Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

'Cumhurlyet İ L A R I BIRARPABOYU Orhan Erinç TuıiocagıCad No3941 (i43j4lCaS3İoau-laaıılmlTeL (212) 514 01 96 Cumhuriyet Çag Pazanama A_5 Turkocagı Cad No 3» 41 1341-4 Cag2.o4hbanliu.Te (212IM40 96 82. YIL SAYI 29118 / 50 YKr (500.000 TL) (KDV,çmde) KURUCUSU YUNUS NADİ(7924-î945jBAŞYAZAfll NADİR NADİ (1945-1991) 27 HAZİRAN 2005 PAZARTESİ Selçuklırnun kışlık, turizmin yazlık başkenti 'ALANYA' Abnya Kalesı, Alaattın Keykubat'ın eserı Baştan ınşa ettırdığı kente kendı adından Alaıye demış ve Selçuklu'ya kışlık başkentyapmış Alanya'ya bugun ıse "turizmin başkenti' denılse yanlış olmc Yeni biçimi, içerigi, kuşe kâğıda baskısı ile gezi dergimiz yenilendi. Bugün cumhuriyet'Ie birlikte. Çarşamba günü Cumhuriyet'le birlikte. Bayinizden isteyin... Hükümetin hazırladığı Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde TSK'nin bazı görüşleri yer almadı Belgede bunalım Yunus Nadi Armağanı Yann Yunus Nadi Arma- ğanıYanşması'nın odülleri dağıtılacak; bu nedenle, her yıl 28 Haziran'da olduğu gi- bi, Cumhuriyet dostlannın buluştuğu alçakgonullu bir toren vapılacak... Zaman çabuk geçijor; Yunus Nadi \anşmaları 1946'da başladığına gore, 59 yıl geride kalmış... Hem kurucumuzu an- mak, hem sanata ye kultu- re katkıda bulunmak ama- cıvia duşunulen bu yarış- ma, düzenlendiği zaman, ülkede tekti. Turkhemiz geliştikçe benzen \ anşmalar çoğaldı; sanat ve kültur havatımızı renklendiren odüller de yuksek paralarla vurgulan- dı kı bu ulkcmız adına se- vindirici \e olumlu bir do- nüşumdür. Yunus NadiArmağanı Ya- rışması ise ilk olmak onu- runu taşıyor. • Yunus Nadi gazeteciliğe 'BabaTahır'in'Malûmat ga- zetesine vazarak başladı, tkıncı Abdulhamıt'e karşı çıktığı için hapse atıldığın- da 21 yaşında>dı. Birinci Dun\a Sa\aşı'ndan sonra tstanbul'da yayımladığı Ye- ni Gun'Ie işgalcilere diren- di. 1920'deAnkara'ya kaça- rak Kemalist harekete ka- tıldı. Kurtuluş'tan sonra Ata- tûrk'un isteği> le tstanbul'da Cumhurhet'i (1924'te) çı- karma>a başladı. Çunkü 'Kuruluş 1 sureci başlamıştı. Birkaç tümceyle özetle- mekgerekirse 'Kurtuluşun, dunva tarıhinde ilk Ulusal Kurtuluş Savaşı, 'Kuru- luş'un, İslam tarihinde ilk Aydınlanma Devrimi oldu- ğunu anımsatabiliriz. Cumhumet gazetesi bu açık seçik anlamıv la Turki- ve'nin varoluşunda yerini almıştır; ama bu oykunun uluslararası gazetecilik ta- rihinde bir benzeri de yok- tur. Yunus NadiArmağanı Ya- ' rışması,bugeçmişianımsa- mak \e geleceği duyumsa- yıp saptamak için her yıl sa- nat ve kültür şenliği gibi dü- zenlenir. • Başyazarımız Nadır Na- dı'nin sovlediği gibi, huzun ve mutluluk kinıı zaman birleşebilir; gazetemizin kurucusunu bu du\gularla anıyor, Yunus Nadi'nin Ay- dınlanmacı kımliğinde ga- zetemizin geleceğını guven- ceye bağlavan ortak istenci- mizi derinlemesine duyum- suvoruz. Geleceğimizın geçmışimi- ze yakışır olacağından hiç kuşkumuz \oktur. Cumhuriyet Ortak nokta bulmakta zorluk Hükümet ve TSK, Mıih Güvenlik Siyaset Belgesı üzenndekı değışıklıkler konusunda çeşıtlı görüş aynlıklan yaşıyor. Son Mıllı Güvenlik Kurulu toplantısında hükümet kanadı belgenın tüm hedeflenn ortaya konulduğu bir metın olması yenne genel çerçevenın ortaya konulduğu bir özet olması yönünde görüş bıldırdı. TSK ıse daha önce hazırlanan ve 300 sayfayı bulan taslak üzennde uzlaşılmasından yanaydı MGK'de orta yol bulunamayınca belge üzermdekı görüşmeler sonrakı toplantılara ertelendı. BaZI bÖIÜmler Çlkanldl TSK, ırtıcaı unsurlara ve bölücü açılımlara dış tehdıt kadar önemlı ıç tehdıt unsurlan gözüyle bakarken hükümetin bu konulara daha yumuşak yaklaştığı görüldü. Hükümetin taslağmda kntık önem taşıyan tümce ve tanımlann çıkanlması dıkkat çekerken "Atatürk mıllıyetçılı- ğı" bölümüne yer venlmedı TSK ıse belgeden çıkanlan "ül- kenın bütünlüğü, ırtıca ve Kıbns" konulanm gündemde tuta- cak ve bu unsurlann yenıden taslağa alınması gerektığıni vurgulayacak MUSTAFA BALBAY'ın araştırması • 6. Sayfada Ahmedinecad: ABD ile ilişki kurmak gereksiz tran'a Kültür işgaliyargdandı Irak Dünya Mahkemesi'nde ABD işgali altındaki Irak'ta 15 bin eserin yağmalandığına dikkat çekildi. Bush ve işbirlikçilerinin yargılandığı davada karar bugün açıklanacak HİLAL KOSE Irak'takı ıstılanın haksızhğını tum dunyaya duyurmak amacıyla savaş karşıtlan tarafından oluşturulan Irak Dunya Mahkemesı'nın tstanbul'dakı nıhaı karar oturumu sona erdı Mahke- menın kapanışında konuşan UNESCO Banş Odulu sahıbı Prof Dr Richard Falk, Irak Dunya Mahkemesf nın ulus- lararası hukuku yenıden ayağa kaldıra- ABD'Ll GAZETEClYE YANIT 'Bizler Ata'nın kızlanyız' 15. Akdeniz Oyunlan'nda plaj vo- leyboluna katılan tek Musluman ulke olan Turkıye'yı temsıl eden bayan sporcular ABD'lı gazetecı- \e "laıklık" dersı verdı Sporcu- lanmız, ABD'lı gazetecının soru- lannı, "Turkıve, laık bır ulkedır Bız Ataturk'un kızlanyız Spor hangı kıyafetle yapılıyorsa onun- la yanşınz" dıye yanıtladılar Oyunların uçuncu gununde Turk sporcular başanh musabakalar çıkardı Halterde Nurcan Taylan 2, gureşte Selçuk Çebı \e kara- tede Yıldız Aras, 1 'er altm ma- dalya kazandı Bayanlar halterde Çocuk Esırgeme Kurumu yurtla- nnda yetışen Sıbel Ozkan gu- muş madalya kazandı • Spor'da cağını soyledı Hıntlı yazar Arundha- ti Ro> da dırenışçılenn "düşman sa- vaşçı" olarak tanımlandığına ışaret ederek "Bu tanıma göre ben de bir duşman savaşçıyım" dedı Bush \e ışbırlıkçılennın sa\aş suç- lannı dehllenyle ortaya çıkaran mah- kemenın karan bugun açıklanacak Darphane-ı Amıre buıalannda devam eden mahkemenın son oturumunun uçuncu gununde, "Kültürel Miras, Çevre ve Dünva Kaynakları" ile "Küresel Güvenlik Alternatifleri" konulan goruşuldu "Kulturel mirasın tahribi" konu- lu bır sunum yapan Mezopotamya ko- nusunda uzman, Koç Unı\ersıtesı Oğ- retım Lyesı Giıl Pulhan, ABD ordu- sunun Irak Llusal Muzesı'nı koruma sozu \ermesıne karşın eserlenn yağ- malanmasına goz yumduğunu, ışgal- le birlikte muzedekı 15 bın esenn yok olduğunu ıfade ettı Bağdat'ta ışgal sı- rasında tahnp olan Irak Evı Sanat Merkezı'runyonetıcısı AmalAl Khe- dairy de bınlerce yıllık Irak kulruru- nun ABD askerlenyle birlikte orgutlu bır şekılde yağmalandığına ışaret ettı Savaşın ekolojık etkılennı anlatan New York Bard College'de toplumsal araştırmalar Profesoru Jovel Kovel, MArkasıSa.8,Su.2'de verdiİran'da cumhurbaşkanlığını kazanan sertlık yanlısı Ahmedinecad. Tah- ran'ın ABD ile ılışkı kurmasmın gerekh olmadığım behrterek "tran ılerleme ve kalkınma yolundadır \e bu yolda ABD'ye ıhtıyacı yok- tur" dedı Ahmedinecad, tran a duş- manca davranmayan ulkelerle ışbır- lığıne hazır olduklannı soyledı Seçim sonuçlannı kaygıyla karşılayan AB Komısyonu Başkan Yardımcısı Frattını, "Insan haklan \e nukleer sılahlanma konusunda sozler beklı- yoruz Olumsuz yanıt gelırse dıya- loğu dondurabılınz" dedı îsraıl Başbakan Yardımcısı Peres, seçımuı uluslararası alanda sorunlar doğu- racağını one surdu • 11. Sayfada YÖK'ün direnişi sürdü Katsayıda anlaşmayok Milli Eğıtım Bakını Huseyın Çelık'uı başkanhğında toplanan YOK. Ge- nel Kurulu'nda, unıversıte sına\ın- da meslek lıselenne uygulanan kat- sayı konusunda anlaşma sa|lana- madı Toplantıya katılan^YOK uye- len katsayılann değıştınlmemesı yonundekı ta\ ırlannı surdurdu Bakan Çelık, "'sorunun enınde so- nunda çozuleceğını"' belırterek OSS ile ılgılı ıtırazlannın ve kamu- oyunun tatmınsızhğının devam ettı- ğını soyledı Çelık, "Bu meselede karara vardığımız zaman onu sız- lerle paylaşacağız' dedı GÖKÇE UYGUN'un haberi • 5. Sayfada Bulgaristan seçimleri Koalisyon pazarlıkları Bulgaristan'da seçımlen kazanan Sosyalıst Partı (BSP), genış tabanlı bır hukumet kurmayı planhyor BSP Genel Başkanı Stanışe\, "'Aşın mıl- lıyetçı ATAKA dışında tum partıler- le ışbırlığıne hazınz' dedı Çoğunlu- ğunu Turklerın oluşturduğu Haklar ve Ozgurlukler Hareketı nın 28 mıllet- %ekılı çıkarması beklenıyor Partının koalisyon senaryolannda kılıt rol oy- nayacağı belırtılıyor • 10. Sayfada Spielberg'den yeniden DünyalarSavaşı Modern bıhmkurgunun ya- ratıcısı H G VVells'ın 'Dun- yalar Savaşı" ilk kez 1897'de bır dergıde yayımlanmıştı 1898'de kıtaplaşan roman, uzay lılan ınsancıllıktan uzak yaratıklar olarak goste- ren ilk roman olma ozellığı detaşıyordu ASLI SEL- ÇUK'un yazısı • 15. Sayfada Koyuncu için son görev 'Asises'uğurlandı Onceki gun yaşamını yıtı- ren Karadenız'ın 'ası sesı' Kazım Koyuncu, Istan- bul'da bmlerce yurttaşm katıldığı torenın ardından toprağa venleceğı memle- ketı Hopa'ya uğurlandı Torene çok sayıda sanatçı ve srv ıl toplum orgutu tem- sılcısı katıldı • 75. Sayfada 200 milyon adet ihracat Turkajean rekoru Devlet Bakanı Tuzmen, bu yıl 2 8 mılyar dolarlık denım kumaş \e pantolon ıhracatı gerçekleştın- leceğını, ilk 4 ayda, sektordekı ıh- racat artışınınsa yuzde 21 olduğunu açıkladı Denım sektorunde marka- laştıkça ıhracatta bırım fıyatın arttı- ğını soyleyen Tuzmen'e gore, dun- yada her 35 kışıden bın Turkıye'de uretılen koru gıyıyor • 12*Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP'nin ilk' ve En'lerî! AKP hukumetı, ıktıdarınm ilk yarısını devırdı Ikın- cı yarıyı oynuyor Bu aşamadan sonra, "Geçen ıktı- dardan şunu devraldık", "Kucagımızda bunu bul- duk" gıbı mazeretler uretemez AKP'lıler de bunun ayırdında olsa gerek kendı ık- tıdarları donemınde "başardıklannı" bır kıtap halıne getırdıler Başlığı şoyle MArkası Sa. 8, Su. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog