Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

26 HAZİRAN 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA JJJ.Î5 Oi\j3rîjli-LJcjxı. dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Caferi'den PKKsozu • VVASHINGTON (AA) - ABD'nın başkentı Washington'a ılk ziyaretini yapan Irak Başbakaru Ibrahım Caferi, Irak topraklannda komşu ülkelere zarar veren terönstlenn bannmasına izin vermeyeceklennı söyledi. Ulusal Basın Kulübü'nde konuşan Caferi, PKK'nin Kuzey Irak'ta üslendiğinin hatırlatılması üzenne, komşu ülkelerin güvenlığine büyük önem verdiklenni belirtti. Cafen, ılk yurtdışı gezisi olan Türkıye'de PKK'ye karşı mücadele edileceği sözünü vermiştı. Irak'ta saldırılar sürüyor • Dış Haberler Servisi - Irak'ın Ramadi kentinde bir polıs devnyesinın silahlı kışılerce pusuya düşürülmesı sonucu, 8 polisöldü, l'ı de yaralandı. Samarra'da, bir polıs yetkilısinın evınin önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldında 11 kişı öldü. Samarra polisı, 5 araç dolusu ağır silahlı dırenişçinın eşlik ettıği eylemcinin, aracını, özel güçler bınmi mensubu Musana Şakir'in evinin duvanna çarptırdığını bıldırdi. Ubyalı muhalifler haneketlendi • LONDRA(AA)- Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'yi devirmek ısteyen muhahfler dün Londra'da bir araya geldı. 7 muhalıf grubun 300 üyesinın toplantısı iki gün sürecek. Libya Selameti Ulusal Cephesı'nin lideri, "Kaddafi ıktıdarda olduğu sürece, ülkede reformun mümkün olmayacağını" söyledi. 178Taliban milisi•••••• •••••• oMupuldu • MİANAŞtEN(AA)- Afganıstan'ın güneyinde Amerikan ve Afgan askerlennın ortak düzenlediği operasyonda öldüriilen Talıban militanı sayısı 178'e yükseldi. Afganıstan Savunma Bakanlığı sözcüsü Zahir Merad, Kandahar'ın Miana Şien bölgesi ve cıvannda salı gününden ben süren operasyonda 76 militanın daha öldürüldüğünü, ölü sayısının 178'e çıİctığını söyledi. Seçimin galibi muhafazakâr politikacı 'îslam cumhuriyetinin düşmanlarmı mat ettiğini' söyledi İran'daAhmedinecad dönemi• Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunu oylann yüzde 62'sini alan sertlik yanlısı, aşın muhafazakâr Ahmedinecad kazandı. Hedefinin "modern, ileri, güçlü bir Islam toplumu yaratmak" olduğunu söyleyen Ahmedinecad'ın zaferi 'reformlara veda' anlamına geliyor. Dış Haberler Servisi- îran 'da öncekı gün 2. turu yapılan cum- hurbaşkanlığı seçimini sertlik yanlısı, aşın muhafazakâr Mah- mud Ahmedinecad açık fark- la kazandı. Katılımm yüzde 60 olduğu seçımde Ahmedinecad oylann yüzde 62 'sını aldı. Seçımın fa- vorisı olarak gösterilen eskı Cumhurbaşkanı, ılımlı muha- fazakâr Afi Ekber Hasimi Raf- sancani ise oylann ancak yüz- de 36'suıı alarak büyük bır ye- nilgiye uğradı. Ilk konuşma- sında "düşmanı mat ettiğini w söyleyen Ahmedinecad, hede- finin "modern, ileri, gûçlü bir İslanıi toplum modeli yarat- mak" olduğunu söyledi. Ahmedinecad'ın seçimi ka- zanması, 8 yıl görev yapan ıhm- lı Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi ıle başlayan reformlar Ahmedinecad'ı (sağda) ilk kutiayanlardan biri. Meclis Başkanı Gulamali Haddad Adil oldu. (AFP) ve göreli toplumsal özgürlüğe "veda" anlamına geliyor. tran'dakı tüm devlet organlan da koyu muhafazakârlann elı- ne geçecek, dın adamlannın etkısı daha da artacak. Ahmedinecad, devlet tele- vizyonunda yayımlanan ılk açıklamasında, Islam cumhu- riyetinin "düşmanlannı mat ettiğini'' söyledi. Mahmud Ah- medinecad, "Iran, düşmanla- nnın güçlü psikolojik savaşına maruz kalmasına rağmen seçi- me yüksek kaülımıyla herkesi mat etnuş ve dünyanın hesapla- nm bozmuştur" dedı. Ahmedinecad, hedefinin mo- dern, ilen, güçlü bir tslamı top- lum modeli yaratmak olduğu- nu söyleyerek ulusal uzlaşma çağnsında bulundu. Uzlaşma çağnsı Halka seçim sonrasında fark- lılıklannı bir kenara bırakması. yanşı dostluğa çevırmesı çağ- nsında bulunan Ahmedinecad, "Biz tek bir ulus ve büyük bir aileyiz. Büyük bir toplum ya- ratmak için birbirimize yardım etmeüyiz" diye konuştu. Ahmedinecad, Islam Devn- mı'nın değerlerine sık sık vur- gu yapıyor ve devnmin ilk gün- lerinın "ahlakisaihğnıa'' dönül- mesını ıstıyor. Petrol gelırlen- nın adıl bölüşüleceği sözünü veren Ahmedinecad'ın zafe- nnde, yoksul seçmenın gönlü- nü kazanmasının büyük payı ol- du Ahmedınecad, kentlerde- kı aşın dındar kesımle kırsal bölgelerdekı yoksullann deste- ğını aldı. Reformculann bü- yük bölümünün seçimi boykot etmesı de Ahmedinecad" ın oy- lannı arttırdı. Mılyonlarca yoksul Iranlı- nuı yaşam koşullannı düzelt- me vaadınde bulunan Ahmedi- necad, yolsuzlukla mücadele ve Batı'nın "çürümüşlüğüne" direnme sözü vermiştı. Gençler. kadınlar, reformcu- lar, Ahmedınecad'ın Islamı ya- saklan yeniden getirmesınden, Hatemi iktıdannda sağlanan özgürlüklenn kaybolmasından korkuyor. Yabancı diplomatlar, Ahme- dinecad'uı nükleer programa ılişkm AB ıle yürütülen görüş- meleri durdurabıleceğinı ve Batı'yakarşı çokkatı birtutum sergileyebüeceğını belırtıyor. Dünyakaygdı ABD, Iran'a ılişkin görüşle- nnın değışmedığıni bildırdi. Dışışlen Bakanlığı sözcülenn- den Joanne Moore, "kadmia- nn da dami çok sayıda adayın kaülmasma izin verilmeyen se- çimlerde temel yanhşhklar bu- lunduğunu* söyledi. Moore, "Seçimin sona ermesiyie bir- Bkte tran'm Irak, Afganistan ve Lübnan'da esen özgürlük ve demokrasi rüzgâıiannın dışın- da kaldığı yönündeki görüşü- müzü değiştirecek bir şey gör- medJk" dedi. Ingıltere, seçımde ciddı ku- surlar bulunduğunu öne süre- rek Ahmedinecad'a nükleer programlanyla ılgili uluslara- rası kaygılan gıdermesı çağn- smda bulundu. Fransa Dışışlen Bakanı Phi- Hppe Douste-Blazy, lran'ın nük- leer programına ılışkın görüş- melenn sürmesinı ıstedikleri- nı bıldirdı. îlk sonuçlara göre BSPyüzde 31 oy aldı. Türklerin oluşturduğu HÖHde oy oranınıyükseltti Bulgaristan'da sosyabstLer önde • Yeni dönemde HÖH ile BSP'nin koalisyon kurması bekleniyor. HÖH lideri Ahmet Doğan, ilk sonuçlann ortaya çıkmasından sonra yaptığı açıklamada, seçimlerde büyük bir zafer kazandıklannı söyledi. Dış Haberier Servisi - Bulga- ristan'da halk dün genel seçim- ler için sandıkbaşınagitti. Se- çimlerde resmı ohnayan ilk so- nuçlara göre, Bulganstan Sos- yalist Parttsi (BSP) yüzde 31 'lik oy oranıyla en yüksek oyu aldı. Bulganstan'da 6.9 milyon seçmen, 240 sandalyeli mecli- sm 40. dönem üyelerini belır- ledı. 22 partı ve koalisyonun ka- tıldığı seçimlerde, 6666 aday yanştı.Seçimlerde resmı olma- yan ılk sonuçlara göre, Bulga- ristan Sosyahst Partısı (BSP) yüzde 31'lık oy oranıyla en yüksek oyu aldı. Resmi ohna- yan sonuçlara göre eski Kral Simeon Sakskoburgotski'nin partısı "2. Simeon Uusal Ha- reketi" (NDSV) yüzde 21 'lik oy oranıyla ikinci partı oldu. Üyelerinin çoğunluğunu Türk- lerin oluşturduğu Hak ve Öz- gürlükler Hareketi de (HÖH) 2001 seçımlerine göre oy ora- mnı yüzde 1 l'e yükselterek parlamentoda en az 25 mıllet- vekiliyle temsil edihneyi ga- rantiledi. Seçimlerde en büyük sürprizı yapan ırkçı ve aşın mılhyetçı ATAKA ıttifakı, oy oranmda son anda herhangı bir değişıkhk olmazsa en fazla oyu alan 4. parti oldu. Yeni dönemde, BSP ıle ço- ğunluğunu Türklerin oluştur- duğu, AhmetDoğan lıderliğin- deki Hak ve Özgürlükler Hare- keti'nin (HÖH) koahsyon kur- ması bekleniyor. Doğan resmı olmayan Uk sonuçlann ortaya çıkmasından sonra yapüğı açüc- lamada, seçimlerde büyük bir zafer kazandıklannı söyledi. Türkiye'de 65 bin kişinin oy kullanmak üzere başvurduğu- nu söyleyen Doğan, 76 sandık Bulgaristan'da yaşayan Türkler, paıiamento seçimlerine büyük ilgi gösterdi (Fotoğraf: AFP) açüdığını, bu sayının yetersız ol- duğunu söyledi. Güney Kıbns Rum yönetı- mi, KKTC'de yaşayan ve Bul- ganstan yurttaşı da olan Türk- lenn, Bulgar Büyükelçıhğı'nde oy kullanmak amacıyla Rum kesimıne geçişıne izin verme- dı. Rum Yönetimi Sözcüsü Kip- ros Hrisostomidis. bu kişilenn "yerleşikler'' olduğunu savun- du. "Yasadışı göç dalgasının ıdustararaahukukaaykınoldu- ğumT söyleyen Hrisostomidis, bu nedenle yerleşik yabancıla- nn Türk "işgaH" alnndaki böl- gelerde yaşamalannın da yasal olmadığını iddıa etti BÜYÜKÇEKMECE1. İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZL4RIN AÇIK AKITIRMA İLANI Dos>aNo 2002 1954 T Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliğı. kıymeti, adedi. önemli özellikJeri: Tapu kayıtlan: Biıyûkçekmece, Yakuplu Köyu, Eskı Londra Aifaltı mevkıınde 18 ada. 2 parsel sayılı 95220 m2 taşınmaz ûzenndekı Haramıdere Sanayı Sıtesı'ndekı J blokta 16 120000 arsa paylı zemın kat 218 no'lu ış>en, L blokta 155 120000 arsa paylı bodrum kat 106 no'lu ışyen, K. blokta ~n 120000 aısa paylı normal kat 313 no'lu ışyen. K. blokta 77 120O00 arsa paylı normal kat 314 no'lu ışyen, K blokta 77 120000 arsa paylı normal kat 315 no'lu ışyen. K blokta ^7 120000 arsa paylı normal kat 316 no'lu ış- yen, K blokta 11 120000 arsa paylı normal kat 317 no'lu ışyen. K blokta 77 120000 arsa paylı normal kat 318 no'lu tşyen, K blokta n ı 12Ö000 arsa paylı nrmal kat 319 no'lu ışyen. K blokta V 120000 arsa paylı normal kat 320 no'lu ışyen. K blokta 7 7 120000 arsa paylı normal kat 321 no'lu ışyen. K blokta 77'120000 arsa paylı normal kat 322 no'lu ışyen. K blokta n l 120000 arsa paylı normal kat 323 no'lu ış- >en. K blokta 7 7 120000 arsa paylı normal kat 324 no'lu ışyen, K blokta 77 120000 arsa paylı normal kat 325 no'lu ışyen. K blokta 7 7 120000 arsa paylı normal kat 327 no'lu ışyen. K blokta 7 7 120000 arsa paylı normal 328 no'lu ışyen satılacaktır Vazijetİeri: Taşınmazlar Haramıdere Sanayı Sıtesı ıçınde bulunmak- tadır J bloktakı 218 no'lu ışyen Protem ısımlı ışyen olarak kullarulan sıtenuı gınş kapısının zemınde sa- ğında kalmakta projeye göre çay ocağı olup gın^te hol olarak kullanılmakta. 16 m2 sahalı mozaık kaplıdır L blok 106 no'lu ışyen 155 m2 sahalı zemın kattadır. a|ır sanayı ışyen olarak kullanılmakta, dış kapı çe- lık konstrûksıyonlu, bına ıçı sıvalı. zemın betondur K bloktakı 313'ten 328'e kadarkı dukkânlann behen 7 7 m2 sahalıdır Ara bölûmlen kaldmlmış komple kullanımlı haldedır Zemınlen mozaık çatı, çelık konst- rûksıyonlu ızolasyon paneldır Sıtede genış otoparUı olup sıte tam faal durumdadır Imar durumlan: Ya- kuplu Beledıye Başkanlıği'nın 12 6 2002 tanh, 943 1167 sayılı yazılanna göre taşınmaz kûçük sanayı ala- nında kaldığı bıldınlmıştır Değerleri: J blok 218 no'lu ışyenne 2000000 YTL. L blok 106 No'lu ışyenne 130000 00 YTL, K bloktakı 313 no'lu taşınmazdan 328 no'lu taşınmaza kadar behenrje 60000.00 YTL değer takdır edılmış- tır Satış şartları: 1- Satış 1.8 2005 Pazartesı gûnü olmak üzere, J blokta 218 no'lu ışyennın saat 9 00- 9 10 arası. L blokta 106 no'lu ışyennın saat 9 20-9 30 arası. K. blokta 313 no'lu ışyennın saat 9 40-9 50 arası. K blokta 314 no'lu ışyennın saat 1000-10 10 arası. K blokta 315 no'lu ışyennın saat 1020-1030 arası K blokta 316 no'lu ışyennın saat 1040-1050 arası. K blokta 317 no'lu ışyenmn saat 11 00-11 10 arası K blokta 318 no'lu ışyennın saat 11 20-11 30 arasi, K blokta 319 no'lu ışyermın saat 11 40-11.50 arası. K blokta 320 no'lu ışyennın saat 12 00-12 10 arası. K blokta 321 no'lu ışyermın saat 12 20-12 30 arası. K blokta 322 no'lu ışyennın saat 13 00-13 10 arası, K blokta 323 no'lu ışyennın saat 13 20-13 30 arası. K blokta 324 no'lu ışyennın saat 13 40-13 50 arası, K blokta 325 no'lu ışyennın saat 14 00-14.10 arası, K blokta 327 no'lu ışyennın saat 14 20-14 30 arası, K blokta 328 no'lu ışyennın saat 14.40-14.50 arası Büyukçekmece 1 icra Daıresfnde açık artırma suretıyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıymetın yûzde 60'ını \e rüçhanlı alacaklılar \arsa alacaklan toplamını \e satış gıderlenm geçmek şartı ıle ıhale olunur Böyle bır bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıramn taahlıüdü bakı kalmak şartıyla 11 8 2005 Perşembe gûnu aynı yer ve saatlerde ıkıncı arttırmaya çıkanlacaktır Bu arttırmada da rüçhanlı alacakhlann alacağını \e satış gıderlennı geçmesı şartıyla en çok artırana ıhale olunur 2- Arttırmaya ıştı- rak edeceklenn. tahmın edılen kıymetın yüzde 20'sı oranında pe> akçesı \eya bu mıktar kadar temınat mektubunu \ ermelen lazımdır Satış. peşın para ıledır. alıcı ıstedığınde 10 günü geçmemek ûzere süre \ e- nlebılır Tellahye resmı. damga vergısı. tapu harç ve masraflan alıcıya aıtDr Bınkmış vergıler satış bede- lınden odenır 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (•) bu gaynmenkul ûzenndekı haklannı özel- lıkle faız \e masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelen ıle on beş gün ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır \ksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- Satış bedelı hemen veya venlen mühlet ıçınde ödenmezse İcra \e Ifla^ Kanunu'nun 13^ maddesı gereğınce ıhale feshedılır Ikı ıhale arasmdakı farktan \e yüzde 10 faızden alıcı ve kefıllen mesul tunılacak \e hıçbır hûkme hacet kalmadan kendılennden tahsıl edılecektır 5- Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gö- rebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı venldığı takdırde ısteyen alıcıya bır omeğı göndenlebılır 6- Satı- şa ıştırak edenlenn şartnameyı görmuş ve münderecatını kabul etmij sayılacaklan, başkaca bılgı almak ıs- teyenlenn 20O2 1954 T sayılı dosya numarasıyla müdurlüğümüze başMirmalan ılan olunur. (*) tlgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 30016 TEKİRDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESt ÎZALE-t ŞLIYU SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLAM Sajı 2005 19 Tekırdag Sulh Hukuk Mahkemesf nın 25 08 2004 tarıh ve 2002 44 Esas ve 2004 935 Karar sayılı ılamı ıle satılmasına karar venlen gavnmenkulun cınsı. kıymetı, adedı 1- Tekırdag merkez Gunduzlu koyu Cambaz Tepe mevkunde tapunun parsel 2^9 numa- rasında kayıtlı ve çaplı 49'7 00 m2 mıktarlı tarla. zemın olarak eğımlı. yerlesım alaruna uzak, kuru tanm arazısı. vola cephesı oldugundan ula^ım ımkânına sahıptır \razının 1 donumu 1 500 00 -YTL 'den tamamı 7 4 550 00 -YTL 2- Tekırdag merkez Gunduzlu koyu Bag- larderunu (Kanlıgoller) mevkunde tapunun parsel ^ 9 numarasında kavıtlı ve çaplı 12000 m2 mıktarlı tarla, zemın olarak kısmen duz ve kısmen egılımlı yerlesım alanına uzak. kuru tanm araziMdır "Vola cephesı oldugundan ulaştm ımkânına sahıptır Bır donum arazımn degen 1 500 00 -YTL 'den tamamı 18 000 00 -\ TL deger uzenn- den ûzenndekı hak v e mükellefiyetler bakı kalmak ka\ dı\ !a açık art- tırma suretıyle satılacaktır Satış şartlın: 5'er dakıka ara ıle 1- Sa- tış 15 09 2Ö05 günu saat 11 40-11 50'>e kadar Tekırdag Adlıvesı Sulh Hukuk Mahkemesı kondorunda açık arrtırma suretıvle satıla- caktır Bu arttırmada tahmın edılen kıyTnetın \uzde 60'ını ve rüç- hanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartıyla ıhale olunur Boyle bır bedelle alıcı çıkmazsa. en çok artnranın taahhudu bakı kalniak şartıv la 26 09 2005 günu saat 11 40-11 50"a kadar ıkıncı arttırmava çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gavTimenkul en çok arttıranuı taah- hudu saklı kalmak üzere arttırma ılanmda göstenlen muddet sonun- da en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahnun edılen kıymetının yüzde 40'ını buunası \e ^atış ısteve- nın alacagına ruçhanı olan alacaklann toplammdan fazla olması ve bundan başka paraya çevırme ve pavlaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Boyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı duşecekür 2- Arttırmava ıştırak edeceklenn. tahmın edılen kıvmetın yuzde 20'sı nıspetuıde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanm temınat mektubunu v ermelen lazımdır Satış, peşın para ıledır alıcı ıstedığınde 10 günü geçmemek uzere mehıl venlebıhr Tellalıve ıha- le damga resmı pulu. tapu harç ve masraflan alıcıva aımr Bınkmış vergıler satış bedeluıden odenır Avnca yüzde 18İCDV ıhale alıcısı- na aırtır 3- Ipotek sahıbı alacakhlarla dığer ılgılılenn (*) bu gayn- menkul ûzenndekı haklannı hususıyle faız v e masrafa daır olan ıddı- alannı davanagı belgelen ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırmele- n lazımdır AJcsı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça pav- laşmadan hanç bırakılacaldardır 4- Ihaleye katılıp daha sonra ıhale beidelını yatırmamak suretıyle ıhalenın feshıne sebep olan tum alıcı- lar ve kefillen. teklıf ettıkjen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dıger zararlardan ve aynca tememıt faızınden müteselsı- len mesul olacaklardır Ihale farkı ve temerrut faızı aynca hukme ha- cet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak. bu fark. varsa oncelıkle temınat bedeltnden alınacaktır 5- Şartname. ılan tarıhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı venldıgı takdır- de ısteven alıcıya bır omegı gondenlebılır 6- Satışa ıjtırak edenlenn şartnameyı gormu§ ve munderecaıtnı kabul etmış sav ılacaklan baş- kaca bılgı almak ısteyenlenn 2005 19 sayılı dosya numarasıvla mu- durlüğumuze başvunnalan ılan olunur 22 06 2005 ı*) Ileılıler tabı- nne ırtıfak hakkı ^ahıplen de dahıldır Basın 29909 İSTANBUL DEFTERDARUĞI'NDAN GAYRİMENKULÜN SATIŞ tLANI Dosya No 289-29-19 1- Kadıköy. Zûhtüpaşa Mh Recep Peker Cd Kolej Sk 6-8 A Blok,'2 daıre nıteliğindekı taşınmaz üzennde mevcut taşınmazlarla bırlıkte açık arttırma ıle satılacak- tır Gaynmenkul 2. bölge tapu sıcıl müdürlüğünün 90 pafta 100 parsel 1039 adada kayıtlıdu 2- Daıre nıteliğindekı taşınmazın mıktan 90 m2 olup I '2 hısselıdır 3- Gavnmenkulun açık arttırmaya esas rayıç değeri 1/2 65.000 YTL.'dır 4- Arttırmaya ıştırak edeceklerden, konulan değeruı yüzde 7 5 nıspetınde 4 875 \TL'lik temınat alınacaktır Temınat olarak Para. banka temınat mektubu. hazıne tah\ıl ve bonosu, hukümetçe bellı edılecek mıllı esham ve tahvılat bu esham ve tahvılatın kabul edılmesıne en yakın borsa artnellen ûzennden yuzde 15 noksanıyla değerlendınlecektıı Temmatın ıhale saatınden bır saat önce Kadıköy Mal Müdurlüğü veznesme yatınlıp mak- buzun Kadıkov Mal Müdurlüğü Satış Komısyonu'na ıb- raz edılmesı gerekmektedır 5- Gayrımenkul satışı 15 07 2005 tarıhınde saat I1 OO'de yapılacaktır. Teklıf edılen bedel gaynmenkule konulan değenn yüzde 75 ıle yapılmış ve yapılacak masraflan karşılamadığı takdırde en çok arttıranın teklı- fı geçerlı olmak üzere 7 (yedı) gün sonra 22 7.2005 tan- hınde aynı yerde aynı saatte ıkıncı ıhale yapılacaktır 6- Satışa ıştırak edenler şartnameyı görmüş sayıla- caktır Daha çok bılgı almak ısteyenler Kadıköy Vergı Daıresı Satış Semsı'ne başvurabilir Basın 29158 PORTRE/AHMEDÎNECAD • • * •• Dış Haberler Servisi - Iran cumhurbaşkanlığı seçiminin ıkmcı turuna kalması bıle sürpriz olarak görülen aşın muhafazakâr politikacı Mahmud Ahmedinecad, büyük hızla yükselerek başkanlık görevuıe dek uzandı. 2003 'te Tahran Beledıye Başkanı seçılırıceye kadar pek fazla tanınmayan Ahmedinecad. dını lıder AB Hamane> e bağlı yeni kuşak muhafazakâr sıyasetçılenn başında geliyor. Ahmedınecad'ın seçim kampanyasınm bütün gıderlenni güçlü muhafazakâr kesım camilen seferber olarak karşıladı. Eskı Devnm Muhafızlan Ordusu üyesı 49 yaşındakı Ahmedinecad, göstenşsız tarzıyla tanınıyor. Mahmud Ahmedinecad, sade bır beledıye çalışanı olduğunu vurgulamak için "Iran halkmın hizmetkân ve çöpçüsü ohnaktan gurur duyuyorum" demışti. Ahmedinecad, 1979 Islam devrımi ılkelenm katı bıçunde ızleyen dinı mılıs gnıbu Besıç'in yönlendıncılerinden bin. Ahmedınecad, Tahran Beledıye Başkanı ıken beledıye binalannda kadınlar ve erkekler ıçm ayn asansör uygulamasını getırmış, kendısinden öncekı ılunlılann yaptığı pek çok reformu uygulamadan kaldmnıştı. Fastfood restoranlan kapahünış, belediye çalışanlanna uzun kollu gömlekler gıyme ve sakal bu-akma zorunluluğu da getirilrnıştı. Ahmedinecad, ABD'run Tahran Büyükelçüiğı'nı ele geçırme gınşiminde bulunan aşın muhafazakâr grubun toplantılannda da yer aldı. tnşaat mühendisi olan Ahmedınecad, Irak-Iran savaşında, Devnm Muhafizlan bünyesinde Irak'ta yapılan çok sayıda operasyona katıldı. 'DEVRİM YOLU KISALDI' Muhalifler sonuca sevindi Dış Haberier Servisi - ABD'dekı rejım muhahfi tranlılar, cumhurbaşkanlığı seçiminde Mahmud Ahmedinecad'ın zaferinden, "mücadele ettikleri İslam cumhuriyetinin devrOmesini hızlandıracağı'" gerekçesıyle memnun olduklanm açıkladı. Laık sıyası grup Marzepur Gohar'dan Rozbe Ferhanipur, "Bu sonuç, Islam cumhuriyeti muhalifleri için çok iyi" dedi. Ferhanıpur, Ahmedmecad'ın, rejime karşı "devrim" yolundaki yürüyüşlennde muhaliflerin önündekı yolu "kKaltOğmı" öne sürerek, "Ahmedinecad'm tslam cumhurtverinin son devlet başkanı olacağmı umuyonım'' dedı. Liberal demokrat Ulusal Cephe'nın üyesı Bihan Mehr, bu sonucun ardmdan "dünya ve İran'm sorunun temehne çok çabuk ulaşacağmı" belırterek "Seçmenler bir hırsızla sertlik yanhsı arasmda seçim \apûlar ve bu, muhalefet için çok iyi oldu" dedı. BAŞSAĞLIĞI Resimin NURİ İYEM'İnİ Tiyatronun RECEP BİLCİNER inı Sınıfın UĞUR CANKOÇAK'ını sonsuzluğa uğurladık TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI KARTAL 2. ASLİYE HUKUK HÂKtMLİĞİ'NDEN 2000'154 Esas Davacı Sosyal Sıgonalar Kurumu Genel Müdurlüğü vekılı tarafindan davalılar Ray Sıg AŞ Turgut Karaca, Vedat Doygun ale>hıne açılan tazmınat davasının yapılan duruşmasında. Kartal 4. Aslıye Hukuk Mahkemesı'nın 2000/154 Esas, 25 12 2001 tanh, 2001/920 sayılı karar gereğınce- Gerekçesı aşağıda yazılı olduğu üzere davalı Vedat Doygun'un adresı meçhul kaldığından ve dava dılekçesı ılanen tebliğ edıldığınden huküm özetınin de ılanen teblığıne karar veril- miş olmakla. 1- Davacının ödenmeyen zaran 646 447 500 -TL 'nın kusur oranına gore 130.905 937 -TL 'nın davalı Vedat Doygun'dan gen kalan 515 841 563 -TL 'nın davalı Turgut Karaca'dan alınıp davacıya venhnesıne, bunlardan Vedat Do>gun hakkmda 6 12 1999 gününden ıtıbaren, Turgut Karaca hakkında da 9.12 1999 gününden ıtibaren faız yürütulmesıne, Vedat Doygun'un ödemesı gereken mıktardan sıgortalısı olan Halk Sıgorta AŞ'nın sorumluluk sının 750 000 000 -TL olmak uzere dayanışmalı olarak sorumlu ruruhnalanna. da%'alı Turgut Karaca'nın sıgortalısı olan Ray Sıgorta'nın sorumluluğu 400 500 000 -TL 'sı ödenmış oLmasına göre bu husus goz önune alınarak 500 000 OOO.-TL ıle sorumluluğu sınu-lı olmak üzere Turgut Karaca'run sorumluluğunun anılan Ray Sıgorta ıle bırlıkte dayanışmalı ol- masına, Yargıtay yolu açık olmak üzere 25 12 2001 tanhınde karar venhnıştır Adresı meçhul kahp kendısıne duruşma günu ıle dava dılekçesı ılanen teblığı yapılan davalı Vedat Doygun'a karar teblığı yenne geçerlı olmak üzere huküm özetı ılanen tebliğ olunur 11 04 2005 Basın 29886
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog