Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 HAZİRAN 2005 PAZAR Fi Tî JV U J_j J. U Jll. kurtur(3 cumhuriyet.com.tr14 'Camda Sanatsal Yansımalar' sergisi 11 Temmuz'a kadar Dolmabahçe Sarayı Camlı Köşk'te görülebil Yaratıcı tasanmdacamın yeriKAYA ÖZSEZGİN Cam malzemenin sanatsal serüveni, bir yandan yeni tek- nolojik gelişmelere paralel bir seyir izlerken bir yandan da tarihin binlerce yıllık derinliğinden kopup gelmenin köklü deneyimleri içinde, uygarlığın simgesi olmak gibi bir işle- vi de beraberinde taşıyagelmiştir. Dogu dünyasının sırlı kül- türü gibi, Batı dünyasının görkem ve zenginlik işaretleri de ondanyeni anlamlartüretmeninpeşinde olmustur. Camın say- dam panlüsında, her kii]türkendi yaşam felsefesınin yansı- masını yakalamak istemiş, cam finnJan bu amaçla sürekli bir üretimin içinde olmuştur. Her sanat malzemesinin arka- sında görece bir gizlilik olduğu haJde, cam, böyle bir lüks- ten doğası ve yapısı gereği uzak kalrruştır. Avusturya, Al- manya, Çek Cumhuriyeti, Italya ve Polonya cam kültürünü günümüze taşıyıp getirirken ortaçağın katedrallerinı süsle- yen vitray işçiliğinin yolunu açtığı verimli birmirası işleyip ona çağdaş kü]türün damgasını vurmuş oluyorlardı. Türfc ve ttalyan cam ustalarının yapıtları... ArtNouveaıTdan Secession'a, oradan günümüz sanatçı- lanna, örneğin Jeff Koons'a kadar uzanan çağdaş sanat bi- rikimJeri, büyük ölçüde cam malzemenin işe kanştığı deney- sel araştırmalarüzerine kuruludur. 19. yüzyılın mimarhk baş- yapıtlanndan Londra'daki Kristal Saray, cam malzeme ara- cıJığıyla iç mekânı dışa açarken sanatçılan da işJevselci içe- riğüıin ötesinde, bu malzemeye çağdaş, yaratıcı estetiğin amaçlan doğrulfusunda bakmaya çağırmış oluyordu. Böy- lece betonarme ve çeliğin yanı sıra modern mimarlı|rın kul- landığı gereçlerden birine dönüşen cam, yeni yüzyılın dö- nemecinde salt kuUanım eşyası üretmek için değil, sanatsal obje yapımı için de sanatçının hizmetine girmiş oluyordu. Ancak bu sürecin, o kadar da geriye gitmediğini, seramik gibi camdan üretilen sanat nesnelerinin de bağımsız estetik ürünler olarak son yirmi-oruz yıllık çalışmalar kapsamında değer kazandıfmı beiirtmek gerekiyor. Bu bağlamda, Türk ve Italyan sanatçılann cam malzeme- den oluşturulmuş işlerini bir arada ve bu iş için düşünülebi- lecek en anlamh ortamda, Dolmabahçe'nin Camlı Köşk'ün- de, uzun bir koridonın iki yakasına dizilmiş yapıtlarla, Do- nizetti başta olmak üzere Türk müziğine katlada bulunmuş olanlann polifonik parçalan eşliğınde ızlemek, insanda na- sıl birduyumsal etki yaratabilir? Kuşkusuz bu duyumsal et- 1 ergi, Türkiye ile Italya arasında iki yüz yıl önce başlamış olan cam sanayiine yönelik ilişkiye, somut ürünler eşliğinde bakmamız için güzel bir fırsat oluşturuyor. Italyan Kültür Merkezi tarafından Sartirana Sanat Vakfı aracılığıyla Rinaldi koleksiyonundan derlenmiş 80 cam obje, 1900'lüyıllann başmdan günümüze uzanan oldukça geniş bir yelpazeye dağılıyor. kinin yorumuaa yapdMlfcifc İçmttnfil.ilıjw dönemindc Venedikli catn urtriaffytthyfefeUaAuRfc yiaf cam hnıi*- nnın kurulduğu ve ltalyaahİtalüKSrel ihşiakm yâgunl«$- tığı bir döneme doğru bakmahyız. önce Beykoz cam işçi- liğinin önemli bir aşamaya tanıklık ettiği, daha sonra da Pa- şabahçe geleneğinin oluşruğu bir dönemdir bu. Topkapı'da başlamış olan geleneksel cam teknolojisinin çağdaş nitelik- li bir evrimleşmeye dönüştüğü bu dönem, Türk cam işçili- ğinin de altın çağıdır kuşkusuz. Sergi, Türkiye i)e Italya arasmda iki yüz yıl önce başla- mış olan cam sanayiine yönelik ilişkiye, somut ürünler eş- hfînde bakmamız için güzel bir fırsat oluşturuyor. Italyan Kültür Merkezi tarafından Sartirana Sanat Vakfı aracılığıy- la Rinaldi koleksiyonundan derlenmiş 80 cam obje, 1900'lü yıllann başından günümüze uzanan oldukça geniş bir yel- pazeye dağılıyor. Değişik sanatçılara ve değişik atölyelere ait bu eserler, soğuk cam kesme, fîizyon, renkli cam, do- kuma, kristal şeritlerle üfleme gibi farklı teknikleri içeri- yor. Venedik-Murano camcılık geleneğinin çarpıcı güze liğini yansıtan bu cam objeler vazo, kupa-tabak, meyv< lik, kapı tokmağı gibi işlevsel amaçlı işler. Ama izleyic nin gözü, sergi boyunca bir işten ötekine kaydıkça, işçı liğin ve tekniğin seçkin kullanımı, estetiğin hâkim etkı si, bu işlevselliği neredeyse sanal bir çizgiye çekiyor, ese rin alımlı etkisini öne çıkanyor. Murano'nun cam usta lan, îtalyan sanatında özgün ve seçkin bir çizgi yakala mış olmanın keyfini sürüyorlar bütün bu işlerde. Arad; bizim Beykoz çeşmibülbüllerini çağnştıran işlerin, endej de olsa varhğı, teknik aşamada bir etkileşimi düşündür- se de cama biçim verirken Italyan sanatçılann, kendi kül- tür ve yaşam gelenekJerinin gözlüğünden bakarak kendi form disiplinlerine bağlı kalmayı tercüı ettiklerini görü- yoruz. 1900'lü yıllar boyunca üretilmiş işler, Giorgio Forni'nin de değinmiş olduğu gibi, Murano üretiminin "en anlamlı ve nadide parçalarını içeren kreasyonla- n" düzeyinde olsa gerektir. Venedik'in 10. yüzyıldan başlayarak cam işçiliğiyle ünJenmesi, bu işlerin üretilme- sinde birinci etken olmalı. Sanatsal üretfm amaçlı yaKlaşım Türk sanatçılann cam işlerine gelince, bu işlerin sahip- leri, büyük ölçüde güzel sanatlar fakültelerinin seramik ve cam bölümü ya da endüstri tasanmı bölümü eleman- lan. Genel bir açıdan bakıldığında, söz konusu eleman- lann, cam malzeme aracılığıyla ürettikleri işlere, neredey- se bürünüyle sanatsal üretim endişesiyle yaklaştıklan gö- rülüyor. Sanatsal amaçlı tasanm, sanatçılanmızı yönlen- diren başlıca etkendir. Seri üretimden olabildiğince uzak durmak, piyasa ölçütlerine teslim olmamak, temel amaç olarak kendini gösteriyor. Ama kendi payuna, özellikle son yıllarda Paşabahçe esnafuıın ürettiği işlerdeki ince- lik ve estetik değer payı göz önüne alındığında, bu sergi- de onlardan seçilmiş örneklere, eski Beykoz ürünlerin- den birkaç parçayla birlikte pekâlâyer verilebileceğini dü- şünüyonım. Bizim cam sanatçılanmız arasında, Italyan meslektaşlarıyla birlikte sergilenmenin gururunu hak edenler de yok değil elbet. Türkiye Milli Saraylar Daire- si ve Istanbul Italyan KültürMerkezi'nin katkılanyla dü- zenlenen bu sergi, karşılıklı kültür değişimi kapsamında Italya'ya da götürülmeli. (Sergi, 11 Temmuz 'a dekgörülebilir. Tel: 0212 260 7033) HAFTANIN SANAT ÇÎZELGESİ • Fikret Muallâ - resirn - 'retrospektif' - tstanbul Modern. • Ahmet Elhan, Ahmet Öner Gezgin, Alp Sime, Ara Güler, Arif Aşçı, Atilla Durak, Burhan Doğançay, Bülent Özgören, Cengiz Akduman, Dick Arentz, Emine Ceylan, Ergun Çağatay, Gûftekin Çizgen, fbrahim Zaman, Isa Çelik.lzzet Keribar, Kamil Fırat, Kerim Bora, Mehmet Kısmet, Melih Arıcan, Merih Akoğul, Nevzat Çakır, Nuri Bilge Ceylan, Robert Capa, Saygun Oura, Sedat Pakay, Tahsin Aydoğmuş, Yusuf Tuvi - fotoğraf- Istanbul FotoğrafMerkezi. (0212 2381160) • Kargaşa 5 - Kargart - 30 Haziran'a dek. (0216 330 31 51) • Orhan Büyükdogan - resim - 'Enerji Toplumu' - 2 Temmuz'a dek - Akustik Art Gallery. (0 212 243 97 07) • Avis Allman, Avni Arbaş, Semih Balcıoğlu, Filiz Başaran, Cihat Burak, Adnan Çoker, Gül Derman, Sadi Oiren, Burhan Doğançay - baskı resım - IMOGA Nişantaşı Sergi Salonu. (0212 240 51 51) • Daniel Man, Yasemin Özcan Kaya, Çağn Saray, Özlem Sulak, Graham C. F. Wijliams, Bengisu Bayrak, Serhat Özşen, Serra Yolasığmaz - 'Kimliğin 1000 Yalanı' - 2 Ağustos'a dek - Siemens Sanat. (0 212 334 1104) P Pınar Akarsu, Ece Burgaz, Ozerk Ergenç, Hümeyra Erkmen, Göksu Gül, Berna Ipek, Tanzer Kankit, Mettem Özden, Nejat Sûtı, Ibrahim Tokaslan - Yeni Önermeler- 13' - 16 Temmuz'a dek - Borusan Sanat Galensi. (0 212 292 06 55) • Bodil Andersen, Fikret Yavuzçetin, Ercan Demir, Malik Bullrt - resım - 30 Hazıran'a dek - Galeri 1nın. (0 212 243 53 02) • Cemal Tollu, Hakkı Anlı, Zühtü Müridoğlu, Sabri Berkel, Abidin Dino, Adnan Vannca, Nejad Devrirn, Mürşide Içmeli, Omer Uluç, Ömer Kaleşi, Alecos Fassianos, Güngör iblikçi, Nevin Işlek, Muhsin Kut, Oktay Anılanment, Yuri Kuper, Seyyit Bozdoğan, Mehmet Güler, Zeki Fındıkoğlu, Hüseyin Ertunç, Fevzi Karakoç, Abdülkadir Öztürk, Fuat Acaroğlu, Gûlden Artun^ Doron Elia, Talat Enlil, Yüksel Ozen, Arslan, Selim Altan, Selma Gürbüz, Günhan Yücel, Bilgehan Uzuner - •karma resim ve heykel' - 3 Eylüi'e dek - TEM Sanat Galerisi. (0 212 24708 99) • ENKA Açıkhava Tryatrosu'nda çarşamba günü saat21.15'teOyuncularTryalro Grubu'nun 'Bınbır Gece' adlı o\unu sahnelenecek 10 216 414 22 39) • Ahmet Polat - 23 Temmuz'a dek - Galeri X - Ist'te. (0 212 291 77 84) • Alora - Calzadilla, Daniel Bozkhov, Aslı Çavuşoğlu, Calin Dan, Elmas Dan, Lala Rascic, Nedko Solakov - Uzaktan Sineğe Benze>enler' - Platform Garantı Güncel Sanat Merkezi - 9 Temmuz'a dek. (0212 233 22 38) • Mehmet Günyeli - fotoğraf- bugün açıhyor - 15 Temmuz'a dek - Yurt ve Dünya Sanat Galerisi. (0 216 349 2610) • Sevinç Karaca - resim - 27 Haziran'da açıhyor - 15 Temmuz'a dek - T.C. Ziraat Bankası Tünel Sanat Gakrisi. (0 212 25142 48) • Semra Yetik - resim - 27 Haziran'da açıhyor -15 Temmuz'a dek - T.C. Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi. (0212 2514248) • Cengiz Akduman,Arif Aşçı, Ibrahim Ayşıl, Cemal Emden, Sinan Koçaslan, Selim Seval, Cem Turgay - fotoğraf- "Cifyrama' - 29 Haziran'da açıhyor - 28 Ağustos'a dek - tstanbul Modern'de. (0 212 334 73 00) M Mehmet Ali Uysal, Uluç Ali Kılıç, Deniz Gulîyeva, Ozlem Özdemir, Caner Girgin, Volkan Aslan, Serkan Demir - '24. Günümüz Sanatçılan tstanbul Sergisi' - 28 Temmuz'a dek - Akbank Kültür Sanat Merkezi'nde. (0 212 252 35 00) • Fevzi Karakoç, Sema llgaz Temel, Yusuf Zîya Aygen - resim - 15 Temmuz'a dek - Ortaköy Sanat Galerisi'nde. (0 212 236 59 01) MUZIK ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda cuma günü saat 21.15'te Özlem Tekin dinleyicilerinin karşısına çıkacak. (0 212 27622 14-15/209) • Aya Irini Müzesi'nde "33. Llusİararası Istanbul Müzık Festivaii" kapsamında bugün saat 20 OO'de Belcea Dortlusü. yann saat 20.00'de Rıchard Egarr'ın (forte-pıyano) 'Englısh Concert', perşembe günü saat 20 30'da Bezmara Topluluğu'nun 'Osmanlı ve Avrupa Saraylannda Müzık'. cuma günü saat 20.0Ö'de Uzei .^metıst KJarnet Beşlısı mn 'Take Eıght' adjı konserleri dınienebılır. (0 216 556 98 00ı • Darphane-i Amire Binalan nda -33 Uluslararası Istanbul Nfûzık Festivaii' kapsamında bugün \ e >ann saat 18 30'da Emre Elıvar (piyano) ve Özgür Aydın'ın (piyano) 'Bach'tan 48 Prelûd ve Füg' adlı konseri dınlenebılir. 10216 556 98 00) • Ses Tiyatrosu'nda '33. Uluslararası Istanbuf \fuzik Festivalı' kapsamında cuma günü saat 18.30'da Chen Halevı (klamet). Emır Gamsızoğlu (pıvano) \e Manna Chıche'in (kemanl Klasık Müzıkte FolkJorik Esıntıler' adlı konseri dınlenebılir. /O 216 556 98 00) • AKM'de '33 Uluslararası tstanbul Müzık Festivaii' kapsamında cuma \ e cumartesı günü saat 20.00'de Montecarlo Balesı'nın 'Külkedısı' adlı balesı ızlenebılır. (0 216 556 98 00) • Babyton'da cuma günü saat 23 00'te Oldıes But Goldıes. cumartesi günü saat 23.00'te Arkın AUen'ın konseri dınlenebılir. lO 212 292 ?J 68) • Enka Açıkhava Tryatrosu nda cuma günü saat 21.15'te Özlem Tekin'ın konsen dinlenebilir. 10212 276 22 14-15 209) • Akbank Kültür Sanat Merkezi nde cuma günü saat 20.00'de Beste Tıknaz (vıyola). Melin Molla'nın (piyano) konseri dınlenebılir (0 212 252 35 00) l KIUTU» • SANAT www.perareklam.com.tr • (0212) 293 89 78 Beyoğlu Sinemast'nda Ömer Kavur anısına düzenlencn '15. Sinema Yazarlannın Seçtikleri 05' kapsamında bu hafta gösrerilecek filmlerden biri 'Müziğimiz/Notre Music'. Film, perşembe günü saat 12.15'teki Kavur'un 'Kınk Bir AşkHikâyesinin ardından, saat 14.30,16.45,19.00 ve 21.15'te izlenebilir. (0 212 251 32 40) GÖSTERİİ SÖYLEŞİI • Osmanlı Bankası Müzesi'nde perşembe gii- nül9.30'da'AvrupaiıYönetmenlerdenKısaFılm- ler'ızlenebılır 10 212 334 22 "0) •Akbank Kültür Sanat Merkezi nde çarsam- ba günû saat 19.00'da Fırdevs Sayılan'ın 'Geçmış Gün Jşıfına Çıkarken' konulu dıa göstensi. per- şembe günü saat 19.00'da 'Dönüş' adlı film ızle- nebıiır (0 212 252 35 00) • İFSAK'ta bugün saat 19.30 \e 20.15'te Kumral Kepkep'ın 'Türk'ün Dansı', perşembe günü saat 19.30 ve 20 İS'te Hasım Kılıç'm 'Yakından' ko- nulu sıne\ızyon gösterilen izlenebilır. (0 212 292 İH 07ı • Beyoğlu Sineması'nda Ömer Ka\w anısına duzenlenen '\5 Sinema YazarlannınSeçtıklen 05' kapsamında bugun saat 12.15"te 'Göl'. saat 14.30. 1645. 19.00 ve 21.15'te 'Köy\ yann saat 11.00. 14 15. P30\e21 OO'de'AğlayanÇayır",çarşam- ba günü saat 11 30'da 'An Güzel fstanbul'. saat 14 00. 16 30. 19.00 ve 21 30'da 'Sıdevvays'. per- şembe gunıî saat 12 15'te 'İCınk Bir Aşk Hıkâye- sı' adlı Tilmler gostenlecek. «1212 25132 40) " Resim ve Heykel Muzeleri Dernegi >Sergi AKBANK KÖUÛR SANAT MERKEZİ SUNAR Sanafpilar: Cdner Girgin Mehmet fiii üysdl Özlem Özdemir ssraMr: Serkau Demir Emrefldykdl UluçftliKılıç Marcus Graf K0İ.TÜ* SAHAT MERKEZI 18Haziran>28TemmuzO5> jjne |ut\ Sergi Pazartesi ve resrni tatil günlen hariç 10.30-19.30 saatlerı arasında gezilebilır. , Akban« Ku'tûr Sanat Merkezı îstiklal Cad No 14-18 34435 Beyoğlu, Istanbul ^ Daha fazla bilgi için ^ > 0212 252 35 00/01 > www.akbanksanat.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog