Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet hntnaz Salaibi: CUMHURİYET YAKFI mna İLHA^N SELÇTJK Genel Yavın Yonetmenı îbrahim Yüdız # Yazıışlerı Muduru SaBm Alpadaıı#Sorumlu Mudur Mehmet Sucu # Haber Merkezı Muduru HakanKara tstıhbarat Cengız \ ddırım 9 Ekonomı Hasan Erış • Kultur Egemen Berköz • Spor <Vb- dulkadır Vucelman # Makaleler Samı Ka- raoren 9 Düzeltme Abdullah YazıcıO Bıl gı-Belge Edjbe Buğra • Yurt Haberlerı Meh- met Faraç # \\rupa Temsılcısı Gurav Oz Yavın Kurulu tlhan Selçuk (Başkan) Emre Kongar (Da nışman) Orhan Ennç. Hıkmet Çetınkava, Şukran Soner. tb- rahım Vıldız. Orhan Bursalı. Mustafa Balbaj. Hakan Kara AnkaraTemsılcısı Mustafa Balbav "KtaturkBuhanNo 12> Kat 4 BaUnlıklar Tel 4195020(7hat) Faks 4195027«tzmjrTemsılcısı SerdarKızık,H Zı\aBK I3**2S 2 3TeI 4411220 Faks 44187 45 • AdanaTemsılcısi Çetuı Yığenoğlu. tnonuCd 119S No 1 1 Tel 363 12 11 Faks 363 12 15 Antalya Temsılcısı Ahmet Onıçoğlu CumhumetCad 80 < Tel 0242 2480057 Faks 2430^09 • ldan\eMalılşler Bulent^ener # Satış Fa- zılet Kuza • Cumhumet Reklam 9 Genel Mudur Özlem A\ den 9 Genel Mudur \ ardım cısı Nazende Pal Tel (0212)2^1 98^4 ^ 251 98 81 82 Faks (0212) 251 98 68 Rezer- vas\on (212) M2 (h (b Faks 2125138463 Uıımlnın "ıeı»GunHabe-AjatıBesın e"ıav-raciüc AŞ, Tmkıcaiı Cad 1941 OplofluM MIsanbul PK 1 46 SUMCI 44 laTH (0' J P)''l (fiffi 1 Ohal) Faks l Bukı Me^e2GazeKDaE.Ba5im>avıııalıı.Saa eTıc *$ FatfıMaİL HasanBamCaiSamandıra Kaıtaitsantul Dağlm MakezDagıûmPazartamaSan «Tıc AŞ ^ ' l a v a n sıdı ravm cumhun et c m tr 27 HA7İRAN 2005 Imsak3 25 Güneş S T Öğle 13 14 îkındı l7 12 \k*ım:0 49 ^atsı 22 41 İthalata giden her 6 bin 500 dolar, birimizi işsiz bırakıyor. ATO,'Yerli malı kullan' çağnsı yaptı Kurtuluşunparolası '869' Tartdı renk'leringeçittöreni • Çcvıri Servisi- Gay Bırlığı'ne uye yuzlerc=e kışı, San Salvador sokaklaxındakı geçıt torenıne katıldı Dunvanın pek çok ulkesınde aynı anda gerçekl eştınlen, aynmcılık ve firsat eşıtsızlijhne karşı duzenlenen geçıt torenlen renklı goruntûlere sahne oluyor Ortak tema ıse eşıt haklara sahıp olmak Salvador "dan sonra Berlın'ın Kurfiıerstendamm Bulvan'nda da bır gay'ın sloganı oldukça ılgınçtı "Bız kendı AMTipamızı yaratınz!" •BIR KOPEK,SAHIBININ NE HALTLAR KARIŞTIRDIĞINI B,LMEKZO*UNOADEĞILOİR> ' K u k t n d y , , , „ „ „ ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Ankara Tıca- ret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygun, ıthal urun- leryenne, barkodu "869" üe başlayan yerb malı urun- len satın alma çağnsı yaptı Aygun, tuketım mah ıthalatına gıden her 6 bın 500 dolann, Turkıye'de bır taşıyı ışsız bıraktığını belırterek "869'u a\ ço- cuğun işsiz kalmasın" dedı ATO Başkanı Aygun dun vaptığı açıklamada, ya- bancı markalı urunlenn market raflannı ıstıla ettı- ğını ve ıthal urun tukehmı nedenıyle Türkıye eko- nomısının çıkmaza gırdığını kaydettı AzALAN YATIRİM, COCALAN ISSIZLIK Aygun, bır urunun barkoduna bakarak hangı ul- keye aıt olduğunun anlaşılabıleceğını anımsatarak Turkıye ekonomısınuı kurtuluşunun 869 rakamın- da gızlı oldugunu savundu Aygun, şoyle konuştu "Türkive ekonomisi bugun güçlu ekonomîkr kar- şısmda bağnnsızhk savBşı verhor. Bu savaşta paro- iamız 869'dur. Vani Tûrk'ün şifresı 869'dur. Savaşı kazan- mak \e başı dık gezmek isti- yorsak ulkemizin ürunlerine sahip çıkalun. Ithal urunlere verdiğimiz her kuruş. ekono- mımizi çıkmaz sokağa gotu- nrvor, vertı sanayııun bacası tutmezohıyor.Gençkrimizeis- tihdanı \araölamr>or. \eıüsi varken yabancı mal ahnak, kıt ka>naklanmızın dışarrya gameavç\aönmJarmazalma- SMtar. Azalan yaünm, çoğalan işsizliktir. n Aygun IMF'den borç alan Turkıye nın bu para karşılığında IMF'nın ıstedığı yasalan çıkarmaya zorlandığını soyledı ABDDEKI UYCULAMA Aygun, ABD'de kamu mallaruıda yerlı malın ter- cıh edıldığını, 1933 tanhlı Amenkan Mallan Satın Alma Yasası 'nm halen yururlukte olduğuna dıkkat çekerek Turkıye'de de kamu alımlannda yerlı sa- nayı urunlennın tercıh edılmesını \e ıhale şartna- melennden, "İthal yoluyia temin edüecektir" ıba- releruun çıkanlmasını ıstedı Aygun, butun dunya- ya kureselleşmeyı oneren ABD'nın, "Amerikan mah al" kampanyalanyla yerlı malı urûnlen satın almayı teş\ık ettıgıne dıkkat çektı ATO Başkanı Sinan Aygün, ıthal ürünler yenne barkodu, '869' ile başlayan yerlı malı ürünlen satın almanın yaşamsal önem taşıdığını vurguladı. Y6ŞIII Bikinivemayofirmalannınbuyaz gözderengifıstkyeşili.lspanya'nın Las Palmas kentindeki defile de bunun kanrtı. 'Sıcak Moda' adını taşıyan defile, tıpkı adı gibi izleyenleri terletti. Bu yaz bikinilerin aksesuvarları bıle fıstık yeşili. Tıpkı fotoğraftaki bileğe takılan boncuklu bilezik veya boneler gibi. Kreasyonlanna bu rengi alan yalnız bikini ve mayo firmalan değil. Ünlü giyim markalan, günlük spor kıyafetierin yanı sıra şık gece elbiselerinde de fıstık yeşiline ağıriık verince vitrinler yemyeşil oldu desek abartmış sayılmayız. (Fotoğraf AFP) Türkiye, Slav kadını için en büyükpazar NEW YORK (ANKA) - New York Tı- mes gazetesı, Türkiye'deki Büyuyen Seks Ticareti Birçok Slav Kadını Tuzaga Düşürüyor'' başlıklı bır yazı \ayımladı Yazıda, "Turki\e,buyuvenekonomısıve Edirne'de Zeynep Öğretmen, Ankara'da Hakan Usteğmen, Giresun'da Belediye Memuru Hasan, Erzurum'da Mübaşir Engin, İzmir'de Semra Hemşire, Antalya'da Komiser Selim... Telsim, tüm resmi kurumların mobil hatları ile kurum çalışanlarının ve 4'er yakınının bireysel hatlarını tek çatı altında birleştiriyor. Artık, KurumsalAile/Resmi Kurumlar aboneleri, ayda sadece 8,90 YTL abonelik ücreti ödeyerek birbirleriyle 300 dakika bedava konuşuyor. KURUMSALAİLE' RESMİ KURUMLAR AfH 300 daklu Bcrttia q4n^« ures bv somlu Aynrrtılı bıtgı ıçın Telsm CepShop lara beklıyoruz dunyanın en buyuk pazan hak gelhor" denıldı Haberde"ISataşa''olarakadJan- dınldığı belırtılen Slav kadınlannın Ka- radenız uzennden Turkıye'ye geldığı, bu kadınlann çoğu zaman geneleve duştu- •SADIK DOST'LA SON PROVOLAR A dantahJohn xı.Case\ ve beş vaşındaki A\ıısruna melezi border collie cinsi kopeği, Venus Purina firmasmın duzcnlediği "Inanıhnaz Kopek" \anşmasuıa katümadan once son provalaruıı yapıj-orlar. New Jerse> Ozgurhik Parkındaki gubelırtıldı Haberde, "LaikTüridye'de fuhuş yasakhr" ıfedesıne yer \enldı Ankara'dakı Uluslararası Goç Orgutu vetkılısı \IIan Freedman "Bir denize akan birçok nehri duşunun. Bu deniz Turkiye'dir''dedı turkıye'nınmıknatıs halıne gelmesı kısmen Batı Avrupa ulke- lennınsıkıvızekurallannabağlandı Ha- berde "GençMokkjvahbirkadm.sınırka- ptsmda 15 dolar ode>erek bir gun ıçen- ande Istanbul'da oiabffir" denıldı j kopek sahiplerinin büyuk Ugj gösterdiği \ anşma oldukça renkli goruntuler sunuyor izJevime. "(REUTERS) Doğa dostu çözüm Zararh böceğe cinsel tuzak HtCRAN OZDAMAR tZMtR - Ormanlara, yangınlardan daha fazla zarar veren boceklerle mu- cadele ıçın "cinsel tuzak" kuruluyor Izmır Orman Bolge Müdurluğu yetkılı- lennce kızılçam \ e kara- çam turu ağaçlann kabuk İasmına yerleşerek kuru- malanna neden olan bo- ceklere karşı kurulan tu- zaklann, çevreye zararver- medığı açıklandı Yetkılıler, uygulamay- lal996'dal50mıryar,ge- çen yıl ıse 25 mılyon bo- ceğın yakalanarak yok edıldığını v e sayıdakı re- kor azalmanın, projenın başanyla uygulanmasın- dan kaynaklandığını \-ur- guladılar YAKALANMA Yetkılıler şu bılgılen ve- nyor "Kabuk bocekleri genel oJarak bıtkilenn oJ- gunlaşnuşktsımlanıutah- ripederkr,çiçekv«yaprak- lara dokunmazlar. Bütün geüşim evTelerini bulun- duklan bitkilerin içinde geçiririer. Vartddan govde dzerindeld kuçuk reçine damlacıklan. deükkr ve talaş doküntükridir. Bi- yoteknik mücadelevie bo- cekler tarafindan cüş çev- reye salgüanan kimyasal bileşikler sentetik otarak uretitiyor. Erkekve dişi bi- reyler ureme zamanbrm- da bu çekici madde sa>e- sinde birbüierini buhıyor. Tuzaklar savesinde yaka- laniNDrlar." TEKNIK DECIŞIYOR Hangı ormanda hangı tur bıyoteknığın kullanı- lacağının bılınmesı gerek- tığını ka\ deden yetkılıler, kokulann, boceklenn uç- ma zamanından once tu- zaklara >erleştuıldığını, 6-8 hafta ara ile değışım- lenn yapüdığını belırtı SÖYLEŞİ ATTİLÂ İLHAN "...İmâlatçı'mn 'Devrim1 Reçetesiı II aldı sozu, Pavel Demes1 Pekı, o da kım'' Vm- cent Jauvert'e bakarsanız, 'Ihtilâl Imâlatçılan'nın hem en eskısı, hem en tecaıbelısı 1 Ustelık, gızltsı sak- lısı yok açık açık konuşuyor, neredeyse herşeyı an- latmış kulak vermek ıstemez mıydınız'? Türkiye de 'plana dahıl' ulkeler arasında sayıldığına gore, bu, dupeduz 'ulusal' bır sorumluluk1 Yengeç'in zayıf noktası... (Tesbrt/4 "...Içlennden en tecrübeiisi, Pavel De- mes, yânı bu 'mesleğe' ılk başlayan: ellı yaşla- nnda bır Slovak. 2000 yılında, Mıloşevıç'e karşı örgutlenmış olan dırenış orgutune, 'ecnebı' yar- dımı ve desteğinı, 'gizlice' sağlayan odur. Geçen sene, Ukrayna'daki 'Ihtilâl Imâlatçılan'na, aynı gızlilik ıçınde, 'danışmanhğı' oyapfyor. (Buraya dık- kat1 ) Hangı bölgede olursa olsun, ABD'nin el al- tından yaptığı yardımı sağlayan, o çok etkilı Ger- man Marshall Fond'ın, doğu kanadı sayılabilecek bır ofısı var, Bratslava'da! Bir zamanlar ülkesı- nin Dışışlen Bakanı olduğu ıçın, eskı Sovyet Blo- ku ulkelenndeki sıyası durumu da çok lyı kesti- rebilıyor; tabii, hangısınde, hangı zamanda 'ihti- lâl imâlatı' yapılabileceğını de!.." "...Ihtımamla kırpılmış, ınce çember sakalı; net ve açık Ingilizcesryle, Pavel Demes diyorki: "Ko- munızm sonrası devlet adamlannm (autocrate) ço- ğu yengece benzer, hepsının kabuğu katıdır ve sert- tır, fakat bu kabuğun yumuşak bır yanı da varkı, çok çabuk etkılenebılıyor Seçımlennın yasaya uygun olduğu hususundakı ısrartan' Seçımlerde hıle ya- pıyoıiar, bundan vazgeçmezler, elbette bunu ulus- lararası 'ıtıbarlan' ıçın yapıyortar Guvenlık servısle- nnı, butûn medıa'lannı denetımlen altında tuttukla- nndan emındırier, elbette Bu sayede herhangı bır terslık olmayacağından da1 " Ne var kı, stratejile- rinin açık verdiğı bir nokta mevcuttur." seçım suresı boyunca, en ufak bır terslığı yanlış davranı- şı, dünya basını dıkkatle ızledığı ıçın, o kalabalıkta, dırenış uzenne ateş açmaktan çekınırler Işte onla- n alaşağı edecek olan nokta, bu noktadır1 " ...şiddete boş vermek!..' "...Pekı nasıl mı? Başan, kalkışmanın her şey- den önce, şıddetten uzak olmasında yatmakta- dın Aynı zamanda bu arılaklı ve etkilı olabılmenın de şartıdır; ışın ıçıne sılâh kanşmayınca, bu kalkış- maya moral avantajı sağlıyor, o da başkalarının da katılımını' Zaten ış şıddete bınmemelı ıktıdann en guç- lu olduğu alan budur " Kalkışmanın, başanya ula- şabilmesının ikıncı şart, hemen hepsmde aynı olan operasyon safhasıdın" Daha seçımınyapıldığı ak- şam, ışe hıle kanştığının kanıtlan eide edılır, ve bu durum, bütün ülkeye hızla yayılır, bu da yuz bınle- nn sokağa dokülmesını sağlayacaktır Onun arkasın- dan da kalabalığın butün devlet daırelennı ele ge- çırmesı gelır, boylece hılekâr ıktıdann sorumlulan- na, ıktıdann artık el değıştırmış olduğu, bıldınlır, yâ- nı o kalabalığa ateş emn venlmemesı sayesınde, dava kazanılmış olur " Eski 'yengeçler'in en ün- lüleri olan Miloşeviç, Şevardnadze, Kuçma ve Akayef bu suretle alaşağı edılmışlerdır. Adeta çocuk oyuncağı değıl mı? ' elbette hayır1 Boyle bıroperasyonu başanya ulaştırabılmek ıçın, onceden uzun hazırlıklar yapmak zorunluluğu vardır ' • Devamı 8. Sayfada e-mail.-tilahan a isnet.net.tr http://www.bilgiyayinevi.com.tr/ailhan Faks:0-212/260 19 88
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog