenleri inançla değil, bilinçle olu- şur. Eğer birey, neyi, neden ve nasıl yapması gerektiğinin bilincinde değilse, ya toplum kurallannı baskı olarak ya- şamayı kabul eder ya da hiçbir normu olmadan boş- lukta yaşar. Uygariığın temel ölçütü, bireyin ahlak bilincine sahip olup olmamasıdır. Eğer birey, üzerinde hiç baskı hissetmeksizin, kendi karanyla dürüst davranıyorsa, yalana başvurmadan ilis- kilerini sürdürüyorsa, başkalannın haklanna kendini ka- yırmadan bakabiliyorsa, bu kişi uygardır. Eğer böyle değilse, hangi yaşam standardında oJur- sa olsun ahlaklı da degildir, uygar da. Ahlak kültürü din kültüruyle de özdeş degildir. Ahla- kın ancak din inancıyla olabileceğine ilişkin öğreti sa- dece dinsel ahlakın ezbedetilmesi ile sınırlıdır. Oysa "ah- lak", din ögretisi ile sınırlı olmayan laik ve bilişsel bir bir kavramdır. Ezbere ve denetime dayalı her öğreti bilinç oluştur- ma özelliğinden yoksundur. Bu nedenle "ahlaksalzekâ", üzerinde çok durulma- SJ gereken bir kavram. "Ahlaksalzekâ" yoksunluğu, günümüzde çok görü- len, hiçbir normu olmayan, çıkarcı, fırsatçı, kullanıcı tip- leri yaratmaktadır. Ahlaksalzekâ"6an yoksun bireylerin akademik ze- kâlan, duygusal zekâlan, sosyal zekâlan arttıkça da çı- karcılıklan artmakta, fırsatçılıklan gelişmekte, kullanıcı- lık alanlan genişlemektedir. Çağımızın en büyük bunalımı da kanımca burada ya- tıyor. e-mail:erda latak@superonline.com erdalatak@gmail.com faks:0212S139098 Panzer devrildi: 3 polis yaralı I İstanbuJ Haber Servisi- Üsküdar'da bir polis panzerinın takla atması sonucu 1 'i ağır olmak üzere 3 polis memuru yaralandı. Polis memuru Hamdi Ustün yönetimindeki 40 ton ağırhğa sahip polis panzeri, görev için Kadıköy'e seyir halindeyken Boğaziçi Köprüsü çıkışmda rotunun kmbnası ve arka tekerleklerinin yerinden firlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attıktan sonra yol kenanndaki ağaçlara çarparak durdu. Panzerden yaralı halde çıkartılan polis memurlan Hamdi Cstün, Yasin Çelik ve Ismail Çağlar, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldınldı. Üstün ve Çelik, burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Çağlar'm ise tedavisi sürüyor. IİZMİR (Cumhumet Ege Bürosu) - Karşıyaka'da bir kişinin, bahçesine giren çocuklan korkutmak için açtığı ateş sonucu vurulan 12 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisi Mehmet Arif Yasintemur yaşamım yitirdi. Mehmet Arif Yasintemur, Örnekköy semtinde, H.Ç'nin evinin bahçe duvan yanmda VUTUÜTIUŞ olarak bulundu. Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldınlan Yasintemur, tüm çabalara karşın kurtanlamadı. Hayri Özmeriç ılköğretim Okulu 7. suııf öğrencisi olduğu kaydedilen Yasintemur'u vurduğu iddia edilen ev sahibi H.Ç. gözalrma almdı. Yasintemur'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Izmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog