Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 HAZİRAN 2005 PAZARTESİ 18 SPOR spor(5 cumhuriyet.com.tr Ulusal takımla 5 yıllığma anlaşan ünlü teknik adam, iddialı açıklamalarda bulundu Terim'denhodrimeydanNEVZATDİNDAR Ulusal takımın 2010) ılına dek teknik dı- rektorluğunu yapacak olan Fatih Terim, "EğerAhnanya'daki fınaJJercgidersek, şim- diye kadar yapılanlardan dolayı ghmiş ola- hm. Eğer gıdemezsek de benden doiavi ol- sun" dıyerek ıddıasıru orta\a ko\du Lutfiı Kırdar Kongre \ e Sergı Sara\ ı'nda, Futbol Federasyonu Başkanı Dr LeventB»- çakcı'yla bırlıkte basın toplantısı duzenle- yen Fatıh Tenm, Bıçakcfnın kendısıne ıh- tıyaçlan olduğunu so> Iedığını, bunun uze- rtne yanlannda olduğunu kaydettı Ulusal takıma katkılanndan oturu Ersun Yanal'ateşekkuredenTenm "Tesadufolsa gerek, hiç kolay gorevlerde buhınmadım. Bil- gi ve birikimlenmi nıilb takunımız ve ulkem doğrumısunda kuDanma>ı tercıh ettim" de- dı Tecrubesını aktarmak ıçın ulusal takımı tercıh ettığını kaydeden Tenm, "Belki sayın Tesadufolsa gerek, hiç kola\ görevlerde bulunmadım Bılgı ve bmkımlenmı ulusal takımımız ve ulkem doğrultusunda kullanmayı tercıh ettım Belkı sayın başkan bizı \ oldan da dondurmüş olabıhr 9k Eğer Almanya 'dakı dunya kupası finallenne gidersek, şımdıy e kadar yapılanlardan dolayı bu başarıyı kazanmış olalım Eğer gıdemezsek de benden bılın Mıllı takım,formasım gıyen her oyuncuya hazırdır Hakan da bu ulkeye çok buyuk hızmetlerı olmuş, Turkıye 'mn gelmış geçmış en lyı golculennden bırıdır Onu da kadroya alırız, Üçüncü Lıg'denbınnı de alırız Herkese açığız A Dünya Kupası Eleme Grubu 'nda 12 maçlık serının 9 'unu oynamış kadroda değışıklığe gıtmeyı düşünmuyorum. Ortada bır konsantrasyon vardır Rakıplenn tanınması vardır Benım ıçın tüm oyuncular değerlıdır 4 başkan bizi >oldan da döndunnuş olabitir. Ben kendi ulkemi tercih ettim" açıklaması- nı \aptı Tenm Ersun )anal tarafmdan kadro> a alınmaması tartışmalara neden olan Hakan Şukurle ılgılı olarak da şunlan soy- ledı "IVIini takım, förmasınıgiyen her oyun- cuya hazırdır. Hakan da bu ülkeve çok bü- yük hizmetteri olmuş. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi golcûierinden biridir. Onu da kadroya alırız. Üçuncu Lıg'den bınnı de ab- nz. HeVkese açığız. Eğerıhö>acınuz varsaya- nımızda olur. İntiyaç duymazsak arkamız- da ohır. Bunlan çözeriz." Deneyımlı taknık adam. "Burada hepimize büyük görev du- şüyor. Dut ağacının her \anını sallayıp alü- na kflimı tutacağız. Ben. garsonlann bana kağrtia futbolcu ısmı verdıği gunleri isüyo- rum. Bu. hepimizin harekete geçmesi de- mektir. Hakan Şukür'u takdir ederken ye- nisim de getirnıesıni bilmek lazun" dıye ko- nuştu Tenm. ozellıkle ulusal takım kadrosunda olası değışıklıklerle ılgılı voneltılen sorula- ra. "Dunya Kupası Eleme Grubu'nda 12 maçhk serinin 9'unu oynannşkadroda deği- şikHğe ghmeyı duşünmuyonım. Ortada bir konsantrasyon vanhr. Rakiplerin tanınma- sı vardn. Benim için tum oyuncular değerfi- dü-" yanıtını verdı Futbol Federasyonu Başkanı Le\ent Bı- çakcı ıse Fatıh Tenm'le anlaşmalannın Bod- rum'da 15 sanıvelık bır goruşmennı ardın- dan gerçekleşhğını dıle getırdı Bıçakçı, Fatıh Tenm"le henuz sozleşme ımzalamadıklannı kaydederek, "\önetim kuruhı olarak Fatih Terim'le 5 yıilık sozteş- mc yapma karan aldık. 2010 Dünya Kupa- sı'na dek Milh Takımlar Başdanışmanı ola- rak gorevde kalacak" şeklmde konuştu HAKKINDAKl ÎDDÎALAR NEDENÎYLE YIPRANAN ULUSAL HALTERClMÎZ MADALYAYA UZANDI Nurcan altııdadöndüFİKRETDOC\N ALMERtA-15 Akdenız Oyunlan'nın uçuncu gunun- de altın madahalar peşısıra geldı HalteTde bayanlar 53 kıloda koparmada ve sılkme- de Nurcan Taylan 2, gureşte grekoromen de 66 kıloda Sd- çııkÇebi'\ le karatede bav an- lar açık sıklette Yıkfaz Âras, 1 'er altın madalya kazandı Grekoromende 84 kıloda Serkan Ozd«n \e 120 kıloda Yekta \ ılmaz Gül gumuş. 55 kıloda Erkan Döndarbronza uzandı Karatede erkekler açık sıklette ıse \iisuf Başer bronz madalyavı boynuna taktı Yuzmede de bayanlar 200 metre kurbağalama fina- lınde tlkay Dilanen, 8 oldu Altınla döndıi Halterde 53 kıloda olımpı- yat şampıvonu olduktan son- ra kadro dışı bırakılan Nur- can Taylan. koparmada ılk hakkında 86 kıloyu kaldıra- rak oyunlar rekorunu kırdı Ikıncı hakkında 87 kıloluk derecesıyle altın madalyava ulaşan Taylan, ovunlar reko- runu gelıştırmışoldu Kopar- mada ılk hakkında 105 ıkın- cı hakkında ıse 108 kıloyu Mrtlayan Tavlan hem oyunlar rekorunu kırdı hem de altın madalya elde ettı Gureşte erekoromende 66 kıloda Selçuk Çebi. altın ma- dalya kazandı Çebi fînalde tspan>ol M. Perre Sanchez 1 fınalde 2-0 yenerek altın madaly a> a ulaş- h 84 kıloda Serkan Ozdenıse fınalde Mısırlı Muhammed Muhammed'e 1 dakıka 9 sa- nıyede tuşla yenılınce gumuş- te'kaldı 120 kıloda da Yekta Yıl- maz Gul, fınalde Yunanh Xe- nof«n Koutsioumpasa 2-0 mağlup olunca gumuş madal- yaylayetındı 55 kıloda Erkan Dundar. Yunanh Artiam Kiouregki- an"ı 2-0'la geçerek bronza uzandı Karatede bayanlar açık sıklette kanyennde 10 Avrupa, 3 dunya şampıvon- luğu bulunan Yıldız Aras 3 kez katıldığı Akdenız 0>"un- lan'nda da 3'te 3 yaprı Âras Sırp Snezana Periç Mısırlı Heba M\ \e Tunushı Refika Dakhlaoui yı > enerek fınale yukseldı Yıldız, fınalde lspanyol G. Casanova Rodriguezı 1-0'la geçerek Turkıve'ye altın ma- dal> a getırdı Erkekler açık sıklette ıse Yusuf Başer ıse bronz madal- ya elde ettı Başer, yan fınal- de Fransız rakıbıne yenılınce bronz madat> r ada kaldı \uz- mede bayanlar 200 metre kurbağalama fınalınde bınn- cılığı elde eden Ispanvol Sa- raPerezıse2 28 87'yleo> r un- lar rekoru kırdı Ulusal Erkek Basketbol Takımı, (B) Grubu'ndakı ıkıncı maçuıda Bosna Her- sek'e 78-74 yenıldı Laser radyalde Ayda Ümer, ılk 2 yanş sonunda ılk sırayı aldı PROGRAM FLTBOL - (El Ejido Sta- dı^3.00)Turkıve-Malta BASKETBOL (Bayanlar) (El Ejıdo Spor Salo- mı/17.00) Turkıye-Fransa \ OLEVBOL (Ba>ıaıılar) MoısesRuizaiJO)Turkı- >e- Ama\Titluk TV'DE SPOR FUTBOL (TRT2/23.00) Turkıye-Malta BASKETBOL (TRn/17.00) Turkıye-Fransa Ta>1aH. Akdenız O>Tinlan'nda iki alüa madah-a kazanaraJs; njuhteşem bir dönüs yapn. HALTERCI SÎBEL'tN HAYATI FlLM GlBl Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan kürsüyeALMERIA(Cumhuri>«)-l5 Akdenız Oyunlan'nda halterde 48 kıloda gumuş madalya kazanan Sibel Ozkan'ın hedefı olımpıyat şamprv onluğu Çocuk Esırgeme Kurumu'nda kalan Sıbel Ozkan, sılkmede 90 kılo kaldırarak 17 vaşında gençler dunya şampı\onJuğunun arduıdan bır başka başanya daha unza attı Tek hedefının olımpıyatlarda kursuye çıkmak olduğunu beluien Ozkan, u Çok çahşarak bugunlere geldim. Eğer sabrederseniz ve çabşırsanız başanya ulaşırsınız. Ben daha yolnn başındayım. Hedefun Pekin'de yapılacak olimpiyadarda kursuye çıkmak" dedı Halter Federas>onu Başkanı Hasan Akkuş ıse Sıbel Ozkan'ın çok başanlı bır sporcu olacağına ınandığını voırgulayarak, "Sibel'deki azün tüm sporculara ornek ounah" dı> e konuştu Akkuş, halten gelıştırme projesı kapsamında Çocuk Esırgeme Kunımu'yla çok ı>ı ışbırlığı ıçensınde olduklannı da sozlenne ekledı VOLEYBOLCULARDAN LAİKLİK YANITI Atatürk'ün kızlarıALMERIA (Cumhuri>ft) - 15 Akdenız Oyunlan'nda plaj voleybolunda mucadele eden Turk bayan sporcular, ABD'lı bayan gazetecıye 'la- ikük' dersı % erdı Plaj voleyboluna bayanlar- da katılan tek musluman ulke olanTurbye'denNeclaGüçhı, E.Bay- ram Elhan Zulfi>e Gundoğdu \ e Muj- ganKeskin. maçtan sonra kendılenyle roportaj yapan ABD'lı gazetecmm, "Plaj voleyboluna katılan tek müslii- man ülke sizsiniz. Bu giysileıie o>Tia- mak inançiaruuza ters değii mi" soru- suna, "Turldye, Atatürk'ün kurdoğu modern \e çağdaş bir ulkedir. Biz Atatürk'ün kızlanyız. Turkh'e, laik bir ulkedir. Turkiye'de hiç knn- se, kimsenin inancıyla uğraş- maz ve berkes çok rahat bir şekilde inancıyla vaşar. Spor da hangi laya- fetle yapüıyorsa biz de onunla yanşv- nz** dıye yamt \erdı ABD'lı gazetecıye Turkıye hakkın- da bılgı \ eren bayan sporcular, onyar- gılardan rahatsız olduklannı dıle getı- rerek Turkıye'nuı de modern bır Avru- pa ulkesı olduğunu vurguladı S P O R G O Z L E M 4 L I A B 4 L I Ikmcı yıkJa da uzunca surecek bır tatıle çıktım. Bu, elbetteyanm yuzyılı aşan ça- lışmamın bedelı de değıl, çok şukur genden zıpkın gıbı gırdığı her ışı de- lıp geçen gençlenmız var Buna karşın tatılde olsam bıle her zaman olduğu gıbt, guneş doğma- dan kaikıyorum, olaylan yakından ızlemeyeçalışjyûrum Çayıçmeden televızyon açılıyor, gazeteler alını- yor. Bu, bızım gıbıler ıçın bıryaşam bı- çırnı Ama mecburuz, çunku ınsanı hayata bağlıyor Hafta ortasında herzaman oldu- ğu gıbıkuçucukbahçemızdeçıplak ayakla dolaşırken telefon acı acı çaldı Karşımda bızım servısın aşçı- sı Elena vardı Bena ıle hep telefon- da konuşuruz, kendtsını gormedım Ancak habefien kovalayan, benden ıstenenlen soyleyen kışı olduğu ıçın aşçımız dıyorum Elena'nın sesı uzgundu Bana "t/ZL/CL/ bır habenm var" dedı ve ekledı "Erdenay Oflas'/ gorevden al- dılsr" Doğrusu çok şaşırdım Çunku Erdenay Oflas, Spor Toto Teşkılat Mudurluğu'nden ıkı defa alınmış ve mahkeme karan ıle uçun- cu defagelmıştı Ustelıksongelışın- d e teşkılat tam anlamıyla batıktı Gelır getıremıyordu ve çalışanlara ayiıklan zamanında odenemtyordu Hartta 0 tanhte yetkılıler, bu yenn na- sıl kapatılacağının çareanı anyor- lardı Erdenay Oflas ışte boyle tnr du- rumda bulduğu Spor Toto Teşkıla- tı'm ayağa kaldırdı Teşkılat ıçınde yapılanlan bu sutunlarda daha on- Yazık! Binrjjkleri Dal Kesiliyor celen genış bwşekilde dıle getırme- ye çalışmıştım Tekrarlamanın fay- dası yok, anmak son durum şoyfe 17 Ntsan 2004 tanhınden bu ya- na 1 katnlyon 250 tnlyon gelır elde edılmış, bu rakamın yıl sonunda 1 5 katnlyona ulaşması beklenıyordu Erdenay Oflas artık yorulduğunu soytemıştı bana ve en kısa zaman ıçınde çekılmeyı duşunuyordu Anlaşılan "vekâleten spor" baş- ka şeyler duşunuyormuş1 Çunku boylesıne altın yumurtlar- ken ıncıler, elmaslar saçan bır ku- rum, bu konuda deneyımı olmayan kışılenn ellenne nasıl bırakılır^ Kım bılır bellı goruş ağır mı bastı, kumar oynanan bu yen kapatalım dıyenler mı var7 Sanmıyoruz, bır ay once Malıye Bakanı Kemal Unakrtan Bey, legal olmayan yerlerde oyna- nan oyunlardan katmadeğervergı- sı alabılmenın çabası ıçındeydı Gençlık ve Spor Genel Mudurve- kılı MehmetAtatay Bey buvurmuş- lar kı "Erdenay Oflas ın sozleşme- sı bıttı, uzatmadık" Anlaşılan vekıl genel mudurun vekılı Yaşar Kap- tan doğrusunu soylememış, ulaş- tıramamış Taa Ispanya'dan soyle- nen soz halıyie havada doner do- laşır yalan oluvenr Vekıl genel mu- dure elbette bınsı doğruyu soyler a- ma biz daha once hatırlatalım Er- denay Oflas'ın sozleşmesını kendı- len yenılemıştı Daha ıkı yıllan vardı Bır dığer husus, Spor Toto'da çalı- şanlarda yaş haddı yok Bu husus mahkemece karar altına alınmıştır Evet bındıklen dal kesılme yo- lundadır Vekâleten getınlenoarka- daş bır sure Erdenay Oflas'ın yanı- na venlırdı Gerçekten Erdenay ay- nlmak ıstıyordu O zaman kurulu duzen bozulmazdı Oysa gelen kı- şı, aldığımız habere gore Erdenay Bey'ın çalıştığı ust duzeyelemanla- n hemen gorevlennden almış bıle Neyapalım Mehmet Atalay Bey yıne bıze kızacak ama vekâleten s- por ışte bu kadar oluyor Yuzlerce yetışmış spor çalışanlan odalarda hapsedılır gıbı tutuluyor ve onlann yerlennı alan gençlere de yazık olu- yor Alınız futbolumuzun halı1 Fut- bol ozerk, biz kanşmıyoruz dıye- ceklerdır Oysa herkes bılıyor artık Futbola bal gıbı mudahale edıl- mış vetombaladanLevent Bıçak- cı çıkmıştır Tokezleyen futbolumuz bundan sonra başaşağı gıtmıştır Neden7 Kımse kımseye guvenme- mektedır boylelıkle ıstıkrar yok ol- muştur Yen değıl, ama Uğur Erdener'ın FITA Başkanlığı'ndan soz etmek ıs- tıyorum Prof UğurErdener'ı yakın- dan tanıyorum Uğur Bey bu ış ıçın yıllardır çalışmaktadır Bu yıl Turkı- ye'dekı federasyon başkanlığı se- çımlennden sonra, gıttığı ulke sayı- sını belkı kendılen de hemen hesap edemeyecekterdır Adeta dığer ul- kelenn başkanlannı ve oy verecek olanlan kapı kapı dolaşarak gormuş ve sonuçta beklenen rekor sayıya ulaşmıştır Işte boyle, "vekâleten spor" bu kadar oluyor galıba Gezıptozmak- la başan elde edılseydı seyyarılar dunyada retor bırakmazlardı John Carew 8 milyon euro karşılığında O.Lyon'da Beşiktaş'apiyango vurdu Spor Senisi-Beşıktaş'ınNorveçh yıl- dızı JohnCarew. O Lyon'da Yaklaşüc 1 haftadan ben Carew'e talıp olan, ancak Sıyah - Be> azlı kuluple fıyat konusunda orta noktayı bulamavan Fransız taJamı- nın yetkıhlen, dun Akaretler'dekı kulup bınasında uzlaştı O L\on'unBeşıktaş'ayaklaşık8mıl- > on Euro bonservıs bedeh odeyeceğı oğ- renıldı Bu arada Chelsea'de oynayan Geremi \ e St Enennelı Feindunho ıçın atağa ge- çıldı Sı>ah - Be\azlılann daha once de gundenune gelen ıkı oyuncunun \nksek transfer ucretlen ve kuluplenyle sozleş- melennınbulunması, Beşıktaş'ı kıralama yoluna ıtıyor Aynca kesm cevabmı yann vennesı beklenen Biscan'ın kararsız tavn, Fürvat ovımcuvu ısrarla ısteyen tekruk dırektor Rjza Çahmbay ı da çıleden çıkardı Juanfran'da para krizi! Beşıktaş'ın gondermek ıstedığı ısımlenn başında gelen Juanfranın eskı takımı Çelta Vıgo'ya donmesı ıçm yapılan goruşmelerde parasal sorun- lar aşılamıyor Sıyah - Bejazlılann Juanfran'a 1 2 milyon Euro değer bıçmesı sorun \arattı _ 4- G.Saray sahaya indi Spor Servisi - Galatasaray. saha- ya uıdı San - Kırmızıhlar, 2005- 06 sezonunun hazırlıklanna Flor- ya Metın Okta> Tesıslen'nde >ap- tığıçalışmaylabaşladı Yenı teknik dırektor Eric Gerets ve teknik he- yetı yonerımınde ılk çalıpnasını yapan San - Kırmızılı ekıp»jakla- şık 1 saat suren antrenman(fe.kon- dıs> on çalışmasıyla kultur tlzi ha- reketlen gerçekleştırdı Çalıjma- da, geçen yıl kıraya venlen Umit Karan, Sedat Debrel venı trans- ferler Ragıp ve Altan da yer aldı Duğunu olan Volkan, yıne ulkesın- de evlenen Song ulusal takımda ozel bır tumm ava katılan Mondra- gon yann donecek olan Conce- içao perşembe gunune kadar ızın alan Necati. 20 yaş altı Ulusal Ta- kım'dan venı donen Zafer \e Uğur, tedavi olan Suat, Akdenız Oyunla- n üfusal Takım kafılesınde ver alan Arda \ e Cafercan'la kendısı- ne kulup bulması ıstenen SakJou ıdmana katılmadı l.KOŞU: F:\tr Saftanbolu (1) P:DmguEce C 5 ) PP: Score (21, S: Tek Sen et (3) 2. KOŞU: F: Kurnandan (3] P: 4kkava (2) PP:Sı\avus< 7 ) S:Basn(5) 3. KOŞb: F: \owa Sol (8), P: Shakına (9), PP: Bagdadı(l) S:Defacto(2) 4. KOŞL: F: Umeren (4) P: Pen Masalı (î) PP: "Venılmez 11) S: Kubra Hanım (2) 5. KOŞU: F: Halıde |5| P: Keberlıbeyı (2), PP: Oalter 13) S: Tomurcuk (1) 6.KOŞU:F: Ardeşenlı ı") P:Ze^kı Sefa(11) PP:Serenav(8) S:Cankö\lu(3) 7. KOŞU: F: M\ Pearl (5), P: Yeşırviırtlum (1) PP:Countr> Manı9) S:Maxıne(ll) SS: Prenseslerın Dansı \ 10 ı Gunün tkılısı 6 Ko5u n 11 8 Çıfte Bahıs: 2 Çıfte 4 <i 1 5 3 2 7 5 YEDILI 3 2 7/5 8 4 9 1 PLASE 5 7 2 5 1 3 9/11 ALTILI GANYAN 8 9 1 2 4 5 1 2 5 7 2 1 1/4 5 1 9 11 • ALTILIDA DÜN - tstanbul at yanşlarında altılı ganyan, 3'7-7- 5- 17-2-11 kombınesını bılenler, 98 bın 923 60'ar YTL ıkramıye kazandı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog