Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 HAZİRAN 2005 PAZARTES 16 cumtv@cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Kınk Ok 10.30 Olay TV VVestern /CTN (Brokcn Arrow) -Anzona 1871; eskı bir asker W olan Tom Jeffords beyazlarla Apaçılere bağlı Kocıss Kızılderihlerin arasında banşı sağlamak içuı harekete geçer. Bu uğurda beyazlar tarafından linç edılmeyı bıle göze alır. Sonunda Kızıldenlı olan ka- nsının öldüriilmesine ve savaşın sürmesınden yarar umanlann türlü engellenne karşın amacına ulaşır... Yönetmen: Delmer Daves. Oyuncular: James Ste- wart, Jeff Chandler, Debra Pag'et, Will Geer, Jay Sıl- verhead, Joyce MacKenzie (1950 ABD, 93 dk). Bahkçı Osman 11.30 Kanal D Dram • Kaçakçılık yapan zengın bır adamla, balıkçı- Iıkla geçiminı sağlayan dürûst kardeşinin öy- küsü konu alınıyor. Yonetmenlığını Nejat Okçu- gıl'in üstlendiğı yapunın başrollennde Sadn AJı- şık, Fen Cansel ve Muzaffer Tema oynuyor. Delisin 15.10 Star Duygusal (Ti\ Ölen bır zenginın oglu ıle üç düzenbaz karde- ^S^s şının. gizlenen tahvilleri arayış öyküsü. Ergin Orbey'in yönetmenliğini üstlendıği yapımda, Tank Akan, Necla Nazır, Cıci Kızlar, Adile Naşit ve Hu- lusi Kentmen var (1975). tnce Kırmıa Hat 20.15 CINE 5 Dram (The Thin Red line) - 2. Dünya Savaşı sırasın- da Guadalcanal'da savaşan bir grup Amerika- lı askenn değışımlerinüı, acı çekmelennin ve ken- dileriyle ılgılı önemli keşıfler yapmalannın öykû- sü. Yönetmen: Andrew Marton. Oyuncular: Keir DuIIea, Jack Warden (1964 ABD, 99 dk). Chamane 22.00 CNBC-e Dram (77\ (Chamane) - 'Chamane', kentlı keman virtü- v i ' özü Dımıtri'nin bir çalışma kampından kaçı- şını konu edinen güçlü bır drama. Film, bir Asya ka- bilesine mensup Tolı'nin, aç susuz halde hayata ru- tunmaya çalışan Dımıtn'yi tesellı etmeye çalıştığı sahne ile ba$lıyor. Bir Yakut at sürüsünün bölgeden geçişıni fırsat bilen ikili kaçmaya başlar ama ne ya- zık ki Tolı ciddı bir biçimde yaralanır... Yönetmen: Bartabas. Oyuncular: Igor Gotsman, Spartak Fedo- TO\\ Viadımîr Yakovlev (1996 Fransa, 100 dk). 22.15 / TFIT1 / Jurassic... Aynnto yanda 23.00/tv8/Mor Yıflar Aynntı yanda K H J Akrep 01.45 Shovv TV Macera ©(Red Scorpion) - KGB ajanlanndan teğmen Nikolaı. Afrıkada asıler tarafından başlatılan ayaklanmayı durdurmak ıçın görevlendirilir. Kısa zamanda yerlı halkın arasına kanşarak onlara çalı- şır ancak kendisıni bir sürpnz bekJemektedir. Yö- netmen: Joseph Zito. Ovuncular: Dolph Lundgren, Al VvTıite (1989 ABD. 95 dk). Süreyya 2 02.10 Star Dram /TT\ (Soraya)- Süreyya'nın fotoğrafını görcn Iran Vİ' Şahı Rıza Pehlevi genç kızla tanışabılmek ıçin kızkardeşını aracı yapar. Ancak rüya çabuk biter ve Süreyya tahta bir varis doğuramayınca Şah onu boşar... Yönetmen: LodovıcoGasparüıı. Oyuncular. Anna Valle, Erol Sander, Mathılda May. Yabancı YeriiIzleyin Orta Değmez kanalturk Sinemalarda gösterime girdiğinde büyük ilgi görmesi üzerine 'Jurassic Park'ın iki devamfılmi çekildi hayatadönendinazorlar TRT122 15 Jurassic Park - Yönetmen: Steven Spielberg / Senaryo: M. Crichton, David Koepp / Görüntü: Dean Cundey / Müzik: Michael Kahn / Oyuncular: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Golblum, Richard Attenborough, Bob Peck, Martin Ferroro, B. D. Wong, Samuel L. Jackson/1993 ABD yapımı, 126dakika. TV Servisi - tt 7îtanic''e kadar, kazandığı 900 miryon dolaria tüm zamanlann en fazla hasılat getiren filmi unvanını elinde tutan "Jurassic Park", bu akşam TRT'de ekrana geliyor. Gördüğü ilgi üzerine iki devam filmi çekilen, Hollywood'un dahi çocuğu Steven Spielberg imzalı yapım ızleyicilere fantastik bir dünyanın kapılannı açıyor. Dolar milyarderi yaşlı John Hammond (Attenborough), Kosta Rica açıklanndaki bir adada Jurassic Park adında büyük bir hayvan köyü Steven Spielberg imzalı filmde sinemaseveriere fantastik bir dünyanın kapıları açüıyor. kurmuştur ve burada eski çağlarda dinozorlann kanuıı emmiş sivrisinek fosilinden elde edilen DNA kalıntılanyla bu yaratıklara, yok olmalanndan 65 milyon yıl sonra yeniden hayat verme konusunda çahşmalar yapılmaktadır. Bilim adamlan sonunda 20. yüzyılda dinozorlar üretmeyi başarmışlardır. Ancak hayvanlar insanlann kontrolünden çıkar ve felaketlerbaşlar... 1990 yılında aynı adlı romanda biyoteknolojinin tehlikelerine dikkat çeken \IichaeI Crichton'uı anlattıklannı beyazperdeye bilimkurgu, avantürü ve korkuyu birleştirerek yansıtan Steven Spielberg, aynı mesajı büyüterek insanoğlunun tek başına kendinden güçlü yaratıklan alt edemeyeceğinı, iyi hazırlanmadan genetikle oynamanın ne sonuçlara gebe olduğunun altını çizmişti. Film, sinemada gösterildiğinde birinci hedef kitlesi çoculdardı, ancak öyle korku sahneleri var ki, büyüklerin bile soluğu kesiliyor. Çocuklan ekran karşısına oturtmadan bu korkunç masalın boyutlanna dikkat edilmeli. Spielberg'in "yorgunluk dönemTne geldiği şeklinde değerlendirilen "Jurassic Park"ın en iyi ses, montaj ve özel efekt Oscarlan. filmin sanatsal yanından çok teknolojik özelliklennın ağır bastığuıın kanıtı. Final, bir devam filminin kapısını yapmak için açık bırakılmıştı ve ardmdan "Kayıp Dünya" geldi. TRT2 19.40 YEMEK BAHANE Jess Molho Kent ve Kültür TV Servisi - "Kent ve Kül- tür" programınm bu bölü- münde Uluslararası Istanbul Caz Festivali hakkında festi- valin yönetmen yardımcısı Peün Opçin ile bir söyleşi gerçekleştiriliyor. Sunuculuğunu îlker Oku- muş'un üstlendiği yapımda, tnci Beşpınar ve Nuray Ko- ruyan. "Alo Engelli Taksi" adlı proje ile ilgili bilgi verir- ken. Bahar Aksel ve Inci Şa- hin Olgun kamusal, kentsel alanlardakı boşluklan süsle- yen "grafftiler"i anlatıyor. TRT2 20.05 'Mor Yıllar', sadece oyımcularının performansları için bile izlemeye değer bir film Acılarayenilmeyen genç kız Edebiyat Yarırnküre TV Servisi - Popüler kültür ve yazarlık, Selim Üeri'nin sunduğu "Edebiyat Yanm- küre" programında tar- tışılıyor. Yapımın bu bölümünün konuklan ise Baki Ayhan, Ece Temelkuran, Onur Cay- maz, JakKnÇetikve Ali Aycil tv8 23.00 Danny Glover, bu destansı hikayede başrolde yer alıyor. Mor Yıllar - The Color Purple / Yönetmen: Steven Spielberg / Oyuncular: Danny Glover, Whoopi Goldberg, Margaret Avery, Oprah Winfrey / 1985ABD,147dakika yan tek şey, kız kardeşi Net- tie'ye (Busia) duyduğu sev- gidir. Nettıe, ablasının aksi- ne çok güzel bir genç kızdır. Kansı kısa bir süre önce öl- müş olan Albert (Glover), Nettıe ile evlenmek ister an- cak babası buna izin vermez ve isterse Celie ile evlenebi- leceğini söyler. Albert bu durumdan hiç memnun ol- masa da çocuklanna acilen bir anne lazımdır ve bu yüz- den teklifı kabul eder. Ünlü siyahi oyuncu Who- opi Goldberg , Celie karak- terinde inanılmaz bir perfor- mans ortaya koyuyor. Sade- ce Goldberg değil Danny Glover, Margret Avery, Op- rah Winfrey filmde harika- lar yaratıyor. Bu destansı, yürek burkan hikayeyi sakm kaçırmayın... TV Servisi - ABce ker'ınPulitzerödüllü roma- nından beyazperdeye uyar- lanan"MÖrYdlar",bu ak- şam rv8'de ekrana geliyor. Tam 11 dalda aday olduğu halde hiç Oscar kazanama- yan film, bugün yönetmen Steven Spielberg'in en iyi fılmleri arasında gösterili- yor. Yapımda olaylar, 1900'lü yıllann Georgia'sında geçi- yor. Celie (Goldberg) , öz babasırun tecavüzüne uğra- yan ve onun çocuğuna ha- mile kalan genç bir kızdır. Aslında bu onun babasından olan ikinci çocuğudur ve adam bunu da önceki gibi evlatlık vermeyi planlamak- tadır. Oldukça çırkin bir kız olan Celie'yi yaşama bağla- NTV ıo.ıc Kafein ve sağlığa etkisi TV Senisi - Sinemis Can- demir, "YazakHayat" prog- ramında bugün Beslenme ve Diyet Uzmanı ND Şahin Gürhan ile kafein ve sağlık ilişkisi üzerine sohbet edi- yor. Tansiyon yükselmesi, ke- kik bitkisinin faydalan, takı tasanmı gibi konularda bil- gi verilen yapımda, "Ben Farkhyun" adlı kitap da ta- nıtılıvor. CNNTürk 20.00 Irak Dünya Mahkemesi TV Servisi -"beşNbirK'' prograrmnın bu bölümünde, ABD Başkanı George W. Bush ve Ingiltere Başbaka- nı Tonv Blair'in yargılandı- ğı Irak Dünya Mahkemesi ekrana geliyor. Mahkemenin Vicdan Jü- risi Başkanı ve dünyaca ün- lü Hindıstanlı yazar Arund- hati Roy yapımda merak edilenleri anlatıyor. Programda. Türkiye'nin yeni klasik müzik grubu CellistanbuPun üyeleri ile gerçekleştirilen söyleşiye de yer veriliyor. "beşN birK"p Soner Yal- çuı ve Cüneyt Ozdemir bir- liktehazırlıyor. tv8 22.00 Mehmet Ağar konuk oluyor TV Servisi - DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, "Sağduyu" programında Sedat Yazıcıogİu nun konu- ğu oluyor. Ağar yapımda, "Türki- ye'ye Avrupa Birliği kapıla- rı kapanıyor mu", "Türldye tttrban sorununu nasıl aşa- cak", "Cumhurbaşkanım halk nıı yoksa meclis mi seç- sm", "DYP seçime hazır mı" gibi sorulan yanıtlıyor. Star 23.40 Yakın Takip TV Servisi- "Yakın Takip'' programını Erdoğan Aktaş hazırlayıp sunuyor. Yapımın bu bölümünün konusu ise "üniversitelerde türban" ve "katsayı uygulaması". Prog- rama konuk olan Maltepe Üniversitesi E|itim Fakülte- sı Dekanı ve YOK üyesi Prof. Dr. İsaEşme. Yeni Şafak Ga- zetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Karaaüoğhı v e avu- kat Kezban Hatemi konuyu canlı yavında ele alıyor. Tv PROGRAMLARI 10.40 Dizı: Şaşrfelek Çıkmazı 11.40 YazMut- fağı 12.20 Dizi: Ne Se- ninle Ne Sensiz 13.30 Dizi: Loren- zo'nun Kansı 14.25 Meraklısına 15.00 Dizi: Kuzenlerim 16.00 Meraklı Mo- molar 16.30 Çizgi Film: Casper 17.00 Kasaba 17.50 Çizgi Film: Garfield 18.20 Dizi: Yedı Numara 19.20 Dizi: Bizım Evin Halleri 20.00 Ana Haber Bültenı 20.50 On Numara Çekilişi 21.00 Dizi: Firtına Hayatlar 22.15 Ya- bancı Film: Jurassic Park 00.50 Gu- nün Ardmdan (0 312 490 43 00). 11.40 Sanat Gundemi 11.55 Hava Durumu 12.35 Yurttan Haberler 13.00 Iş Günü 13.20 Şaşkent Siyaset 14.00 Haber 14.45 Dünya Ekonomisi 15.15 Ekogün 15.35 Yurttan Haberler 16.25 Ekogün 16.40 Sanat Gündemı 17.20 Gunün Konusu 17.40 Dünyaya Bakış 19.20 GözÖnunde 19.40 Kent ve Kültür 20.05 Edebıyat Yanmküre 20.50 Sinemamıza Hayat Verenler 21.30 Mu- zik Yelpazesı 22.30 Güvercinım Güzel Yanm 23.35 Muzığımız Kultürümüz 01.30 Haber (0212259 72 75). BUGUN f Yabancı Dizi: Gizli Görev 21.00 Stnema: Mor Yı 23:00 07.00 Sabah Haberleri 08.00 Benımle Oynar mısın? 08.30 Bu Toprağın Sesi 09.30 Kann- ca Kararınca 10.30 Kültürel Zengınliğimiz 10.58 TRT GAP 13.00 TBMM TV 23.30 2005 Akdeniz Oyunlan AJmeria 01.00 Kapantş. 06.30 Haber Bülteni 06.50 Ay- dın Bakışı 07.25 Hayat Bahçe- si 08.30 Sabah Haberleri 09.30 Gezgın Öykuler 10.30 Dizi: Bizim Evin Hal- leri 11.00 Kadına Dair 12.30 Yerli Film: Vah- setin Davullan 14.00 Uzaktaki Yakınlanmız 15.00 Haber Bülteni 15.25 Belgesel: Kıb- ns'ta TürkJer 15.55 Hayat Akarken 16.15 El Yapımı 16.45 Benimle Oynar mısın 17.15 Merhaba Dünya 18.00 Haber Bülteni 18.20 Memleketten Haber Var 19.00 Bu Diyar 19.30 Derin Kökler 19.35 Dizi: Bizim Evin Halleri 20.10 Dizi: Kuzenlerim 21.30 Türkü Gecesi 22.30 Yüzde Yüz Yerii 23.30 Türkiye'den 23.35 Bir Filmin Hikâyesi 00.05 Aydın Bakışı 00.35 Günün Konusu. 307.00 Yerli Film: Ince Hasan 09.00 Çizgi Film: Temel Reis'in Maceraları _#_„ 09.30 Çizgi Film: Kirby 10.30 Dizi: 8ü- * a r cürCadı 12.30 Gun Ortası 12.50 Çiz- gi Film: Megamen 13.30 Dizi: ÇocuklarNeO- lacak 15.10 Yerli Film: Delisin 17.10 Passa- parola 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Dizi: En Son Babalar Duyar 21.50 Sırlara Yolculuk 23.40 Yakın Takip 01.30 Gece Haberı 02.00 Spor Gecesi 02.10 Yabancı Film: Süreyya 2 04.00 Haber (0 212 448 80 00). t>7 -00 Sabah Haberle- 10.15 Profesyoneller 11.30 Uzman Gözüyle 12.30 Parantez 13.00 Haber 14.00 Fuar 16.00 Fuar Dünyası 17.50 Teknokolık 18.00 Expo Channel Ana Haber Bülteni 20.00 Ekonomı Basını 21.45 Expo Fu- ar 22.30 Başkanlar Konuşuyor 00.30 Gece Haberleri (0 212 465 79 49). 09.20 Ekonomi 10.20 Sağlık Hattı 11.10Açık Hat 13.00 Ekonomi Po- litik 14.10 Gundem 14.50 Ankara Saatı 15.30 Hi End 16.20 Dünyanın Haberi 17.00 Haberler 18.20 Dijita! Hayat 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Haber Otesi 21.00 8. Gün 22.00 Merıç Köyatası ile Pazartesi Soh- betleri 23.00 Geceye Bakış 24.00 Haber 00.10 Psiko Yorum (0 212 449 0700). 06.30 Dizi: En İyi Arkadaşım 08.00 Çocuk Kulübü 09.00 Dizı: Ruyalarımın Aşkı 10.00 Aşkım Benim 13.15 Bizim Lezzetler 13.45 En Komık An 15.00 Çocuk Kulübü 16.00 Serap Ezgü ile Biz Bıze 19.00 Ana Ha- ber Bülteni 19.55 Spor Sayfası 20.00 Ah Kal- bim 22.15 Dizi: Asla Unutma 24.00 Parmak Izı 01.00 Bu Gece 01.45 Yabancı Film: Kızıl Akrep 03.30 Hepsi Gerçek 05.00 Yerii Film: Şehvet Uçurumlan (0212 355 01 01). ^ i _ _ 08.45 Çizgi Dizi: Teletubbies 3 T V 090 ° H u 9° v e T o l 9 a Abi 10.00mm Çizgi Film: Cedric 11.05 Yaz Sa- bahı 13.00 Gün Ortası 13.30 Aynalı Kahve 15.30 Komik Atak 16.00 Dizi: Çocuklar Duy- masın 18.00 Dizi: Avrupa Yakası 19.30 Ana Haber Bülteni 20.15 Spor Haber 20.30 Dizi: Saklambaç 22.15 Dizi: Dolunay 24.00 Dizi: Ateşli Topraklar 01.30 Son Haber 01.40 Ho- medrom 02.10 Belgesel: Habercı 02.45 Ge- cenin Içinden (0 212 354 30 00). 09.10 Ekonomi 10.00 Haberler 10.10 Yazlık Hayat 11.00 Haber- ler 11.30 Yakın Yerler 12.00 Ha- berler 12.10 Spor 12.30 Doğru Tercih 13.00 Günün Içinden 13.35 Ekonomi 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Haberler 15.15 Yakın Plan 16.30 Ekonomi 17.10 Beş Çayı 18.10 Gece Gündüz 18.30 Ve Insan 19.00 Akşam Haberleri 19.35 Gerçeğin Ta Kendisı 20.05 Spor 20.30 Fut- bol Mundial 21.05 Ustalara Saygı: Orhan Bo- ran Shovv 23.00 24 Saat 23.35 Spor24.00 Ha- berler 00.10 Yakın Yerler (0 212 335 00 00). 07.00 Çizgi Film Kusağı 08.15 Di- zi: Yarım Elma 09.30 Bizim Sınıf 11.30 Yerii Film: Bahkçı Osman 1 3 - 3 0 H a b e r 1 3 -4 0 S l h l r l i Mutfak 13.50 Yerli Film: Yangın 16.00 Çizgi Film: Scooby Doo and Scrappy Shovv 16.30 Dizı: Bır Dilim Aşk 18.00 Dizi: Sihirli An- nem 19.30 Ana Haber Bülteni 20.20 Spor Ha- berleri 20.30 Dizi: Aşk Her Yaşta 22.30 Sur- vivorTürkiye: Büyük Macera 01.00 Haber Sa- ati 01.10 Yabancı Film: Panik Atak 05.10 Duygulu Türküler (0 212 413 51 11). 09.00 Huzura Doğru 10.00 Dizi: El- tiler 12.00 Haberler 12.30 Sizin Se- siniz 16.30 Akşam Yıldızları 19.00 Ana Haber Bülteni 19.40 Spor Haberleri 19.45 Dizi: El Bebek Gül Bebek 21.15 Haber Maga- zın 24.00 Dizı: Spartacus 02.00 Gece Habe- ri 02.30 Tele Market (0 212 454 56 00). 10.15 Yaşama Sevincı 11.05 ^ rans Noktası 11.45 Fınans Bülteni 12.15İŞ Yemeğı ia00A;ans 13.45 S-1 por14.30WımbledonGunlüğu15.Û5 Center Court 17.00 Haber 18.15 Afış 19.00 Edı- tor 20.00 BeşNBırK 20.45 Spor Vızyon 21.10 Arena 22.05 VVİmbledonda Bugün 23.00 Gece Gorüşu 00.30 Afış (0212 413 56 00). a09.00 Çizgi Film Kuşağı 10.05 Di- zi: St.Tropez 11.05 Yeni Vizyon 12.30 Sağlık Hayattır 13.00 Gün Ortası 13.30 Spor 14.00 Zamanın Ruhu 14.30 Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye 17.00 Derya Gibi 18.00 Haberler 18.40 Trend 19.00 Dizi: St. Tropez 20.00 Ana Haber Büttenı 21.00 Dizı: Gızlı Görev 22.00 Sağduyu 23.00 Yabancı Film: Mor Yıllar 01.00 Haber Aktif 02.00 Ya- bancı Film: Mor Yıllar (0 212 288 51 52). fî\r 07.00 Çizgi Film Kuşağı 08.30 'G7U S . a Ö l l k R e n b e n 0 9 - 2 5 Yabancı Film: Aklından Bıle Geçirme 11.10 Yabancı Film: Katiller Yuvası 13.00 Sağlık Rehberi 14.00 At Yarışı 18.30 Başka Yerde Yok 20.00 Ana Haber Bülteni 20.15 Yabancı Film: Ince Kırmızı Hat 22.35 Yaban- cı Film: Perşembe 23.30 Ceytıun Yılmaz Shovv 00.30 Fantasy TV (0 212 336 15 15). 10.45 Kesışmeler 11.40 Sürüş Keyfi 1^35 Yıldız Savaşları Bi- lımi 15.30 Uzaktan Kumanda Çılgınlığı 16.00 Avrupa'nın Gizlı Ordulan 17.00 Yanılan Hafızalar 18.00 Çözülmemiş Tarih 19.00 Canavarların Savaşı 20.00 En İyi On 21.00 Şaşırtıcı Tıbbi Hikayeler 22.00 Travma 23.00 Canlı Gömülenler 24.00 Sıradışı Maki- neler Özel (0 212 330 00 88). C 08.00 Papatya Falı 11.00 Hıt Clıp 13.30 Sarışeker 16.00 Kum Saatı 19.00 Dizı: Gerçek Kesıt 20.00 Ana Haber 20.45 Yabancı Film: Angels in the At- tic 22.45 Dizı: Kara Şımşek 24.00 Gece Hattı 00.45 Dizi: Kader Yolu (0 212 256 82 82). 11.05 Analistin Seçimı 11.35 Va- delı fşfemler 12.15 AB Gündemı12-4 °FlnansCafe13 "35DışPlya "salar 15.05 Analız 15.35 Sektor Raporu 16.05 Portfoy Yönetımi 17.45 Günden Kalanlar 18.00 Çızgı Film 18.45 Dizı: Seınfeld 19.15 Dizı: üsten Up 20.00 Dizı: The O.C. 21.00 Dizı: VVhithout A Trace 22.00 Film: Chamane 24.00 Dizı: üsten Up (0 212 330 01 01). • .•••».•! 07.00 Yedi-Dokuz 09.10 Mü- U L U S A L j zikPınan 12.10 Halk Üniversi- tesi 13.10 Muzık Pınarı 15.10 Barışa Gönül Verenler 17.10 Sahne Sanarlan i a i 0 Ekonomi 19.00 Ulusal Kanal Ana Haber Bultenı 19.35 Günün Yoru- mu 20.15 Kurtuluş Savaşı Öyküleri 20.30 Bir Türküdur Yaşamak 22.00 Spor 23.00 Haber Masası (0 212 251 50 90). _ 09.30 Tatil Rotası 10.30 Ya- bancı Film: Kınk Ok 12.001 ' Festıval Gunlüğü 12.30 Sıra- dışı 13.00 Haber 13.15 Pop Cafe 15.00 Haber 15.05 Tatil Rotası 15.30 Başka Hayatlar 17.05 On Air 18.00 Resmedelim 19.00 Festival Gun- lüğü 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Sıradışı 21.00 Spor Panaroma 22.30 Halk Meydanı 24.00 Gece Haberleri (0 224 331 70 00). 10.35 MovieMagazine 10.55 Yabancı Film: Cinayet 12.35 Yabancı Film: New Port South 14.20 Yabancı Film: Hayalet Gemi 16.00 Ya- bancı Film: 8 Mil 18.00 Yabancı Film: Gigli 20.30 Yabancı Film: Dayanılmaz Zulüm 22.20 Yabancı Film:Amerikan Pastası: Düğün 00.10 Yabancı Fllm: Hayalet Gemi 01.45 Yabancı Film: Gigli (0 212 326 00 00). v 07.30 Çocuk Kuşağı 10.00 Gaf s.J Ebesi 12.00 Yemek Bahane . 5 " r . 13.00 Editör Masası 14.00 Ka- KartailUfK dı n |a r Kulübü 16.00 Ekonomi Gündemi 17.00 Çizgi Film: Tiprtıvt 18.00 Dizi: Robin Hood 19.00 Dizi: Bevedy Hılls 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Yabancı Film: Pan- da Macerası 23.00 Dizi: 6. His 00.15 Dizi: Be- verly Hills 01.15 Gaf Ebesi (0 212 355 85 00). 10.30 Yerii Film: Hamsi Nuri 13.20 Yerii Film: Erikler Çiçek Açtı 15.00 Yerli Film: Sen de Gitme 16.50 Yer- li Film: Kader Yolcuları 18.10 Yerii Film: Yıkılış 19.30 Yerii Film: Katiller de Ağlar 20.45 Yerlı Film: Curcuna22.10 Yerli Film: On- ce Insan 23.30 Yerii Film: Sen de Gitme 01.20 Yerii Film: Kader Yolculan (0 212 326 00 00). 11.15 Daldan Dala 12.00 Haber Merkezi 13.15 Ankara Rüzgarı 14.15 Açık Haber Hattı 15.15 Sağlık Karnesi 16.15 Basında Bugün 18.15 Spor Panorama 19.30 Haber 20.30 Tarih ve Kültür 21.30 Tarım Dünyası 22.30 Kamuoyu (0312 231 21 00). HhiO YAZLIK HAYAT Sinemis Candemir U6TAYA MYC1 ORHAN BORAN Sezen Âksu'dan Cem Yılmaz'a yıldızlar, | Orhan Boran'ın jübile gecesinde aynısahnede 21:05 bugün ^3yi I • www.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog