Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

25 HAZİRAN 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Deniz Baykal Viyana'da • ANKARA (ANKA) - Avrupa Sosyalist Partisi'nin (PES) Viyana'daki konsey toplantısına katılan Deniz Baykal, bu ülkede ikili temaslarda da bulundu. ttalya Solun Demokratlan Partisi'nin Başbakan adayı Piero Fassino ile bir araya gelen Baykal, Avrupa solunıın Avrupa fikrinin bayrağına bir kez daha sahıp çıkacağını kaydetti. Baykal, AB'nin genişleme programının devam etmesi gerektiğine ışaret ederken Fassino ise "Biz Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinden yanayız" dedi. başbakan daha nereyi satacak?' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, AKP hükümetınin 3 yıla yaklaşan iktidannda ekonomik ve sosyal beklentileri karşılayamadığını belirterek "'Erken seçimin kaçınılmaz olduğu herkes tarafından görülmeye başlanmıştır" dedi. Selvi, yaptığı yazüı açıklamada, "Türkiye'nin elini kolunu bağlayacak özelleştirmelerle, kâr eden, ekonomiye katkı sağlayan, uluslararası rekabete hazırlanan tesislenn haraç mezat yabancılara satılmasından sonra neyi ve neleri satacağını da Sayın Başbakan açıklamalıdır" dedi. Gündemde seçim yok' • ANKARA (Cumhurryet Bürosu) - Adalet Bakanı Cemil Çiçek, hükümetin gündeminde erken seçım konusunun olmadığını bildirdi. Bakan Çıçek, dün bir mobilya fabrikasının açılışuıda gazetecilerin sorulannı yanıtladı. Yasal reformlar için güçlü bir iktıdara ihtiyaç olduğunu ifade eden Bakan Çiçek, "Türkiye'de tek başına bir partı iktidar olabilmelidir. Yurttaşın iradesinin Meclis'e yansıması gerekmektedir" dedi. Önemli sayıda milletvekilinin yüzde 10 barajıyla seçilebileceğini kaydeden Çiçek, kalan milletvekillerinin de baraja tabi olmadan Meclis'e girebileceğıni belirtti. Günçep'den açıklama • AıNKARA (AA) - YÖK üyesi Prof. Dr. Barbaros Günçer, katsayı değişikliği ile ilgili yapılan oylamada değişikliğe destek vermediğini, müfredat değişikliği ve katsayı değişikliğinin birlikte ele alınmamasuıa karşı çıktığuıı söyledi. Prof. Dr. Günçer, gazetemizin dünkü sayısında yer alan "Katsayı YÖK'ü böldü" başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı. Günçer, "Gerek müfredatı, gerekse katsayılan bir bütün olarak ele almak lazım. Dolayısıyla burada 'Katsayılanmızı koruyacağız' diyor, ama müfredatı genişletiyoruz. Ben bu tutarsızlığı reddediyorum. Bu grubun içinde olmak istemiyonım. Yanlış anlaşılmayı engellemek için bu aynntıyı Joplanhda anlattım" dedi. Bir yurttaş, söz verdikleri halde yollan yapmayan AKP'li meclis üyelerini mahkemeye verdi Seçimvaadine davaCOŞKUN YAMAN BALJKEStR - Bahkesir'ın Sa\aştepe ilçesi Tavşancık Kö- yü'nde yaşayan Bayram Yıkü- nm adlı yurttaş, AKP "lı il ge- nel meclisi üyeleri Şinasi Dinç ve Sabahattin Karagöz hak- kında, yerel seçimlerde söz ver- dikleri halde yollannı yaptırma- dıkları iddiasıyla 500 YTL'lik manevi tazminat davası açtı. Iddiaya göre, AKP'den Sa- vaştepe adayı olarak il genel meclisine giren Karagöz ve Dinç, 28 Mart 2004'teki yerel seçimler öncesi 250 nüfuslu Tavşancık Köyü'ne geldi. Ka- • Balıkesir'in Tavşancık Köyü'nde "AKP burada birinci parti çıkarsa yolunuzu asfalt yapacağız" diyen AKP'li meclis üyeleri seçildikleri halde yolu yaptırmayınca Bayram Yıldınm adlı yurttaş, hesap sormak için mahkemeye başvurdu. ragöz ve Dinç, kendilerinin se- çilmesi, AKP'nin de köyde bi- rinci parti olması durumunda, köyehizmetgetirileceğini, yıl- lardır yapılmayan yolun kısa sürede tamamlanacağı sözünü verdiler. Seçimlerde, AKP köy- deki 190 seçmenden 165'inin oyunu aldı. Aradan aylar geçmesine kar- şın, köyün yol sorunu çözülme- di. Bunun üzerine köyde ya- şayan yurttaşlardan Bayram Yıldırım, Savaştepe Sulh Hu- kuk Mahkemesi'ne aMikan Ya- kup Banıt aracılığıyla başvu- rarak, iki yerel politikacı hak- kında 500'er YTLTik manevi tazminat davası açtı. Yıldınm, şunlan söyledi: "Dinç ve Karagöz seçim ön- cesi gebp bize yol sözü verdiler. Bende onlara inandnn. Köyüm- de kapı kapı dolaşıp, bir potiti- kacı gibi oy istedim. Seçimler- de onlar kazandılar. Seçimin üzerinden neredeyse 14 ay geç- ti. Savaştepe ile Tavşancık ara- sındaki 8 kilometreük yol eski- sinden de kötü oldu. Halbuki se- çimkrden sonra üç ay içinde köy halkının asfalt yoia kavu- şacağına dair söz vermişlerdL Eskiden, >ilda bir greyder ge- lir yolumuzu düzlerdi. Şimdi yolumuzu düzeltmeye bile gel- mediler. Ne ürünümüzû pazar- layabihyoruz. ne köye sütümü- zü ahnaya gelen ohıyor." Yol ya- pılacak' diye poütikacılar adı- na oy istedim, rezü oldum. Bu nedenle manevi tazminatistiyo- rum." Köy Muhtan AytekinDeğir- men de, Yıldınm' ı destekleye- rek, "Yolun neden yapılmadı- ğmı sorduğumuzda 'ödenek yok, Ankara'dan para gelmedi' diyoıiar. Biz artık bu laflara inanmıvonız* dedi. Şinasi Dinç, olayın ardında "siyasi rant" hesaplannın yat- tığını öne sürerken Sabahattin Karagöz de "Sözümüzün ar- kasındayız. Asfaltsızyolkahna- yacak. ama hepsi beDi program dahitinde olacak" dedi. AKP VE CHP'YE İLETÎLDÎ Özelleştirmeye karşı dilekçe ANKARA (Cumhumet Bürosu) - Türk-îş, Kamu-Sen ve KESK tarafından toplanan özelleştirme karşıtı dilekçeler, AKP Gnıp Başkanvekıli Faruk Çeük ve CHP Grup Başkanvekili HalukKoç'ailetildi. Türk-lş Genel Başkanı SaBh Kıbç, Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıkhz ve KESK Genel Başkanı tsmail Hakkı Tombul ile bir grup sendika üyesi, Çelik ve Koç'u ziyaret ederek toplanan dilekçelerin birer örneğini teslim ettıler. AKP'li Çelık, özelleştırmenin "15- 20 yü iflas ettir, özeUeştir" mantığıyla değil, bir an önce elden çıkanlması gereken kurumlarm en verimli haliyle elden çıkanlması şeklinde yapılması gerektiğini söyledi. Hükümetin, AB konusundakı net ve kesin kararhlığmı özelleştirme konusunda da sürdüreceğini ifade eden Çelik, "Tdekom,TLTRAŞve ERDEMtR'de, devletin hiç düşünmediğimiz olumsuz şartlarla karşdaşügı zaman, alûn hisse dediğimiz hissenin çok önemli işle\i olacak" dedi. CHP'liKoç ise son dönemde hızlanan hükümet uygulamalannın gerçek bir özelleştirme mi, yoksa yeni dünya düzeninin Türkiye'ye dayattığı bir yabancılaştırma mı olduğunun iyi incelenmesi gerektiğini söyledi. Koç, Türkiye'de yapılan özelleştirmelerle, üretemeyen, kendi ayaklan üzerinde duramayan, kendi kaderini tayin edemeyen bir ülke yaratılmak istendiğini vurguladı. Türk-Iş Genel Başkanı Kılıç da Türkiye'nin önemli kuruluşlannın özelleştirihnesine karşı alanlarda gösterdikleri tepkilerin, toplanan dilekçelerle kanıtlandığını vurguladı. Bugüne kadar özelleştirmeden 10.5 milyar dolar gelir elde edildiğini anımsatan Kılıç, bu para ile ne iç borcun ödendiğini ne bütçe ne de cari açığın kapandığım kaydetti. Maliye Bakanı Unakıtan, milletvekillerinin maaş sıralamasında 5. sırada olduğunu açıkladı Arınç'a maaş yalanlaınası Gözaltma ahnan Murat Bektaşoğhı ile Ethem Küçük savcıhk tarafindan serbest bırakıldL (Fotoğraf: AA) Protestocu iki genç 'ABD uşağı' olmayacağız diye slogan attı Başbakan'ayumurtalı protesto AHMETŞEFtK TRABZON -Açıüşlar yapmak ve temel atma törenlerine katıl- mak için Trabzon'a gelen Başba- kan RecepTayyip Erdoğan, 20 yıl- dır yapmu süren Tanjant Yolu'nun açılışuıda konuşurken Halkevleri Trabzon Şube Başkanı MuratBek- taşoğlu ile aynı derneğın üyesi Et- hem Küçük, "Karadeniz uşağı ABD uşağı obnayacak'" diye slo- gan attı, ellenndeki yumurtalan kürsüye doğru fırlattı. Bu tutuma sert tepki gösteren Erdoğan, "Bu ülkeyi 3 tane provokatöre teslim etmeyiz. Bu ülkede bu züıniyet ik- tidar oldu. Hepsi ABD ile uyumlu çabşo." dedi. Erdoğan önceki gece eşi Enü- neErdoğan'la geldiği Trabzon'da dün cuma namazını Bahçecik Ca- mii'nde kıldı. Erdoğan ve bera- berindeki bazı bakanlar açılış tö- reninin yapılacagı Atapark kav- şagına geldi. Başbakan Erdoğan, 7 kilometrelik bir yolun 20 yılda bitirilmiş olmasınınüzücü olduğu- nu belirtti. Başbakankonuşmasmı sürdürür- ken, üzerlerine "ABD ve emper- yaizmnuşakhğmahayir''yazüı ye- lekler giyen Trabzon Halkevleri Derneği Şube Başkanı Murat Bek- taşoğlu ile Ethem Küçük, "Kara- deniz uşağı ABD uşağı olmaya- cak" diye slogan attı. Bu arada fo- toğraf çekmeye çalışan basm men- suplanna engel olan güvenük güç- lerini, "Bırakın,basmgöreviniyap- sm" diye uyaran Erdoğan, "Bun- larmzihniyeti bu ülkeye bir şey ka- zandırmayacak.Bu ülkedeözgür- lük mücadeksi vermek için Men- deres in\akasmayaptşılmışn.Rah- metli Menderes de 'Başbakanın yakasma yapışmaktan daha bü- yük özgürlük var mı' demişti" Gözaltma alınan protestocu- lar akşam saatlerinde serbest bı- rakıldı. • Unakıtan'ın TBMM'ye gönderdiği çizelgeye göre milletvekilleri, Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan ve bakanlardan sonra 7 milyar lira net maaşla sıralamada 5. sırada yer alıyor. EMİNEKAPLAN ANKARA - Maliye Bakanı Kemal Unakıtan. "Mffletvekflle- ri olarakmaaş sıralamasında 36. sırada\Tz. Bu maaşlann ryileşti- rilmesi lazım" diyen TBMM Başkanı Bülent Annç'ı yalan- ladı. Unakıtan, milletvekülerinin 7 milyar lira net maaşla 5. sıra- da yer aldığını söyledi. tlk 4 sı- rada ise Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan ve bakanlar bulunuyor. Annç'ın milletvekillerinin ma- aş sıralamasında 36. sırada oldu- ğu yönündeki açıklamalan üze- rine, AKP Trabzon Milletveki- li Asım Aykan, Mahye Bakam Kemal Unalatan'a **Bu baberler doğru mudur? Eğerdoğrudeğfl- se muktvekili maaşlan kaçmcıSH radadn-" sorulannı yöneltti. Una- kıtan, yüksek maaş alan üst dü- zey bazı kamu görevlileri ile mil- letvekili, bakan, TBMM Başka- nı ve Çumhurbaşkanf nın ma- aşlannın yer aldığı çizelgeyi Ay- kan'a gönderdi. Bu çizelgeye göre, milletvekilleri 7 milyar li- ra net maaşla 5. sırada yer alı- yor. Diğer maaşlar ise şöyle: Çumhurbaşkanı (13.6 miryar), TBMM Başkanı (7.2 milyar). Başbakan (7.2 milyar), bakan (7.2 milyar), milletvekili (7 mıl- yar). Rekabet Kurumu Başkanı (6.7 milyar). Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı (6.3 milyar). Genelkurmay Başkam (5.6 mil- yar), Km-vet Komutanı (4.4 mil- yar). Tütün. Tütün Mamülleri ve Alkollü Içkiler Piyasası Dü- zenleme Kurulu Başkanı (4.2 milyar), Telekomünikasyon Ku- rulu Başkam (4.2 milyar), Ka- mu îhale Kurumu Başkam (4.2 milyar), Enerji Piyasası Düzen- leme Kurulu Başkanı (4.2 mil- yar), Başbakanhk Müsteşan (4.1 milyar), RTÜK Başkanı (3.8 mil- yar). POLTIİKA GtONLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Allianoi Yok Oluyor... Bir taze çiçek menekşe rengi adalarda aydın- lık sabahları getirir insanın avuçlanna. Unutu- lan günleri çağnştınr adlan yazılı yapraklarda... Ogece, dolunay Anadolu Kavağı'nın üzerin- den doğarken boğazın karşı yakası bir renk cümbüşüne dönüşüyordu... Balıkçı tekneleri, dolunay, gökyüzü ve de- niz... Dolunay en güzel nerede doğar? Karadeniz'de mi, Ege'de mi, Akdeniz'de mi? Dolunay balıkçı teknelerinin arasında dolaşır- ken Rafael Alberti'nin "Çiçek Atlası" çıkmıştı karşıma... Sorular o anda çoğalıyordu... Van Gölü'nün sessiz sulanna gömülüp çı- karken de güzeldi dolunay, Iğdır Ovası'nda da... Kızılınmak'ın kıyılannda da, Dicle'nin hüzün- lü yalnızlığı içinde de... O gece dolunayı Sarıyer'de bir balıkçı lokan- tasında seyrederken Rafael Alberti'nin "Çiçek AWas/"nın sayfalarını çeviriyordum... "Ak yelkenli parmağının/demir alıp kanarya- lardan/ gidiyor ölmeye Karadeniz 'e" Ağlayıp uçup giden bulutlar Ege kıyılarına in- dirdi beni. Gizli karanlığın karatahtaJannı unutup Foça'da Siren Kayalıklan'nda soluklandım... Kozak Yaylası'ndan geçtim çam ormanlan- nın arasından... Bergama'yı tepeden seyrettim... Insanlığın ortak mirası Allianoi arrtik kenti kur- tanlmayı bekliyordu... "Dünya Kültür Mirası" listesine alınan Alli- anoi Girişim Grubu'nun çığlıklannı kimse duy- muyordu... Varsa yoksa "sıkmabaş"ti... • • • Televizyon kanallarında yalana yalan katan- lar baş tacı edilip "sıkmabaş"\ savunurken te- levizyon gazeteciliği yaptıklarını söyleyenler Al- lianoi antık kentinin Yortanlı Barajı'nın sulan al- tında kalacağını bilmıyortardı... Dolunay Anadolu Kavağı'nın üzerinden yük- selmeye başladı... Yok olan tarih ve kültür degerlerimizi düşü- nüyordum... Allianoi antik kenti Ege'nin Zeugması değil miydi? 1800 yıllık bir tarih yok olurken suskunduk... 47 derece sıcak suyu olan 9 bin 700 metre- karelik bir alana kurulu termal tesisler, görkem- li caddeler, seramik fınnlan, çeşmeleriyle yok olu- yordu Allianoi antik kenti... Yok oluşu anlatan bir yazı bu!.. Umursamazlık, vurdumduymazlık!.. Dolunay az sonra kaybolacak, tıpkı düşleri- mizgibi... Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe ne düşünüyor bilmiyorum Allianoi antik kenti için... 1800 yıllık bir antik kent baraj sulan altında kaybolup gidecek dolunay ve düşlerimiz gibi... Belki de Allianoi'yi yok edenlere "çevre ödü- lü" verilecek AKSA'ya verildiği gibi... Çevresine zehirli atık saçan AKSA'ya ödül verilirse, Allianoi'de bir kenara itilir... • • • Yortanlı Barajı yutacak Allianoi antik kentini... YutsunL Barajın tam karşısında bir cami yaparlar, ya- nına da kaçak Kuran kursu açarlar!.. Biz tartışaduralım "sıkmabaş", "eşarp" ve "türban"\... Emine Hanım'ın başındaki nedir? Hanım avukat: "Başörtüdür..." Sevsinler!.. Oyalanıp gidiyoruz işte!.. Biz oyalanıp giderken Istanbul'un vapurlan elimizden alınacak, Haydarpaşa'ya gökdelen- ler dikilecek, Startelevizyonu, radyolan, gaze- teleri bir yabancı şirkete satılacak... Işlem tamam!.. Sabah'tan Mahmut Övür, anlayanlar için yaz- dı, işin içyüzünü... Konu çok önemli!.. Yazıda adı geçen Cüneyd Zapsu, Mehmet Can- sun'dan "tık" yok!.. Cansun'un Kamera reklam şirketinin paylarını satın alan basın devi Murdoch yetkili- lerinde de "tık" yok!.. Hiç şaşırmadım doğrusu!.. hikmetcetinkaya(5 cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 MUHALÎFLER YETERLİ ÎMZAYI TOPLADI BahçelVden kongreye haurlık talimatı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - MHP'li muhalifler, olağanüstü kong- re için gerekli delege irnzasmı. no- ter kanalıyla MHP Genel Merkezi'ne gönderdi. Kurmaylanyla bir değer- lendirme yapan MHP Hderi Devlet Bahçeü. kongre hazırlıklanna baş- lanması talimatı verdi. Eski Ankara İl Başkam Emin Ya- aa, MYK üyesi Ercan Koç ve kong- re delegesi DavutÖzdemir ile birlik- te dün bir basm toplantısı düzenledi. Olağanüstü kongre için başlattıklan çalışmanın başanyla sonuçlandığını kaydeden Emin Yazıcı, toplanan 250 imzanın bugün (dün) noter aracılığıy- la genel merkeze iletildiğini açıkla- dı. Eski Ankara İl Başkanı Emin Ya- zıcı, "MHP yapacağı kongre ile tü- züğü, parti programı ve Türk mille- tinin ihtryacı olan siyasi \ e sosyal pro- jelerini ortak bir akıl ile ortaya ko\ a- cak" dedi. Olağanüstü kongre başvurusunun genel merkeze ulaşmasının ardından kurmaylanyla bir toplantı yapan MHP lideri Bahçeli, hazırlıklara başlan- ması talimatmı verdi. Yazılı bir açıklama yapan MHP Genel Başkam Devlet Bahçeli, de- mokratik bir hakkı kullanmak üzere yapılan başvurunun yasa ve tüzük hükümlerince inceleneceğini belirte- rek başv^urunun tüzüğe uygun oldu- ğunun belirlenmesi durumunda en kısa zamanda kongrenin toplanaca- ğmı bildirdi* SHP İSIM DEGlŞtKLîGlNDEN VAZGEÇTİ Karayalçın: Kimlik üzerinden siyaset olmaz AYŞE SAYIN ANKARA - SHP Genel Başkanı Mu- rat Karayalçın, partinin isminin Sos- yal Demokrat Parti (SODEP) olarak de- ğiştirihnesi fikrinin, bugün yapılacak 2. olağan kurultayda gündeme gele- cek olgunluğa erişmediğini söyledi. Toplumsal sorunlar üzerinden siyaset yaparak "Türkiye'nhı iki yakasını bir araya getireceğiz'' slogamyla yola çık- tıklanm belirten Karayalçın. AKP ve CHP'yi "etnik ve türban sorunu üze- rinden siyaset yapmakla" suçladı. SHP'nin, genel başkan, parti mec- lisi ve merkez disiplin kurulu üyelik- leri seçiminin yapılacagı 2. olağan ku- nıltaymda tek genel başkan adayı olan Karayalçın, oartisinin kurultay sonra- sı hedeflerini Cumhuriyet'e anlattı. Karayalçın. Türkiye'nin iki yakasını bir araya getirme" iddiasıyla yola çık- tıklannı belirterek "'İddiamız.kurulu- şumuzdan bu yana hazırlamış olduğu- muz projekrden, yapmtş olduğumuzça- hşmalardan kaynaklanıyor" dedi. SHP 'nin "laikcumhuriyet ilkeleri doğ- rultusunda devletin tekhgL, ulusun bü- tünlüğü" anlayışıyla yoluna devam edeceğini belirten Karayalçın, şu gö- rüşleri dile getirdi: "BizJm ilkemiz geürin sınıfsal ve böl- gpş^l fiagihmınm Hileştirilmpg ilkpdttir Türkiye'deki siyaset egemenlerinin top- lumsal sorunlar üzerinden değflde kim- lik sorunlan üzerinde siyaset yapma- larma karşı çıkacağız. Siyasetyapnıa bi- çimi maalesef burapa oturtuldu." SEVGİLİ BARIŞ'IMIZ Biliyorduk yanında yer ayırdığını bize İşte birimiz geldi bile Artık daha çok yalnızız...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog