Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 HAZİRAN 2005 PAZAF 8 Istanbul HABERLERlN DEVAMI TURKIYE Edırne _B 27 Sınop PB 25 Adana A 34 B 30 Samsun PB 25 Kocaelı B 28 Trabzon Y 24 Çanakkale B 30 Gıresun Y 24 Izmır A 32 Ankara B 27 Manısa B 32 Eskişehır B 27 Aydın A 35 Konya B 27 Denızlı B 32 Sıvas PB 22 Zonguldak B 23 Antalya A 34 Kars Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkân Van A B B B PB PB Y 31 32 34 32 32 27 22 AÇK Parçalı bulutlu Yurdun kuzeydoğu kesımıen parçaıı ve çok bulutlu Orta Karade- nız ın doğusu Doğu Ka- radeoız ıle Anadoıu'nun kuzeydoğusu sağanak ve gokgurultuiu sağa- nak yağışlı dığer yerier az bulutulu ve açık ge- çecek Hava sıoaknğı yurdun oatı keamtenn- de bıraz artacak kuzey- doğu kesımlennde ıse azalaoak DIS MERKEZLER Oslo Helsinkı Stockholrrı Londra Amsterdam Brüksel Parıs Bonn B B B PB B PB PB PB 22 22 21 24 23 27 28 25 Munıh Y 30 Zürıh Benin Budapeşte Madrıd Viyana Belgrad Sofya Roma Atına PB Y PB Y PB PB PB A 2b 30 34 25 30 27 30 30 Moskova Y 23 PB 30 Şam Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahıre PB Y B PB PB Y B 34 15 34 25 29 18 34 B 35 "\ Bj.utlu t Çok >j!utlu • Yağmurtu Kartı Sulu kar ı Gok gürültulu GUIVCELcC>EYT ARCAYCREK M Baştamfı 1. Sayfada Türbanının rengi, vücudunu baştan aşağı kapayan giysileri ilgi odağı. Hakkını yemeyelim; arada bır ka- tılmasında yarar görülen kadın toplantılarında kimin yazdığı bilinmeyen bir konuşma metnini kekeleme- den, sözcüklere takılmadan düzgün bir sesle pekâlâ okuyor. Türbanı başımıza Erbakan bela etti. Onun mirası- na konan bugünküler, Islamcıl gelenekleri yerleştirme hedeflerinde önce türbanı topluma ve tabii laik dev- lete kabul ettirmeye soyundular. Kırk yılın siyasal simge olarak tanınan türbanını hal- ka yutturmak için başörtüsü sınıfına sokma gayreti- ne düştüler. Başbakan'ın, sorunu meydanlara taşıyan konuş- malannda türban sözcüğü yok. Türbanı başörtüsü diye yutturmaya çalışıyor. Dikkat edilmeyen bir tarafı varolayın. Başbakan'ın devlete sindirmeye çalıştığı sadece türban mı? Ha- yır! Başbakan, türbanla bırlikte kadını baştan aşağı, tırnağının ucu görünmeyecek biçimde giysılerle ka- patmayı halka ve devlete kabul ettirmeye çalışıyor. • • * Hukukçu ama daha çok din konulannda TV'lerin gözdesi Kezban Hatemi'nin herhalde uzun uzadıya kafa yorduktan sonra açıkladığı, Emine Hanım'ın ba- şına taktığı türban değil tipik bir başörtüsü yorumu, türbanı başörtüsü gibi yutturmaya çabalayan Bay Başbakan'a büyük hizmet oldu. Bayan Hatemi, tür- ban savaşımında RTE'yı rahatlatmak için türbanı (ba- şörtüsü diye yutturmaya yardımcı olacak) yeni bir kimlik ıcat etmiş bulunuyor. Kuşku yok, yorumuyla ta- rihe geçmeye hak kazanıyor. Türbanı laisizme karşı savaşımda öncü yapmayı başaran Erbakan'a vekâlet etme görevınden bir tür- lü kurtulamayan SP Genel Başkanvekilı Recai Kutan da tartışmalara, ne türban ne de eşarp diye katıldı. "Bütün hanımefendilermodanın emrindedir" dıyor: "Paris'te birmodacı üretir, hanımlarda ona uygun gı- yinme şekli belirier. (O da türban demiyor) Başörtüsü deböyledir." Kutan'ın yanıldığı bir nokta var; türban modası Emi- ne Hanım'ın eseri. Eşı Başbakan da reklamını yapı- yor! • • • Türbanın bu kadar geniş tartışılmasındaki amaç, er- ken seçim hazırlığı mı? Belki. Şu anda izlediği politi- kalar, Başbakan'ın "gerilimpolitikası" yaratmayı üst- lendiği izlenimi veriyor. Erzurum'dakı olayı aradan haf- talar geçtikten sonra ısrtıp ısıtıp halkın önüne sunma- sı, gerilim politikasından medet umduğunu göstermi- yor mu? CHP'den bir ses, Grup Başkanvekıli Haluk Koç so- ruyor: "Açın, işsizin, yoksulun türbanlısı olsa ne olur, ol- masa ne olur!" AKP eöltiml dinseUestlrlyor Sınıföğretmeni yerine ilahiyatçı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Millı Eğitim Bakanlığı tarafindan yapılan yenı düzenlemeyle bundan sonra ilköğretim 4 ve 5'ınci sınıflardakı din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini sınıföğretmeni yerine ılahiyat mezunlan verecek Böylece birçok ilahıyat mezununa da öğretmenlik yolu açılmış olacak. MEB'ın "llköğretim Kurumlan Yönetmeliği'"nde yaptığı değışıklıkle, ilköğretim 4 ve 5. sınıflarda ilahiyat mezunlanna öğretmenlik yolu açıldı Yönetmelıkte, aralannda din kültürü ve ahlak bilgisi dersının de bulunduğu beden eğitımı. müzik, resim-iş, yabancı dil, iş eğitimi ve bilgisayar derslennın branş öğretmenlerince "okutulabileceği" hükmü, belirsızlikten çıkanlarak "okutulur" şekline dönüştürüldü. Böylelikle, sınıf öğretmenlennce venlen din kültürü ve ahlak bilgisi dersine önceliklı olarak ilahiyat fakültesi mezunlannın gırmesi kararlaştınldı. Değişiklığıi değerlendiren Eğitim-Sen Genel Başkam Alaaddin Dinçer, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "ısrarla eğitimi dinselleşrirmeye çalıştığını" söyledi. Din kültürü ve ahlak bılgısı derslerini sınıf öğretmenlerince okutulması gerektiğini vurgulayan Dinçer. "Çünkü bu ders de matematik, Türkçe gibi genel kültûr dersidir" dedi. Bu düzenlemenın arkasında bakanlığın "kadrolaşma niyetinin de bulunduğunu" kaydeden Dinçer. ''Ağustosta yapıJacak atamalarda din kültürü ve ahlak bilgisi 5. sırada. Bir de sözleşmeli öğretmen alımı yapüacak. Böylece ilahiyat mezunlan da isrihdam edilecek" diye konuşfu. IrakDünya Mahkemesi 'nde, örgütün'ABDîerörüne 'sessiz kaldığı belirtildi Katliamda BM de suçlu HİLAL KÖSE Dünyadakı savaş karşıtlannın kurduğu Irak Dünya Mahkeme- si 'nın Istanbul 'dakı son oturumu- nun ıkıncı gününde, ABD ve ko- alisyon güçlerinin işgaline ilişkin Bırleşmiş Mılletler'in (BM) işgal karşısındakı "pasif tutumu" dosya olarak " Vlcdan Jürisi"ne sunuldu. Eski BM Genel Sekre- ter Yardımcısı Denis Halliday ıd- dia makamı adma yaptığı konuş- mada, "BM Irak'ı ABD ve Bri- tanya'nın askeri saldırısına karşı korumadı. Şu anda da I- rak'ı ve insanlan kollamamaya devam ediyor. Bu, belki de kısa tarihi boyunca BM'nin geldiği en düşük noktaydı" dedı. Dünyanm çeşıtlı ülkelennde 2003 Kasım ayından bu yana 20 kez toplanan Irak Dünya Mahke- mesi'nin son oturumuna, Istan- burdaki Darphane-i Amire bına- sında dün de devam edildı. Otu- rumdaki sunumlarsırasındaAB- D'nin bombalanyla yaşamını yi- tiren Iraklı çocuîdann fotoğraf- lanndan oluşan dev bir poster açıldı. "Işgalci Bush ve Blair" ile "istilaya evet" diyen tüm ül- kelenn yargılandığı mahkemede tanıklar dinlendı. 'Vietnam gibi' tşgal sırasında Irak'ta bulunan Amenkalı gazeteci Dahr Jama- il, ışgalin ardmdan yaşanan kar- gaşanın devam ettiğine, sağlık ve yaşam koşullanmn daha da kötü- Barış Konseri'ne izin verilmedi fstanbul Haber Servisi - Irak Dünya Mahkemesi "nı desteklemek için bugün Eminönü Mısır Çarşısı yarunda düzenlenecek Mor ve Ötesi'nin "Barış Adalet Eminönü Konseri", belediyenın izin \ermemesi nedeniyle iptal edildı. Küresel Banş ve Adalet Koalisyonu, sembolik Irak Dünya Mahkemesfnı desteklemek üzere bugün gerçekleştirilmesi planlanan "Mor ve Ötesi Konseri"nin Eminönü Belediyesı'nin "belirtilen alanın uygun olduğuna dair yazı vermemesi" yüzünden gerçekleşmeyeceğıni bıldırdi. Konser yerine Mehmet Ali Alabora ve Görkem Yeltan'ın basın açıklaması yapacağı bildirildi. Küresel Barış ve Adalet Komısyonu tarafından yapılan açıklamada Eminönü Belediyesi'nin tutumu kınandı. leştiğine işaret etti. Jamaıl, "In- sanlar gelecekleri için acı çek- meye devam ediyorlar. Irak'ta- ki felaket ABD'nin Vietnam'da yaptıklanna daha çok benzi- yor" dedı. 'Ayransız saldırdılar' Savaş karşıtı Japon avukat Sa- yo Saruta da ışgal güçlerinin radyoaktif kapasıteye sahip si- lahlar kullandığuıa dikkat çeke- rek, işgal güçlerinin yanında yer alan Japonya'nın da savaş suçlu- su olduğunu söyledi. Saruta, "RomaTüzüğü ve Cenova Söz- leşmesi"nin ihlal edildığini be- lirterek, "İşgal güçleri Irak'ta askeri hedefin çok uzağındaki evlere ve hastanelere saldırdı- lar. Koalisyon güçleri Irak'ta hep aynmsız saldırı yaptılar" diye konuşru. Mahkemede. 1994-1998 yılla- nnda BM Genel SekreterYardun- cıhğı yapan, 1997 yılında BM I- rak Petrol Karşılığı Gıda Progra- mı Direktörü olan \ e programın ışlevsızliğiyle Irak'takı ekono- mık ambargoyu protesto ederek istifa eden Denıs Halliday da su- num yaptı. Irak'ta soykınm tam- mındakı gibi pek çok sivilin ka- sıth olarak öldürüldüğünü dile getiren Halliday. "BM, isriladan önce ABD ve Britanya güçleri- nin uçuşa yasaklı bölgelerde yaptığı bombalamalarla tüm bunları kabutlendi. 12 yıldan fazla süren soykırımı destekle- di ve kendi şaftını ihlal etti. tn- san Haklan Evrensel Bevanna- mesi'ni bilerek ve isteyerek ih- lal etti. Çocuklan konımakta yetersiz kaldı" diye konuştu. Sa- vaşa karşı, BM Güvenlik Konse- yi'nde veto hakkı bulunan diğer üç ülkenin istifa etmemesnıın "tiksindirici" olduğunu söyle- yen Halliday, Bush'un Bağdat'ta sivil halka saldırarak devlet tero- rizmi yapmakla suçlanması ge- rektiğini ifade etti. Halliday, bu- nun ABD'nin Hiroşima ve Naga- zaki'yi bombalamasıyla yaptığı türden bir devlet terörü olduğunu vurguladı. BM'nin ışgale karşı tavnnı eleştiren Halliday şöyle devam etti "BM yetkilileri ses- sizce dinlediler ve yutkundular. Tüm dünya, ümitsiz bir biçim- de Irak'ta bulunan kitle imha silahlarına yönelik yalanlara inanmaya çahştı." 'Hesap ver Bush!' BM'nin şu günlerde bile dev- let terorizmini tanımlama konu- sunda korku duyduğunu dile ge- tiren Halliday, "BM Irak halkı- nı korumak için yapabileceği hiçbir şeyi yapmadı. Tüm dün- yada boyun eğen işbirlikçi ol- du" diye konuştu. Irak'ta 100 bi- nin üzerinde sivilin hayatmı kay- bettiğini belirten Halliday, "Ül- keyi yeniden özgür ve güvenilir bir yer haline ancak Irak halkı getirebilir. Dış güdümlü anaya- salarını değiştirebilirler" diye konuştu. Halliday, sözlerini "Türkçede dediğiniz gibi; he- sap ver Bush!" diyerek bıtirdi. Sıvas'ta Pir Suitan,AntaI>a'da ise Abdal Musa'yı anma etkinliklerine katılım büyük oldu. Antalya"daki etkinliklere Anavatan Par- tisi lideri Erkan Mumcu, Şişli Belediye Başkam Mustafa Sangül ve DYP Genel Başkan Yardımcısı Saffet Arıkan Bedük de katıldı. Halk ozanı Pir SultanAbdal anılıyor Haber Merkezi- Halk ozanı Pir Sultan Abdal, Sıvas 'ta düzenlenen çeşitli etkınlik- lerle anılıyor. Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Tekke Köyü'nde geleneksel olarak ya- pılan ve 3 gün sürecek olan 21. Abdal Musa Anma Etkinlikleri de dün başladı. Pir Sultan AbdaFın doğum yeri olan Yıl- dızelı ilçesine bağlı Banaz köyünde bu yıl 16"ncısı düzenlenen etkinlikler, halk ozanı- nm mezan başında amlmasıyla başladı. Ba- naz köyünde devam eden ve çok sayıda yurt- taşın katıldığı etkinlikler çerçevesinde bazı ses sanatçılan ve mahalli halk ozanlan sah- ne aldı. Semah göstenlerine de yer verilen et- kinliklere katılan yurttaşlar, köy çevresinde piknık yaptı. Programa katılan Pir Sultan Ab- dal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Baş- kam Murtaza Demir, burada, bu yıl 16'ncı- sını düzenlediklen etkinliklere katılımın gi- derek arttığını söyledi. Pir Sultan Abdal et- kinliklerinin e\Tensel olarak düzenlenmesi- ni istediklerini ifade eden Demir, bu yıl şen- liklere ayrun yapılmadan katılımın sağîan- ması için çevre köylerde toplantılar düzenle- diklerini vurguladı. Demir, ülkeyı bölmek ıs- teyenleri şiddetle kınadıklarmı kaydederek "Bizim bayrak sorununıuz. Atatürk soru- numuz yok. Bizim tek derdimiz, tek soru- numuz eşitlik ve adalet..." diye konuştu. Abdal Musa.Anma Etkinlikleri de dün An- talya'da başladı. Etkinliklere Anavatan Par- tisı Genel Başkam Erkan Mumcu, Şişli Be- lediye Başkam Mustafa Sangül ve DYP Genel Başkan Yardımcısı Saffet Ankan Be- dük ıle miUetvekiUeri katıldı. Etkinlikte ko- nuşan Şişli Belediye Başkam Mustafa San- gül, Anadolu topraklannda kültürün ve hoş- görünün yerleşmesı içm Mevlana'mn, Ha- cı Bektaş Veli'nin, Abdal Musa'mn ve Pır Sultan Abdal'ın büyük mücadele verdığını belirterek "tstiyorum ki Türkiye'de ek- ranlara televole ve magazin kültürü yeri- ne, Mevlana, Bekta$i,Abdal Musa ve Ata- türk kültürü gelsin. Bizim ikridarımızda bu kültür gelecek" dedi. Titreyengöl kıyısında orman içinde Mavi Bayrak özel plajlı bir rüya • Eşsiz doğa, temiz sahit • 6o dönüm alanda 54'ü villa toplam 383 klimalı oda • Sabah, öğle, akşam açık büfe yiyecekler, yerii alkoltü ve alkolsüz içecekler • Anne-babalara ve çocuklara özgürlük! "ÇOCUK KULUBÜ" • Disko ve animasyonlar • Evcil hayvan kabul edilir • Resepsiyona bildirin Cumhuriyet gazetesi odanızda • Cumhuriyet ailesinin buluşma noktası 65 yaş üzerı konukiarımıza, 0/ A A ÎM A! r\ «M B^lLiriffİPrinP %10 I RCİIfIITII-.M^JIJI.JMJI.M Rezervasyon Tel: +90(242) 756 96 00 rezervasyon@magicsevenresort.com F A M I L Y R E S O R T Manavgat- Sıde/Titreyen Gol mevkii www.magicsevenresort.com G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştaraft 1. Sayfada ilişkileri bozduğumuz iddia edilebilir! AB'den mesaj: "Türkiye'nin üyeliğini artık yeniden sorgulama- nın zamanı geldi." AKP ve medyasından yanıt: - Aman biz yolumuzu değiştirmeyelim. AB yo- lunda ılerteyelim... AB'den mesaj: "Genişleme sürecinin bundan sonraki aşaması masaya yatınlmalı." AKP ve medyasından yanıt: - Moralimizi bozacak bir şey yok. Biz yolumuza devam edelim... AB'den mesaj: "Ermenistan 'ın komşulanyla sınıhanna saygılı ol- ması gerekmez..." AKP ve medyasından yanıt: - Aman AB hedefinden vazgeçmeyelim. Başka yolumuz mu var? AB'den mesaj: "Zaten Türkiye bir dizi yol kazası yaptı. Bu ya- pıyla içimize almamız mümkün değil." AB ve medyasından yanıt: - Bizim yolumuzu içimizdeki AB karşıtları engel- liyor. Onları sevindirmeyelim. AB'den mesaj: "Türkiye Avrupa'nın sınıhan içinde olsaydı, bu- güne kadar bilirdık!" AKP ve medyasından yanıt: - Yılmamalıyız... Yolumuza devam etmeliyiz! • • • Hakkını yemeyelim, haftanın en sıcak mesajı In- giltere Başbakanı Tony Blair'den geldi. Artık, aziz dostum Schröder, sağdıç Berlusco- ni, ortak Chirac yok, kardeşim Blair var! Konunun bu yanı ayrıca irdelemeye değer. Ka- ra Avrupası'nın Türkiye'ye karşı takındığı tutumu iyi değerlendiren Ingiltere, ezeli diplomasi dene- yimini konuşturdu ve Türkiye'ye aşkını ilan etti. In- giltere, Fransa'nın, Almanya'nınhayırdediği bir ül- kenin AB'ye giremeyeceğini bilmiyor mu? Elbet- te biliyor. Ama yeni dönemde oyununu Türkiye'yi yanına alarak kuruyor. Tabii AKP ve medyası da hemen Blair'in sıcaklığına b-alıklama dalıyor! • • • AB'nin Türkiye'ye attığı bunca gole karşın, AKP'nin bu golleri saymayıp yolumuza devam edelim demesi aklımıza, Ege takımları arasındakı tribün çekişmesini getirdi. Maçtan önce ıki takımın taraftarlan da ateşli slo- ganlarla birbirini doldurur. llk golden sonra sus- kunluk olur. Ikinci golü de yiyen takımın taraftan, gole gönderme yapıp şu sloganı atmaya başlar: - Saymeycez... Saymeyceeeez... Golü atan takımın taraftarı kızarak bağırır: - Saycenıiiz... Sayceniiiiz! Maç biter, takım yenilir, taraftar keyfini bozmaz: - Saymeyceez... Yediğimiz golleri saymazsak, AB yolculuğumuz başarılı sayılır! ankcum'/ cumhuriyet.com.tr Mu$fuoğhı aîlesl Fidyeyiödemek için amçlannı sattılar AKLN BODUR İSKENDERUN - Irak'ta kaçınlan Muşluoğullan Nakliyat'm sahibi Ali Muşluoğlu için istenilen 5 milyon dolarlık fıdyenın ödenebıhnesi için, ailesi 13 yıllık firmamn naklıyede kullandığı 5 aracını satarak taşımacılık sektöründen çekilme karan aldı. Ali Muşluoğlu'nun kardeşı Orban Muşluoğlu, 19 Mayıs'ta direnışçiler tarafından kaçınlan ağabeyınden hıç haber alamadıklannı söyledi. 5 milyon dolarlık fidyeyi ödeyebılrnek ıçın Ziraat Bankası'ndan kredi istediklerini, ancak olumsuzyamtaldıklannı belirten Muşluoğlu, "Önce kardeşimizin canını kurtarmayı düşünüyoruz. İstenilen fidyenin ödenebilmesine katkı sunmak üzere şirketimizin taşımada kullandığı beş aracı satrık. Artık nakliye işinden de çekiliyoruz. 38 günden beri çekriğimiz azap 38 yıl gibi oldu" dedi.Araçlan sarmalanna karşın ancak 150 bin dolar toplayabıldıklerine dikkat çeken Muşluoğlu, "Onlann istediği miktar 5 milyon dolar. Geçen zaman /arfmda onlar da bizde bu paranın olmadığı kanaatine vardılar. Ancak teiefon açan kişi bize 'Sızde bu para yoksa devletinizde de mi yok? Devletınizden alm' diyor" diye konuştu. .engöl'ün büyülü ortamında "Keyifli Tatil"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog