Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27HAZİRAN2005PA2AF1TEÎ 10 dishab@cumhuriyet.com.tr Talat: Rumlarla göpüşmeye hazınm • L£FKOŞA(AA)- KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat. Rum yönerimi lideri Tasos Papadopulos ile "her an göriişmeye hazır olduğunu" söyledi. Talat. Güney Kjbns'ta yayımlanan Fileleftheros gazetesine verdiği demeçte, "Sayın Papadopulos ile bir görüşme yapmak ya da bir kahve içmek içüı gelmeye hazınm" dedi. Talat, görüşmenin nerede gerçekleşeceğiyle ilgili olarak "BM binasında veya BM temsilcisinin buradaki evinde görüşebiliriz. Çünkü BM şemsiyesi altında gerçekleştirilmesi her zaman Sayın Papadopulos tarafından talep edilmektedir ve doğal olarak ben de bunu tercih etmekteyim" diye konuştu. üyuştupucuyla savaş çagrısı BVtVANA(AA)-BM Genel Sekreteri Kofi Annan ve BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (ÛNODC), uyuşturucu kuUanımına son verme çağnsında bulundu. Annan, "26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, sağlık için tehlikeli olan uyuşturucunun organize suçlara zemin hazırladığını belirtti. UNODC Başkanı Antonio Maria Costa da "organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu kullanımı, silah kaçakçılığı ve terör eylemleri arasuıdaki bağlantılann her geçerı gün daha da açık bir şekilde ortaya çıktığını" belirterek "Ara sıra marihuana kullanan bir kişi bile uzun ve tehlikeli zincirin halkası" dedi. Bulgaristan'daki seçimin galibi sosyalistler geniş tabanlı hükümet kuracak KoalisyonpazarlıklanDış Haberler Servisi - Bul- garistan 'da önceki gün yapılan parlamento seçimlerinden bi- rinci parti olarak çıkan eski Komünist Parti'nin devamı Bul- garistan Sosyalist Partısi (BSP), ülkeyi 18 ay içinde AB üyeli- ğine taşıyacak geniş tabanlı bir hükümet kunnayı planlıyor. Resmi ohnayan sonuçlara gö- re oylann yüzde 31 'ini alan BSP Genel Başkanı SergeySta- nişev, BSP'nin büyük bir başa- n elde ettiğini belirterek "Baş- bakan olmaya bazaim" dedi. Stanışev, "Biz birinci parti çıkük ATAKA dışında tüm de- mokraük partilerie işbirtiğme hazmz" dedi. Stanişev, "ATA- KA soykınmı saMinan ve nef- ret kusan faşist bir yapıya sa- hiptirve oniaria bir koâlisyona girmemiz mümkün değüdh"" diye konuştu. Uzmanlar, istikrarh bir ko- alisyonun "kırnuzı ve sanlar" arasuıda olabileceği değerlen- dirmesini yapıyorlar. AB üye- liğine hazırlanan Bulgaristan, bir süredirreformlanhızlandır- ması konusunda uyanlar alı- yordu. Stanişev, bir yandan AB rerormlannın halk üzerindeki ATAKA LÎDERÎ BASIN TOPLANTISINDA GAZETECİLERE KIZDI 'Müdürün olsam seni kovardım' Dış Haberler Servisi - Irkçı ve aşın milliyetçi ATAKA ittifaknun lideri gazeteci Voten Siderov'un basuı toplantısı, üginç diyaloglara sahne oldu. Siderov, gazetecilerin yönelttiği tüm sorulara, "Senin yaznşleri müdürün olsaydım, böyie bir soru sorduğun için seni hemenişten kovanhm", "Tüm gazetecUeri düzene sokacak çok iyi pianianm var", "Beceriksiz gazetecilerin hepsiyle hesaplaşacağun" gibi yanıtlar verdi. Bir gazetecinin "Ben basit ve kısa bir soru soracağını: Psikoloğunuza en son ae zaman gfttiniz" sorusu üzerine Siderov, öfkeyie basın toplantısını terk etti. Bu arada, hükümetin seçime katılnn oranını arthrmak amacıyla düzenlediği toplam 3 milyon a\T0 değerindeki "seçim pıyangosu"na rağmen seçime katılun oranı yüzde 55'te kaldı. olumsuz etkilerini azaltma va- adinde bulunurken bir yandan da reformlan tamamlama yü- kümlülüğüyle karşı karşıya ka- lacak. NDSVüdndüğedöştû Iktidardaki 2. Simeon Ulu- sal Hareketi (NDS V) yetküile- ri, hükümetin kurulabilmesi için BSP'nin NDSV ve Hak- lar ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ile koalisyon yapması gerektiğini belirttiler. NDSV, oy oranı yüzde 20'nin altına düşse de 2. parti oldu. Yüzde 8.24 oyla parlamen- toya 24 milletvekili gönderme- yi garanu alûna alan ırkçı ve aşı- n milliyetçi ATAKA ittifakının başkan yardımcılanndan Pe- ter Peron, ATAKA"nm 3 aylık bir örgüt olduğunu belirterek bu kadar kısa süreye rağmen bü- yük ilgi gördüklerini, bunun poütikalannın doğru olduğunu kanıtladığını öne sürdü. Parlamentoda grup kuracak tüm partilerle işbirliği yapabi- leceklerini söyleyen Peron, *Sa- dece HÖH ile koalisyon yap- mayız. HÖH, etnik bir parti- dir ve anayasaya aykındır'' di- ye konuştu. Parlamentoya gi- ren 7 parti ve koalisyon içinde yüzde 12.14'lük oy oranıyla 3 'üncü konumda bulunan HÖH ıse 25 milletvekillığını garan- tiledı. Doğan: Zafer kazandhk Çoğunluğunu Türklerin oluş- turduğu HOH'ün, Türkiye'den gelecek oylarla milletvekili sa- yısını 28'e yükseltebileceği be- lırtiliyor. HÖH Genel Başka- nı AhmetDoğan, büyük birza- fer kazandıklannı söyledi. Do- ğan, merkez sol bir koalisyon hükümetinin akla en yatkın for- mül olduğunu söylerken istik- rarh bir hükümet olması için BSP'nin koalisyon içinde yer alması gerektiğini kaydetti. 3'lü koalisyon ihtimalinin yüksek olduğunu ifade eden Doğan, "Biz kiBt parti olarak taşuhğunız sorumluluklan bf- Hyoruz. Bu yüzden, bize rağ- men koalisyon hükümeti ku- rulamaz" dedi. BSP, NDSM HÖH ve ATA- KA'nin yanı sıra Birleşik De- mokratik Güçler (BDG), Güç- lü Bulgaristan için Demokrat- lar (DSB) ve Bulgaristan Halk Bırliği (BNS) ittifakı, parla- mentoya milletvekili yollayan diğer partiler olacak. Resmi olmayan sonuçlara göre, 240 sandalyeli parlamen- toda BSP 85, NDSV 55, HÖH 28, ATAKA 23, BDG 18, DBS 17veBNS 14 millervekıli ile temsil edilecek. Koalisyon for- mülleri arasuıda, BSP-NDSV- HÖH, BSP-HÖH-BNS ve BSP-HÖH-BDGyerahyor. ASYA'DAKİ TSUNAMt Felaketten 6 ay sonra Dış Haberier Servisi - Asya 'da gerçekle- şen deprem ve tsunami felaketinin üzerin- den 6 ay geçerken bölgede yaralann sanl- masına devam ediliyor. Hint Okyanusu'nda 26 Aralık'ta yaşanan deprem ve ardından oluşan tsunami bölgedeki 13 ülkeyi etkile- miş ve 230 bin kadar kişinin ölümüne ve- ya kaybolmasına yol açmıştı. 2 milyon in- sanın evinden olduğu felaketten en çok et- kilenenler de çocuklar olmuştu. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNI- CEF), felaketin üzerinden 6 ay geçmesi üzerine yaptığı açıklamada, felaketzedele- re sığınak sağlandığını ve yeniden inşa ça- hşmalannın sürdüğünü belirtti. Tsunami kurbanlan için yapılan uluslararası yardım- lann miktan 6 milyar dolara ulaştı. Hindistanın Cuddalore kentinde felaketten sağ kurtulan bir kız çocuğu acılannı unutmuş görünüyor. (Fotograf: REUTERS) Suriye Büyükelçisi Raad, Cumhuriyet'in sorularını yanıtladı 4 Terörü desteklemiyoruz9 ŞIFREYI GÖNDER, ÇEKİUŞE KATIL, ERICSSON K300İ KAZAN? Şimdi 250 korrtör yükleyenler SonyEricssonK300f, 500 kontör yükleyenler Sony Ericsson K700İ kazanma şansı yakalıyor. Toplam 500 adet Sony Ericsson, Hazır Kart'lıları bekliyor., 'denetorvar? Fotograf çeWml ve vfcteo kaydı m«gapiksel boyutunda reslm 500 reslm hahzttı Çekilişe katılmak için; kampanya şifresini, adını, soyadını. yaşını ve adresini aralarda boşluk bırakarak yaz, 2004e gonder. Unutma, bu kampanya 15 Mayıs -15 Temmuz 2005 tarihleri arasında geçerii. 1- Çekılış 22 Temmuz 2005 tarihınde Tümer & Tûmer Tanıiım A.Ş. Bûyükdere Cad 78/80 M k«y/lstanbul admsınde, saat 14 30'da yapriacaktır 2- Çefdf^ş sonuçlan 29 Temmuz 2005 tanhmde Akşam ga2etesınde yayınlanacaktır 3- Asıl son başvunj 18 Ağustos 20O5, yedek son başvuru 07 Eyiü! 2005 îır Asıl ve yedek talıhiılere taahhuttu posta yoiu ve SMS ile îeblıgat yaptlacaktır Başvurmayan asıl talıhltlenn yenne s*rast de yedefcıce geçılecektır Kazanıian hak devredılrnçyecektır 4- 18 yasından küçukle' kampanyaya Katılamazlar Ka'ılıp kazansaiar dahı hedıyelennt teslım alamaztar KDV ve ÖTV hanç dığer yukûmiülukler ve vergıler tatıhltye aıttır 5- Kampanyadan yaradanacak kışt hat sahıt» değıl, mesaıda adı, soyadı. yaşı ve adrea geçer kışıd r 6- Telefonlaf kargo ı(e adrese îeslım gönaenlecektır 7- Katılımcılar, kLlıanmtş olduktan tanfe jzennden 1 SMS/ 2 kcntor (0 172 YTL) ka^ılığı ucretlerdıntecekti'- Katrlımcılatlan sadece kanl'm SMS ı ıstsnecek, yartış ya da eks<k gınşler ile ıtgılı dönuş SMS'len ucretlendınlmeyeceKtır 8- Bır ŞJ^TB sadece bir kez (ajjîanıiab*)'r: ancak btr tsı birden fazla kontöf kartı saîın aiır ve far«ı şıfreierie çekılışe kaulırea, h«f şıfre ayn bır çekılış hakkı safllayacakür. »- Hedrve tes.ımınde kart veya şıfre SMS'ı brazı zooınıuour 10- Bu kampanya MPl'nm 06.05.2005 tanft ve B.07.I.MPL0.13.00 02/743-2792 sayilı ıznı ile düzerıjenmıştır. www.ftonyericsMn.coni/tr www.tuikcell.com.ti/iazlrturf ANKARA(Cumhuri\etBürosu) - Suriye'nin Ankara Büyükelçisi Halit Raad, Ortadoğu'da kurula- cak bir Kürt devletinin bölgedeki dengeleri altüst edeceğini belirtir- ken "ABD, Kürt devleti kurnbna- ması için bir çaba göstenniyor" de- di. Raad, bölgede banşın sağlana- bilmesi için ABD'nin askerlerini çekmesi gerektiğini söyledi. An- kara-Şam iüşkilerini değerlendiren Raad, "Törkiye ile su sonınıımuz yok" dedi. Raad'ın, Cumhuriyet'in sorula- nna verdiği yanıtlar şöyle: -GenişktiınişOrtadoğuProjesi'ni nasıl degeriendiriyorsunuz? Sizce Surhe bu projenin neresindc? - Proje net değil. Nerede başla- yıp nerede bitecegi de belli değil. Reformlar ve demokrasi konusuna gelince; siyasal ve ekonomik anlam- da reformlar zaten ger- çekleştiriliyor. Bunun yanı sıra, bureformla- nn ülkelerin iç dina- mikleriyle bütünleşik olması gerekiyor. Tek tip demokrasi yaratıp her ülke bunu uygula- . _„. yacak diyemezsiniz. Her halkın kendine özgü yaşayış biçimi vardır. Yabancı çe\Telerin kendi seçtikleri yontemlerle bazı reformlan uygulatoaya gimıeleri kabul edilemez. Türkiye, demokra- si konusunda 80 yıllık bir tecrübe- ye sahip. Türkiye tüm demokratik geliş- meleri kendi iç istencine dayalı ola- rak gerçekleştirmiştir. Bu durum, özellikle Suriye ve diğer bölge ül- keleri açısından önemle incelen- mesi gereken bir örnektir. - Suriye seçimler öncesinde Lüb- nan'dan çeküdL Suriye-İsrail-Lüb- nan ilişkilermin son durumu nedir? ABD'nin Suriye'yeyönefikpoiitika- smın arkasmda ne olduğunu düşü- nüyorsunuz? - Seçim sonrası süreçle ilgili bir şey söyleyemeyiz. Çünkü bu, Lüb- nainlı kardeşlerimizin ortaya koya- cağı görüştür. Lübnan muhalefeti çe- kilme öncesinde Suriye'nin \arlı- ğı bize engel diyordu. Suriye çekil- di. Dileğimiz odur ki, Lübnan is- tikrara tekrar kavuşsun. Kaldı ki Lübnan ile ilişkilerimiz, gerek si- yasi gerekse ekonomik anlamda sürmektedir. ABD'nin Suriye'ye yapmış oldu- ğu baskılara bakınca, bunlar yeni or- taya çıkmış şeyler değildir. Nere- deyse 15 yıldn- bize uygulanan bir ABD baskısı zaten vardı. Aslında Suriye'den istenılen şeyler, salt ABD'nin değil Israil'in istekleridir. Biz Israü'e banş istediğimkı defa- larca bildirmemize karşm cevap hep olumsuz oldu. ABD'nin bas- kılan şu anda sürekli Israil'in istek- leri paralelinde de\am ediyor. - Irak'taki durumgün geçtikçekö- tüleşhor. Suriye bu ülkenin gelece- • Raad ABD'nin "Şam Irak'ta terörü destekliyor" iddialannın doğru olmadığını savunurken Irak'tan gelen göçü engellemek için 645 sınır karakolunun bulunduğunu söyledi. Büyükelçi, Türkiye üe su soranu oknadjğını söyledi. nmda Suriye kaçak geçişleri engel- lemek için olağanüstü bir çaba sarf ediyor. Tamamı çölden oluşan 600 kilometrelik kara suıırunızda 645 sııur karakolu bulunuyor. Suriye, iki ülke arasmda yasadışı bir sızma olmaması için elinden gelen çaba- yı gösteriyor. Ancak sınınn kont- rol edilmesi çok zor bir iştir. - Sizce Türkiye ile Suriye iBşkfle- ri ne durumda? Su sorunu hâlâ sü- rüyormu? - llk olarak şunu belirtmeliyim ki. Türkiye ile Suriye arasında kesin- likle bir su sorunu bulunmuyor. 1987'de iki ülke arasında imzalanan protokol kapsamında tüm ilişkile- rimiz devam ediyor. Yani bir eşgü- düm söz konusu. - CumhurbaşkanıAhmetNecdet Sezer ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'm Suriye'yezivarederi ile iki ülke ilişkilerinde bir getişme oldu mu? - Suriye'deki yöneti- min Türkiye ile olan ilişkisi tamamen stra- tejiktir. Adana Mutaba- katı'ndan sonra iki ül- ke yönetimince çok iyi ğini nasıl değeriendiriyor? - Irak'ta istikrar, ancakhallon ira- desüıe dayalı bir hükümetin kunıl- ması ve yabancı güçlerin ülkeden çekihnesi ile sağlanabilir. Kürtle- rin devlet kurması konusuna ba- karsak, bütün komşu ülkeler bu ko- nuda anlaşmış durumdayız. Bölgede bir Kürt devletinin ku- ruhnası asla kabul edilemez. Ancak ABD de bir Kürt devleti kurulma- ması için fazla bir çaba göstermi- yor. Şu çok iyi bilinmeli ki, "böl- gede bagımsız bir Kürt devleti ku- rulnıası, bölgenin geleceğini büyük tehnkeye sokar." - ABD zaman zaman Suriye'yi teröne destek \ermekle suçluyon.. - Böyle bir şey kesinlikle yok. Geçen günlerde Şam'daki tüm mis- yon şefleriyle Suriye-Irak smınn- da bir sınırgezisi yapıldı. Bunun ya- ve samimi ilişkiler sergilendi. Bu ilişkilerin düzeyinin açığa vıırul- masının en önemli göstergesi de, Sa- yın Erdoğan ve Sayın Sezer'in Su- riye'ye yaptığı ziyaretler. Suriye halkının her ikisine de gösterdiği il- gi ortada. - Türkh'e ile Suriye arasmda uy- gulanması planlanan ortak proje- lervarmı? îki ülke arasında sınınn her iki tarafında da kalkınma projeleri yü- rütülmesi çabası var. llk etapta iki ortak proje çalışması söz konusu. Bir tanesi Asi Nehri üzerinde sı- mr noktasında hem bazı taşkınlan engellemek hem de bölgelerin kal- kınmasını sağlamak amacıyla birba- raj yapılması... Ikincisi de smır boy- lanna döşenen mayınlann temizlen- mesi.. Böylece temizlenen alanlar özellikle tanm ve yatınm için kul- lanılabilir. Üslup sertleşecek Çerçevebelge kaygıyamttyor • 3 Ekim'de başlaması planlanan müzakerelerin zeminini belirleyecek olan metinde kalıcı kısıtlamalarla müzakerelerin askıya alınmasına yönelik koşullar Türkiye'yi endişelendiriyor. MAHMUT GURER ANKARA - Avrupa Birliği (AB) Anayasasrmn Fransa ve Hollanda'da reddedilmesiyle birlikte oluşan olumsuz havamn, "Müzakere Çerçeve BdgesPne yansıma olasılığı Türkiye'yi kaygılandınyor. Çerçeve belgede Vakıflar Yasası, Ermenistan ile sınmn açılması, azmlıklara daha fazla hak tanınması ve Güneydoğu Anadolu Bölgesı'ne daha fazla yatınm yapüması konulannm yer aünası bekleniyor. Belge, 3 Ekim öncesi üye devletlerin Türkiye'ye istemlerini dayatabilmeleri bakımından da önem taşıyor. Yabancı diplomatlardan edinilen bilgiye göre, çerçeve belgesindeki şartlar 17 Aralık doruğuna göre daha sert bir üslupla dile getirilecek ve açık uçlu müzakerelere vurgu yapılacak. Müzakere sürecinin kapsammı belirleyecek çerçeve belgesinin bu hafta içerisinde tamamlanması ve temmuz başında açıklanması bekleniyor. Çerçeve belgesinde müzakereler için öngörülen koşullann 17 Aralık doruğunda alman kararlara göre katı bir tonda dile geririleceği kaydediliyor. Başta Fransa, Avusturya ve Abnanya'daki bazı çevTelerin müzakerelerin açık uçlu olması gerektiğı yaklaşımını savunmasıysa Ankara'da "Bu göriiş 'çerçeve belgeye' daha geniş şeküde yansır mı?" kaygısını yaratıyor. Diplomatik çevrelerde müzakere bölümlerinin açılabimıesi için Türldye'ye ağır gelebilecek bazı istemlerle müzakerelerin askıya alınabilmesini öngören maddelerin de belgede yer alabileceği vurgulamyor. Ankara ise, AB nezdindeki temaslannda hak edilmeyen bazı koşullann belgeye girmesi durumunda müzakerelerin sürdürülemez hale gelebileceği uyansmda bulunuyor. AB yetkllisi Frattlnl 'Türkiye'yehayır demekhata olur* Dış Haberler Servisi - Avrupa Birliği (AB) Komısyonu Başkan Yardımcısı FVanco Frattini, Türkiye'ye Birliğin kapılannı kapatmayı düşünmenin yanlış bir seçim olacağını söyledi. Frattini, La Repubblica gazetesinde dün yayımlanan demecinde, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine de değindi. Türkiye konusunun, Frattini'yle yapılan ve Iran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu konu alan söyleşinin son bölümünde gündeme gelmesi dikkati çekti. Iran'uı yeni cumhurbaşkanı seçilen Mahmud Ahmedinecad'dan olumlu sinyaller geknesi durumunda, AB'nin, ABD ile tran arasında diyalog için arabuluculuk yapabileceğini belirten Frattini ye, "Anayasa ve bütçe konulannda denizin dibini boylamış durumdald AB, bu işi nasıl yapacak?" sorusu yöneltildi. AB'nin, îngiltere'nin dönem başkanlığında bir toparlanma yaşayabileceğini ifade eden Frattini, Iran konusundakı arabuluculuk önerisiyle ilgili olarak, "Bu, AB Komisyonu'nun ortaya koyacağı önerilerin ciddiyetine bap olacaknr. AB Dönem Başkanı Tony Blair,reformcubir aühm konusunda önemli bir mesaj verdi: Degişim AvTupa ideatine ihanet etmek değil, bütünleşme sürednde Uerlemeyi sürdürmektir" dedi. Bu yanıtın ardından muhabirin "Ama Türkiye konusunda tam tersine kapuan kapatmaktasunz.-" biçimindeki itirazını ise Frattini şöyle yamtladı: "Bu yanlış bir seçim olur. İslam dünyasuıa, yularca reformlara devam etmeye çağırdıgı Türldye'ye AB havir diyor şeklinde bir mesaj venniş oluruz. Blair'in dile getirdiği âyasi \'akiaşun ile bürokratik yaklaşım arasuıdaki fark da buradadır. Türkiye'yi bugün AB'yle müzakerelere başlama olanağmdan mahrum bırakmak, yapmamamız gereken bir hatadu-." Eski Kıbrıs Temsflcisi Hannay: Ankaraçözümde anahtar ülke D^ Haberier Servisi - îngiltere'nin eski Kıbns Özel Temsilcisi Lord David Hannay, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin reddedümesi durumunda Kıbns'ta çözüm olamayacağuu söyledi. Hannay, Kıbns'ta çözümün anahtannm Türkiye olduğunu vurguladı. "Londra'da çözüm arayışlarT adlı Kıbns ile ilgili kitabınm tamtımında konuşan Hannay, Kıbns sorununun çözümünün tümüyle Türkiye'nin AB sürecine bağlı olduğunu belirterek "Bu, her şeyin anahtan. Bence Türkrve ile müzakereler yoksa, Kıbns'ta çözüm yok" dedi. Hannay, "Türkiye'nin başvurusu reddedüirse çözümü onutun, çözüm olmaz. O kadar körti. Bu benim kehanetûn. Ancak olacağmı sanmryorum" şeklinde konuştu. Hollanda ve Fransa'da AB Anayasasf nın reddedilmesine karşm AB'nin Türkiye'ye verdiği sözü unutmayacağını vurgulayan Hannay, Ankara ile üyelik görüşmelerinin büyük bir olasılıkla 10 yıl süreceğini belirtti. Türkiye'nin AB sürecinin sağlam bir ilerleme kaydetmesi halinde bazı değişikliklerle Annan Planı'nın temelinde bir çözüm olacağuıa inandığını da söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog