Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makaleKatalog


«
»

26 HAZİRAN 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA MUZIK Deniz, Kerem, Burak ve Özgür..yani Kurbangrubu 'İnsanlar 3 albümüyledinteyicilerin karşısuıda Karanhk,hareketlivesertHATİCE TUNCER P opüler albüm yapmıyorlar, "çokdil- de dolaşam değü de değişjkbir şey ya- raöp ortaya çıkarmayı" tercih edi- yorlar. "Biraz eski punk geleneğine bağh, bi- raz eğlenceli, biraz karanhk" şarkılar, Kur- ban grubunun sekiz yıldır oluşturduğu "tar- a"nı yansıtıyor. Kurban müzisyenleriyle söyleşimizi "tn- sanlar" albümünün yapımcılığını üstlenen Pasaj Müzik'in Tünel"deki ofısinde yaptık. Beyoğlu'ndaki rock barlarda farklı gruplar- la birlikte sahneye çıkan Deniz Yıhnaz, Ke- rem Tüzün,BurakGürpınar ve gitarcı Umut Gökçen, 1997 yılında kurduklan "Outa- de" grubuyla Kurban'ın temelini atmış: "Aynı barda farklı gecelerde de çıknk. lki grupbağlanahydı, sürektigöriişüyorduk. De- niz'in evde yapüğı birçok kayrt, önçahşma, beste vanfa. Roxy'nin 1997 yanşması yak- iaşıyordu, Bunlan değerlendirelim' dedik. O dönem tngilizce miizik yapryorduk, fina- le kaldık. Ertesi yıl Kurban olarak, Ya- lan', 'Karatoprak' ve 'Kurban' şartalarry- la üçüncü olduk." ClTARLA TANIŞMA Kurban grubunun basçısı Kerem Tüzün, müziğe ilk adımını ilkokul yülannda TRT Is- tanbul Çocuk Korosu'yla atmış, ortaokul sı- ralannda Belediye Konservatuvan'nda klar- net dersleri almış. Mimar Sinan Üniversite- si Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü'nü bi- tirdikten sonra Istanbul Teknik Üniversitesi Mimarlik Tarihi Bölümü'nde mastır yapan Tüzün, Istanbul Teknik Üniversitesi Müzik 1leri Araşürmalan Merkezi'nde (MİAM) ton- maysterlik eğitimini tamamlamış. Tüzün, grup çalışmalan dışuıda Cemal Re- şit Rey Konser Salonu'nda konser organizas- yonlannda çalışıyor: "Her şey gjtarla tarnş- mamla işlerin kontrolden çriâşı şeklinde oklu. Evtiyim, iki kedi babasıyım." Kurban'ın davulcusu Burak Gürpınar, Mar- mara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasanmı Bölümü'nü bitir- miş. Lise yülannda gruplar kuran, müzik ya- nşmalanna katılan Gürpınar, "Not With My Sfcter". "Cockroach" gruplanyla bir süre ça- lıştıktan sonra Kurban'ı oluşturanlar arasın- da yer alır: "Liseye girdiğimden beri davul çahyorum. Babamla beraber içmimarlık. grafikerlik yapüm. Hep ikisi birlikte gittL Askerden dön- dükten sonra sigortalanm atü ve' Kalemi al- mıyorum elime' dedim. 'Müzik' dedim ya- ni" _ Kurban'ın gitarcısı Sıvas doğumlu olan Özgür Kankaynar lise eğitimini Bursa'da ta- mamlamış. Kendi besteleriyle "Protest" ad- Iı bir proje oluşturan Kankaynar, Mod adlı grupla bir süre çalışır, rock müzik yanşma- lanna girer. 2000 yılında Kurban grubuna katılır. Bir- çok rock müzisyeninin albüm kayıtlannda gi- tar çalan Kankaynar, çalışmalan arasında Bilgi Üniversitesi Profesyonel Müzik Bölü- mü'nü de bitirir: "Müziğe Bse yıflannda baş- ladun. Müzik dışmda hiçbir şeyden para ka- zanmadım." Müzik eğitimine ortaokulda gitar ve davul dersleri alarak başlayan Deniz Yılmaz, lise yıllannda gitarist ve solist olarak birçok ya- nşmaya katılmış. Burak Gürpınar' ın da bu- lunduğu Cockroach adlı grupla çalışan Yıl- maz, prova stüdyosu kurar. Daha sonra Kur- ban adını alan Outside adlı grupla çeşitli ya- nşmalara katılır: "Orta sondaflkgftanmıakünı, barlarda çal- maya başladım. Birçok grup kurdum, baa okuDara girdim çıktım, oralarda müzik ku- lüpleri kurdum. Halen Yıldız Teknik Üniver- sitesiMüzikTeknolojisi Bölümü'ndeyim, ama Kurban var, gkiemiyorum." İLK ALBÜM: KURBAN Kurban, grubun adını taşıyan ilk albümüy- le iyi bir çıkış yaptı, ama dinleyicilerinin ikinci albüm için 5 yıl beklemesi gerekti. Bu • Beyoğlu 'ndaki rock barlardafarklı gruplaria birlikte sahneye çıkan Deniz Yılmaz, Kerem Tüzün, Burak Gürpınar ve gitarcı Umut Gökçen, 1997 yılında kurduklan "Outside" grubuyla Kurban 'ın temelini atmış: u İlk albümden beri Kurban hn temelde ikifarklı yüzü var. Biraz eskipunk geleneğine bağlı gayet eğlenceli, hareketli, konserlerde heyecan yaratacak türden bazıparçalar biryüzünü ifade ediyor. Diğeryüzü de daha sert, dahagitara Î ve güçlü vokallere dayaiı, daha karanhk bir tarzda kendini gösteriyor." Cumhuriyet ve Metallica jy'urban müzisyenleri, rock'ınfelsefesi, J\. çocukluklanndan bu yana yaşadıklanyîa örtüştüğü için doğal olarak bu müziğe yönelmişler. AUesinin toplumsal ve siyasal olaylara yaklaşımı da Deniz 'in rock müziği tercihinde etkili olmuş: "Benim en sevdiğim grup Metallica 'nın 'And Justice ForAIValbümünün kapağı siyah- beyazdır. Kendimi bildim bileli babam Cumhuriyet gazetesi okur. Ben arkada Metallica koyuyordum, babam istifıni bozmadan dinleyip gazetesini okuyordu. tkisini birbirine çok benzetirdim. Gazete siyah-beyazdı, ama başlığındaki kırmızdıkta radikal bir durum vardu Çocukluğumdan beri evde birîakım siyasi meseleler konuşuldu, babam da siyasi insan. Hep birşeylere başkaldırmak, 'Işçinin hakh yeniyor, olmaz böyle'gibi konular konuşulurdu. Hepimizin içinde eskiden beri birikmiş olan öylepatlamalar var. O müzik bizi kendi içine çekti zaten. içinde bulunduğumuz müzik, zaten dinlediğimiz değilyaşadığımızşey rock'n rolL Gitan elimize aldığımızda kimseyi vurup döven adamlar değiliz, ama içimizde bir şeyler vardı, herhalde acısını ondan çıkarmaya başladıL Ama o kadar insanı konseriere savaşmak için toplamıyoruz- Oraya çıtap kralhğını ilan ediyorsun kendi başına aslında. 'Bak ben de bunlara karşıyım, ama bunu dayapacağım şimdi' deyip gitara vuruyorsun, davulu dövüyorsun." sürede Umut Gökçen'in aynldığı Kurban'a 2000 yılında Özgür Kankaynar katıldı. • İNSANLAR Kurban. 2004 yılında ağırlıklı olarak Cem Karaca ve Banş Manço'nun şarkılannı ye- niden yonımladığı (cover) şarkılardan olu- şan "Sert" albümünü çıkardı: " Yapım şirketimizk bir anlaşmanuz var- dı ve bu sürede oluşan birîakım sorunlardan dolayı ikinci albüm için bir gelişme kayde- demedik. Grup uzun bir süredir duruyor- du ve hareket kazanması gerektvordu. Za- ten konserierde çaldığımız ve güzel tepkiler aldjğımız şarkuan 'Niye kaydedip dinlemi- yoruz ve dinletmiyoruz' nıantığıyla yola çıkük. Kendimizi bir tür teste tabi tuttuk." Kurban grubu "İnsanlar" albümü için geçmiştekilere göre "daha karanhk ve gi- tar ağniıkh" şarkılar yapmış. Kurban mü- zisyenleri ellerindeki malzemeleri bir ara- ya getirip hep birlikte üzerinde çalışarak bir buçuk ay gibi kısa bir sürede albümü ta- mamlamışlar. Kerem "tnsanlar" albümünü grubun geç- miş çalışmalanyla kıyaslayarak anlatmayı tercih etti: "İlk albümden beri Kurban'ın temelde iki farklı yüzü var. Biraz eski punk geleneğine bağb. gayet eğlenceli, hareketli, kon- serlerde heyecan yaratacak türden baa par- çalar bir yüzünü ifade ediyor. Diğer yüzü de daha sert, daha gitara ve güçlü vokallere da- yah, daha karanhk bir tarzda kendini gös- teriyor. Bu albümde eğlencesi az olan tara- fa gitmek istedik." Insanlar'daki şarkılann çoğunun sözlen- ni ve müziklerini yazan Deniz, sokaktaki şid- deti, kapkaç olaylarını, bir cep telefonu için insanın neler yapabileceği gibi sorunlan anlatıyor: "tnsanm içinde, ashndafiziksel ola- rak kendi başına çözümleyemediği sorunla- ruu anlatryoruz. İnsanlar arasındaki buzlaş- ma 'Bu adamm hayatının benim için değe- ri yok" gibi bir durum orta^ çıkanyor." SAHNEDEÇALMAK Teknoloji müziğin ne kadar içine girerse gırsin, rock müzik sahnede yaşam buluyor. Özgür Kankaynar, rock'ın cihaz değil insan müziği olduğunu anlattı: "Adam çıkıp 'Rock'n roll'a hazır mısmız' diyor ve çah- yor. Gerçekten birilerinin bü- şeyler çahna- sı laznn. Makineler bir yere kadar yapıyor ve orada dunıvor." EYÜP 2. tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI DosyaNo: 2005 280 T. Saühnasma karar verilen taşınmazın cinsi, nitehği, knıneü. adedL önemB özellilderi Tapu Kaj'dı: BajTampaşa. Sağmacılar Köyü, K.öy altı mevkii, 18 pafta, 17846 parsel. 103.63 m2 miktarlı projesi gereğince üzerine yapılacak kar- gir apartmanda 1 no'lu depolu dükkânın kat ırtifakıiıa aynlan 36100 arsa payh bölüm satışa konudur. Imar Dunımu: Dosya içinde mevcut belediye imar müdürlüğünün yaalannda 17846 parsel, 15.6.1988 tarih İ'IOOO ölçekli Bayrampaşa ıslah imar planında bıtişik nızamlı H:12.50 m (4) kat irtıfalı konut alanında kaldiğı bildirilmıştir. HaNh«7ir Durumu: Mahallen yapılan incelemede Altıntepsı Mahallesı. Yahya Kemal Caddesı ile kesişen Filiz Sokağı 120 kapı nolu yerde yer alan 17846 parsel üzennde bodrum kat + zemin kat - 3 normal katb betonanne kargır apartman yer aldığı görülmüştür. Ön cephesi BTB kaph teras çatılı zemin katında bir adet dükkân, normal katlar meskendır. Zemın katta yer alan 36' 100 arsa payh 1 no'lu dûkkân satışa konu olup yaklaşık 93 m2 alanlıdır. Içerden dahılı merdivenle ulaşılan bodrum katta deposunun yer aldığı belırlenmıştir. Taşmmaz halen boştur, bilırkişı ile takdır edilen kıyme- tı 36/100 arsa payh 1 no'lu dükkân 70.000,00 YTEdir. Satoş şartian: 1- Satış, 8.8.2005 günü saat 14.00'ten 14.20'ye kadar Eyüp 2. lcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen degerin yüzde 60'ını \r e riiçhanh alacaklılar varsa alacaklan toplammı ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir be- delle ahcı çıkmazsa, en çok arttıramn taahhüdü baki kahnak şartıyla 18.8.2005 günü aynı yerde ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttınnada da bu miktar elde edilememışse gaynmenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kahnak üzere arttırma ilanında gösteriîen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinın malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını buhnası ve satış isteyenin alacağına riiç- hanı olan alacaklann toplamnıdan fazla ohnası ve bundan başka paraya çevırme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle ahcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıvmetın yüzde 20'sı oramnda pey akçesi veya bu miktar kadar mılli bir bankanın temınat mektu- bunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, ahcı istediğınde 10 günü geçmemek üzere süre venlebilır Tellahye resmi, damga vergisi. tapu harç ve masraflan alıcıya aıttir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenır. 3- Ipotek sahıbi alacaklılarla diğer ilgılilerin (*) bu gayrımenlaıl üzerindeki haklarmı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı bel- geleri ile on beş gün içinde dairemize büdirmeleri laznndır. Aksı takdırde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bu^kılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya venlen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedılır tkı ihale arasındaki farktan ve faizden ahcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmaksızın kendılennden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesı için dairede açık olup gıderlen verildıği takdirde ısteyen alıcıya bir örneğı gönderilebiür. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmış sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2005/280 T satış sayıh dosya numarasıyla müdürlüfümüze başvurmalan ilan olunur. 22.06.2005 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 30176 KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA MÜDÜRLÜGtTNDEN MENKULÜN AÇIK AKTTIRMAİLANI DosyaNo. 2005 1584 Tal. Bir borçtan dolayı hacızli ve aşağıda cıns. miktar ve kı>Tnetlen yazılı mallar satışa çıkartılmıştır. Birinci arttırma 21.07.2005 günü saat 13.10'dan 13.20'ye Beşyol Mahallesı Birlik Caddesi Akasya So- kak D 100 Otoparkı adresinde yapılacak ve o günü kıy- metlerin %60'ına istekli bulunmadığı takdırde 26.07.2005 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırma ya- pılarak satılacağı. Şu kadar kı artırma bedelınin malın tahmin edilen kıymetinm %40'ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamın- dan fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylann paylaştınkna masraflannı geçmesınin şart ol- duğu, mahcuzun satış bedeli üzerinden >üzde ora- nında KDV'nin alıcıya aıt olacağı ve satış şartnamesi- nın icra dosyasında görülebıleceği. masrafı verildıği takdirde şartnamenin bir öraeğini isteyene gösterilebtle- ceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dos- ya numarasıyla dairemize başvurmalan ilan olunur. 22.06.2005 Muhammen kıymetı lira: 20.000 00 -YTL. Adedi: 1 Cinsi (Mahiyeti \e önemli niteükleri): 34 YB 981 pla- ka sayıh Peugeot 2000 model hususi oto tipi 406 SVBVA 2.0 rengi mt. yeşil motor no/10LH0300 şase no/VF38BRFRRYS 005388 Basın: 30268 KOYUNCU YAŞAMINI YITİRD! Deniz'in çocuğu dalgalarla birlikte gitti Karadeniz müziğine getirdiği rock yorum- lanyla tanınan Kazım Koyuncu (33) dün tes- tis kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Ame- rikan Hastanesi'nde yaşamini yitirdi. Ko- yuncu için bugün saat 11.00'de Harbiye Ce- mil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda bir tö- ren düzenlenecek. Törenin ardından uçakla Trabzon'a gönderilecek olan Koyuncu'nun cenazesi yann memleketi Hopa'da toprağa verilecek. KARADENİZLİ, MÜZİSYEN VE.. Kendisini "Karadenizii, müzisyen ve dev- ründ" olarak anlatan Koyuncu. sahnede es- tirdiği Karadeniz rüzgânyla geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Artvin'in Hopa ilçesinde 1972 yılında doğan Kazım Koyuncu, bir sü- re Istanbul Siyasal Bilimler Fakültesi'nde egitim gördü. Müziğe duyduğu ügi nede- niyle eğitimi bırakan Koyuncu, 1991 yılın- da "GrupDinmeyen* adlı müzikgrubunu kur- du. Müzisyen arkadaşı Mehmet AB Beşti ile Türkiye'nin ilk Lazca rock grubu "ZugaşiBe- repe"yi (Denizin Çocuklan) kuran Koyun- cu, bu grupla birlikte "Va Mişkunan" (Bil- miyoruz) ve "tgzaz* (Yürüyoruz) albümle- rini çıkardı. Zugaşi Berepe ile birlikte sınır- lı sayıda canlı konser kayıtlanndan oluşan "BriikselLive" al- bümü yayımlandı. Daha sonra müzik çalışmalannı tek başına sürdürme karan alan Koyun- cu, 2001 yılında "Vrya" albümünü çıkardı. Vıyaalbü- mündeki Lazca bir aşk şarkısı olan "DidoNana" Ka- zım Koyuncu'nun dillerden düşme- yen hit şarkısı ol- Ş, f % du. Koyuncu bual- bümde, Karadeniz sahil yohmun, Karadeniz'in doğal yapısını bozduğuna dikkat çekti. Çer- nobil nükleer kazasının sonuçlannı da bu al- büm kapağına yazdığı yazılarla anlattı. HEY ciDi KARADENIZ "Gülbeyaz" ve "Sultan MakamT adlı te- levizyon dizilerine Kemal Sahir Gürel ile birlikte yaptığı müzikleri beğeniyle karşıla- nan Koyuncu, 2004 yılında "Hayde" adlı al- bümüyle büyük çıkış yaptı. Geleneksel Ka- radeniz ezgilerini tulum ve kemençenin ya- nında modern bir tarzda düzenlediği şarkı- lardan oluşan Hayde albümü 150 bine ya- kın satış rakamına ulaşn. Hayde albümün- deki "Fadhne", »DenizdeKarartiVar". "Na- rino", "Tsira" ve "BenSeniSevduğimi" şar- kılan konserlerinde binlerce kişi tarafından hep bir ağızdan söylendi. Koyuncu, 2003 yılında Karadeniz müziğindeki yozlaşmaya karşı bir hareket olarak düşündüğü "Hey Gi- di Karadeniz" konserleri dizisini başlattı. Fuat Saka, Vblkan Konak. Gürcü müzisyen Bayar Şahin ve şair Sunay Akuı'la birlikte 2004 yılında da "Hey Gidi Karadeniz" ge- celerini sürdürdü. Koyuncu, Harbiye'de ya- nn akşamyapümasıplanlanan*HeyGidiKa- radeniz"e çok istemesine karşın kaülamaya- cağını açıklamıştı. Gerçekleştirilmesi plan- lanan gece, Koyuncu'nun vefatı nedeniyle iptal ediîdi. SAYISIZ KONSER VERMİŞTİ Türkiye'nin birçok kentinde ve yurtdışın- da sayısız konserler veren Koyuncu'ya ge- çen arahk ayında testis kanseri teşhisi konul- du. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki hekim- ler denetiminde tedavi gören Koyuncu 12 gün önce durumunun ağırlaşması üzerine Ame- rikan Hastanesi'ne kaldınldı. Önceki gece solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakı- ma alınan Koyuncu dün saat 13,30'da yaşa- mini yitirdi. Koyuncu'nun ölüm haberi üze- rine aile üyeleri fenahk geçirirken, *wwwJia- zjmkoyuncuxom" sitesi üyeleri, hayranlan ve çok sayıda müzisyen arkadaşı Amerikan Hastanesi'ne geldi. KONSERLER # Beşiktaş Kültür Merkezi Açıkhava Kon- serleri kapsamında Kardeş TürküJer bu akşam Harbiye Cemıl Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek. Dans ve müzik gösterisi Ana- dohı Ateşi 28 Haziran Salı günü Açıkhava'da sahnelenecek. BKM'nin programı 30 Haziran Perşembe akşamı Ata Demirer'in gösterisiyle devam edecek. # Fanta Gençlik Festivali bu akşam Yediku- le Zındanlan'ndaki konserle son bulacak. Maz- har Fuat Özkan (MFÖ), Athena, Ayün Asbm veTavfaa,Direc-t,DJKiwi ve FantasticRhythm Dans Grubunun konseri saat 18.30'da başla- yacak. # Caz müzısyeni İlhan Erşahin'ın kurduğu Kuruçeşme'deki Nublu East'te 28 Haziran Sa- lı günü Rebel Moves sahne alacak. (0212 265 69 12)*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog