Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

27 HAZİRAN 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Muhafazakâr Cumhurbaşkanı Ahmedinecad, ılımlı politikalar izleyeceğini söyledi Dünyanın gözüİran'daDış Haberler Servisi - Iran'ın yeni Cumhurbaşkknı sertlik yanlısı. koyu muhafazakâr Mahmud Ahmedinecad, cumhurbaşkanı seçilmesının ardından "ıhmlı poütika" mesajlan gönderirken uluslararası topluluk yeni lidere kay- gıyla yaklaşıyor. Ahmedinecad iktida- nnın ardından ABD ile tran arasında- ki hesaplaşmanın hızlanabileceği be- lirtiliyor. Mahmud Ahmedinecad, dün düzen- lediği basın toplantısuıda "ıhmh* poli- tikalar izleyeceğini, hükümette aşınlı- ğa yer olmayacagını söyledi. Ahmedi- necad şöyle konuştu: "Djmhlık 70 mil- yon insanın hükümetinin ana poütikası olacak. Aşmhğa yer olma> acak. Bu hü- kûmet dostiuk ve sevgi hükümeti ola- cak. Görûşleri ne olursa olsun bütün halkuı hizmetinde, adalet ve hak hûkü- meti olacak." Sertlik yanlısı lider, Tahran'ın ABD ile ilişkı kurmasının gerekli olmadığı- nı da belirterek "tran ilerleme ve kalkm- ma yohındadır ve bu yolda ABD'ye ih- tiyaa yokfur. Ama tran'a düşmanca dav- ranmayan her ülkeyieişbirfiğme hazmz" şeklinde konuştu. Dışişleri Bakanhğı, Batı'dan Ahmedi- necad konusunda önyargüı olmamasını, zaman tanımasını istese de imah uyan- 'NÜKLEER TEKNOLOJİYE DEVAM' Dış Haberler Servisi - Iran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad, ülkesinin nükleer teknoloji gelıştırmeyı sürdüreceğini ve AB ile bu konudaki görüşmelenn ulusal çıkarlar doğrultusunda devam edeceğini bildirdi. Ahmedinecad, basın toplantısında gazetecilerin Avrupalılarla nükleer program görüşmelerinin devam edip etmeyeceği yönündeki soruya, "Ousal çıkarlarunız ve tran halkuun banşçıl nükleer teknoloji kullanma hakkmı sakh tutarak görüşmelere devam edeceğE" yanıtını verdı. lar göndermekten de geri kalmadı.Dışiş- leri Bakanhğı Sözcüsü Hamid Rıza Ası- fî, dış politikalannda çok büyük bir de- ğışiklık olmayacagını, uluslararası ger- gınlığın yumuşahlması üzerine kurulu politikalannın devam edeceğini belırt- ti. Sözcü.u nükleergörüşmeleria,anlaş- ma>1a ohışturnlan makro poütikalan- nın bir parçası olduğunu" söyleyerek *Cunıhurbaşkanımdeğiş(ffmek,bunude- ğBtinnez" dedi. Ancak Asıfi, "Bu seçim- le Iran'ın meydan okumalara karşı koy- ma kapasitesi artü. Avrupahlar bunu göz önünde buhındurmah" diye konuştu. Ahmedinecad'ın zaferinin arduıdan Tahran-VVashington hesaplaşmasımn hızlanabileceği belirtiliyor. Ahmedine- cad'ın seçilmesı, Iran'a karşı daha sert pohtikalar izlenmesini isteyen Washıng- ton yönetımindekı şahinleri sevindirdi. Yorumlara göre, Savunma Bakanı Do- nald Rumsfeld ile Başkan Yardımcısı Dick Cheney gibı şahinler İran'da kısa sürede muhafazakârlara karşı muhale- fetin yükselmesinı bekliyor. Şahinlere göre, Ahmedinecad'ın se- çilmesıyle nükleer anlaşmazlık konusun- da îran'la AB arasında yürütülen gö- rüşmeler daha kolay çökecek. Bu durum- da, ABD tran'a karşı politikasını sert- leştirecek, hatta askeri seçeneğı bile gö- ze alabilecek. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Franco Frattini. seçımın muhafazakâr ka- nadın galibiyetiyle sonuçlanmasını kay- gıyla karşıladı. Bu durumu. AB'nin ti- cari alanda îran'la başlatmış olduğu gö- rüşmeler açısından nsk olarak nitele- yen Frattini, "Ahmedinecad'dan insan haklanve nükleer silahlanma konusun- da net sözler bekliyonız. CMumsuz bir ya- nıt geürse AB'nin tran'la dryaloğu don- durmaktan başka çaresi kalmayabilir" dedi. Frattini şöyle konuştu: "Temel haklann sajHanmasinın hayraktarhgım yapmaktan vazgeçemeyiz. Cumhurbaş- kanı Haterru ile eyiûlde bu konuda bir görüşme yapüması konusunda uzlaşma sağtanuşük. Bu, Ahmedinecad için ger- çek bir sınav olacak. O randevuyu iptal etmesi durumunda. kapsamh bir müza- kereyohmdailerlemekkarmaşıkhalege- kcek." tsrail: Büyük sorunlar yaşanacak Israil Başbakan Yardımcısı Şimon Pe- res, Ahmedinecad'ın cumhurbaşkanlı- ğına seçihnesınin uluslararası toplum içinbüyük sorunlar doğuracağını öne sür- dü. Peres. "Seçim sonucunun, aşınhk yanhhğı, konvansrvonel olmayan silahlar ve Baû'dan ıızaklaşma gjbi tehlikeh' ko- nularm devam edeceğini gösterdiğini ve bunun dünya için büyük sorunlara ne- den olacağuu" belirtti. Sunday Times, Washington'ın şiddeti sona erdirme yollan aradığını yazdı ABD direnişçilerle görüşüyorDış Haberler Servisi - ABD'li yetkıli- lerin, "Irak'ta şiddetin azanümasuu sağ- faunak" amacıyla direnişçilerle görüşme- ler yaptıklan bildirildi. îngiliz Sunday Times gazetesi, eski bir Iraklı bakan ve üst düzey aşiret liderlerinin haftalar sü- ren ön hazırlıklannın ardından, ABD'li yetkililenn geniş güvenlik önlemleri al- tında Bağdat'ın kuzeyındekı Balad'da di- renişçilerin komutanlanyla bir araya geldiğini yazdı ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld de Amerikan Fox te- levizyonuna yaptığı açıklamada, "Ara sıra bu tip görüşmelere kolayhk gösteri- yoruz" derken bu görüşmelenn kimin- le ve ne zaman yapıldığına ilişkın bilgi vermedı. Ilk görüşmenin 3 Haziran'da, ikinci- sinin de 13'ünde yapıldığını öne süren Sunday Times, haberini, adını açıklama- dığı Iraklı bu- kaynağa dayandırdı. Görüşmelerde bir dıyalog arayışının ortaya konulduğunu iddia eden gazete, görüşmelenn aynntılannınsa görüşme- lere katılan gruplara üye üd Iraklıdan el- de edildiğını bildirdi. Çeküme takvimi istendi Görüşmelerde direnişçiler bir çeküme takvimi konusunda ısrar ederken Ame- rikalı yetkililerin ise El Kaıde ile ilişki- li gruplara verilen desteğin çekümesini istediîderi kaydedildi. îkinci görüşme- de ABD tarafinın daha sert bir tutum ser- giledıği öne sürülürken üzerinde tek an- laşmaya vanlan şeyin, yeniden görüşmek olduğu belirtildi. Gazete, Irak'taki çok sayıda eylem- den sorumlu tutulan Ebu Musab el Zer- kavi'nın grubununsa görüşmelere tem- silci göndermediğini, ilk görüşmeye En- sar el Sünnet, Muhammed'in ordusu, Irak Islam Ordusu gibi örgütlerın katıl- dığım yazdı. Gazeteye göre, bu görüş- melerin yapüması için ilk adım, 20 yıl- dır ABD'de sürgün hayatı yaşayan, Sad- Musul'da gerçekleşen saldında hastane ağu* hasar gördü. (Fotoğraf: AFP) dam Hüseyin rejımınin de\Tİlmesinin ardından ülkesine dönen eski Bakan Ay- ham el Samuray tarafından atıldı. Ti- mes, Sünni lıder Samuray'ın önündeki en büyük güçlüğün, taraflan, görüşme- ye geldüden sırada "pusuya düşürüJ- meyeceklerine ikna etmek" olduğunu yazdı. Öte yandan, Irak'ta faaliyet gösteren Ensar El Sünnet ordusu, Amerikah yetkilüerle görüştüklerini yalanlayarak "Irak'ta cihada devam etmek konusunda kararh olduklannı" bildirdi. Sunday Times'ın bir başka habenn- de de 70 civannda genç Müslüman In- giliz vatandaşının, direnişçilere katıl- mak üzere Irak'a gittüderi iddiası yer al- dı. Gazete, koalisyon güçlerine karşı mücadele veren Ingilizlerden 3'ünün ise çatışmalar sırasında hayatını kaybet- tiklerini öne sürdü. Brzezinski: Batağa saplandık ABD'de muhalefetteki Demokrat Par- ti, Cumhuriyetçi Başkan GeorgeBush'un Irak politikalanna karşı eleştirileri art- tınrken eski Demokrat Başkan Jimmy Carter'ın ulusal güvenlik damşmanı Zbigniew Brzezinski, Demokrat Partı adına yayınüanan haftalüc radyo konuş- masında Irak'ın ABD ordusu için bir ba- taklığa dönüşmekte olduğunu söyledi. ÜÇ AYRI SALDIRI MusuVda kanlı gün Dış Haberler Senisi - Irak'ın Musul ken- tınde dün bir bölge emniyet binası, bir as- keri üs ve bir hastaneye düzenlenen 3 ayn saldında 35 kişı öldü, en az 22 kışi yara- landı. Musul merkezinde işlek bir bölgede yer alan emniyet binasını hedef alan inn- har saldınsı sonucu 13 pohs, 2 sivil yaşa- mını yitirirken 6 kdşi yaralandı. Birpolis yet- küisi, intihar saldırganının, bölgedeki birpa- zara karpuz taşır gıbi görünen kamyoneti- ni, emniyet binasının hemen önünde pat- lathğuıı söyledi. Bu saldından birkaç saat sonra gerçek- leşen ve Kasak kasabasındaki askeri üssü hedef alan üancı intihar saldınsındaysa 16 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kurbanlann ço- ğunun Iraklı işçiler olduğu belirtildi. Iraklı askeri yetküüer de saldınyı, patla- yıcı yüklü yelek gıyen bir intihar koman- dosunun düzenlediğinin sanıldığını söyle- di. Saldınyı Irak El Kaide Cihad Orgütü üst- lendı. Son olarak bir hastaneye düzenlenen intihar saldınsında Iraklı 4 pohs öldü, 9 ki- şi yaralandı. Pohs ve hastane kaynaklan, bir intihar komandosunun, kendisini, hastane- deki polis kulübesinde havaya uçurduğu- nu belirtti. Kerkük'te de dün eşzamanlı bir dizi bombalı saldın düzenlendi. Bir pohs kontrol noktasında bomba yüklü araçlâ dü- zenlenen intüıar saldınsında, 7 polis yara- landı. Bir başka bombalı saldında da 4 ABD askerinin yaralandığı haber verildi. Bağdat'ta emniyet yetkihsi Albay Riyad Abdülkerim işine giderken öldürüldü. Bağ- dat'ta yola yerleştirüen bir bombanın pat- laması sonucu bir Amerikan askeri öldü. ÇİN'LE YAPILAN SİLAH ANLAŞMASI ÎPTAL îsrail Washington'ın baskısına boyun eğdi Hamas milhanlan, tsrail cezaevlermdeki FlKstinülerin serbest bırakıhnası için Baü Şeria'da gösteri yapö. Eylemde tsrail bajTağı yakıldı. (Fotoğraf: AFP) Dış Haberler Servisi - îsraü, ABD' nın baskılanna boyun eğerek Çin üe yaptı- ğı silah anlaşmasını iptal etti. Haaretz gazetesi dün. "tsrail'in, Was- hington'ın Çin ile silah anlaşmasını ip- tal etmesi yönündeki baskısına boyun eğdigini ve genel silah ihracaünda da da- ha sıkı denetim uygulayacağmı" yazdı. Haberde, ABD'nin talebi üzerine Isra- il'in, sattığı "Harpy" pilotsuz saldın uçaklannın onanm için ıade edilen ye- dek parçalannı Çin'e geri göndermeye- ceği kaydedildi. ABD, Israıl'in Çin'e sa- vaş uçaklan ve diğer ileri teknoloji satı- şma, Tayvan'ın Pekin'e karşı korunma- sını güçleştıreceğı ve güç dengesini bo- zacağı gerekçesiyle tepki göstermışti. Haberde, ABD'nin talebi üzerine Is- raü'in, konvansıyonel süahlar ve silah için de kullanüabilen ürünler ile tekno- loji ihracının süa kontrolünü kabul et- tığı kaydedüdi. Haberde, bu kararlann, Başbakan Ariel Şaron ve Savunma Ba- kanı Şaul Mofaz tarafından, bir Îsraü heyetinin tsrail silah ihracı konusunda- ki anlaşma memorandumuyla ügüi gö- rüşmek üzere bu hafta Washington'a yapacağı ziyaret öncesinde ahndığı kay- dedildi. Savunma Bakanlığı, haberle ügüi so- ruya, "Öneriler, anlaşmalar ABD ile süren görüşmeler çerçevesinde ele ahna- cak" yanıtını verdi. Başbakan Yardım- cısı Şimon Peres ise konunun ABD'nin talebiyle ilgisi ohnadığını söyleyerek "Bu, iîd ülkeden birine zararvermemek için silah saüşlarmı düzenlemenin bir yolu" dedi. Dışişleri Bakanı Sihun Şa- k>m, geçen hafta, Çin'e silah satışından ötürüABD'denözürdilemişti. Haaretz, Çın'in büyük olasılıkla tazminat isteye- ceğini belirtti. BIÇAK SIRTI EROL MAJVİSALI ERDEMİR'in Satılması... Başlanın Bağlanması... ERDEMİR, yani Ereğli'dekidemir-çe- lik tesisleri dev bir kuruluş. 75O0 dola- yında insan çalışıyor. 5500 kadarı ışçi- lerimizcten oluşuyor. 800 mühendis, 1200 idari, mali, ticari personeli var. ERDEMİR sosyal tesislerinin bulundu- ğu tepeden dev fabrikayı seyrBdiyorum. Bir uçtan diğerine geniş bir ufka yayıl- mış. Saymaya çalışıyorum: Iki-üç dev ba- cadan alevler fışkırıyor. Kule bacalar- dan ise gökyüzüne gürüldeme ile yuk- selen bir hareketlilık var. Gece yansı ama dev tesis homurdayarak çalışıyor. Ha- yırhayır, nefes alıp veriyor, birdevgibı... 7500 çalışanı 7500 aile demek. Doğ- rudan 25-30 bin insanın ekmeği. Bu işin küçük bir bölümü. ERDEMİR Ereğli çev- resindeki dev gemi yapım tesısterini bes- liyor. Ulaşımdan diğer hızmetlere yaydı- ğımız zaman yüz bini aşan kent nüfusu- nun tamamı buradan geçiniyor. - Bu işin yerel boyutu. ERDEMlR'in Div- riği maden yataklarında ve Iskende- run'dadafaaliyeti ve ıştirakleri var. Yurt- dışında Romanya'ya uzanmış. Doğu Anadolu'dan Iskenderun'a ve Balkan- lar'a kadar uzanan, övünülecek kâriı bir kurum. - Yöreye veTürkiye'ye hayat veren ulu- sal bir sımge ERDEMİR. Ve bu dev ku- rumu "birileri" alıp yabancılara vermek istıyor. Amerika, NASA'yı yabancıya ve- rir mi? Fransa, Almanya Airbus'ı Kore- lilere kendi eli ile hediye eder mi? Ada- mı bir daha doğrulamayacak biçimde ye- re çalarlar. - Bu süreçTürkiye'yi iktisadi, siyasi ve kültürel olarak "yabanalaştırma ve Ba- tı kapitalizmine bağlama" planının bir parçası. -1971 ve 1980'deki dış kökenli dar- beler sonrasında "gayri milli sermaye- yi egemen kılma" planının bir parçası. 1980-1990 arasında bu çevretere 100 mil- yar dolar aktanldı, hem de kamu kay- naklanndan. Vergi ladesinden diğer rant kaynaklanna kadar bütün araçlar, "ülke- yi gayri milli sermayeye bağlamak için" kullanıkjı. - özelleştirme yolu ile en kârlı ve stra- tejik kamu kuruluşlannın, yabancılara devrinesırageldi. Işçinın, köylünün, hal- kın karşısına dev çokuluslu şirketler ve devletlergetirildi. Türk halkının kaderi ve geteceği bu dev şirketlerin Bab'dakı mer- kezterinde konuşulmaya başlandı. Türkiye'de halkın egemenliği yerine şirketlerin, Brüksel'ın, Vaşington'un, IMF'nın egemenliği öneçıkıyor. Işte ER- DEMlR'lerin, TÜPRAŞ'lann, Seydişe- hir'lerin, SEKA'lann, THY'nin satılmak istenmelennin arkasında yatan esas ne- den budur. Ulusal iktisadi, siyasi, sos- yal sistemın temel taşlannın sarsılarak "gayrimilli sermaye çevrelerinin birma- nivela, birkaldıraç olarak kullanılması". Çare mi çözüm mü? müzün bir parçası haline gelmiş bu dev kuruluşlann özelleştirme adı altında ya- bancılara satılmasına herkes karşı. Işçi istemiyor, mühendis istemiyor, halk is- temiyor; akıl, mantık "olmaz" diyor, is- yan ediyor. O zaman işçisi, mühendisi, yöre halkı, Türi< ulusu elbirliği ile buna di- renmeli. - Sendikalı, sendikasız insanlanmız meydanlandoldurmalı. Fransa'da, Ital- ya'da, Belçika'da işler böyle çözülü- yor. Halk, istemediği şeyde gücünü fi- ılen göstermeli. Sen benım çıkarlanma taş koyarsan ben de ısınnm diyorlar ve ısınyoriar. De- mokrasi böyle çalışıyor. - Demokrasinin en temel kuralı, "pay- laşımda payını almaktır". Ben ekmeği- mi yabancının eline teslim etmem diye- rek halk gücünü göstermelıdir. Halka rağ- men hıçbır şey yapılamaz. Başlan bağlanmış yavrular... ERDEMİR sonrasında Istanbul'a dö- nerken Karasu, Kandıra ve Kaynarca do- laylarındaki köylere de uğradım. Köy yollannda başlan bağlanmış 5-6 yaşla- rındaki kızların gruplar halinde yürüdü- ğünü gördüm. Içim sızladı, ürperdim ve utandım. Türkiye Cumhuriyeti bir yandan Kara- bük'leri kurarken aynı zamanda genç- lerini çağdaş uygarlık yönünde yetişti- riyordu. Ulusal sanayi, çağdaş uygarlık, başı dik ve açık gençler bırlikte yürüyordu. Sanayi de, siyaset de, kültür de ulusal temeller üzerine oturmadan ne çağ- daşlık, ne demokrasi ve ne de iktisadi gelişme olur. ERDEMlR'in satışı ile 5 yaşında kız- ların kafalannın bağlanması arasında- ki doğrudan ilişkıyı göremezsek hiçbir çözüm getıremeyiz. Ulusal iktisadi (ve siyasi) değerierin yabancılaştınlması ile Islamcı devlet ya- pısı arasındaki köprü bugün ışletilmek- tedir. Arkalarına Vaşington'u, Brüksel'i ve yabancı şırketleri alanlar ile kızlann başlannı bağlayanlar aynı zıhniyetin temsılcileridır. Ereğli'den dönerken dolaştığım köy- lerde bu gerçeği açık olarak gördüm. - Birtarafta ERDEMİR gibi ulusal de- ğerlerin "yabancılaştmlmasr... - Diğer yanda 5 yaşındaki kızlann ba- şının bağlanması... Her ikısı de Cumhuriyet'in kuruluş ve yaşamasına, onun ilkelerine aykın ge- lışmeler... Ucu, siyasi Islama kadar uza- nan... Brüksel, Vaşington, IMF hattın- dan estırilen rüzgârlar... Iktisadımızın, sıyasetımizin, kültürü- www.istanbul.edu.tr/iktisat/emanisali GONDER, ÇEKİLİŞE Şimdi 250 kontör yükleyenler Sony Ericsson K300İ, 500 kontör yükleyenler Sony Ericsson K700İ kazanma şansı yakalıyor. Toplam 500 adet Sony Ericsson, Hazır Kart'lılan bekliyo iH7W*> netor v»7 • Fotograf çeklml ve vtdoo kayd • M><aptk»el boyutunda rashn • 45 dak. keslntfsiz vldeo ' FM III HAZIR1 KARTTURKCELL HiZMI Çekillşe katıfmak için: kampanya şifresini, adını, soyadmı, yaşını ve adresini aralarda boşluk bırakarak yaz, 2004e gonder. Unutma, bu kampanya 15 Mayıs -15 Temmuz 2005 tarihleri arasında geçerli. 1- ÇeKHtş 22 Temmuz 2005 tanritnde Tumer & Tümer Tanrtım A.Ş Buyükdere Cad 78/80 M.köyistantHjl adrestnde, saat 14 30'da yapılacaktir 2- Çekılış sonaçian 29 Temmuz 2005 tanhnde Akşam gaz&tesınde yayınlanacaktır J- Astl son başvuru 18 Ağustos 2005 yedeK son başvuaj 07 Eyiul 20O5 tır Asıl ve yedek taJıhlıiere taahhûtlu posta yofu ve SMS ile tebtıgat yaptlacakîır Başvurmayan asıl taiıhiıienn yenne ssrası \% yetjeklere geçıiecektır Kazanılan hak Oevredıimeyecektsr 4-18 yaşından kuçukler kampanyaya kaîıiamaztar Kabtıp kazansatar darıı hedryelenn teslım alamaziar KDV ve OTV hanç dtğer yukumlutükfer ve vergtler talıhhrye artttr 5- Kampanyaclan yarartanacak kışj hat sahıbı de$l mesaıda adı soyadı yaşı ve adrea geçen kjştdır $- Tefefonlar kajpo ile adrese tesi n g6nden!eceKtır 7- Katı ımolar Kjlianmış olduklan tarfe uzennden 1 S-MS/ 2 kontöf (0 172 YTL} karşıl^ı ucretlendBilecektır Katiltmct arûar sadece kablrfn SMS ı tstenecek, yanlış ya da ekstk gınşler ile rfgılı dûnuş SMS'len ucretlerdınlmeyecektır 8- Bir şıfre sadece b* kez kjl.anıiab<lır ar>cak b* kjş: btrOen fazta komor kart saön atr ve farklı şrfrelene çekıltşe katıtırsa. her şrfre ayn bir çekılış hakkı sağiayacaktr ft- Hediye tesJımınde kart veya srfre SMS'ı ıbrazı zofunludLr 10- Bu kampanya MPİ run 06 05^005 tanh ve B 07 I.MP1 0 13 00 02/743-2792 say* ıznı ile dûzenlenmıştır www.soflyertcsson.com/tr www.turkccll.coni.tr/rMiirfcart
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog