Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 HAZİRAN 2005 CUMAf 8 HABERLERIN DEVAMI TURKIYE Istanbul Edirne Kocaelı ÇanakkaJe Izmir Manisa Aydın Denizli PB PB PB PB PB PB PB PB 24 29 25 27 29 30 32 31 Sinop Y 23 Adana B 32 Samsun Y 23 Mersın B 30 Trabzon Y 24 Dıyarbakır B 35 Gıresun Y 24 Şanlıurfa B 36 Ankara Y 25 Mardin B 32 Eskişehir Y 23 Siirt B 35 Konya PB 27 Hakkân B 29 Sıvas Y 22 Van B 25 Zonguldak Y 23 Antalya B 34 Kars YurOun kuzey kesım- len parçalı ve çok bulut- lu Marmara'nın cfoğu- su, Batı Karadenz Iç Anaüolu nun Kuzeyûatt- sı ıle Atyon ve Kutahya çevrelen sağanak ve gok gutultulu sağanak yağışlı dığer yerier az Dulutlu ve açık geçecek Hava sıcaklığı yurdun kuzeyöatı kesımlennde azalacak, dığer yerferde bıraz artacak DIS MERKEZLER Oslo PB 19 He/sınkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Parıs Bonn Y Y Y Y Y Y Y 21 15 24 24 25 25 31 Münıh Y 28 Zürıh Beriın Budapeşte Madrıd Viyana Belgrad Sofya Roma Atma Y PB PB B B B B B 30 30 35 31 28 25 29 29 Y 28 Şâm Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Karıire Y PB Y PB Y Y Y PB 24 35 18 33 25 28 20 35 B 36 ' bulutlu , Çc>K buluflt Yağmu'iu C ^ Sulukar k Gok çjur GUNCELcÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada yapıldıktan sonra uygulamaya geçilebilir bir ko- nu. Bir yandan YÖK'ü düz okullarla meslek okul- ları arasında ayrım yapmakla suçlar; öte yandan 550 milletvekilinin 450'sini yüzde 10 barajına bağlamayı, geriye kalan 100'ünün deTürkiye mil- letvekili namıyla barajsız marajsız Meclis'e gel- mesini önererek siyasette aynmcılığın dik âlâsı- nı savunur. Bu yoldan kaç milletvekili fazla kazanır, parti- sine yitirmekte olduğu kadar milletvekili getir- meyi mi umut ediyor, yoksa daha başka bir he- sabı mı var, anlaşı/mıyor. Kuşku yok, bu türden önerilerle demokrasimizin daha sağlam kalıpla- ra oturtulmasına hizmet etmeyi amaçlamıyor. • • • Içimizde dışımızda giderek aleyhimize gelişen kimi olaylara dönüp bakmak zahmetine katlan- mıyor. -Hürriyet'in iktidara yalaka uydurma bir habe- rinden kaynaklanan bek/entilere- YÖK'ün olum- lu yanıt vermemesine fena halde bozulmuş. Tür- banlı eşi Emine Hanım yanında çıkmış kürsüye... Düz liseli ile meslek okullarının üniversiteye giriş sınavlanndaki farklıl/klara veriyor veriştiriyor ve Kasımpaşalı ya; bir de tehdit savuruyor: "YÖK ha/letmezse biz ederiz". O sırada Meclis'te AKP grubu kaçak Kuran kurslannı himaye eden Köşk'ten terslenip geri gelen TCY'nin iki maddesini aynen kabul etmek üzere. Başefendi ise imam hatipli olduğu için meslek okulları adı altında imam hatiplileri koru- maya, gizli Kuran kurslannı himaye etmeye ça- balarken Diyanet Işleri'nin rakamlarına göre Tür- kiye'de 7.341 Kuran kursu olduğunu ve ne çare, bunların ancak 4.300'ünün eğitim verdiğini, ge- risinin öğrenci bulamadığından söz etmiyor. Konuşmasında YÖK'e tehdit var, saldırı var; a- ma laik değilim, ne ki laik rejimi korumak zorun- dayım, diyen hazret, Gaziantep havaalanında karşılayanlara (Islami kurallarla yaşayan Arap ül- kelerinde uygulanan) haremlik selamlık aynmına tek sözcükle değinmiyor, karşı çıkmıyor, Bir bakan seçti turizmin başına getirdi; turizm konulanndan çok, uyuklama serüvenleri, tuhaf esprileriyfe sütunlarda boy gösteriyor. Hareket- leri, konuşmalarıyla Fertıan Şensoy gibi bir us- tanın oyunlarından birinde ancak üç-beş dakika- lığına konuk oyuncu olacak kadar yetenekli. Yü- ce Divan'a dedikodu taşıyarak ününe ün katan bir bakan. Koltuğunda. Kafası türbana takılı, kaçak Kuran kurslarına özgürlük vermeye çalışan bir Başbakan. Çağdaş yaşama, laisizme vurduğu darbe/eri başarı diye algılıyor. Devlet ne hallere (işte bu hallere) düştü, (daha ne hallere düşecek) bu kadronun, kadronun lide- rinin elinde. • • • Bir habere göre hükümet ay sonunda açıkla- nacak Müzakere Çerçeve Belgesi'nde 17 Ara- lık'ta görüşme tarihi alırken önümüze konulan koşullann daha da ağırlaştırılacağından "kaygı- lanıyor"muşl Uyandılarmı uyandırıldılarmı, bilmekzor;ama hâlâ AB Komisyonu'nun eski ve yeni başkanla- nndan Türkiye'nin üyeliğini yeniden gözden ge- çirmeyi öngören söylemlere karşı, örneğin Dışiş- leri Bakanı Gül'ün, "Bizyolumuza devam ediyo- ruz" diye karşılık vermesinin ne anlama geldiği- ni, hangi amaca hizmet ettiğini kestirmek de... AB'deki aleyhimize gelişmeleri hükümetin fazla umursamadığını gösterip göstermediğini anla- mak da zor. Devlette kadrolaşarak, devleti var eden ilkele- ri kemirerek amaçlarına doğru yol alıyorlar. 10-15 blndolar maa$ alıyorlar BOTAŞ'ta işleryabanaya MURATKIŞLALI ANKARA - Türkı- ye'de üraversite mezunu 700 bin genç iş bula- mazken, Botaş'a ait Ba- kû-Tiflis-Ceyhan (BTC) Proje Direktör- lüğü'ne yabancı "çev- re, makine, petrol, elektrik, kalite konrrol mühendisleri ile işlet- me, ekonomi bölümii mezunlan" alınıyor. Bakû-Ceyhan boru hat- tını yaptıran Botaş'ın BTC Direktörlüğü'nde, Türklerin ayda 5 miJyar lira maaşla yapabileceği işlere brüt 10-15 bin do- larmaaşlarla yabancıla- nn alındığı ifade edildi. Bu kişıleri bulan iki ya- )ancı insan kaynakJan ;irketıne de, bazı çalı- ardar daha kısa süreler- le işten aynldığı halde, aylık brüt maaşlan zerinden yüzde 10 ora- ında prim veriJdıği öğ- :nildi. Bu insan kay- üdarı şirketlerinden risinın Türkıye temsil- liğini yapan ikı kişi- n, daha önceden BTC rektörlüğü'nün insan ynaklan bölümünde bu firmalarla ilişkileri vüriittûkJeri de ortaya çıktı. Edinilen biJgilere göre BTC'de bu şekilde 196 yabancı işe girdi. Hesaplamalara göre ay- lık ortalama 12 bin 500 dolarlık maaş üzerin- den, yabancı insan kay- naklan firmalannın al- dığı prim miktan 1.5 milyon dolara yaklaşı- yor. Cumhuriyet'e bil- gi veren birkaynak "Bu işleri yapacakTürkler olduğu haJde,Botaş'ta gereksiz yere yabancı çahşanlar işe alınıyor. Buna aracılık eden ya- bancı insan kaynakla- n fîrmalanndan biri- si, Botaş yetkililerini Ingiltere'de misafır de ettiler" dıye konuştu. Botaş BTC Proje Di- rektörü Aydın Ercan çahştıklan 4-5 yerli in- san kaynakJan firma- suıdan eleman bulama- malan durumunda, özellikle "sertifika ge- reken belli pozisvon- lar" için yabancı çalı- şan aldıklannı belırte- rek "BTC'de haliha- zırda çalışan yabancı savısı 70'dir" dedı. 'AB lütuf değil'Büyükanıt: 'Evet'veya 'Hayır'demenin sadeceAB'nin hakkı olmadığımn, Türkiye'nin desonuçta 'Evet'ya da 'Hayır'diyebileceğinin büinmesiniistiyorum SELANİK (AA) - Kara Kuv- vetleri Komutanı Orgeneral Ya- şar Böyükanıt. radikalızmin egemen olduğu bazı Müslüman ülkelerde ıhrnlı Islam gibi te- melden yoksun kavTamlar öner- menin tehlikeli sonuçlar doğu- rabileceğini belirterek "Bize göre laik devlet ile üımlı olsun ya da olmasın, dini temel alan siyasi yaklaşımlar bir arada bulunamaz ve laik bir devlete dini bir sıfat eklenemez" dedi. Yunanistan Kara Kuvvetlerı Komutanı Korgeneral Nikola- os Duvas'ın davetlisi olarak Yu- nanistan'da bulunan Kara Kuv- vetleri Komutanı Orgeneral Ya- şar Büyükanıt, Selanik Kara Harp Akademisi'ni ziyaretınde Yunanlı subaylara ve öğrencile- re seslendi. Orgeneral Büyüka- nıt, basına kapah yaptığı konuş- masının ardından Yunanlı subay öğrencüerin sorularuıı da yanıt- ladı. Konuşmasının ardından gazetecilerle sohbet eden Büyü- kanıt, Korgeneral Duvas 'la kısa sürede yakm dostluk kurdukla- nnı belirterek "Kısa zamanda ORGENERAL ÖZKÖK: G.Doğu 9 ya ekonomik önlemşart WpW ANKARA (Cumhuriyet Bû- rosu) - Genelkurrnay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, u Gü- neydoğu'da operasyoniar so- na erdirilsin" dıyen AB büyü- kelçılerine, "Terörist eylemle- re sessiz kalmavız" yanıtuıı verdi. Özkök, bölgede sorunun çözümü için ekonomik ve poli- tik önlemlerin de devreye gu-- mesi gerektiğini söyledi. Özkök dün Hırvatistan Büyükelçilı- ği'nde düzenlenen resepsiyon- da AB büyükelçılerinin açıkla- malanna ılişkin değerlendirme- lerde bulundu. Askerlerin böl- gede sadece güvenlikle ilgilen- mediklerine, eğitim dahil bır- çok sosyal projeyi üstlendilde- rine dıkkat çeken Özkök, "So- runun çözümü için ekonomik ve politik önlemlerin devreye girmesi gerekir. Ama terörist eylemler olduğu zaman da buna sessiz kalmayız" dedi. büyük dostluk kurduk. Biz askeriz. Bunu diplomatik in- celik olsun diye sövlemiyo- rum" dedi. Türkiye-Yunanistan ilişkileri hakkındaki göriişlerini aktaran Orgeneral Büyükanıt, iki halk arasındaki dostluğun geliştınl- mesınin önemini vurguladı. Uluslararası teronzmın dünya- daki kaosun en önemli öğesi ol- dufunu söyleyen Büyükanıt, •'terorizmin yanı sıra mikro milliyetçilik, köktencilik ve kitle imha silahlannın yaygın- laşmasını" önemli küresel nsk vetehditler olarak sıraladı. Bü- yükanıt, küreselleşmenin siyasi ve ekonomik alanlardaki ide- olojik farklılıklan ortadan kal- dırdığmı, ancak bunJann yerini dini ve etnik farklılıklann aldı- ğını söyledi. 'Laik devlete dlnl sıfat olmaz' Terorizmin herhangi bir dm, kültür, cografya ve etnik grupla ilişkilendirilemeyeceğinı belir- ten Büyükanıt şunlan kaydetti: •'Radikalizmin egemen ol- duğu bazı Müslüman ülkele- rin demokratikleşmesi için kapsamlı sosyal ve ekonomik çözüm önerileri sunmak yeri- ne ılımlı İslam' gibi temelden yoksun kavramlar ortaya at- mak, tehlikeli sonuçlar doğu- rabilir.Altını çizerek \nrgula- mak isterim ki: Bize göre laik devlet ile, ılımlı olsun ya da ol- masın, dini temel alan siyasi yaklaşımlar bir arada bulu- namaz ve laik bir devlete dini bir sıfat eklenemez." 'AB'ye güç sağlarız' AB'nın gelecekte Rusya, Çın ve Güneydoğu Asya ülkeleriy- le politik ve ekonomik yönden zorlu rekabet içinde olacağını söyleyen Orgeneral Büyükanıt, bu rekabette Türkiye'nin AB'ye geniş topraklar, genç nüfus ve büyük politik güç sağ- layacağını belirtti. Büyükanıt, tam üyelığin, AB'nin Türkiye 'ye lütfu olarak de|erlendirihnesinin yanlış ol- dugunu vurgulayarak "Türki- Orgeneral Büvükanıt, Selanik'teAtatürk Evi'ni ziyaret etti. (Fotoğraf: ye'nin AB'ye tam üyeliğinde iki tarafın da özellikJe güven- lik açısmdan menfaatlan var- dır. Her birliktelik gibi, bu birlikteliğin de kendi modali- teleri olacaktır. Netice itiba- nyla, anlaşma olduğu takdir- de Türkiye Avrupa Birliği'ne girecektir. Burada Evet' veya 'Hayır' demenin sadeceAvru- pa Birliği'nin hakkı olmadı- ğımn, Türkiye'nin de sonuçta Evet' ya da 'Hayır' diyebile- ceğinin büinmesini istiyo- rum" dıye konuştu. Ege ve Kıbrıs Türk Silahlı Kuv\etlen'nin, Ege"de gerginliğin düsürülmesi- ne, iki ülke arasındaki dostlu- ğun geliştınlmesıne ve Ege'de uluslararası anlaşmalarla statü- koyu korumaya büyük önem verdiğini anlatan Büyükanıt, kalıcı bir huzur ve istikrann sağlanmasının, Ege'ye ılişkin tüm sorunlann adil ve her iki ülke tarafindan kabul edılebilir şekilde çözühnesine bağh oldu- ğunu ifade ettı. Kıbns konusun- da da banş ve istikrann ancak adil ve kalıcı bir çözümle mümkün oldu- ğunu belırten Büyüka- nıt, bunun bölgesel is- tikrar açısmdan önemli olduğunu kaydetti. Savaştan değil dost- luktan söz edilmesi ge- rektiğine işaret eden Or- general Büyükamt, "Gençlerin geleceğe bakan umutlarınm, geçmişin gölgesinde kaimasına müsaade et- memeliyiz" dedi. Bü- yükanıt, Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetle- n'nin küresel güvenlik felsefesimn, Mustafa Kemal Atatürk ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" fefsefesı olduğu- nu vurguladı. Selanik Kara Harp Akademısi, Orgeneral Büyükanıt'a, okulun sımgesi olan, üzerinde Büyük tskender'in portresi ışh, altında "Strateji zafer kazan- dırır" yazılı bir şilt sun- du. Orgeneral Büyüka- nıt da akademiye, üze- rinde TürkKara Kuvvet- leri'mn arması olan bir AA) şilt hediye etti. Avrupa'ya aydmlardan gövde gösterisi fSTANBUL (ANKA) - Lozan Antlaşma- sı'nın 82. yıldönümü nedeniyle îsviçre'nın Zürih ve Lozan şehirlerinde 22-24 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan "Lozan 2005" için katılım seferberliği başlatıldı. "Lozan 2005 Çağncüan" adına yapılan duyuruda eylemın amacı "Batı devletlerinin yeniden gündeme getirdiği Sevr özlemine karşı milletimizin bağımsız ve hür yaşama ira- desini, antlaşmanın yapıldığı ülkeden Av- rupa halklanna ve devletierine bir kez da- ha üan etmek ve milletimizin özgüvenini güçlendirmek" olarak ifade ediliyor. Lozan 2005 Çağncılan arasında İP Ulusal Strateji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Semib Koray, ADD Genel Başkanı Ertuğrul Ka- zancı, Almanya ADD Birliği Başkanı Dr. Yavuz Dedegil, Zünh ADD Başkanı Hasan Kemahlı ve BernADD Başkanı Ethem Ka- yalıyerahyor. Çağn mektubunda "Antiem- peryalizmin gür sesi" olarak nitelendınlen eski KKTC Cumhurbaşkanı Ra uf Denk- taş'ın da "Lozan 2005"e kattlacağı bildinl- di. Lozan'a gıdecekler arasında eski Yargı- tay Başsavcısı Vural Savaş, eski Jandarma Genel Komutanı emeklı Orgeneral Şener Eruygur, eski Harp Akademıleri Komutam emekli Orgeneral Necati Özgen, eski îstan- bul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemda- roğlu, Mustafa Kemal Üniversitesi Iktisat Fakültesı Dekanı Prof. Dr. Ercan Enc, Işçi Partisı Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski MHP Milletvekili Mehmet Gül, eski Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Veli Deveci- oğlu, ITÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, gazeteci-yazar Altemur Kılıç, KK- TC Basın Konseyi Başkanı İsmet Kotak. AKUT Başkanı Nasuh Mahruld, Işık Üni- versitesi öğretim üyesi Tolga Yarman, ya- zar Demirtaş Ceyhun da bulunuyor. Lozan Antlaşması'nm 82. yıldönümüne rastlayan 22-23-24 Temmuz tarihlerinde, Isvıçre'nin Lozan ve Zürih kentlennde yapılacak "Lo- zan 2005" için katılımcılar 22 Temmuz gü- nü Istanbul'dan Zürih'e gidecek. KLASÖR DAĞITIMI Sayın Okurlanmız, "Asu-lar Boyunca Istanbul" ansiklopedisi için özel olarak hazırladığımız klasörlerin dağıtımına aşağıda belirtilen düzen içinde başlanmıştır. Ancak, istek formJannı faksla ileten bazı okurlanmızın form bilgileri okunamadığmdan işlemleri yapılamamıştu-. Bu nedenle 2 Temmuz 2005 tarihine kadar klasörierini "form"lannda belirttikleri seçenekle edinemeyen okurlanmıza aşağıda belirtilen irtibat numaralannı aradıklannda yardımcı olunacaktır. FORM SEÇENEK ŞEKLİ Kargo seçeneğini kullananlar Cumhuriyet Krtap Kulübu rTaks/m-Cağaioğiu) İSI Ankara Cumhuriyet Bürosu IZTnrCumrıunyetBürcfâu Adana Cumhuriyet Bürosu ArtfaJya Cumhuriyet Bûfosu Merkez Dağrtım Yetkili SatıcılarrJan TESLIM ALMA TARİHLERİ İletişim {okuristek@cun*uriyet.com.ö) 0212 513 65 49/0212 512 05 05ten Satış Servisi 0212 513 65 49/0212 512 05 05ten CKK Tel: 419 50 20 Faks: 419 50 27 Tel: 4411220 Faks:44î8745 Tel: 3631211 Faks: 363 1215 Tet2480057 Faks2430509 23 Haziran 2005'ten itibaren 27 Haziran 2005ten iutenen 27 Haziran 2005'ten itibaren 27 Haziran 2005ten itfoaren 27 Haziran 2005'ten rtibaren 27 Haziran 2005ten röbaren 1 Temmuz 2005'ten rtibaren GÜNDEM MLSTAFA BALB B Baştarafı 1. Sayfada şöyleydi: CHP yüzde 41.4 oy 213 milletvekili, AP yüz 36.9-189, MSP yüzde 8.6-24, MHP 6.4-16, C< 1.9-3. Dağılım olarak bugün de aynı noktaya geln görünüyoruz. Sağda birden fazla oy oranı yüks parti, solda CHP'den sonraki partinin oyu yüzı 2'nin altında. 6 Kasım 1983'te geçmişteki tüm partilerin k patılıp yenilerinin kurulmasıyla yeniden başlayî seçim yarışında Meclis'e ANAP, HP ve MDP gi mişti. Solun oyu yüzde 30.5'ti. Sonraki sürece sol açısmdan bakarsak... 29 Ki sım 1987'deki genel seçimlere HP ile SODEP biı leşerek SHP adı altında girdi, yüzde 24.8 aldı. Ya ni iki kere iki üç etti! DSP yüzde 8.5'le barajın al tında kaldı. 20 Ekim 1991'de SHP 20.8, DSP 10.8'le Mec lis'e girdi. Oylann top/amı yine yüzde 30'lardaydı 24 Ara/ık 1995 seçimlerine SHP ile CHP'nin bir- leşimiyle girildi. İki partinin oy toplamı yüzde 2C dolayında iken CHP 10.7'yle Meclis'e girdi. Bu kez iki kere iki, iki etti! 18 Nisan 1999'da 8.7'yle CHP barajın altında kaldı. DSP 22.2'yle birinci parti oldu. Sol toplam yine yüzde 30 kadar. 3 Kasım 2002'de CHP yüzde 19'la solun tek temsilcisi olarak Meclis'e girdi. öteki sol partile- rin toplamıyla birlikte sol ilk kez yüzde 30'un altı- na indi. • • • Yazıyı rakamlara boğmayalım ama, SHP'nin ku- rultayı nedeniyle deştiğimiz arşivden bunlar çıktı. Bu rakamlan okuduğumuzda şöyle bir çıkanm ya- pabiliriz: 1 - llle de birleşme ya da doğal süreçle gelme- yen birleşme istenen sonucu vermiyor. 2- Sol kan kaybediyor. AKP'nin usul usul seçimi ısıtmaya başladığı şu günlerde solun toplumla bütünleşip yeniden ikti- dar adayı olabilmesi gerekiyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum buna son derece uygun ama, sol partiler bu duruma uygun mu? SHP'nin son dönemde yaptığı çalışmalar ciddi arayışların ürünü: Istihdam kurultayı, Zonguldak çalışması, yerel yönetimler, kırmızı et raporu, yoksulluğu yenmek için acil plan... Bunlann kamuoyunda SHP'nin beklediği yan- kıyı bulmaması ayrı birtartışma konusu ama, yer- yüzündehiçbiremeğinboşagitmediğinideanım- samakta yarar var. SHP'nin son yerel seçimlerdeki arayışı da ilk bölümde sözünü ettiğimiz doğallık içermeyen bü- tünleşmelerin getireceği sonuçtan başka bir şey vermedi. Ne sonuç verirse versin SHP'nin bu arayışlan- nın sol birikime katkı yaptığını, en azından nelerin solu olumlu etkiledığini, nelerin olumsuz etkiledi- ğini görmeye yaradığını vurgulayalım. • • • Bugün Türkiye'de solun başlıca partisi CHP. Bu- nu yadırgayarak yola çıkmak, herşeyden önce sığ kalmayı kabul etmek olur. Kaldı ki, bugün SHP'nin çatısı altında siyaset yapanlann hemen tümü bir zamanlar CHP'deydı. CHP'nin attığı ya da kabul etmediği, içine almak istemediği potansiyelden bir değil, 3-4 parti daha çıkar desek, abartmış da olmayız! Sonuç olarak CHP'yı zorlayacak ikinci bir sol parti kaçınılmaz. Hem CHP hem sol için! ankcuma cumhuriyet.com.tr İslamlflnanskurulu$lan fal2 alıyor Kendilerine helal yurttaşa haram B Baştarafı 1. Sayfada de geçen yıl sonunda ba- tan bankaların faturası- nın faizlerle birlikte 47 milyar dolan aştığını bıl- dirdi. TMSF'ye getınlen yasal olanaklar, ekono- midekı konjonktürel dü- zehnelerle 8 milyardolar tahsilat düşündüklenni belirtenErtürk, "35 mil- yar dolar yükün üzeri- mize kalacağını söyle- yebiliriz" diye konuştu. CHPmılleti'ekiliBih- lun Tamaylıgil'ın soru- sunu yanıtlayan Devlet Bakanı ve Başbakan Yar- dımcısı Abdüllatif Şe- ner, özel finans kurum- lan tarafindan Merkez Bankası'na yatınlan zo- runlu karşılıklara 2004 yılı ocak ayından itiba- ren faiz ödendiğinı belir- terek "Bankalara para- lel olarak özel finans kummlarınca tesis edi- len zonınlu karşılıkla- ra faiz ödenmesinin se- bebi, aracılık faaliyeti- nin azaitılmasıdır" de- di. CHP mılletvekilı Aü Kemal Kumkumoğlu da özel finans kurumla- nnın katılım bankası ola- rak düzenlenmesını eleş- tırerek "Şimdi bu mev- duat sahipleri, faizin haram olduğunu bile- rek ve inanarak buraya para yatınyorlar.Yann medyada bu haberler yer aldıktan sonra bu- ralardan paralannı çe- kince ne olacak? Ben bu sorulanma net ya- nıt alamazsam, bu ta- sarıyı Meclis'in vatan- daşı bile bile kandırdı- ğı bir düzenleme ola- rak ilan edeceğim" de- di. Özel Finans Kurum- lan Genel Sekreten Os- man Akyüz de kendıle- rinin istememesine kar- şın Merkez Bankası 'nın "ayncaük yapamam" dıyerek ödeme yaptığı- nı, ancak bunu mevduat sahıplenne yansıtmadık- larını behrtti. Akyüz, "Bu çok cfizi bir mik- tardır. Biz bunu faiz olarak adlandırmıyo- ruz" dedi. Merkez Bankası Baş- kan Yardımcısı Erdem Başçı ise Merkez Ban- kası'nın yüzde 6 oranın- daki TL munzam karşı- lıklara mevduat faızleri- mn yüzde 75-80'ı aralı- ğnıda faiz ödemesı ya- pıldığını bıldirdi. Başçı, özel finans kurumlan- nın 2004'ten önce bu fa- ızi ıstemediğinı, ancak Ocak 2004'ten ıtibaren taleplen üzerine ödeme yapılmaya başlandığını açıkladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog