Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 HAZİRAN 2005 PAZ 14 KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr Babür Kuzucuoğlu 30 yıldır yaşadığı Fransız başkentindeki Türk dünyasını anlatıyor Paris'teki 'BizimParis'EGEMENBERKÖZ Elimde bir kitap... Taris'te Tür- kiye HareJeri'... YakJaşık üd hafta Üsküdar-Eminönü, Eminönü-Kuz- guncuk arasında benimle gidıp ge- liyor... Elbet, yazan Babür Kuzu- cuoğlu da... Ve ortak anılar... Bolu, Istanbui, Konya Karapınar, Ayvalık, çok kısa da olsa Paris... Ve Babür hep konuşuyor... AnJatıyor, yorum- luyor, değerlendiriyor, çözümlü- yor... Ve okuyarak, yazarak, çevirerek geçen en az 50 yıl sonra yayunla- nan ilk kitabında da aynı şeyi yapı- yor Babür: Yîne anlatıyor, değerlen- diriyor, yorumluyor, çözümlüyor... 30 yıldır yaşadığı Paris'i bugüne dek kimsenin göstermediği gibi gös- teriyor... Kıtabı bitirip kapağını kapattı- ğımda ilk düşündüğüm benzersız bir kitap okuduğum oldu... Yalnız- caParis'i anlatmıyordu kitap. Paris'i anlatırken îstanbul'u, Türkıye'yi, Cumhuriyet ve Osmanlı Türkiyele- rini de anlatıyordu. İlglnç gözlem ve yorumlar Paris'te yaşayan en ünlü Türkler- den... AbkünDinodan. FikretMu- afla'dan, Mehmet Ulusoy'dan Kııd- si Erguner'e, Hüseyin Sennet'e, GökşinSipahioğlu na Ekmekpa- rası için gidıp tutunmaya çalışanla- ra, dönercilere, konfeksiyonculara, cemaatlere, derneklere kadar... Türk- lerle ilgilenen Elele, U Accort, Ana- dolu Kültür Merkezi, INALCO gi- bi kuruluşlara kadar... Türklerin ya- nı sıra eski Osmanlı coğrafyasından göçmüş Ermemlere, Yahudilere, Rumlara kadar uzanan çok renkli bir 'Bizim Paris' görünümü çiziyor... Babür'ün her konudaki bırbirinden ilginç gözlemleri, saptamalan, yo- rumJan ise kitabı daha da ilginç- leştiriyor. Örneğin, Esperanto'nun yaratıcı- sı Zamenhof un esin kaynağı Ma- nastır dakı (bugünkü adıyla Bıtola) çok kültürlü, çok dilli yaşam ol- muştur diyor. Paris'in ünlü falcısı Magda'dan söz ederken çocuklu- ğunu îstanbul'da, yanında geçırdi- ği dedesi YakoTotedo için salonun- daki vazoda 30 yıldır bir kırmızı gül bulundurdugunu da unutmuyor. Kendini Eiffel Kulesi"nden atarak öldüren ilk kişinin bir Türk doktor örgütler. zümreler oluyor. . Hatta meslekler: Dönercilik, inşaatçılık, konfeksiyonculuk gibi... - Bazı insan öykiileri de çok il- ransa'ya, Avrupa'ya göçen Türklerin sonunun ne olacağı konusunda, ileriyle ilgili bir takvimim yok. Insanların kendilerinin çözeceği bir şey. Ama arzum; mekân değiştirmiş insanlann yarüannda taşıdıklan kimliklerin bir dışlamacılığa yol açmayacağı, evrensel bir sosyal zenginlik... Insanın yeryüzünün her yerinde, gittiği her yerde kendi olarak var olabilmesi." olduğu, Paris'teki kedi-köpek me- zarlığında bir Türk polıs köpeğinin de mezan bulunduğu gibi daha pek çok ilginç bilgi ve öykü de yer alı- yor 'Paris'te Türldye Hareleri'nde. Kitabın en alt katmanı ıse; Osman- h'dan Cumhuriyet'e geçiş tarihuni- zin Babür'ce, çok renkli, dramatik bir tablosu. Ben kitabı okuduktan kısa bir sü- re sonra Babür Istanbul'a geldi. Böylece kitap üzerine yazanyla ko- nuşma ve onun kitapla ilgili görüş- lerini de yansıtma olanağı doğmuş oldu. - Önce bu kitabın doğuş öyküsü- nü dinlcyetim mi? BABÜRKUZUCUOĞLU-Fran- sa'da, soranlara Selçok (*) istedi. yazdım diyordum. Çünkü kitap ön- ce Fransa'da tanındı. Gerçekten de vesile o oldu. Ama uzun süredir dü- şündüğüm şeylerdi. Ordakı insan- lann kımlıği ve mekânı... Ordan yo- la çıktun. - Kitabında Paris kadar tstan- bul'u, Türkhe'vi de anlatmışsın... KLZUCUOGLU - Doğru. Çün- kü kimlik ve mekân tanımlaması- na girince sürekli bir çağnşım ala- nı oluyor. Hareket halınde bir me- kân... Buranın oraya, oranın bura- ya yansımalan... - Türktük, TüridyeHiik, Anado- luJuluk. Akdenizlilik, Osmanhiüc- Kitap sanki bu kavramlar üzerine kuruhi-. KUZUCUOĞLU - Resmileşmış terimleri sevmiyorum. Tarih gıbı, be- Iirli coğraryalar gibi... Konulara, onların yerine, çok daha esnek. za- man ve mekân içinde yaklaşmak istiyorum. Öyle olunca da, bu say- dıklann birbiriyle çok yakın ilışkı- li, hatta bütünleşen unsurlar. Onun için de, hepsi var kitapta. Yalnız on- lar da değil... Ortadoğululuk, Bal- kanlılık da var. Bu, Paris'te daha çok görünüyor. Nedeni de, burada- ki üniterleşen toplum yapısına kar- şılık, orada bütün bu eski mekân- lann serpüıtileri bir arada. Bu ser- pintiler kitapta kimi zaman yaşa- möyküleri, kimi zaman kurumlar, ç KUZUCUOĞLU - Bu kitaptan önce kimsenin farkında olmadığı kışiler var. Biri Doğal Bılimler Mü- zesi'nin başmdakı Yalvaçlı bir Ana- dolu çocuğu. Burası bır ünıversıte- nin araştırma birimi, aynı zamanda. Öteki de, resmen. tanınmış birkaç Fransız falcısından biri... Bizim me- kânımızdan gelme Yahudi birkadın. aynı zamanda müzisyen. Bu mekâ- na ben mübadele mekânı dıyorum. Pışlamalar... irkçılıklar... - Ben de tam oraya gideıüer ne kadar orata olabiliyor diye soracak- tun. Örneğin sen~ KUZUCUOĞLU- Ben herkesle aynı şeyı bölüştüm mü, bölüşmedırn mi, bilemiyorum. Onun ıçın, ken- di örneğim kendıme ait, genelle- menin parçası değil. Beni oralı ol- maya zorlayan hiçbir şeyle karşılaş- madım. Bu benim kültürel gelişi- mimle ilgili olabilir. Ben oralı ol- ma sürecı yaşamadım. Burada ney- sem, orada da oydum. Ama bu, baş- ka katlar için böyle değil. Hem sı- yasi nedenlerle, hem de çalışmak için gelenler kendilerinı bir zorlama al- tında hissetmiş olmalılar. -Böyle bir zorlama nasl bir sonuç doğuruyor? KUZUCUOĞLU - Cemaatleş- meye itiyor. Insanm kendi aynlığı- nı hıssettiği sosyal dokulara... Bır yerde de dışlamalara... Dıasporalar doğuyor... Irkçılıklargelişıyor... - Fransa'ya, Avrupa'ya göçen Türklerinsonu neobcak? Birkaç ku- şak sonra o ülkeli mi olacaklar? KUZUCIOĞLU - İlenyle ılgili bır takvımım yok. İnsanlann ken- dilerinin çözeceği bir şey. Ama ar- zumu sorarsan: mekân değiştirmiş insanlann yanlarında taşıdıklan kimliklenn bır dışlamacılığa yol aç- mayacağı. evrensel bir sosyal zen- ginlik. .. însanın yeryüzünün her ye- rinde, gittiği her yerde kendi olarak var olabilmesi. * Selçuk Şahın. Kitabı yayımla- yan Troya Yaymcılık 'ın ortakların- dan, yazarm liseyıllarından arka- daşı. Fotoğrafsanatçılarından 'kent'ebakış... Istanbul Modern Fotoğraf Galerisi'ndeki sergide yer alan Arif Aşçı yapıdanndan biri Kültür Servisi - 3-7 Temmuz tarihleri arasında Îstanbul'da gerçekleşecek olan 'UIA2005tstanbulXXIL Dünya Mimarfak Kongresi'ne paralel olarak Istanbul 'un dört bır yanında sergiler düzenleniyor. Kongre boyunca ITÜ, Bahçeşehir Üni- versitesi, Bilgi Üniversitesi salonlannın yanı sıraBeyoğlu-Istiklal Caddesi veIstan- bul'un farklı bölgelerindeki pek çok sanat galensi, sergi salonu, müzeler, Kongre Va- disi ile kentin önemli noktalannda park ve meydanlarda 100'e yakın sergi açılacak. Istanbul Modern Fotoğraf Galerisi'nde 29 Haziran'da "Ciryrama' adlı bir fotoğraf sergısi sanatseverlerle buluşuyor. Spon- sorluğunu Fujıfilm'in üstlendiğı. küratör- lüğünü Engin Özendes'ın yaptığı sergi, Cengiz Akduman. Arif Aşçı. tbrahim Ay- şıL Cemal Emden. Sinan Koçaslan. Sefim Sevalve Cem Turgay'ın çalışmalanndan olu- şuyor. 'Cıtjrama', kente düz bakış yerine, fo- toğraf estetiğinin kullanıldığı bir bakış ser- gılıyor. Farklı boyutlarda fotoğraflardan oluşan Cityrama sergisı, 28 Ağustos Pazar gününe dek sürecek. ABDULLAH BAŞTURK İŞÇİ ÖYKÜLERİ ÖDÜLÜ GENEL-İŞ ve DİSK eski Genel Başkanı Abdullah Baştürk anısına, aile- si, Edebiyatçılar Derneği ve Genel-lş'le birlikte bu yıl da "Işçi öyküieri ödü- lü" verilecektir. 1) Yarışma, amatör ya da profesyonel tüm öykücülere açıkt/r. ödüle, iş- çiler ve emeğiyle geçinen diğer çalışanlar hakkında yazılmış her türlü öy- kü katılabilir. 2) ödüle aday yapıtlarda, Türkçeyi kullanmadaki başarı, yazınsal duyar- lık da aranacaktır. öyküler daha önce yayımlanmamış olmalıdır. 3) Daha önce bu ödülü kazanmış olanlar, Edebiyatçılar Derneği yönetim organlarında yer alan üyeler, yanşmaya katılamazlar. 4) Öyküler; çift aralıkla, daktilo ya da bilgisayarla yazılmış olmalıdır. 5) Yanşmaya en çok üç öyküyle aday olunabilir. öykülerde sayfa sınırla- ması yoktur. Son başvuru tarihi 11 Kasım 2005'tir. 6) Seçici kurul; Adnan özyalçıner, Vecihi Timuroğlu, Necati Tosuner, Tün- cer Uçarol, Ahmet Yıldız'dan oluşmaktadır. 7) ödüller; birinci 1.000 YTL, ikinci 750 YTL, üçüncü 500 YTL'dir. Sonuç- lar Abdullah Baştürk'ün ölüm yıldönümü olan 21 Aralık 2005 günü açık- lanır. 8) GENEL-İŞ; ödül kazanan öykülerle yayımlanmaya değer görülen öy- küieri, her birine 100 YTL telif ücreti ödemek üzere, kitap olarak yayımla- yabilir. Bu öyküieri, diğer yayın araçlarında da kullanabilir. 9) ödüle aday yapıtlar; bir başvuru dilekçesi, gerçek ad ve açık adres, telefon numarası ve altında özgeçmiş yazılı olmak üzere, ekinde beş kop- ya öykü ıle birlikte aşağıdaki adrese taahhütlü olarak gönderilecek ya da elden teslim edilecektir. Edebiyatçılar Derneği Işçi Öyküieri Yarışması Sakarya Cad. 32/15, Bahar Apt. Kat: 5, Yenişehir-Ankara lletişim için: O 312 / 434 46 65 edebiyat@edebiyatcilardernegi.org.tr 10) ödüle katılan yapıtlar geri verilmez. KÜLTÜR • SANAT T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı I ISTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ k ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ Tel: (0212) 243 20 11 - 249 11 35 / www.kulturturizm.gov.tr OPERA VE BALE ESERLERI BESTE YARIŞMASI Ulusal Opera-Bale repertuarının oluşmasına yönelik, Opera, Bale, Sahne Müziği, Müzika) ve Çocuk Operası dallarında beste yarışması düzenienmiştir. Yanşmaya katılacak eserler konularını ve kaynağını kültürümüzden yararlanarak, Türk mitolojisi ve Türk mesnevi geleneğininin güncelleştirilmesi ile tarihi ve turistik mekan ve alanJann yapım ve yaşam öykülerinden (Kız Kuiesi vb) almalıdır. Kazanan eserier 5.000 - 20.000 YTL arasındaki tutarlar ile ödüllendirilecektir. Aynntılı bilgi içeren şartnameler; Devlet Opera ve Balesi Gn. Md. ve bağîı müdürlüklerinden, Devlet Tiyatrolan Gn Md. ve bağlı müdürlüklerinden ve sahne sanatlan eğitimi veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden temin edilebilir. İlanlarınız İçin (0212)293 89 78 Dune (Kum Gezege- ni)/ Yön: David Lynch /Oyn: Kyle MacLach- lan, Francesca An- nis, Silvana Mangano /1984, renkli, 130 da- kika I ANS-Palermo. Frank Herbert'in 1965"te yayunlanan bi- limkurgu klasiğinden ak- tanlanfilm, 10991 yılın- da evrendeki artık en de- ğerlı madde sajalan baha- ratla ilgili üç ırkın savaşımı- nı ırdeliyor. Bı- linci geliştiren. ömrü uzatan, hareket edılme- den yolculuk sağlayan baha- ratın denetımi güç yanhsı pa- dişah imparator 4. Shaddam'ın elındedir, tüm e\reni de o yönet- mektedır. Kötü imparator salt kendi ülkesinin çı- karlannın peşmdedir. İm- parator, baharattan çok halkını kollayan. insancıl Dük Atreıdes'in üstüne acımasız Harkonnenler'i yollar. Dük'ün oğlu Pa- ul, annesiyle bırlikte ba- haratın tek yetıştığı yere, kum gezegenı Dune'a, doğuş- tan savaşçı Fre- menler'e sığınır- lar. Bır mesihın onlan özgürleş- tireceğıne ına- nan Kum ın- sanları mistik güçlere sahip Paul'densesve hareket yoluy- la savaşmayı öğrenirler. Harkonnenler'le bırleşen tmparator'la, Fremen- ler'in lideri Paul'ün ara- sında amansız bır sa\aş olur. Genç bir savaşçının insanlan özgürleştırecek kehanetı gerçekleşır, Pa- ul Atreides, e\Tene ba- nşla sevgiyi getınr. Bu destansı bılimkurgunun set tasanmlan, özel efekt- len çok başanlı, görsel- likse dorukta. lletisi de dünya tarihının her dö- nemini kapsayacak nite- likte. Uluslararası oyun- cu kadrosuyla da (Max Von Sydon; Sting) aynca önem kazanıyor. The Incrediblc (Inanılmaz Aile) / Yö Brad BirdISeslendı me: Craig T. Nelsoı Holly Hunter/MüzL Michael Giacchino 2004, renkli, 121 dak ka I Walt Disney-Tlç lon. B.Bird'ün yazıp yöne tiğı, 1960'Iann atmosfe nni, retro stilıni taşıyaı bu eğlenceli, esp nliı animasyon sü per kahramanla BobParr'la(Ba) Inanılmaz) kan sıHelenın(Las- tik Kız) şaşırtı- cı serüvenlerinı anlatıyor. On beş yıl önce kendısıne bır dav^a açılan Bay Inanılmaz aruk kahraman- lığı bir yana bırakmış, dünyanın gidışine uyum sağlamış, üç süper çocu- ğuyla sıradan insanlar benzeri yaşamaktadır. Bob, ortalama bu" anlayı- şın yüceltildığı tekdüzeli- ğe ayak uydurmakta epey zorluk çekmekte, eski renkli. canlı günlerini öz- lemektedir. BirgünBob'a gizemli birin- dentehhkelibir görev önerisi gelir. bu göre- \ın ardında es- kiden bırlikte çahşmayı red- dettığı kötü kişi Sendrom'un tek amacıysa dünya- daki tüm \y\ süper kahra- manlan bu"er birer orta- dan kaldırmaktır. Oscar'lı bu animasyon harikasının 2 Dıskh Özel Versiyo- nunda 'Jack Jack At- tackia Boundin' filmle- n, yapım belgeseli, ftag- manlar, çıkanlmış sahne- ler, ön tasanmlar, müzık- lendırme, kamera hare- ketleri, stilıze karakterler, aksiyon sekanslan, set ta- sanmlan, ses-ses efektle- ri. aydınlatma, çelom ha- talan, renklendırme, ko- lajlar, süper kahramanla- nn gızli dosyalan, yaratı- cı ekibın açıklamalanyla fılmi izleme seçeneği var. {0212) 293 «9 7* ENKA KÜLTÜR VE SANAT 17.YIL YAZ ETKİNLİKLERİ 24 HAZİRAN - 25 AĞUSTOS 2005 ENKA AÇIKHAVA TİYATROSU binbir gece oyuncular tiyatro grubu 2 böfüm müziklı oyun 29 haziran 2005 çarşamba 21.15 özlem tekin konseri 1 temmuz 2005 ENKA VAKFI SADİ GÛLÇELIK SPOR SITESI ISTINVE-/STANBUL T 0212 2^6 2214 15 ' 209 F 0212 2^6 22 98 E- enka«ultun£«*a:om w #ww etiKasanat ofq Datçalılardan Can Yücel'e vefa • MUĞLA (AA) - Datça ile özdeşleşen şair Can Yücel anısına her yıl düzenlenen ve bu yıl ekonomik nedenler gerekçe gösterilerek belediye tarafından düzenlenmeyeceği bıldirilen Can Şenlikleri'ne Datçalılar sahıp çıktı. Şaırın 12 Ağustos 1999'daki ölümünün ardından, belediyenin her yıl düzenlediğı Can Şenlikleri'nin bu yıl, ekonomik nedenler yüzünden yapılmayacağuun açıklanması, ılçe sakınlerini harekete geçırdı. Can Yücel'in 8 yıl yaşadığı Eski Datça Mahallesı'nın sakinleri, şenliği kendi çabalanyla düzenleme karan aldı. Eski Datça Mahallesi'nin eski muntan Orhan Karadağlı, şenlıklerle ilgili söz konusu gelişmenın ardından şöyle dedı. "'Datça'nın aduıı yalnız Türkiye'ye değil, tüm dünyaya duyuran bir büyük ınsana eğer sahip çıkamıyorsak yazıklar olsun bize... Can Yücel bizim her şeyımız... Istanbul. Ankara ve Izmir'den gelen 10- 15 sanatçıyı mı ağırlayamayacağız. Birnevi imece usulüyle şenlikleri devam ettireceğiz." Karadağlı, Can Yücel'in eşi Güler Yücel'e de bu konuda bilgi verdiğini, Yücel aılesıyle birlikte toplanıp şenlik programını netleştireceklennı söyledı. Pera Müzesi'ne «gibüyük • ÎSTANBUL(AA)- Suna \e Inan Kıraç Vakfi Pera Müzesi'ni, kapılannı zıyarete açtığı 8 Hazıran'dan bu yana 11 bın 789 kişı gezdi. Müzede yer alan 'Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri" ve 'Kütahya Çini ve Seramikleri' koleksiyon sergileri, Sevgi ve Erdoğan Gönül Gaierisi'ndeki 'Imparatorluktan Portreler' oryantalist resim sergisi ve Osman Haradi Bey'in 'Kaplumbağa Terbıyecisi'adlı tablosu büyük ılgi görüyor. Ziyaretçilenn ilgi gösterdığı diğer etkinlik de, ressam Mehmet Güleryüz'ün yönetimınde yer aldığı Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği'nce düzenlenen ve 35 yaş altı genç sanatçılann farklı disıplinlerdeki çalışmalanndan oluşan 'Genç Açıhm' sergisi. YENİ YERİNDE 16 Hazıran - 16 Temmuz Karma Resım Sergisı ve Bedri lUhmı Eyüboğlu Yjzmalan PazSf, P tes dt$.fKta netyun 12 00-18.30 arası Sangûl Sk Arcu Apt No 2 K 1 CADDEBOSTAN Te*: (0216) 363 t2 80
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog