Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 HAZİRAN 2005 PAZAR HABERLER Efes Pilsen 'in 'Hayatı Dolduruyoruz' etldnlikleri kapsamında 18 ilde Türkkadımmnprofîli çıkanldı Namus ve bekâret konusundaki düşünceier Tasarruf araçları sahipliği Bekiret bir kadın için çok önemJidlr ve namusun simgeskJir Bir kadının namusu sadece zihnınde/kalbindedir VJCadınm namusundan erkek sorumludur Kadm2000(%) 89.0 63.0 ' '47.2 Kadm2004(%) «5.9 75.4 41.0 > Nikâh konusunda görüşler Revni nikAhın yanı stra dini nlkah da yaprimaltdır Sadece resmi nikâh yapılmaltdır Sad«e dini/Smam nikâht yaptlmabdır Vrikriyofc/bilmlyor Ka*n2000(%) 89.0 7/» 33 03 Kadın2004(%) 87.6 9 * 1.9 0.7 J Banka para kartı (ATM) _ _ _ _ _ ^ , _ _ _ ______ Vadesiz TL banka hesabt Vadeli TL banka hesabı Ahın parartira Vadeli dövü banka hesabı Yattrifn hesabıtahvil, hazine booosu vb. mertkul de^erler Vadesfe ddvlz banka hesabı KOtçeVjplaka attın Hhstsenedi Çekdefterl \jshtn bilezİkAakı Ka*n2000(%) 10,9 53 p_ _._. . 8.7 M 1.5 0.6 Bftgiyok* Kadın 2004 (%) 10,8 7,9 3,4 1.1 0.9 0.6 0,6 0,4 24,8 J Türkiye'dekachnolmak zor • Efes Pilsen'in "Hayatı Dolduruyoruz" etkinlikle- ri kapsamında yer alan "Türkiye Kadın Profıli-2" araştırmasında çarpıcı sonuçlar çıktu Ismail Gülgeç 'in karikatürleriyle renklendirilerek bir kitap haline getirilen araştırmada, tanışmadan evliliğin, başhkparasının, akraba evliliğinin hâlâ devam ettiği ortaya çıktu tstanbul Haber Servisi - Efes Pıl- sen'in "HayaüDoktunıyoruz" etkin- likleri kapsamında yer alan "Türld- ye Kadın ProfiU-2" araştırması ta- mamlandı. Türk kadını nasıl yaşıyor, nelere dikkat edip nasıl davranıyor sorulanna yanıt arayan ve Türk insa- nının ahşkanlıklannı, değer yargıla- nnı, aile hayatını, fiziksel özellikle- rini ortaya koymayı amaçlayan araş- tırma sonuçlan tsmafl Gülgeç'in ka- rikatürleriyle renklendirilerek bir ki- tap haline getirildi. Türkiye'de 18 ilde 1598 kadının ka- tıldığı araştırma, Türk kadını profi- lini esprili bir perspektiften ele alıyor. Araştırmadan bazı bulgular şöyle: Türk kadmlan, çoğunlukla kahveren- gi göz ve saç rengine, buğday lcum- ral tene ve düz saç bıçımıne sahip. Türk kadınının tüketim kalıplan içınde ılk göze çarpan diş sağlığı. Türk kadını diş sağlığı ıle çok ilgilen- miyor. Dişlerinı günde 3 kez firçala- yanlann oranı yüzde 6.7'de kalırken günde 1 kez firçalayanlann oranı yüz- de 30. Hiç firçalamayanlann oranı da göz ardı edilemeyecek kadar yüksek, yüzde 5.7. Kaduilann yüzde 6O'ı ise 3 yılda bir dişçıye gıdiyor. Türk ka- dınlannın yazın yıkanma oranı ayda ortalama 20'yi bulurken kışın bu sa- yı 7.8'edüşüyor. SARIŞIN OLMAK (ÇİN UĞRAŞMIYOR Sanıldığının aksine Türk kadınla- n sürekli sanşın olmak için de uğraş- mıyor. Kadınlann yüzde 60.9'u saç- lannda hiçbir uygulama olmadığını be- lirtirken "Kuaföre hiç gitmedün" di- yenlerin oranı yüzde 44'ü buluyor. Türk kadını genellikle makyaj yap- mayarak, deodorant, parfum ve İcolon- ya kullanmayarak oldukça az koz- metik harcaması yapıyor. Araştırmaya göre Türk kadınlannın yüzde 67'si hiç rejim yapmıyor ve yüzde 71 'i gıda alırken kalori oranı- • Türk kadını namus ve bekâretten erkeğin sorumlu olduğunu düşünüyor. na hiç dikkat etmiyor. Normal dönemlerdejinekoloğa git- me sıklığı ıse 5 yıldan daha seyrek olan kadınlann yüzde 55' i hamilelik sıra- sında düzenli kontrol yaptırmıyor. Araşhrmanın "Değerler" bölümün- de oldukça çarpıcı sonuçlar karşımı- za çıkıyor. Evli ya da boşanmış olan Türk kadınlannın önemli bir bölü- mü, yüzde 41.7'si hiç tanışmadan gö- rücü usulü evlenmeyi onaylıyor. Be- kâr olanlann ise yüzde 87'si tanışıp anlaşarak evlenmek gerektiğine ina- nıyor. Ve dizilerde, sinema filmlerinde her gün balayı görüntüleri izleyen Türk kadınlannın yüzde 91.5"i ba- layına gitmedıklenni dıle getıriyorlar. Günümüzde hâlâ başlık parası uy- gulamasnıı doğru bulan kadınlann oranı da az değil, yüzde 3.7. Kadın- lann yüzde 16.9'u ıçin de başlık pa- rası ödenmiş. Akraba evlıliği yapanlar ise hiç de az değil, bu oran yüzde 19. CİNSELLİKTEN YOKSUN Türk kadınlan evlilik konusunda oldukça istikrarlı. Yüzde 94.6'sı bir kez evlendiğini beyan etmiş. Ancak, yüzde 33.8'i evlihğinde cinseUiği bu- lamamış. Kadınlann yüzde 30.2'sı eşinden korktuğunu da söylüyor. Ev- deki şiddeti normal görenlerin oranı da 2000 yılına oranla yüzde 3.1 'den yüzde 1.4'e düşmüş. DAYAKLA COCUK YETİŞTİRME Çocuklanrıın dövülüp dövülmedi- ği sorusuna çok sıkdiyenler yüzde 8.8 gibi oldukça yüksek bir oranda, ara sıra diyenler ise yüzde 55.5. Kadrnlann yüzde 54.2'si hiç gece- len tek başına dışan çıkmadığuu be- hrtirken sadece yüzde 15.5'i tek ba- şuıa sürekli dışan çıktığıru söylüyor. 85.9 "u hâlâ bekârete önem verdiğini söylerken "Kadının namusu sadece zihnindedir'* dıyenleryüzde 75.4. Ve evlenmeden brrlıkte yaşamayı kesin- likle uygunbulmayanlar yüzde 85.2. YER SOFRASINDA YİYORUZ Türk toplumunun yüzde 40.5'i hâ- lâ yer sofrasında yemek yıyor. Türk aılesuun yüzde 71.2'si akşam yeme- ği yenmesi için aile fertlerinin toplan- masını beklerken yalnız yemek yi- yenlerin oranı 2.3 'ten 3.2'ye çıktı. PEŞİN ALIYORLAR Türk kadınlannın yüzde 64.3'ü pe- şin alışverişi tercih ederken şahsrna ait kredi kartı bulunmayanlann oranı yüzde 86 olarak karşımıza çıkıyor. KADINLAR HÂLÂ KOCA ELİNE BAKIYOR Türk ev kadınlannın yüzde 69'u eşlerinden para aldıklannı ve ken- dilerine ait herhangi bir gelirleri bulun- madığını belirtırken yüzde 10.3'ü günlük olarak eşlerinden 30 YTUden az para alıyor. Eşinden ev ve günlük ıhtiyaçlar için para almayanlann oranı da yüzde 24.4. Kaduilann verdiği yanıtlara göre Türk ailesinın yüzde 67'sinin ken- dısine ait evde oturduğu ortaya çıkıyor. Ancak kadınlann önemli bir oranı, yüzde 32.6'sı evlennin kaç metrekare olduğunu bılmiyor. Araş- tırmada bir başka önemli bulgu da cep telefonları ıle ılgili. Türk kadınının yüzde 64.8'i cep telefonu olmadığını söylüyor. ENİTCY KADINA ÜCRETSİZ VEKİLATAMASISAĞLIYOR Kapkaç mağduruna avukat Istanbul Haber Senisi - Yeni Türk Ceza Ya- sası (TCY), kapkaç mağduru kadına da avukat atanmasını sağlıyor. Avukat Nazan Moro^u, yeni TCY'nin, mağdura da vekil atanmasına olanak tanıdığuıı beür- terek "şjddet mağduru kadın- lar, istismara ve şiddete uğra- Avukat Nazan nuş çocuklara da vekil atan- Moroğlu, yeni dığuu, kapkaç mağduru olan kadınlann da bu kapsama gjrdiğini^ söy- ledı. tstanbul Barosu'nun Yeni Türk Ceza Yasası (TCY) ve Ceza Muhake- melen Kanunu'nda (CMK), kadrn ve aile hu- kuku ile ilgili düzenlemelen yasas" gibı konulann tartışıldığı seminere, çok sayıda avukat ve adlı tıp uzmanı katıl- dı. Seminerde, "Kadın Haklanna YöneBk Uhıslararası Sözleşmeler'' konulu sunum yapan Moroğlu, bazı eksikliklerin olmasına karşın yeni TCY'nin ve CMK'nin kadın hukuku açısın- dan uluslararası sözleşmelere TCY'nin mağdura da vekil atanmasına olanak tanıdığım belirterek "şiddet mağduru ka- dınlar, istismara ve şiddete uğ- ramış çocuklara da vekil atan- dığını, kapkaç mağduru olan kadınlann da bu kapsama girdiğini" konu alan meslek ıçi eğihm semınen, Marmara Ünıversıtesi Tıp Fakültesı Konferans Salonu'nda gerçekleştınldi Yeni TCY ve CMK'de "ka- dına yönelik cinsel şiddet, cinsel suçlar. ceza kanunundaki 4320 sayıh ailenin korunması oldukça uygun olduğunu behrrti. Moroğlu, yapılan yasalann gerektiği şekılde uygulanmasını ıstedıkleri- nı söyledi. Eski TCY'nın sadece sanığa vebl atan- masını sağladığını anımsa- tan Moroğlu, "Yeni TCY, barolann CMK servisine baş- söyledl vuran şiddet mağduru kadın- lara, istismara uğramış çocuklara ücretsiz avukat tayin edilmesini ön- görüyor. Bu. kapkaç mağduru kadmlan da kapsıjür" dıye konuştu. Bugun de devam edecek sempozyumda CMK tartışılacak. tjMFW'NlYE'DEKrfECÂVÛZÖLAYrDÂVÂSİ Sanıklardan biri yakalandı İSTA^BUL (AA) - Istanbul 'da 1998 yılında kaçınp tecavüz ettikleri Serpil Yeşjhıırt'u öldürdükleri, annesı Hanun YeşOytırt'u ya- raladıklan gerekçesiyle yargılandıktan sonra geçen günlerde tahliye olan ve haklannda yakalama emri çıkanlan sanıklardan l'i ya- kalandı. Alınan bilgiye gö- re, Asayiş Şube Müdürlü- ğü ekipleri, bu sabah Du- dullu'da gerçekleştirdik- leri operasyonda Ismail Ayvacıoğhı'nu yakaladı. Ayvacıoğlu, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Has- tanesi'ndekı sağlık kontro- lünün ardından adliyeye sevk edildi. Samklardan tsma- il Ayvacıoğlu ile Savaş TttMek toplam 75 yıl 8'er ay. Serdar Kaçmaz 78 yıl 8 ay, Ismail Çolak da 61 yıl 8 ay ağır hapis cezasrna çarptınlmıştı. Mahkeme he- yetı, aynı türden hürriyeti bağlayıcı cezala- tstanbuVda 1998 yılında kaçınp teca- nn toplamının TCY'nin 77'1. maddesi uyannca 36 yılı geçemeyeceği gerekçesiy- le sanıklann cezalannın infazının 36 yıl üzerinden yapılacağuu kaydetmişti. Sanıklar yeni TCY'nın lehlerine olabilecek hükümlerinden fay- dalanmak için yargılandıklan dönemde 2 No'lu DGM olan vüz ettikleri Serpil Yeşil- yurt'u öldürüp annesiHa- nım Yeşilyurt'u yaraladıklan gerekçesiyleyargılandıktan sonra geçen günlerde tahli- ye olan ve haklanndaya- kalama emri çıkanlan sanıklardan biriya- kalandı. tstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurmuş- tu. Tahliye karan veren tstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesı'nın cumhuri- yet savcısı, hükümlülere uygulanacak yeni TCY hü- kümlerinin hangilen oldu- ğunun belli olmamasını ge- rekçe göstererek sanıklar hak- kmda yakalama emri çıkanlması için Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkeme- si'ne başvurmuştu. Mahkeme, bu nedenle sanıklar hakkında yakalama emri çıkarmıştı. PAZAR ORHAN BURSALI Eğik Düzlem Sayın Erdoğan, hızla aslına dönüyor. Son konuş- malanyla birdemagog olduğunu giderek daha faz- la kanıtladı. Olgulan istediği gibi gösteriyor. Yani si- yasal çarprtmalara daha ak başvurur oldu. Konu tür- ban iken, halka artığı nutukta başörtüsünden bah- sediyor. Neden? Çünkü başörtüsü dinsel bir sim- ge değil ve geniş kitleler tarafından kullanılıyor. Tür- banı başörtüsü olarak tanıttığında, halkı "galeyana" getirebilir, türban ardındaki davasını başörtüsü al- tında gizleyebilir ve atmak istediği adımlan kitletere kabul ettirebilir.. diye düşünüyor. Bu tür politikanın içi boştur, içinde entelektüel dü- şünce namına bir şey yoktur. Erdoğan hızla, cami ve mızrak "şiir'i düzlemine kayıyor! Bu bir eğik düzlem. Bu eğik düzleme hele bir kı- zakla girdiyse, bir yere çarpar veya aşağıda bir yer- de durur. Din savaşlan veya din ticareti... Bu, Türkiye'de bol para, iktidar, nimet, koltuk, unvan getirmenin ve er- kek egemenliğini pekiştirmenin yolu. • • • İktidar ve taraftarlannın uzun yürüyüşlerinin önle- rinde şımdilik üç engel veya üç hedef var. Birincisi, ilkokul öncesj ve ilkokul yaşlannda müm- kün olan bütün Cumhuriyet bebeklerini ve çocuk- lannı dinsel eğıtimden geçirerek, beyinlerinin özgür- ce gelışip serpilmelerini önlemek.. Dünkü Cumhuriyet Bilim Teknik'te Mehmet Ya- pıcı Çocuklarda Din Eğitimı başlıklı yazısında, çağ- daş zihinsel gelişim kuramlanna gönderme yaparak, çocuğun 2-7 yaş arasında dinle ilgili olay ve olgu- lan anlamlandıramayacağını ve bu kapsamda kor- ku içinde duygular yaşayacağını belirtiyordu. 7-11 yaş arasında ise basit soyutlamalan anladığına, an- cak daha çok somut işlemler dönemi yaşadığına, kültür ve dinle ilgili soyutlamalan ise ancak ezber- lediğine işaret ediyordu. Yazıya göre, 11-12 yaşından itibaren, üst düzey bir soyutlama olan din derslerinin gündeme getiril- mesi eğitim psikolojisi açısından doğru olur ve bu- rada da hangi amaçla ve niçin din dersi sorusuna yanıt veren bir seçmeli din eğitimi konabilir. Dinciler, dinselleştirme eğitimini bu nedenle, kor- ku ve ezbere dayalı olarak, 12 yaşından önce yay- gınlaştırmanın peşindeler. Erdoğan, bugünkü ente- lektüel kimliğinin oluşmasında etkili olan, küçükken aldığı ve şimdi de Arapça okuyup anlayamadığını varsayabileceğimiz ezbere din eğitimini savunuyor ve 'Nezarargöriırüz"öiyesonıyor... Hem deçokkk... Sanınm kendisi de çok zarar görmüştürt Dinciler, mahalle Kuran kurslanyla çocuklann be- yinlerini esir almaya yeminliler sanki. Cumhurbaş- kanı'nın geri gönderdiğı yasayı aynen kabul etme niyetleri bunu gösteriyor. Bu yasa her halükârda ve büyük bir muhalefetle önlenmeli! • • • Ikinci kısa hedefleri, imam hatip okullan'nı nor- mal liselere karşı her bakımdan tam bir alternatif okul haline getirmek. İmam hatipleri zaten meslek lisesi olmaktan çıkartıyorlar. Başta Demirel geçmiş siya- setçıler, bu okullan normal liseye dönüştürme ça- bası içinde oldu. Şimdiki adımlan, onlan yasal sta- tü olarak da meslek lisesinden çıkarmak ve üniver- site girişlerinde normal liselere denk duruma getir- mek. Bunun için de diğer meslek liselerini kullanı- yorlari Meslek liseleri ki, müfredatlannı normal lise- ye dönüştürmediğiniz takdirde, yüzde 40 ders ve ko- nu dezavantajıyla üniversrte sınavlanna girebilirler. Çünkü, bunlar meslek liselen! Bu amaçlanna ulaş- mak için YÖK' ü teslim almak istediler, ama YÖK Genel Kurulu direndi! Şimdi YÖK'ü tehdit ediyorlari Üçüncü hedefleri de tûrbanı heryerdetamamen legalleştirmek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sim- gelerinden bin haline getirmek.. Bu üç hedefi elde ettikten sonra, daha ileri adım- lar için yeni hedefler sökün edecek... Tam şeriata kadar yolu var! Şüphe mi var! Bu iktidar bakalım ne zaman ve hangi nedenle popo üstüne oturacak! Ama o koşullann artık bir an ön- ce gelmesi giderek aciliyet kazanryor.. çünkü Tür- kiye'nin ekonomisini de bence batağa sürüklemek- teler! Neoliberal ekonomistler, her ne kadar işlerin iyi grt- tiğini belirten yazılanyla iktkdara destek çıksalar da! obursali(5 cumhuriyet.com.tr CHP'I kadınlann yürüyüşü IANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Kadın Kollan, yaklaşık bir ay önce dokunulmazlıklann kaldınlrnası ıstemiyle başlattığı "Ey hükümet: Çık ortaya hesap ver'" kampanyasında toplanan imza- larla bırlikte pazartesı günü Meclis'e yüriiyecek. Kadın Kollan Genel Başkanı Güldal Okuducu, il- lerden gelen kadın kollan başkanlan ile birlikte pazartesı sabahı Kızılay'dakı Ankara ll Başkanlığı önünde bır araya gelecek Kampanya kapsamında toplanan ımzaları viikleyecekleri kamyonetin arka- sından yürüyerek Meclis'e gelecek olan CHP'lı kadınlar, TBMM'dekı CHP grup odasında basm toplantısı düzenleyecekler. 'Şiddet ve tşkence' I DtYARBAKIR (AA) - Ege Üniversiteşi Edebiyat Fakültesı Psıkolojı Bölümü Öğretım Üyesi Prof. Dr. Melek Göregenli. Diyarbakır Barosu'nca yıi- rütülen "Herkes tçın Adâlet Projesi" kapsamında duzenlenen "Türkiye'de tşkence Olgusu ve Sosyal Algılama Bıçimlen" seminennde, Diyarbakır'da yaptıklan "Şiddet ve Işkence" araştırmasının so- nuçlannı açıkladı Araştırmanın, 713 Jdşiyle görü- şülerek yapıldığını belirten Göregenli, "Görüştü- ğürnüz İaşılenn yüzde 90 6sı şiddet ve işkencenin polis tarafindan yapıldığını belirtti tkınci sırada ıse aile ıçi şiddet yer alıyor" dedi Kan davalı aileler barıştı • DİYARBAKIR (AA) - Dıyarbakır'da, tzmir'de yak- laşık 5 ay önce kız kaçırma meselesinden 3 aile arasında çıkan kavgada 2 kışının ölmesi, 2 kişinin de yaralanmasıyla başlayan kan davası sona erdi. Diyarbakır Büyukşehır Belediye Başkanı Osman Baydemır'in gırişimlenyle banşan aileler için De- mirok Tesısleri'nde banş yemeğı düzenlendı Bay- demır, insanlann banş içinde yaşamalan gerekti- ğini belirterek bu konuda üzerlenne düşenı her za- man yapmaya hazır olduklannı ifade etti Daha sonra Mardin'ın Derik ilçesinden gelen Heme Ca- ruş, Şanhurfa'nın Sıverek ilçesinden gelen Meh- met Kahraman ve Mardin'ın Kızıltepe ilçesinden gelen Beşır Tımur, bırbırlenne sanlarak banştılar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog