Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

26 HAZİRAN 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Ajar: Türban siyaset işi değil • ESKtŞEHİR(AA)- DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, "Türban siyaset işi değildir. Türban, önce siyaset dışına itilmelidir. Bu iş, hak ve özgürlükler meselesidir" dedi. Bilecik'in Gölpazan ilçesinde düzenlenecek Kiraz Festivali'ne katılacak Ağar'ı, partililer Eskişehir girişinde karşıladı. Burada gazetecilerin sorulannı yanıtlayan Ağar, hükümetin türban konusunda çok fazla adım atmadığını belirtti. AKP hükümetini sert bir dille eleştiren Ağar, "Millet bir erken seçimi çeke çeke gefirecektir" diye konuştu. DSP Okulu'nda gündem tanm • ANKARA (ANKA) - DSP Parti OkuJu bu hafta Türk tarımının sorunlannı ve demokratik sol açıdan çözüm önenlerini tartjşmaya açacak. DSP Parti Okulu'nun bu haftaki çalışması pazartesi günü Genel Başkan Zeki Sezer'in açış konuşmasıyla başlayacak. Sezer'in konuşmasından sonra eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Kocabatmaz'ın oturum başkanlığını yapacağı "Türkiye'de Tanm ve Hayvancılık Politikalan" konulu panel başlayacak. Saat 10.15'te başlayacak olan panelin ardından saat 13.00'te Kocabatmaz, "DSP'nin Tanm ve Hayvancılık Politikası" konulu konferans \ erecek. Küfür, Meclis tutanaklarında • ANKARA (ANKA) - RTÜK ile ilgili uyum yasası görüşülürken DYP'den rnillervekili arkadaşı Ümmet Kandoğan ile, seçilecek üyelerin 30 değil 35 yaşından büyük olması gerektiği şeklinde önerge veren DYP Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan, önergenin gerekçesini açıklamak için kürsüye çıktıktan bir süre sonra genel kurul salonunda 'O... ç..."ye varanher türlü küfurleşme yaşandı. Küfİirleşmeler TBMM tutanaklanna aynen geçti. D-8'in kuruhjş yıldönümü I tstanbul Haber Servisi - Ekonomik ve Sosyal Araşhrmalar Merkezi (ESAM), Türkiye, Pakistan, Bangladeş, Mısır, Nijerya, Iran, Endonezya ve Malezya'dan oluşan D- 8'in kuruluşunun 8. yıldönümü nedeniyle kurulduğu yer olan Çırağan Sarayı'nda toplantı düzenledi. Toplantı, dualann okunmasıyla başladı. Eski Başbakan Necmettin Erbakan, kuruculan arasında yer aldığı D-8'i, dünyanın gidışatıru düzeltecek etkinliğe kavuşturamadıklannı belirterek "8 yıl içinde Afganistan ve Irak işgal ;dildi. Bu zulümler /aşandı. Yeni harp >ahalan aranıyor" dedi. Siyasiler, banş çağnsının karşılık bulması için herkesin elinden geleni yapmasmı istedi Partilerden birlik çağnsıA>TC\RA(CumhuriyetBü- rosu) - Siyasi parti yönetıcile- ri, son aylarda artan terör sal- dınlanna karşı. aydınlaruı '''ba- nş içinde adil bir yaşam" çağ- nsuun karşılık bulmasını isti- yor. CHP Genel Başkan Yar- dımcısı MustafaÖzyürek, her- kesin banş için elinden geleni yapması gerektiğini söyledi. Terörist eylemlerdeki artış üzerine iOO'üaşkınaydıa "Ar- ük insanlanmız ölmesin, banş içinde ve adilbir yaşam sürefinT çağnsıyla bildin yayımlarruş- tı. Aydınlar bildirisi ve teröre karşı tavır konusunda siyasile- rin değerlendirmeleri şöyle: CHPGenel Başkan Yardım- cısı Mustafa Özvürek: Terör- • CHP'li Özyürek: Yöneticiler herkesi kucaklamalı. Herkes birinci sınıf vatandaş olarak kabul edilmeli ve öyle davranılmalıdır. AKP'li Dülger: Nereden gelirse gelsin terorizmi toplu halde kınamalıyız. Türkiye bu yola girdi. DEHAP'lı Ürküt: Herkes için ama ülkeyi yönetenler için de 70 milyonluk Türkiye halkı için de öncelikle ateşkes, sonra da kalıcı, onurlu bir banş kaçınılmazdır. den Türkiye çok çekti. Ve or- taya çıktı ki terörle bir yere varmak da mümkün değil. Ya- ni terörü kullananJann, terö- re başvuranlann amaçlanna ulaşması mümkün değil. Öy- leyse herkesin banş için, bir- iikte yaşamak için elinden ge- leni yapması gerekiyor. Bu- rada öncelikle elinde silah dağ- da olan veya çeşıtli yerlerde, şehirde terörist faaliyette bu- lunanlann kesınlikle bu dav- ranışlanndan vazgeçmeleri, bir anlamda silahlannı bıra- kıp adalete teslim olmalan ge- rekiyor. Onun dışında hüküme- tin özellikle geri kalmış böl- gelerimizin. Doğu ve Güney- doğu Anadolu bölgesinin eko- nomik, sosyal. kültürel yönden gelişmesi için elinden geleni yapması, kaynak ayırması ve o bölgede görev yapan yöne- ticilerin daha bir şefkatle, her- kesi kucaklayan bir anlayışla görev yapmalan gerekiyor. Dışişleri Komisyonu Başka- nı MehmetDülger Türidye'nin yeniden bir terör kâbusu yaşa- dığı kanısında değılim. Nokta yerlerde bazı olaylar var. Glo- bal bir halde bir terör faahyetı yok. Türkiye terör konusunda son derece kararlı. Siyasi ayn- lıklar da bir yana bırakılarak terör karşısında bir mücadele- de uzlaşma var. Terörle ıyi mü- cadele etmek istivorsanız tek Van'da protesto Diyarbakır'dan yola çıkan DEHAP'h bir gnıp, Van'ın Giirpı- nar ilçesinde 2 PKK'linin cenazesi sı- rasında çıkan olaylar- da bir Idşinin yaşanu- nı yitirmesini Van'da protesto erti. Diyarba- kır'dan otobüslerle hareket eden yaklaşık 300 kişilik grup, önce olaylar sırasında ölen 19 vaşındaki Vahdet- tin İnan'ın Gürpı- nar'a bağb Bostaniçi beldesindeki evini zi- yaret etti. DEHAP'h grup daha sonra Mu- sa Anter Parkında toplandı. (Fotoğraf: YUSUF ZtYA CAN- SEVER) 1984-2004 yıllan arasında toplam 52 bin 315 terör eylemi gerçekleştirdi PKK eylemlerine hız veriyorANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - 2005 yılında PKK yeni- den eylernlerine hız vermeye başladı. örgütün Doğu ve Gü- neydoğu Bölgesı'nde gerçek- leştirdiği terör eylemlerinden bazılan şöyle: v' Gabbar Dağı'nda saldın hazırlığmda olduklan belirle- nen bir gnıp PKK üyeleriyle çı- kan çatışmada, 2 terönst ölü ele geçirildi. Teröristlere ait 2 Ka- laşnikof, 3 el bombası, 1 taban- ca ile çok sayıda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi. V' Güvenlik güçlerince Şır- nak kırsalında PKK'ye yönelik operasyonlarda 9 terörist ölü ele geçirildi. Çatışmada bir güven- lik görevhsi de şehit oldu. Diyarbakır'ın Lice llçe- si'nde terör örgütüne yönelik operasyon sırasında yapılan ara- mada. 6 milyon 99 bin dişi hint- kene\iri ele geçirildi. Olayla il- gili 27 kişi yakalandı. • Elazığ'da, terör örgütü ta- rafından yola döşenen mayın, teröristlerce uzaktan kumanday- la patlatıldı. Olayda ölen ve ya- ralanan ohnadı. • Diyarbakır'ın Silvan Ilçe- si'nde bir jandarma uzman ça- vuş. teröristlerin saldınsı sonu- cu şehit oldu. i/ Hakkâri'nin Yüksekova II- çesi'nde düzenlenen operasyon- da, terörörgütü PKK üyesi 2 ki- şi,dur çağnsına uymayarak ateş- le karşüık vermesi sonucu çıkan çatışmada öldürüldü. • Batman'ın Gercüş tlçe- si'nde teröristlerin yola döşedi- ği uzaktan kumandalı mayın, askeri araç geçtikten sonra pat- ladı. • Mardin'in Ömerli Üçesi'nde teröristlerce açıJan taciz ateşin- de 1 er şehit oldu, 1 er yaralan- dı. • Diyarbakır'ın Lice Ilçe- si'ne bağlı Kayacık Köyü ya- kınlannda, erzak taşıyan traktö- rün mayına çarpması sonucu 2 er şehit oldu, traktör şoförü öl- dü. Emniyet istatistiklerine göre, PKK yalmzca 1996-2004 yıl- lan arasında 11 bin 298 terör eylemi gerçekleştirdi. Buna gö- re, 1984 yıhnda 521 olay mey- danagelirken 1985 yılında 356, 1986 yılında 426 olay yaşandı. Orgüt 1989 yıhndan itibaren ey- lemlerini arttırd]. 1989 yılında 1969 olay meydana gelirken 1990 yılında 2 bin 742, 1991 yılında 4 bin 445, 1992 yüında 5 bin 680 eylem gerçekleştirdi. 1995 yılından itibaren örgütün eylemlerinde azalma başladı. 1996 yılında 2 bin 536,1997'de 1824, 1998 yılında 1647 olay gerçekleştı. 2001 yılında 1226 eylem gerçekleştiren örgüt, 2002 yıhnda 1510,2003 yılında 2 bin 261 ve 2004 yılında ıse 2 bin 238 olayakanştı. PKK, 1984-2004 yıllan arasmda toplam 52 bin 315 terör eylemi gerçekleştirdi. yolu var, önce bunun propa- ganda yolunu kesmelisiniz. Ma- alesef Türk askeri nezdinde, Türkidarecisi nezdinde terörist bir katildir. Terörist bir katil değildir, bir politikacıdır. Be- nim polirikacı olarak aletim ke- lamımla, kalemimdir, onunki si- lah. Bunu kabul etmek müm- kün değil. Terorizmın arkasın- da bazı noktalardaki arzulan- nı endirekt noktalarla gerçek- leştirmek isteyen büyük güçler de var. Nereden gelirse gelsin terorizmı toplu halde kınama- lıyız. Türkiye bu yola girdı. CHPGrup BaşkanvekiKHa- hıkKoç: Bu ışın lojistik deste- ğini sorgulamak lazım. O da Türtaye'nin dış politikasında yatıyor. ABD ile ilişkiler- de Türlaye'ye verilen söz- lerin sorğulanması gereki- yor. Artık ilçe merkezle- rindeki temel yollara ma- yın döşenebiliyor. Bu lo- jistik desteğı ahnasalar bu boyutta bir terör tırman- ması beklenemezdi. Bu hükümetin zaafindan kay- naklananbirdurum. Ola- yın sosyal politikalar bo- yutu önemli. Hükümetin sadece boş söylemden başka adım atamadığı or- tada. Belirli, koşullanmış IMF politikalanyla sos- yal sorunlara, dengeli çö- zümlere gıdebilecek bir politika oluşturulması mümkün değil. Iyi niyet- li çağnlar karşılığını bu boyutuyla bulamazsa ha- vada kalacak demektir. DEHAPGenej Başkan Yardımcısı Ali Ürküt de aydnılann çağnsına des- tek vererek şunlan söy- ledi: "Tarafların birbirini anlavnrak banş masası- na oturmalan olması ge- rekendir. Devletdeoperas- yonları durdurmaLdır, PKK de yeniden ateşkes ilan etmelidir. Bu olaylar- dan bu coğraf>ada >-aşa- y&a insanlarda, devletde sıkınü çekiyor. 100 miK yar dolarük bir ka\nak aktarunı olmuş. Demok- ratikleşmediğersos>-also- nınlar hepsi birbiriyle bağlanüh olduğuna göre, ateşkes olmadan, banş ol- madan Türkrve'nin kal- lanması, AB süreci söz konusu değildir. Herkes için, ama ülkeyi yöneten- ler için de, 70 mihonluk Türkiye halkı için de ön- celikle ateşkes, sonra da kahcLonurlu bir banş ka- çınılmazdır." Yüzlerce aydın, çatışma ortamının sona ermesi için art arda imza kampanyalan düzenledi Teröre hayırbanşa evet'ANKARA (Cumhuri\«Bü- rosu) - Terör örgütü PKK'nin silahlı eylemlerine son verme- si için yüzlerce imza toplayan aydınlar "teröre hayır, banşa evet" çağrısında bulunuyor. Türkiye'nin yıllardır teröre kar- şı milyarlarca dolar harcadığı- na, yurttaşlannı kurban verdi- ğine işaret eden aydınlar, "Kan ve göz>aşı arnk dinsin, düşler gerçeğe dönüşsün. Banş, he- men şimdi sağİansuı'" dedi. Aralannda sanatçı, işadamı, yazar ve gazetecilerin bulundu- ğu yüzlerce aydın, Doğu ve Güneydoğu'daki çatışma orta- mının sona ermesi için art ar- da imza kampanyalan düzen- ledi. PKK'nin silahlı eylemle- re önkoşulsuz son vermesini isteyen aydınlar, hükumete de "Gerekli demokratikaçılımla- n sağlaması" çağnsında bu- lundu. Son 3 haftada düzenle- nen iki ayn bildirgeye imza atan aydınlardan bazılannın düşünceleri şöyle: Sadun Aren (Profesör): Ben Kürt sorununun ülkemizin bi- rinci öncelikli sorunu olduğu- nu düşünüyorum. Bu nedenle mutlaka çözühnesi gerektiği kanısındavım. Hele. böyle si- lahlı eylernler biçımınde yürü- tülmesinin tamamıyla karşısın- dayım. Bu nedenle, ewela si- • Akın Birdal: Sessiz ve seyirci kalamayız Fikri Sağlar: Terörle yaşamayı hak etmiyoruz Alaaddin Dinçer: Banş, hemen şimdi Ece Temelkuran: Düşler gerçeğe dönüşsün Sadun Aren: Silahlı eylernler sona ermeli Hayri Kozanoğlu: Kan ve gözyaşı artık dinsin lahlı eylemleri, sonra da onun yaratacağı hoşgörü ortamı için- de Kürt sorununun diğer öğe- lerinin çözülmesinden yana- yım. Akm Birdal (Eski SDPGenel Başkanı): PKK'ye süahlan bı- rakmasını. hükümetin de buna bağh olarak yasal düzenleme- ler yapması gerektiğini söylü- yonız. Llkemizin bir bölgesin- de çatışma var ve insanlar ya- şamlannı yitiriyor. Biz buna sessiz ve seyirci kalamayız. Alaaddin Dinçer (Eğhim-Sen GenelBaşkanı): Sılahlar bir an önce sussun, insanlar konuş- maya başlasın. Ama ben bura- da yalnızca PKK'nin değil, dev- letin de operasyonlan durdur- ması gerektiğini düşünüyorum. Böyle devam ederse yann Tür- kiye'nin Balkanlar'daki Bos- na'ya, Koso\-a'ya benzememe- sı kaçınıhnaz. tnadına banş, banş hemen şimdi diyorum. EceTemelkuran(MffiyetGa- BAYDEMlR: ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERl YAKIYOR Bölgeden 'ateşkesçağnsıJ na destek MAHMUTORAL Osman Bavdemir. DtYARBAKER - Türkiye'de aydınlar tarafindan PKK'ye ateş- kes çağnsı yapılmasına başta Di- yarbalor ohnak üzere bölgedeki tüm yerel yöneticiler de destek verdi. Diyarbakır Büyükşehir Bele- diye Başkanı Osman Bavdemir. aydınlar bildirgesinin ardından DEİL'VPTı 56 belediye başkanı olarak ortak destek açıklaması yaptıklarmı anımsattı. Aydınlar bildirgesini olduğu gibi. kayıt- sız şartsız çatışmalann duıması- nı desteklediklerini belirten Bay- demir, "Bunda önce kimin silah bırakacağı tarüşması obnaz. Çün- kü biri silah bıraktığuıda diğeri operasyon yapacakveja öteki ey- lem yapacakür. Çadşmasızhğm devamıiçin geleceğe dairbir etna- re, ibareorta>a konmahdır. Dive- Km ki dağdakilersüahlarmıbırak- o,gerçekçj obnak gerekirse asker o durumda operasyonlarmı sür- dürürse silahlar yeniden sağla- nabilir.Hiç kimse slogan atmasın, ateş düştüğü yeri yakıyor, bunu da hiç kimsenin umursadjğı \ ok" diye konuştu. zetesi Yazan): Benim beklen- tim, şimdilik duygusal gibi gö- rünen bu yaklaşımın zaman içinde reel politikanın göz ar- dı etmediği bir oluşum olarak algılanması... Çünkü, şimdi ha- yal gibi gözüken tüm sözcük- ler, çok insan tarafindan büyük kalabalıklar tarafindan seslen- dinldiğinde gerçeğın ta kendi- si olurlar. Fikri Sağlar: Türkiye terör- leyaşamayı hak etmeyen bir ül- ke. 15 yıllık bir kirli savaş Tür- kiye'de 30 bini aşkın can aldı ve milyar dolarlarsilahaharcan- dı. Oysa, bu kaynaklar hem in- san kaynağı, hem maddi kay- nak, Türkiye'nin demokratik- leşmesi, hak ve özgürlüklere ulaşması. ekonomik kalkınma- sı, kültürel gelişmesinı sağla- mak için harcanmalıydı. Hayri Kozanoğlu (ÖDP Ge- nel Başkanı): Biz öncelikle bu sorunun çözümünde şiddetin, silahın bir çözüm olmadığının bir kez daha anlaşılması gerek- tiğine dikkatçekmek istedik. Bu nedenle, PKK'den şıddet kul- lanımını, operasyonlan durdur- masını talep ettik. Melih Aşık (Milliyet Gazete- siYazan): Banş için ABD'nin PKK'ye engel olması sağlan- malı, Türkiye Kuzey Irak'a girmeli. POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Tesettüp Giyim... Tartışma sürüyor, herkes bir şeyler söylüyor, ağ- zı olan konuşuyor... Emine Hanım'ın başındaki örtü mü değil mi? Tartışmaya modacılar da katıldı... Neslihan Yargıcı'dan Cengiz Abazoğlu'na, Di- lek Harefi'den Vüral Gökçaylı'ya, Fevziye Çamer'e dek pek çok modacı görüşünü açıklamış... Modacıların hemen hepsi "Emine Hanım'ınki başörtüsü değil" derken Vural Gökçaylı şöyle di- yor: "Bunun adını ben de bilmiyorum..." Modacı değilim ama hemen açıklayabilirim: "Emine Hanım, Hayrünnisa Gül Hanım veAKP'li kimibakan ve milletvekillerinin eşlerinin bağladık- lan, altında bone olan, üstünde eşarp bulunan ör- tünün adı 'sıkmabaş'tır..." 196O'lı yılların sonlan... 68 Kuşağı'nın gençlik eylemlerinin başladığı yıl- lar, "Bugün Gazetesi"n\n sahibi ve başyazan Meh- met Şevket Eygi, toplu sabah namazı eylemini baş- latmıştı... Şule Yüksel Şenfer adlı gazeteci-yazar hanım ise "sıkmabaş "lyla yazlık sinemalarda konferans- lar veriyor, genç kızlann, kadınlann kendisi gibi ör- tünmesini istiyordu... Dincilero yıllar ABD'nin yanındaydı. Üniversite- li gençler Dolmabahçe'de, Izmir Kordonboyu'nda "Conileri" denize atarken şöyle bağınrlardı: "Komünistler Moskova'ya!" Şule Yüksel Şenler'in Istanbul, Izmir, Trabzon, Samsun gibi kentlerde verdiği konferanslan izJeyen birgazeteciyim... Bir yıl önce Emine Erdoğan'la yapılan bir söyle- şi okumuştum gazetelerde... Emine Erdoğan şunlan söylüyordu: "Şule Yüksel Şenler'le tanıştıktan sonra ka- parvdım..." Şule Yüksel Şenler'in, Emine Hanım'ın, Hayrün- nisa Hanım'ın başındaki ne "türban" ne "başörtü- sü"dür... Bu tür ör- tünme biçimi, siyasal Islamın simgesi "sık- mabaş'tır... Hiç kimse kıvırmasın!.. Vural Gök- çaylı'nın da degindiği gibi Osmanlı gele- neğinde "tür- ban" yoktur. E. Erdoğan. Ş. Y. Şenler. Başörtüsünün önünde ise saç görünür... Peki, bu türban palavrası ne zaman çıktı? Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde... Yıl 1986. Sıkmabaşlı üniversiteli kızlar eyleme başladılar: "Derslere 'sıkmabaş' ile gireceğiz." "Sıkmabaş"\\ üniversiteli kızlann eylemleri yurt ça- pında hızla yayılmaya başlamıştı. Eylemlerin öncü- lüğünü ise Fehmi Koru'nun Ege Üniversitesi'nde asistan olan devlet memuru eşi yapıyordu... Başbakan Özal, o yıllar Izmir'de yaşayan Nurcu Fethullah Gülen'i arayıp yardım istedi. Gülen he- men kollan sıvayıp camilerde vaaz vermeye baş- ladı, eylemlerin durdurulması için. Sonra ne oldu? Biraraformül bulundu Fethullahçılar tarafindan. Kızlann, başlanna, saçlan ve boyunlan görünme- yecek biçimde örttüklerine "türban" adı verildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Ihsan Doğramacı, bu ör- tünme biçimine de "evet" dedi... Olay özetle böyledir!.. "Tesettür" diye adlandınlan bu giyim-kuşam bi- çimine "Milli Görüş" sahip çıktı, Nakşiler, Süley- mancılar ve Nurcular da destek verdi... Toplu sabah namazları düzenleyenler Taksim Meydanı'ndaki "Kanlı Pazar" eylemlerine imza atanlar değil miydi? Necmettin Erbakan'ın "haylaz çocuklan" o yıl- lar "Milli Görüş"ün arka bahçesinde yetişiyorlar, yaz kamplannda "komünistleri nasılyok edeceklerini" planlıyorlardı, ülkücü kardeşleriyle birlikte... Bakmayın şimdilerde AB ve ABD hayraniığına, "demokrasicilik" oyunlanna... Erkekler kadın eli, kadınlar ise erkek eli sıkmazlar!.. Şimdi şu soruyu sorabilirsiniz: "Başlannda sıkmabaş var... Boyunlan ve saçla- n görülmüyor... Çoğunluğunun ise gözleri sürme- li, dudaklan boyalı, yanaklan allıklı..." Bilemem!.. Ben zaman zaman "sıkmabaşlı". uzun etekle- ri yandan yırtmaçlı, tesettüriü hanımlar da görüyo- rum... Anımsıyorum, Abdurrahman Dilipak epeyce eleştirdi onları... Hele Erbakan Hoca'nın kızı- nın düğününde on katlı pasta- nın kesilmesini "Hıristiyan ge- leneği" olarak yazmıştı Dili- pak... Ben kanşmam!.. O kendi iç hesaplaşmalan... hikmet.cetinkaya / cumhuriyetcom.tr Faks numaramız: 0212/513 90 98 arm öldûrülmes! ^ 4 kişi hakkında dava açıldı BIIRSA (Cumhuriyet) - Susurluk sanığı özel harekâtçı Oğuz Yorulmaz'ın öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 4 kişi hakkmda 30'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Eski polis Oğuz Yoruhnaz, 28 Mayıs gecesi, Kervansaray Termal Otel'deki Han Bar'da, Nilüfer Turizm'in sahibi Hüseyin Kayapah'nın korumalannın kanştığı kavga sırasuıda gözünden %'urularak öldürühnüştü. H. B'nin 18 el ateş ettiği ve kurşunlardan birinin Yoruhnaz'ın gözüne isabet ettiği belirlenmişti. Yeni TCY'nin yürürlüğe girmesinden 3 gün önce işlenen cmayetle ilgili iddianame tamamlandı. îddianamede sanık H. B. hakkında "kasten adam öldürmek", dığer sanıklar C. D, M. S. ve A. Ç. hakkmda da "ölümle biten ka\ga>a kanşmak" suçlamasıyla 30'ar yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog