Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

27 HAZİRAN 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Danıştay, bazı reklamlara verilen idari para cezalannı kanuna uygun buldu Yanıltıcı reklama cezaANKARA (AA) - Da- aıştay, 4077 Sayıh Tüketi- cinin Konınnıası Hakkro- daKanun'un 16 madde- >ınde, "ticari reklam ve ilanlann yasalara ve genel ıhlaka uygun. dürüst ve doğru olmalarmm esas ot- iuğu"na ışaret ederek tu- cetıcıyı yanıltıcı ıfadelenn Julunduğu bazı reklam \e anıtım araçlan nedenıyle oısuru bulunanlara ıdan jara cezası venlmesını ka- luna uygun buldu Sanayı \e Tıcaret Ba- kanlığı, bazı medya or- anlannda yayımlanan Onu, dünyadakj diğer rürkhe'lerde 5 mihon lö- jiizliyor,onu 70 müyon lo- >i seviyor, 22 mihon kişi düzenli olarak izliyor. Onun adı Reha Muhtar" ifadelennın yer aldığı rek- am nedenıyple Aks Tele- ızyon Reklamcılık ve Füm Sanayı Tıcaret AŞ'ye, 8 mılyar 161 mılyon 90 bın lıra ıdan para cezası verdı Şırket, bunun uzenne Ankara 1 îdare Mahke- mesı'ne. ışlemın ıptalı ıs- temıyle dava açtı Mahke- me, "kullanılan ifadelerin tüketkiyi yanıltıcı,zaran- na \ol açıcı sözler niteb- ğinde olnıadığına" huk- mettı Mahkeme, Sanayı ve Tı- caret Bakanlığı'nın dava konusu ışlemnıın ıptaluıe kararverdı Bunun üzen- ne bakanhk, mahkeme ka- rannın bozulması ıstemıy- le Danıştay'a başvurdu Danıştay, reklamda kul- lanılan sayısal ıfadelenn yasaya aykın oldugunaka- rar verdı Danıştay, rek- lam nedenıyle para ceza- sı v enlebıleceğı duşunce- sıyle mahkeme karannı, kanun yaranna temyız et- tı ve Ankara 1 IdareMah- kemesı'nın karannı, hûk- mûn hukukı sonuçlanna etkılı olmamak uzere ka- nun yaranna bozdu Evlatedinmede mahkeme kararı koşulu Antik havuza turist akını Bilimsel araştumaJarda, 12 değişik hastahğa hi geldiği kanıtianan Pamukkale'deki Hierapolis antik havuzu, gunde yaklaşık 2 bin turisti ağırlıyor. MO 2. jTizyılda Bergama Krah 2. Eumenes döneminde yapdan havuzun. antik taşlan depremlerie su amnda kalcu. (AA) ANKARA (AA) - Yargıtay, e\ lat edınme- nın mahkemece venlecek kararla gerçekle- şeceğnıe, bu konuda yapüan noter sozleşme- sının yok hukmunde olduguna ışaret ettı Kastamonu Aslıye Hukuk Mahkemesı, ev- lat edınme davasmı kabul ettı Karar, da\alı tarafmdan temyız edıldı Temyız ıstemmı goruşen Yargıtay 2 Hukuk Daıresı, yerel mahkemenın karannı bozdu "Ikiyüzlü" bır toplum olduk Başta polıtikacılar halkı aı- datyor. Örneğın, "Temız toplum, te- mız sıyaset" dıyenler, utanma- dan dokunulmazlık zırhı ardına sığınıyor, sırtlarındakı yolsuz- luk dosyalanyla kıriılık sımgesı olarak ortada dolaşıyor Sadece halk onderfen olan poli- tikacılar değıl ikiyıizlü olanlar Medya da, üniversrteler de, bü- rokrasi de ikiyüzlü. Dış polıtıka yenilgilerimiz, medya tarafmdan kamuoyuna "zafer" dıye yutturuluyor, AB'nın 17 Aralık 2004 doruğundan Turkıye ıçın çıkan "sonu belirsiz" ve "ikinci sınıf üyeliğe" donuk kararı, kamuoyuna "AB yolu açıldı" dıye sunulabılıyor Köşe yazarlan. patronlannın ya da kendılennın çıkarian adına, dun "ak" dedıklenne bugun "kara" de- mekte hıçbır sakınca gormuyor, hatta bununla ovunuyoriar Üniversitelerimizde, başkaları- nın çalışmalanndan çalınta yaparak kıtap yazanlara, akademik unvan- lar dağıtılıyon sonra bunlar bürok- rasinin en üst makamlanna tayın edılıyor Sadece "ikıyüzlü" değıl, aynı za- manda "pişkin bir toplum" da ol- duk Butun bu skandallar kamuoyu- nun gözu onunde cereyan edıyor, kımsenın kılı kıpırdamıyor Bu skandallann kahramanlan{!), goğuslennı gere gere, suratlannda pişkin bir gulumseme ıle ortalıkta boy gostenyor, çevrelennden saygı AYDINLANMA EMRE KONGAB Din Eğitimi, Dinci Eğltim göruyor Sanıyorum, "ikiyüzlulüğün" ve "pişkinliğin" gunumuzde bu denlı yaygınlaşmasının altında, ıktıdarın "takıyyeci" tutumu yatıyor Iktıdann amacı ve hedefi ıle soy- ledtkferı başka olunca, ıkıyuzluluk ve pışkınlık bırdenbıre bırer "top- lumsal özellik" nıtelığı kazanıyor örneğın, topluma ve sıyaset sah- nesıne "siyasal ve dinsel bir sim- ge" olarak gıren, ustelık de dın-ta- nm toplumlannın rnırası olarak ka- dını "ikinci sınıf bir vatandaş" de- rekesıne ındıren "türban" bıreysel ozgurluk ve vıcdan ozgurluğu adı- na savunuluyor • • • Kuran kurslan, kaçak Kuran kurs- ları, mecburı dın eğıtımı ve ımam hatıp eğıtımı de, "din eğitim" ıle "dinci eğitimi" kasten bırbınne ka- rıştırılarak aynı "ıkıyüzlülük" ve "pişkinlik" ıçınde tartışılıyor "Din eğitimi", çocuklarımızın kutsal değerleri, dinlerini öğren- melerine yönelik bir eğrtimdir ve "gönü/lülük" esasına gore sunul- duğu zaman kımsenın buna bır ıtı- razı olduğunu sanmıyorum Sorun "din eğitiminin" "dinci eğitime" donuşturulmesınde ve "dinci eğitimin" topluma "din eğitimi" adı altında empoze edılmesınde yatıyor "Dinci eğitim" yörrtem ola- rak dogmatiktir, yani bilim- sel yönteme, sorgulayıcı ve araştıncı yaklaşıma karşıdır; din dogmalannın tüm dûnya göruşünün ve tabii bilimsel olarak irdelenmesi gereken ger- çeklerin de temelinde yatan bir biçimde öğretilmesine yönelik bir ezberciliktir. Yırmı bırıncı yuzyıl dunyasında çocuklanmızın "din eğitimi" alma- larında bır sakınca yoktur ama, "dinci eğitimle" yetıştınlmelen, (bı- rakın sonuç olarak laık ve demok- ratık rejımın temeflennın sarsılması- nı) tum toplum olarak dunyadan gen kaJmamıza yol açar. Ne yazık kı gunumuz Turkıye- sı'nde, "dinci eğitim", "din eğiti- mi" etıketı altında yutturulmak ıs- tenmektedır Cumhurbaşkanı, YÖK (ve unıver- sıteler), CHP ve medyadakı bırkaç durust ve cesur kaJem dışında kım- se de bu saptırmaya dıkkat çek- memekte, herkes, bu eylemlerın ardındakı nıyetlen bılmesıne karşın sesını çıkaımamaktadır Işte ıktıdann ve medyanın başını çektığı, kaçak Kuran kursları, Ku- ran kursları, mecburı dın eğıtımı, ımam hatıp eğıtımı ve ımam hatplı- lerın unıversıteye nasıl gırecekierı tartışmalarının altında bu "ikiyüzlü- lük" ve "pişkinlik" yatmaktadır. ekongar(â cumhuriyetcom.tr; www.kongar.org Sonsuz teknoloji şimdi 24 aya varan vadelerle! Kişıye özel PC seçeneklen, en uygun fıyatlar ve 24 aya varan VVorldcard, Maxımum Kart, Anadolu Cetelem tüketcı kredileriyle sonsuz teknolojiye ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! K3240R Intel Pentıum 4 2 4 GHz Prescott Mıcrosoft® Wındows® XP HE TR 256 MB DDR RAM 40GB/7200RPMHDD 128 MB MX4000 3D Sound 0/B Ses Kartı 52x32x52 CD RW 56 K Fax Modem / Ethemet Q Turkçe Klavye PS2Mouse 1 44 MB 3 5 - FDD PMPO 240W Hopariör 17'CRT Ekran KS281R IrrteKS Pentıum® 4 Işlemcı 505J Işlemcı Hızı 2 66 GHz 1 MB L2 Cache (LGA 775) lnteK8915GChıpset Mıcroşott® Windows® XP HE TR 256 MB DDR RAM 80GB/7200RPMHDD 128 MB 0/9 Ekran Kartı 3D Sound 0/B Ses Karb 52x32x52 CO-RW 56 K Fax Modem / Ethemet Q Turkçe Klavye PS2 Mouse 1 44 MB 3 5 - FDD PMPO 240VV Hopartor 17-CRTEk'ar K5282R Intel® Pentıum® 4 Işlemcı 520 Işlemcı Hızı 2 8 GHz 1 MB L2 Cache (LGA 775) Intel® 915GChıpset Mıcrosoft® Wındows® XP HE TR 512 MB DDR RAM 80 GB 7200RPMHDD 128 MB 0/B Ekran Kartı 3D Sound 0/B Ses Kartı 52x32x52 CD RW 56 KFax Modem Ethemet Q Turkçe Klavye PS2 Mouse 1 44 MB 3 5 FDD PMPO 240W Hoparlor 17" CRT Ekran K6380CS Intel Pentıum 4 3 0 GHz HT Prescott Mıcrosoft® Wındows® XP HE TR 512 MB DDR RAM 80 GB 7200 RPM Senal Ata HDD 128 MB G-Force 4 FX 5200 TV Out Ekran Kartı 3D Sound 0/B Ses Kartı DVD-Rom & CD RW Combo 56 KFax Modem Ethemet 0 Turkçe Klavye PS2 Mouse 1 44 MB 3 5 1 FDD PMPO 240W Hoparlor 17" CRT Flat Ekran Anadolu Cetelem ile amnda kefilsiz 24 aya varan . tıiketici kredisi 24AYX56YTL 24AYX5SYTL K 7 6 1 5 S / MULT1HE0IA PC Intel® Pentıum® 4 Işlemcı 540 Işlemcı Hızı 3 2 GHz HT Teknolojılı 1 MB L2 Cache (LGA 775) Intet® 915G Chtpset Mıcrosoft® Wındows® XP Medıa Center Edıtıon Ingılızce 2x512 MB DDR Bellek 120 GB 7200 RPM 256 MB DDR ATI Radeon X600XT TV Out 3D Sound 0/B Ses Kartı TV Kartı ve Uzaktan Kumanda DVD-RVV 56 K Fax Modem / Ethemet Q Turkçe Klavye PS2 Mouse 1 4 4 M B 3 5 1 5 1 Keysmart Ses Sıstemı, PMP0 6000VV 17-TFTLCD K6681RS TFTLCDMonhörlü lnt»l* Ptntlum* 4 HTTtknolojlll PC Intel® Pentıum® 4 HT Teknolo|ilı Işlemcı Işlemcı Hızı 3 0 GHz 1 MB L2 Cache Mmosofte Wındow5® XP HE TR 256 MB DDR RAM 80 GB 7200 RPM HDD 128 MB G-force4FX5200 TV Oııt Ekran Kartı 3D Sound 0/B Ses Kartı 52x32x52 CD-RW 56 K Fıx Modem Etttemet Q TurKçe Klavye PS2 Mouse 1 44 MB 3 5 FDD PMPO 240W Hopaıttr irTFTLCDBaam lnUW «gcau trm* rmöe IrMS rwO*toçoa.irta* M»Cvitmck>gMu.C«vt)n InnM Xwa HW* SpMû **n, Pw«um« Kun kiM* Corpcnosn u^ ASD ae .• Keysmart Mıcrosoft® Wındows® XP Professtonal urununu onenr Keysmart Intel® Pentıum® 4 HT Teknolofrlı Bılgısayariar N0TEB00K • DESKTOP PC • DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ • ADSL MODEM • FLASH DISK KESİNTİSİZ 6ÜÇ KAYNAKURI • 5+1SURROUND SES SİSTEMİ • MP3 PUYER • BLUETOOTH DONGLE keysmart/sonsuz teknoloji, herkese ,--^-.^--5--_.-,— . , 3DO6UŞB«.aŞlBIH312)430 25 96 S S T » S a i E|£KTW)l*(312>325 25 02»n»IEfîCOMBILBIM(256)212 93 7 3 l l r t Z E ^ AynM ABDURRArtMGERG* (26»l331 08 88 EH»|* ŞBITEKDUTALSeet37440 40 H^*TÛHKO6LUBİL6ISAYAR(2281 212 8990 İOIİT»«ETCOM 228) 314 713 03 «OUJ GUfB. BO2OGLUt3"4) 356 10 95 ÇAGOAŞ BLSSAYAB (374)218 22 09 8URDUB >fT Bİ.G (248)21245 95 MS*«arikBEYHAN M0UAJ224 514 73 77 0rl»HMİ ETH> BICBAYAR (224) 57390 2S CJUIAKKALE Y U B ELEKTHOt» (286) 212 49 91 Ç0BUM Ocnmci» DOSTLAflTCABET 364 6 l i 4 5 l 4 0ENOJPOU>TB(LG»YAfll2S8)242İ13lYOflKAYA2XN(2S«2l166 33DtVAn«nSAMELe(TRONk(412)22S53 3 4 e < ^ ED*WE KafMI PB«JVAK ELEKTROHK (284) 714 92 99 ELA2* YEMMARMARA BİLG. 424) 218 20 12 BtZURUM TAİILAŞOfiLU 4421234 87 87 BCMCMIYUBTPA (446) 224 40 77 ESKİSB* KLMAT BLGlSAYAİfĞâaSi 19 56 DENGE TICARET 222 234 a8 20ATSŞ ELEKTROKK 222)230 29 39 > M S N M u r « W S S W W C T ( 4 5 « 7 1 1 2 9 04IUTArSABAmrrftÖZALQ2«215 2 1 4 0 b İ ! i n « ^ « M İLHAN AKYOL 4"6) 227 85 49 IÇEl I M SASRIYILMAZ 324) 774 34 14 tSTAMU. Aımkki B a * W C a t M ARISTO B U (216 386 212 M r i v e ŞS6OY GRUP (216 46" 45 30 l(«<İİ*Jr 6L0BAL TaEKOM (216)41083 58 K4Ç*T* SETAHOM (216) 388 56 01 » 1 * 0 . 1SAİI &UŞİM CAflflSFOK 216 51513 70 * B f e i 6 i 44180 44 P i H c TAYF ELEKTROHİK 12161 390 18 18 I M J H SETAKOM <216) 361 60 31 «nrapt IHlLIIHll» CfYHUN ELK. (2I2| 507 38 62 CJUİC» YEHER Y-MSÜ 212) 99 45 67 FMh ARAS 1212) C 2< 11 67 ASELSER ELEKTTONIK 212 584 42 XI IklttH ALTEK BİL 2 2! 470 "5 89 L««n« EACB12) 269 10 24 M n M | « M f ITM 1212) 266 26 59 Sktanbr SOMüEZLER 2 2 43 53 05 Şı»i 4K B^GSAIAR 2 24131 32 "••«•> 1MTEKOM MLGI BLEM (232) 445 49 9" KnnOV» ALMİRA MUHPI0İSÜK 732) 374 57 77 C—«1ATBEY BllGISAYAfl (232) 446 38 6: K m n ) l u SAFU ELEK~R]SX *32> 3S 42 *3 öfcnta RECEP ÇAUK 232) 543 1" 93 T h ABBAS <UTU8U 2321 512 jO 3 M n m n n BULUT ELEKTRONİK 23c 832 7 54 D U MAHMUT MURAl. (232) 632 88 U KJUAAS U|h a«NE ASUWTAS (344 5 96 S. EKoHa MEHMET E^DOGAH (344 413 70 26 H r n ı ı T i * n n r r n ı ıı r nı m ı r n*n iıiTnnııır (t~ı. — ı ** ı rfinınonnI"ITrMnlıfTinYfnrm " i ı in'ınnnniıin'nınrımnnı r~r ' 3 K O C A E U i ^ s f l E L B T R 26213313414KOIITAENTEGREBtuaSLEM(332)32270OOMALATMASSTANBILG 4 2 2 ) 3 ^ 5 4 5 2 5 H Î F S U ı " -• ••— — — " " •— ••• — 4 82TOKATaUBE)llRKOLSU20â.ü356)o 6 7 THUZDH YAŞAfl KARABUJJT (462) 229 57 70 TUNCBJ MURATİL (4281212 s8 34 YALOVA METMA (226 813 39 39 2«IGUIJ>AI( SLSt. B020GLU 372) 556 "9 19 PRO-TEK BIUŞİM 3"2) 25^ 55 1 MAHMUT MjRAl. (232) 632 88 « KJUAAŞ U f h I BOOmJM TEKNO HARKET (252) 358 69 04 Ort» Ş ( ( YUSUF BAYIÜKAYA (252) 282 74 11 TurguMt» SEFA Eİ£KT |252 382 22 00 KEYSİUIIT YETKİLİ SATKIUHh ADANA 02Ar (322 459 Î3 48 AFYOK ABS 272) 215 93 45 AMA5YA U n H o ı W BİLGISAYAİ1 358 513 u7 90 AMUUU TECHNOLVE BİLG SS 1312) 435 25 50 PEflBI ,312 425 63 95 MA*1 84JÇai 312J 418 18 85 AATAC.YA «IC(ÎOS£« (242 344 37 88 AJOENI2 BİISISAYAR (242) 243 24 67 SEITÖf! BlLGİSAYAfl (242) 241 02 62 Atana ISKU ABU BİLG (242) 51 90 93 KotalM BIBLIK ELEKT 242) 653 43 80 IbnıraatSENA 242 "43 3 6e«AUICB»IAftllB}BlBısa»ar(266 24' 82 45 Gfom OESPA PAZARLAMA (266 762 64 98 S o n r t * MEFT BILGISAYAR (266) 875 40 40 MYBUBT AKBl (458) 211 68 01 BTÜS AK DEKORASYON (434) 82 17 81 MKSA " " " ' "~ -• " " ' * - - . D t a j M l ç t t o a E%* SL 38061153 - * — - ' - - ' - . . - -- - - - -- BtLSAII BİLGISAYAR 2461223 60 2 STI . .. . . . . _ .. . O n * l ÖZBULUT 216 412 54 03 TDK BLG (216) 523 34 53 TEKNOLOJİ B.LG 216)540 92 92 Bl|BulUT0KAY(212 853 60 06 M y » "" " ' ~CJhlHC» 57TUBA _ . . _ , _ , — 24' 82 45 Gtmn OESPA PAZARLAMA (266 762 64 98 Suuriu* MEFT StLGISAYAR 1266) 875 40 40 MYBUBT AKBl (458) 211 68 01 «fTlJS AK DEKORASYON (434) 82 17 81 NKSA PE>T»U>M BİLG (224 22C 48 66JER ELEKTBOI* (224) 251 50 40 GEXÇUK BİL 224 252 50 58 U 9 » MURAT 5B.V1-SİSTEM BIGBAYAR C24I 711 4" 67 ÇjMUM NAM K ŞAHİB8AŞ 364 213 2 10 J21MSMAİ. TC 2S4W 3 63 16 ESOŞEH» KKAÇ BUŞIM 222 233 16 85 U Z M T B > ffljŞçOGLU 342)32=43 44 GkESUI ŞERIF SAfET KURU (454 " 1 29 04 ROTA BLG (454) 216 98 46 M M C * BOTA 81 GSAIAR 454 318 38 12 Mt)fltKLUHMt BLGISAYAfl (456) 213 4g 6 KATAY MECtTOCLU (326) 213 75 27 b M m OZAY (326) 614 *9 44 ISPMTA ANCJ" M A / D O U M M 246)218 67 67 IMAJ BLblSHYAf! 2 6)410 91 40 SETAKOM BİLG 216 464 »9 75 Kl«t4ir TBANSOATA BİLG 2 6) 336 OC 20 02 AY 2 6 1 348 37 34 3C BILGISAYAR (2 6) 541 02 04 KOÇPA 216 414 2 30 Klncık SOtDAN BLG 216)322 37 25 I U ) « EM 8A BtL (216 48- 78 15 Mdkfa TUNCÎR (216) 458 7060 r « M * BİLÇIU BİLGISAYAR 2 4918 0 BLü BIÜŞ-M 2 «) 379 99 37 523 3 5 3 a O J BLG 216) 5 ArA)lUNBLaSAVAR212)S8o 82-. ATA BİLG 2 6) 336 OC 20 02 PLATİN BİL 212 491 3 14 A GL OlMUa B I (216) 39 31 9 anıM m N BİL 212 9 3 A * * » BU 2 2 1 TEKNOSAYAR (212 610 91 91 F«J»MSO(2121 491 21 81 GUNEŞBL 212) 631 4 32 BLSS (212 621 3 «3 - ?C M H TOTI (2121 543 88 88 O t a U API Bl 2121220 8 3 BLGISA [2 ) 5 02 0 KOÇP 216 414 2 30 Klncık SOtDAN BLG 216)322 37 25 M ü EM BA BtL 1216 48 K^B BU-G 2121 '93 21 U Batatar B l KON 2 2) UJ 41 61 Batarkiy MIU0M BILGBAYAR 212) 571 3697TOTICIZ)«6034 78 TEKKOKTA. B l (212 621 3 «3 t ATA 2 2 615 30 15 IgTHOHSE B 212 5 5 64 64 fctt» OlGffALÜUIII H 5 Ç12 67162 62 *^U C H T S0* HEOEF BİLG LT) ŞT 2 2 213 86 57TUBAN BİL 2 2 ) 356 2 SEBS BU 2 HMR M c m KDECGUİ 232 2 T 10 13 Ç l » * ^ ! Y U I K I * BIG8AYAH 232) 425 00 3 7 » ) 61 Batarkiy U0M BLGB ATA 2 2 615 30 15 IgTHOHSE B.L 212 5-45 64 64 İ 212) 3697TOTICZ)«6034 78 TEKKO. B 2 U 4o6 6 55 I«ramp> » OlGffALÜUIII HJ5 Ç12 67162 62 *^UL CHUMC»TWAB0Y U 2121 426 77 21 12 552 20 93 RT S İ » 552 2 S U K =A TSO» HEOEF BİLG İTV $Ü' 2~2~P?ml7 TURAN BİL 212)356 11 12 SEBVS BURO 2 2 2 2 38 15 NİLKOM B L 212) 266 99 90 ««fHf TOTI (212) 5 « 88 88 OtalKjtUı» API Bl 2121220 30 RınH BESf t OC0 212) 497 02 94 » h ı m t o EH LOM ELEKTRONİK (212) 552 20 93 AHT SİSTE» 2 2) 552 52 42 »fll AK »Â BİL 212)24 86 50 To»»«»l'ER âLSİSAYAB 212)501 12 72 ~Z*>Mtain LKTlMÖAS'-lCABE^BÎa '4İS 58 10 - " '••• " - - ' "•" T ^ . ^ A A I P Ü H ™ . 8 * ™ ? 8 . 4 - . 3 ?? . l ! i 1 90<lZLCTESI 338 213 4-86 KASTAMOHU TECHNOUVE (366) 2 4 70 44 nRKLMaJ U f c t a H B GOLONET 28» 41" 63 5ı. M r S a l * 352) 22 s 54 KOCAEÜ tS<k 3İLGBAYAR (262) 325 02 19 Gata ASYA SLGSAYAfl 262)642^ 41 GUNAY 262) "44 44 00GEZERTASAR 344 22 8 81 KARAMAD BASŞ B4. 333 214 90 «lZlCTESI 3 2 3 4 86 KASMONU İCNOUffi (366) 2 0 KfflKLMaJ Ufchn JMSEIX|324 T ı. 06~i MAMMaSEFKOM(482)213 H 00 MUGlA*M1 BLİ52) 2 ; 1 <4 ERCAMAfl 252)2144341] MUŞ ÇAGTEK <36 212 82 29SMMYAASYA BİGİSAYAR 368 260 »0 \ Hİ BARS KARADCNI2 36S 26 3 82 SİVAS St.AS ıL0e*L 346) 22 5 88 EJ£"JZ i ELAGOZ (346 224 46 46 ŞAHJURFA DONYA B j i l U BLGSAyA 2 8 54talıMı>BIDlNYAU 2 22' U 2 3 ? 0 a n 2 ( Ş ) G d d (212 236 62 23 54 B 2 2 6 212)544 54 54talıMıBIDlNYAU 2 22 W O G d d (212 236 62 23 5 0K90 OÜ$U 121234? 0 90 a n 212) ^ ( 91 05 MBSAN BLG 212)213 6/11 LSİSAYAB 212)501 12 72 Z « İ « t a M USTUHOAS "1CABET 12121 416 58 10 KOIir»BADarmAUT(3321320 66 99K0T»ftT»KUMATElXE74l2 6 515AXSTrO« rt) 224 22 79 M B B * I0RİS6ÛVBH368 876 23 73IJUSTAFAAYHANK0ÇER 362) 833 4o 19 StlRT NEDIM AYCIN 484 223 19 06 . . . T . . _ ._ , ' A 0 « 5 Z O E M f f i ( 4 6 2 227 12 6OOIBUUjrBlL462)77163 03VANFIC0M 432)2 0 02 4 T«UWA Ç M R * OATA HAYAT (226) 245 70 M ZDNGIUM CANDAŞ (372 252 vS 88 D m t GURa aEKTFKHIlK 374) 356 10 95 K £ ı p HL C0M BlGBAYAfl (372 322 76İ7 274 52 76 EROOSA» CMBİ 084) 273 30 06 H n M ı ESTBC ı26* 614 35 91 SAM9MKAflR ElBfmONK 062) 234 42 34 HUTBL (362 435 55 34 PROTURK 362)23016 24 W1S !<!< 315 61 77 ÖMCOL 1414) 313 41 04 TBdROM "ÎBIM BİLGİSAYAR (282 262 90 50 TOKAT «GJT1ME 1356) 213 17 10 TKABZtM BULIT BU 462)326 69 33 kodu rann. girunun lOnk «yaanro 15 Hmv 2005 > Oûü OfH aW. «KPm w s! M livlttarda mjtylo» MMgmc lltiaı OhMÎc* Msfc n <az)ni 1 4 4 4 5 7 57fwwwJoqranMrLcom.tr Kog
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog