Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

26 HAZİRAN 2005 PAZAR CUMHURıYET SAYFA Befctronik posfa: denizsomecumhuriyetcom.tr www.cfenizscnn.com Tel: 0.212.512 05 05 Faks: &212.512 44 97 17 Normal Ayşe Meral: "Görme engelli şarkıcı Metin Şentürk'ün jet-ski kullanmasını inanılmaz bir olay olarak niteleyen holding medyast, Ingılizce bilmeyen Başbakan'ın binlerce sayfa tutan Annan Planı'nı, AB müktesebatını, AB anayasasını daha tercüme bile edilmeden bir bakışta çok olumlu bulmasını normal karşılamamış mıydı?" - Türkiye, Avrupa'nın en yoksul ülkesiymiş... "Başbakanımız zengin ama!" SP: "AKP samimiyetsiz." En iyi onlar biliıi AKP iktidarı, bazı beldelerın belediye tüzel kişiliğinı kaldırarak köy statüsüne dönüştürmeye hazırlanıyor. Belediye Yasası'nda bir madde değişikliği ile 20 Ekim 2000'deki genel nüfus sayımı esas alınarak nüfusu 2 binin altında olan yerleşim birimleri belediye olmaktan çıkarılıyor. Bu durumda Türkiye genelınde 340 belde bulunuyor. Köye dönüştürülmek istenen beldelerde yaklaşık 750 bin kişi yaşıyor. Çanakkale'nin Intepe Belediye Başkanı Alaattin Özkurnaz, köye dönüştürülmek istenen beldeler adına şöyle diyor: "Hükümetin bu konudaki ısrarcı tutumuna anlam vermek mümkün değil. Çünkü belediyelerin kapatılma gerekçesi eğer ekonomik ise 340 beldeye aylık ödenen rakam ortalama 3 trilyon liradır ve 750 bin kişiye götürülen belediye hizmeti ıçin bu rakam hiçbir şeydir. 340 belde belediyesinin en kısa ömürlü olanının 15 yıllık geçmişi vardır. Dolayısıyla kurumsal olarak 340 beldeoturmuş bir sistem söz konusudur. Bu sistemi bozmak 750 bin insana zarar vermekten başka bir şey getirmez. Kaldı ki, kentli kültürüne geçiş alanı olan belde belediyeleri uzun yıllardır özverili çalışmalanyla görevlerini hakkıyla yerine getirerek başanlı olmuştur. Geçiş alanını ortadan kaldırma düşüncesi bile işleyen bir çarkı geriye çevirme çabası değil mıdir? Belde belediyelerini kapatmak, 750 bin kişiye, 'Sen çağdaş ve uygar olma çizgisinin öbür yanında kal, derin bir kuyunun en dibinden dünyaya bak' demektir. Belde belediyelerinin tüzel kişiliğini koruma şartı 20 Ekim 2000'deki nüfus sayımında 2 bin nüfusa sahip olma esasına dayandırılırken beş yıl önce 1999 nüfusa sahip betdelerin bugün 2 bini aşan nüfusları bile dikkate alınmamaktadır. 340 belde belediyesinden bazılan tanhi, kültürel, turistik ve ekonomik değerlere sahipken, buralarda önemli bir gelişme çizgisi görülürken bundan vazgeçmek; köy koşullanna dönmek insanlara en büyük haksızlık olacaktır." Alaattin özkurnaz, Intepe'deki belediye çalışmalarından örnek verirken altı yıl içinde kooperatifleşme yoluyia 523 konut yapıldığını ve 150 konut yapımının daha planlandığını söylüyor. Ama şimdi Çanakkale'nin yanı başındaki bu belde köyleştirilmek isteniyor. Acaba neden? Amaç Türkiye'yi köyleştirmek olmasın! Intepeliler, 750 bin kışi adına "Biz kafa, beyin ve yaşam biçimi olarak 15 yıldır kentlilik kültürü sürecine girdik ve tekrar geriye dönerek kuyunun dibinden dünyaya bakmak istemiyoruz" diyor. Bu sese kulak verilmeli. gozlugu Fuat Baykara: "Kadınlara takılmak istenen türban değil, at gözlüğüdür." Haşlama Hadi flankendi: "Suyunu alttan usulca ısrttıklan kazanda yüzen kurbağalara 'başörtüsü sorunu yok, türban sorunu var' dedirtmeyi başardılar. Alıştıra alıştıra haşlayacaklar." SESSİZ SEDASIZ (!) Hükümet, bakanlık sayısını azaltıyor HÜKUMET bakanlık sayısını azaltma çalışmalanna başlamış. Akif Kökçe de Başbakanlık'a yakın kaynaklardan yeni sistemi oluşturmak ve oturmak için kurulacak birimlerden bazılannı öğrenmiş. Işte yeni düzenlemenin yeni kurumlan: Azattılacak Bakanlıklar Tespit Komisyonu. Bakanlık Azattılması Danışma Kurulu. Bakanlık Kapatmayı Geliştirme Etüt Merkezi. Kapatılacak Bakanlıklar Araştırma Merkezi. Birleştirilmiş Bakanlıklar Mevzuatı Genel Müdürtüğü. Oluşturulacak Bakanlıklar Için Isim öneri Komitesi. Kapatılacak Bakanlıklann AB Mevzuatına Uydurma Umum Müdürlüğü. Birieşmiş Bakanlıklar Koordinasyon Teşkilatı. Yeni Bakanlıklar Teftiş Kurulu Başkanlığı. Birleştirilmiş Bakanlıklar Müsteşariığı. Yeni Bakanlıklar Enformasyon Genel Müdüriüğü. Birieştirilecek Bakanlıklar Araştırma Yüksek Komisyonu. Yap Boz Işleri Ihale Dairesi Başkanlığı. Bakanlık Birleştirme ve Devir Işlemleri Yüksek Denetleme Kurulu. Birieşmiş Bakanlıklar Sorunlan Idaresi Başkanlığı. Bakanlıklar Arası Koordinasyon Kurumu. Kapatılmış Bakanlık Işleri Takip lcra Kurumu. Birieştirilmiş Bakanlıklann Yeniden Yapılandırma Genel Müdüriüğü. Birieştirilmiş Bakanlıklardan Sorumlu Devlet Bakanlıklan. ÇED KÖŞESI OKTAY EKİNCt Dünya Mimarları Fatih'te... Dünya mimarlannı ağırlamaya hazırlanan tstanbuTda, kentın ta- rihsel semtleri bir kez daha en çok ziyaret edilen yerieT olacak.. MimariarÖdaa'nın evsahipli- ğinde 01-07 Temmuz 2005 gün- lerinde gerçekleştinlecek Dünya Mimarhk Kongresi katılımcılan için belirlenmiş gezi programla- rının başında elbette ki "Tarihi Yanmada" geliyor. Ne var ki aynı zamanda "Suri- çî" olan bu bölgenin sadece Emi- nönü'nden, yanı Sultanah- met'ten, Kapalıçarşı'dan, Ayasof- ya'dan, Süleymaniye'den ibaret olmadığı; Fatibflçesminde 2600 yıllık Istanbul tarihi içinde Bi- zans'ı ve Osmanh'yı aynı ağır- başlılıkla ağırladığı gerçeği ilk kez güçlü olarak anımsanıyor. Buna önayak olan Fatih Bele- diye Başkanı MustafaDemir, Mi- marlar Odası'nın dünya buluşma- sına ulusal hazırhk amacıyla bir yıldır gerçekleştirdiği Tûrkiye Kongrekri temsilcilerini önce "Anemas ZindanlarTnda sonra da Tekfiır SarayT nda konuk ederken dedi ki: "YıDardr 'tarihi tstanbul' de- nince, hep Suriçfnhı doğusu alda getirikü. Oysa baüsmdaki bu ih- Başkanhğı zamanında. Sadettm Tantan'ın korumaya alıp düzen- ledıği DervişzadeforahimSokak da ortasındakı 450 yülık AJüçeş- me ve Mimar Sinanın imzasını taşıyan Ivaz Efendi Camisi ıle bu yolun ana damarlanndan biri... Ardmdan ayaret edılecek Ane- mas Zindanlan ise şaşırtıcı bir "yeralu dünyasTnı tarihin derin- üldennden getirip kültür yolcula- nna sunacak. Yeşflçam'ın gözdesiydi Türk sınemasının unutulmaz kahramanlanndan "Kara Mu- rafın filmlerine de dekor olan ve yenn 7 kat altında, halkın, "40 odah" dediğı zındanlar için yine Mustafa Demır şunlan söylüyor: "Başlangıçta belediye başkanıola- rak bile giremedigim bu esraren- gfe mekânlan arük halkaveturiz- me açıyoruz. Hâlâ kapab olan ki- mi böhımlerinin ise 1970'lerde 'beledıyenin çöp deposu' olarak kiıllanıldığını gösteren belgeteri, saklasan bi türtü saldamasan bi türiü-."* Adını Arap asıllı Bizans askeri olan Mihael Anemas'tan alan zındanlar ile Tekfur Sara- yı'nın mülkiyetlerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geç- Teknır Sarayı'nda "müzik" de canlanacak. mal edflmiş zengmliği de tanıma- dan, 'üç ımparatorlugun başken- tı ni nasd anlatabfliriz?.'" Haliç man/arah yaşam Hürriyet yazan Ersin Kal- kan'ın yerinde bir tanımla "gjzJi İstanbul" dediği ve Edirneka- pı'dan Fener ve Balat'a doğru in- en, "Haliç manzaraiı'" Bizans ve Osmanlı kent yaşamının izlerini hâlâ sürdüren anıtsal ve sivil mi- marlık ömekleri, Mustafa De- mir'in öncelikli ilgi alanına gir- miş durumda. Bunun için, bir "Kültür ve Tarih Yota" düzenle- mesi hedefleniyor. Edirneka- pı'dan başlayacak yolun ilk dura- ğı 11. yy Bizans yapısı olan Ka- riyeMûzesL Burayı 1980"lerdebir "Tarih Parta" haiıne getiren Çe- lik Gölersoy da anılarak Tekfur Sarayı'na geçüecek. Ünlü Blakhernai Sarayı'nın 800 yaşmdaki avlusunda dınlene- cek "İstanbul Müzikleri Konser- leri", çevresındeki eski ve yoksul mahalleyi de şenlendirecek. Üs- telik Çukur Mahafle'nin son yıl- lardaki yangınlarla yok olan eski ahşap evleri de yeniden kente ka- zandınlarak... Fatih Beledive mesinin öncüsü de Fatih Beledi- yesi. Yaklaşık bir yıl süıen bu "bürokrasi serüv«ni"nin zaferle sonuçlanmasındaki başanyı an- cak. "mülkrvı ethukuku"'nubılen- ler takdir edebilir. Böylece kentin tüm sorumlu- lan, Suriçi'ninbahsındaki geçmi- şi yeniden "fark edilebüir" kıl- mak ve toplumsal yaşama kazan- dırmak üzere anlamlı bir "ortak- Uc" kurmuş durumdalar. Işte şim- di, bu hedefin ilk büyük konuk topluluğu da Dünya Mimarlık Kongresi'nin katılımcılan ola- caklar. 5 kıtadan tstanbul'a gele- cek mimariar Edirnekapı-Haliç arasındaki bu "gözden ırak geç- miş"i, belediyenin davetiyle gez- diklerinde. 6 yıl önce PeknVde kendilerini İstanbul'a çağınrken söylediklerimize de hak verecek- ler: "Dünya mirası kentimiz. Ugisiz- liğtn çöküşü altında. Eğer bu kongreyı Îstanbul'da yaparsanız 'tanhsel mimarimize sahip çıkıl- ması için sürdürdüğümüz çaba- lar'adabüyükdestekvermişolur- sunuz_" oekinci a cumhuriyet.com.tr KİM KİME DUM DUMA BEHİÇAK behicak(n turk.net ÇİZGtLtK KÂMİL MASARACI kamilmassraci o mynet.com HARBÎ SEMİH POROY semihpomy@yahoo.com HAYAT EPtK TÎYATROSL MUSTAFA BILGIIS hayatepik(g mynet.com BUNLARIN ALAYI KONFORMÎST1.. TARİHTE BUGÜiN MLMTAZARIKAN 26 üuziran tewnti.nnuntaz-arikan.com BAĞIMStZ MADAGASKAR Mclayısk Ambümi 196O'TA BuGÜN,MA[>A6AS&VZ 8A6tMSl2Ll6INI £U>£ Ef- Tİ. AF8İKA 'NM OOĞUSUUM YEff ALAN BÜYÜK 8/£ ADA OLAN MADA6ASKAK'A, (&g/A/ ya. ÖHCE, OENİZ YOLUYLA MALAYALt GÖÇMEA/LE& YE&^ÇUff YE YE&j HALKLA B/£LEÇ££EK AJÜFU&UNU ILHJŞTU- DAHA SONKALAfZl AGAPLAR İCİZU'LEK GEUA/ŞTİ. fgOO'CE/PPEA SAKALAVA VE K1ERİNA K£ALJJKLAf£t ADAYA £GE- M£fJ OLMUf, B.U PtHSUM f'HGİUZ. t/e FKAUSI2- LARlN 6ELIÇİNE PBSİN SÜ&MÜŞ7Ü. GOHUÇV*, YIU 8AŞLAHINDA) MAPAÇASKAR F&ANSA'm n. YİeMtHCi YÜZYIL <XZ7#LAIZtfJDA, ULU- SAL SİUMCıKl GeÜÇMBSİ YE V£&LeN MÜCA&ELB f96O'774 MEyveSltJi V£££gi{JMiŞTf. SağJd, başkjttıL Anfowemar/yo'dan Lir gârünüç uer a/ıyor. PANO DENİZ KAVUKÇUOĞLU İmamlaşmak ya da İmamlaşmamak Başbakanımız son günlerde oldukça sinirii; esiyor, gürtüyor... Hele öyle konular var ki, YOK gibi, türban gibi, imam hatipler gibi... Kanı beynine sıçnyor, ba- ğınp çağırıyor, ağzına geleni söylüyor... Biz zaten özünde sinirli, sinirieri keman yayı gibi gergin insan- lanz, böyle olduğumuzdan çok çabuk parlıyoruz, da- ha da önemlisi pariayınca gözümüz hiçbir şey gör- mez oluyor, çoğu zaman da ağzımızdan çıkanı kula- ğımız duymuyor. Bu açıdan, yani sinirsel yapısı açısından bakıldığın- da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bize, bu belir- gin niteliğimize uygun bir başbakan olduğu görülü- yor. Her politikacıda bu uyumu bulamıyoruz, sözge- limi, Sayın Abdullah Gül, sinirsel yapılanması itiba- nyla doğrusu pek yakışmamıştı bir süreliğine oturdu- ğu Başbakanlık koltuğuna. öte yandan sinirsel yapı eğer kişinin ses telleri ile uyum içinde değilse, dışa- vurumsal etkisi de sınırlı kalıyor. Burada yine Abdul- lah Gül örneğini verebiliriz. Sayın Gül'ün ses telleri- nin Sayın Erdoğan'da, Sayın Erdoğan'ın ses telleri- nin de Sayın Gül'de olduğunu varsayabiliyor musu- nuz? Bunu hayal etmek bile nasıl aykın geliyor insa- na, öyle değil mi? Bir de kendine özgü anatomik özellikleri var Sayın Erdoğan'ın. Atletik yapılı, uzun boylu, büyük adımlı... Gençliğinde Kasımpaşa özenspor'da top koşturmuş olması çok olumlu et- kilemiş onun anatomik yapısını. Oysa dünya çapın- da ün yapmış birçok futbolcu bedensel görünümle- ri açısından nasıl daeciş bücüşler; birzamanlann ef- sane futbolculan Gerd Müller'i, Diego Maradona'yı getirin gözlerinizin önüne... • • • Ama biz yeniden Sayın Erdoğan'ın sinirsel yapısı- nın üzerimizdeki dışavurumsal etkilerine ilişkin göz- lemlerimize dönelim. Benzer gözlemleri hiç kuşku- suz sizler de yapmışsınızdır sevgili okurlanm, ama sizler sonuçta birer "o/cur"sunuz. Dolayısıyla yeni Türk Ceza Yasası'nın ilgili maddelerinin siz okurlara getirdiği herhangi biryaptınm söz konusu değil. Kı- sacası siz dilediğinizi de, dilediğinize de dilediğiniz kadarokursunuz, okuyabilirsiniz. Bizim işimiz ise çok zor, savcılartetikte bekliyoriar. Sevgili Musa Kart'ın bir karikatüryüzünden başına gelenleri biliyorsunuz, üstelik de yeni Ceza Yasası çıkmamıştı daha... Yine de Allah korumuş arkadaşımızı. Dikkat ettiyseniz konuya bir türlü giremiyorum, uzattıkça uzatıyorum; nedenine "korku" demeye di- lim varmıyor ama benzer bir duygu taşıdığımı da rti— raf etmek zorundayım. Düşündüğümü yazsam bir türiü, yazmasam bir türlü, öte yandan korkunun da, korku benzeri duygulann da ecele faydası olmadığı- nı biliyorum. • • • Sayın Başbakan en son YÖK'e, YÖK'ün Başkanı Prof. Erdoğan Teziç'e esip gürledi. Şu sözleri unu- tulacak gibi değil: "Bu ülkede imam-hatip okullan bi- zim dönemimizde kunılmadı. Bu okuldakiler tüm dersleh okuyor, bunun yanında dini ilimlen de oku- yor. Ben ve çocuklanm da imam-hatip mezunuyuz. Zamanında bu engelleribana da çıkardılar Gidip bir de liseyi bitirdik, sonra üniversiteye girdik. Bu yan- lıştan vazgeçmelisiniz. Eninde sonunda bu ülke bu- nu halledecek." Görünen köy kılavuz istemiyor, böy- le giderse "bu ülkenin bu sorunu halledeceği" o ka- dar ayan beyan ortadaki. Gün gelecek üniversiteler imam-hatiplilere kapılannı ardına kadar açacaklar. Üniversitelerimizde imam-konsoloslar, imam-avu- katlar, imam-yargıçlar, imam-hekimler, imam-jeofi- zikçiler, imam-arkeologlar yetişecek. Sayın Başbakan, "Ben ve çocukianm imam-hatip mezunuyuz" diyor. Bunu, "Işte görüyorsunuz, nevar bunda" anlamında olumlayarak söylüyor. Bence e- sas sorun da bu! Çünkü gördüğümüz, tanık olduk- lanmız korkutuyor bizi. Belki kendisi pek farkında değil, ama o böyle konuştukça içindeki "imam" da giderek daha belirginleşiyor. İçindeki imam belirgin- leştikçe de imamlaşmak istemeyen toplum kesimle- ri geriliyor. Insanlar imamlaşmak isteyenler ve iste- meyenler olmak üzere iki kutba aynlıyor. Hiç de ha- yırtı bir süreç değil bu. Sinir, futbol, korku derken nerelere geldik? Ne de- mek istediğimi de artık bir zahmet siz bulup çıkartın bu karmaşık yazıdan. e-posta: dkavukcuoglu@superonline.com B U L M A C A SEDAT YAŞAYAN 1 2 3 4 5 SOLDANSAĞA: 1/Kabavekü- fürlü konuş- ma. 2/ Orta Anadolu'da bir göl... Niğ- de ve Nevşe- hir yörelerin- 5 de yetişen, ka- 6 liteli bir şarap veren beyaz üzüm cinsi. 3/ Bir cins gü- 9 vercin... Bir geminin başka bir ge- miden ya da kıyıdan açılması. 4/Oyûn ar- 2 kadaşı...Dikilitaş. 5/ 3 Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da konar- göçerlerinkılçadırla- 6 nndan oluşan yayla 7 yerieşmesi... Zırh ya 8 I da silah. 6/ iyi bir şe- 9 | ye erişme durumu... Radon elementinin simgesi. II Büyük kıl çuval... Büyük savaş davulu. 8/Biriyle ya da bir şeyle eğlenme ve onu küçümseme... Kan emici bir sinek. 9/Sa\ r aşçılık ve denizcilikleriyle ta- nınmış eski îskandinavya halklan. YUKARTOAM AŞAĞIYA: 1/Yüksek tepe, dağ... Kadife, çuha gibi kumaşla- nn yüzeyindeki ince rüy. 2/Gemiyi baştan ya da kıç- tan halatla karaya baglama... Yüce, yüksek. 3/Ro- matizma agrısı... Bir şeyi öğrenmek için duyulan istek. 4/ Şarkı, türkü... Kaygusuz Abdal'ın kımı şi- irlerinde kullandığı mahlas. 5/ Satrançta bir taş... Yunanistan'ın plaka işareri. 6/lri bir armut cinsi... Bulgaristan'ınplaka işareti. 7/Aruz ölçüsünde, kı- sa okunması gereken bir heceyi kalıba uydurmak için uzatma... Tüm, bütün. 8/ Kaynağı mıtolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı... Diploma. 9/ "îr- landa Cumhuriyet Ordusu"... Büyük çrvi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog