Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 HAZİRAN 2005 CUMARTE EGITIM ÖSYM Başkanı Yanmağan, üniversitede okumak için düz liseye gidilmesi gerektiğini vurguladı CUMARTESİ 'Amacırnız birikimli öğrenci'• Meslek lisesinde okuyan öğrencilerin yükseköğretim için "meslek yüksekokullannı" tercih etmeleri gerektiğini belirten Yanmağan, "Eğer meslek liselerinden mezun olanlann hepsi üniversiteye gitmek istiyorsa bunda bir terslik var demektir" diye konuştu. Yanmağan, yeni ÖSS sistemiyle öğrencilerin farklı puan türlerinden tercih yapamayacaklannı söyledi. tLKAYATA ANKARA - Öğrenci Seçme ve Yer- leştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yanmağan, meslek li- sesinde okuyan öğrencilerin yükse- köğretim için "meslek yüksekokufla- nnı" tercih etmeleri gerektiğine işaret ederek "Eğer meslek liselerinden me- zunolanlann hepsiüniversiteyegitmek istiyorsa bunda bir terslik var demek- tir. Bunlann hepsi üniversiteye gitmek istiyorsa normal üsede okumalan ge- rekirdL Aynı adı taşısa bile meslek lise- si elektrik koiuyla üniversitenin elekt- rik mühendisliği birbirinin devamı MİLLİ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK DE KATILACAK YOKtoplantısıyarınyapıhyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) yann Istanbul"da yapılacak genel kurul toplantısına Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇeHk ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ünal Yanmağan da katılacak. Çelik, toplantıda katsayılarla ilgili düzenlemelere değinecek. YÖK yann, fstanbul Üniversitesi Baltalimam Tesisleri'nde genel kurul toplantısı düzenleyecek. Saat 14.00'te başlayacak toplantıya katılacak olan Çelik. 22 Haziran'da yapılan YÖK Genel Kurul Toplantısf nda değiştirilmeyen "katsayılarla" ilgili taleplerde bulunacak. Çelik, toplantıda değiştirilen ÖSS müfredatının ortaöğretim müfredatıyla olan uyumunu da değerlendirecek. Toplantıda, açılması düşünülen yeni üniversiteler hakkında bilgi verecek olan Çelik, kurul üyelerine MEB'in üniversitelere yönelik çalışmalannı da anlatacak. programlar değfl* dedi. Yanmağan, yeni ÖSS sistemini de- ğerlendirdi. Yanmağan, yeni sistemle üniversitelere "brrikünli" ve "dona- nımh" öğrencilergelmesinı hedefledik- lerini söyledi. Sistemin öğrencilerin gelecek için net kararlarvermesini sağ- layacağım belirten Yanmağan, "Üni- \ ersitede okumak isteyenlerin normal liseye gitmesj gerekn"" dedi. Ortak derslerden soru Yanmağan, yeni ÖSS sisteminde so- ru kitapçığmın ilk kısmında yer alan 120 sorunun tüm liselerde ortak ders- lerin okutulduğu dokuzuncu sınıf ko- nulannı içereceğini belirtti. Yanma- ğan, bugünkü yapıda olacak bu soru- lann puanlamasında da bugünkü kat- sayılann kullanılacağını kaydetti. Sı- navm yine 3 saat süreceğine işaret eden Yanmağan, sürenin birinci ve ikinci bölümler için ayn ayn sınırlandınla- cağını kaydetti. Yanmağan, öğrencile- re sınavm birinci kısmı için iki saat verüecegini söyledi. flci saat sonunda öğrencilere sınavın ikinci kısımı için yeni bir cevap kâğıdının dağıtılacağı- nı belirten Yanmağan, "Yeni sınav sis- temimizde cevap kâğrtlannuz da degi- şecekSınavdaikitanecevapkâgKİıda- ğıtacağız. Bu hem teknik gerektilikkr- denkaynaklanryor,hem detestierinza- manlannı kuıdanıak için yapıhyor" dedi. Yanmağan. açıköğretim ve mes- lek yüksekokullanna gitmek isteyen- lerin testin birinci kısmını yanıtlayacak- lannı kaydetti. Lisans programlannagit- mek isteyen öğrencilerin testin ikinci kısmındaki "alanlan ile ilgili'' sorula- n da yanıtlaması gerektiğini belirten Yanmağan, öğrencilerin testin ikinci kısmındaki alanlan dışında çözdükle- ri sorulardan hiç puan alamayacakla- nnı vurguladı. Yanmağan, testin ikin- ci kısmı için öğrencilere 1 saat süre ve- rileceğini bildirdi. Gazi Üniversitesi Rektörü Yamaç, Türkiye'yi laik çizgiden saptırmayacakJannı söyledi 'Duvara toslayacaldar'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Gazi Üniversi- tesi Rektörü Prof Dr Kadri Yamaç, "Şündiye ka- dar Türkiye CumhurryetTni çağdaş, modern, laik çizgiden çeknıe çabalan duvara toslamışür, gele- cekte de toslayacakür" dedi. Yamaç dün, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada Türkiye Çum- huriyeti'nin çok güçlü bir devlet olduğunu kayde- den Yamaç. şunJan söyledi: "Şimdiye kadar Tür- Idye Cumhuriyeti Devieti'ni çağdaş, modern, laik çizgiden çekme çabalan olnıuşrur. Bunlar hep du- vara toslamıştır. gelecekte de duvara toslayaeakör. Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayaktadır. Cumhuri- yetimiz kurulduğundan beri benzer durumlaria karşı karşıya kalnuştir. Bunlarm gündemde yer al- ması, üıanın moral bozucu değüdir. Hepimiz Tür- krve Cumhuriyeti'ni yönlendirnıe, şeJdOendinne konusunda rasgele değü, son derece planta şekilde kararhyız." 'Çafldaşlıflı hak edlyoruz' Atatürk Türkiye'sinin medeniyet yolunda kararlı adunlarla yürüdüğünü belirten Yamaç, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'si gerici ülkeler arasın- da olmayı hak etmemektedir. Biz, çağdaş, birinci ügde oynayan, modern bir ülke ohnayı hak ediyo- ruz" dedi. Genç mezunlara iyi birer hekım olma- nın yamnda Türkiye Gumhuriyeti'nin geleceğiyle ilgili çok önemli konularda söz sahibi oLmalannı, Cumhuriyetin normlanna uygun davranmalannı öğütleyen Yamaç, doktor adaylanna "Sözünü et- tiğim normlara uygun davranmak sizin birinci görevinizdir. Bu görevlere atümaktan hiç çekin- meyin" sözleriyle seslendi. Yamaç, doktor aday- lanna. "Mustafa Kemal Atatürk'ün değerleri her zaman önünüzde önder obun" diye konuştu. Gazi Cnrversitesi'ndeki mezuniyet töreninde dereceye girenlere diplomalannı Yamaç verdL (AA) Yeni sistemin öğrencilerin gelecek için net kararlar vermesini sağlayaca- ğını dile getiren Yanmağan. şöyle ko- nuştu: "Busınavsistemindekritiknok- ta şu: Eğer aday hem sayısal puanıyia hemdeeşitağırükpuanrvlabir>eregir- mek istiyorsa, örneğin sayısalcı hem mühendislik hem işleüne tercih ede- rinı diyorsa o aynı sürede üç tane test çözmekzorundakabr.Bu biznnisteme- diğimiz bir şey. Öğrenci alanını befir- lesin.Eşitagırİıkpuanı>1amıyoksasa- yısal puanla mı bir yere girmek istiyor kararversin. Çocuk, netçizgisini befir- lesin. Her ikisine de girmek istiyorsa 1 saatiçinde üç test çözmekzorunda. Ye- ni sistemle öğrencilerin farkfa alanlan kapsavan tercihler yapması engeüene- cek." Meslek yüksekokulu önerisi Meslek lisesi mezunlannın sınavsız olarak meslek yüksekokullanna gide- bildiğine dikkat çeken Yanmağan şöy- le konuştu: "Mesleklisesinin sekreter- nginden mezun olan sekreteriiğegirer- ken sınavsız giriyor ama muhasebeye girmekistersesınavagirecek.Ozaman ona dnoruz ki sana birinci kısımdaki sorulan soracağız. Ama bir meslek B- seti diyorsa ki bUgisayar mühendisnğ}- ne gitmekistivorum, ona diyoruz Id se- nin lisenin fen kolunda okutulan ma- tematiği, feni bilmen gerekhor. Bugün sistenı meslekliselerindenmezunolan- lann suıavsız olarak meslek yükseko- kuluna gitmesi üzerine kumlmuş. Mes- lek liseleri için ana çizgi meslekyükse- kokullan ve dikey geçiş olarak düzen- lenmiştir. Böyledevam etmesigereldr." Normal liselerde işlenen fen bılim- leri, matematik, sosyal bilimler ve Türkçe derslerinin meslek liselerinde yüzde 40'lık bir paya sahip olduğunu belirten Yanmağan, "Bu iİd okuiu ay- nı kefeyekoyamazsınız" dedi. Yanma- ğan şöyle devam etti: "Zaten eğermes- lek liselerinden mezun olanlann hepsi ünKersitevegitmekistiyorsabundabir terslik var demektir. Bunlann hepsi üniversiteyegitınekistiyorsa normalB- sede okumalan gerekirdi. Aynı adı ta- şısa bile meslek lisesi elektrik koiuyla üniversitenin etektrik mühendisliği bir- birinin devamıprogramlar değiL Mes- lek okulianndaki çocuklann hepsini üniv«rsitevıeyönlendirmekbunlaraivi- KketmekdedegiL'' Yeni sıstemı, "dershaneye gitmevi engefleme" üzerine kurmadıklanna işa- ret eden Yanmağan. "Öğrenci ortaöğ- retim seviyesinde bilgivi nereden ahr- sa alsın. Biz üniversiteye iyi öğrenci al- makistiyoruz.Bizdrvoruzkiöğrencido- nanımlı ve birikimli olarak ünhersite- yegdshL" Pllcller matematik yapacak Yeni sistemle, yabancı dil alanından sınava giren öğrenciler, ÖSS'nin birin- ci kısmındaki sorulann yam sıra ikin- ci kısmındaki Türkçe-edebiyat ve ma- tematik sorulannı da çözecelder. Ma- tematiği tüm öğrencilerin ögrenmesi ge- rektiğini vurgulayan Yanmağan, yaban- cı dil öğrencilerinin de ÖSS sınavın- da matematikten sorumlu olacaklannı bildirdi. Eğitim-Sen Genel Merkezi'ni ziyaret eden CHP milletvekilleri, örgütün sesinin kısılmaya çalışıldığını vurguladılar 6 ICapatılma demokrasiye uygun değil'A\KAR\ (Cumhurivet Bürosu) - TBMM Eğitim Komisyonu üyesi ÇHP'h millervekiUeri, Eğitim-Sen'i ziyaret ederek Yargıtay'ın sendikanın kapatılması yönünde aldığı karan kı- nadı. GHP'li milletvekilleri Mustafa Ga- zalcı, Engin Altav ve Cumhur Yaka dün sendikaya destek vermek için Eği- tim-Sen Genel Merkezi'nde başkan Alaaddin Dinçer ile görüştü. Sendika- nın kapatılmasını kınadıklannı belir- ten Gazalcı, "Eğitim-Sen laiklik. ulu- sal veparasızeğitiminvanindadır'' de- di. Gazalcı. "Bizbudavavisivasibiraa- va olarak görüyonız" dedi. Dinçer de Türkiye'de örgütlenme- nin önünde ciddi engeller bulunduğu- nu, sendikalanna ilişkin karann bu- nun bir göstergesi olduğunu söyledi. Eğitim-Sen üyeleri öğleden sonra ise TBMM Dilekçe Komisyonu Baş- kanlığı'na, BaşbakanRecepTayyipEr- doğan'a iletilmesi istemiyle dilekçe vermek amacıyla Konur Sokak'taİci Eğitim-Sen Genel Merkezi önünde toplandı. Buradan TBMM'ye yürü- mek isteyen grup, Karanfıl Sokak'ın girişinde polis barikatıyla karşılaştı. Polisin, güzergâhın Karanfil Sokak 'tan çizildiği yönündeki uyansına karşı çı- kan topluluk. burada "Barikat kalk- sm, vürüyüş başlasuı". "Emekçiye de- ğü, EVIFye barikat" şeklinde slogan- laratn. Daha sonra, polisin isteğineuya- rak Karanfil Sokak"tan yürüyüşüne de\ r am eden grup, sloganlar eşliğinde TBMMDikmenKapısı'naulaso. Din- çer, sendikalannın diğer konfederasyon- lardan destek alamamasından yakûîdı. Dinçer, daha sonra beraberindeki yet- kiliJerle birlikte dilekçeyi TBMM Di- lekçe Komisyonu'na iletti. Kamu Emekçileri Sendikası Istan- bul Şubeler Platformu, Eğitim-Sen'in kapatılmasım Istiklal Gaddesi boyun- ca oluşturduğu insan zinciriyle protes- to etti. KESK Istanbul Şubeler Plat- formu Sözcüsü NihatDede. "AKPsu- sahm istiyor, susmayacağız!" dedi. MEB YÖNETMELİĞÎ DEĞÎŞTÎ Yeteneğe branş öğretmeni ANKARA(Cumhurivet Büro- su) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) IlköğTetim Kurumlan Yönetmeliği'nde yapılan deği- şikliğe göre "özel bilgi, beceri vçyetenek" isteyen dersler branş öğretmenlerince okutulacak. MEB llköğretim Kurumlan Yönetmeliği'nde yapılan deği- şiklik dün Resmi Gazete'de ya- yunlandı. 1 Eylül"de yürürlüğe girecek değişikliğe göre, ilköğ- rerim okullannm 4 ve 5. suııf- lannda "özel bilgi, beceri ve ye- tenek" isteyen "beden egitinıi, müzjk, resim-iş, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, iş eği- timi vebilgisavar'' dersleri branş öğretmenlerince okutulacak. Böylelikle, ilköğretim 4 ve 5 'in- ci sınıflarda uzun süredir sınıföğ- retmenlerince verilen din kül- türü ve ahlak bilgisi dersine ön- celikli olarak ilahiyat fakültesi mezunlannın girmesi kararlaş- rınldı. Ihtiyacın branş öğretmenle- rince karşılanamaması halinde bu dersler yüksekögrenimlerini söz konusu branşlarda yapan smıf öğretmenleri veya smıf öğret- meni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifıkası alan öğretmen- ler tarafmdan okutulacak Dil, Yazın, Deyfşbflim Sempozyumu Türkçemasayayatınkh Eğitim Servisi-"nuslararası 5. Dil, Yazm, Devişbilim Sempozyumu" dün başladı.Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Bölümü, Türkçe Eğitimi Bölümü'nün öncülüğünde gerçekleştirilen sempozyuma, yurtdışmdan ve Türkiye 'den çok sayıda akademisyen ve araştırma görevüsi katılıyor. MÜ Göztepe Kampusu'nda düzenlenen sempozyumun açılış töreninde, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Tunç Erem ile Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sema Sevinç Ergezen birer konuşma yaptılar.Bugün sona erecek sempozyumda, "yabancı dil öğretimi". "edebivat- edebiyat eğnuni", "çeviribiHm'' ve "dil eğitimi" gibi konular ele ahnacak. CHP'Lİ ÜLKÜ SORU ÖNERGESİ VERDİ: Dini eğitim laikliğe aykırı rZMtR(CumhuriyetEge Bü- rosu) - CHP Izmir Milletveki- li Hakkı Ülkû. Diyanet îşleri Başkanlığı'na bağlı vaiz ve va- izelerin, yaz aylan boyunca ço- cuk yurtlan ve yuvalannda ve- receği dini eğitimlerin, Türki- ye'nin taraf olduğu uluslarara- sı sözleşmeler ve anayasanın laiklik ilkesiyle bağdaşmadı- ğını vurguladı. Ülkü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kunımu 'ndan (SHÇEK) Sorumlu Devlet Ba- kanı NimetÇubukçu'nun yanıt- laması istemiyle verdiği öner- gesinde, çocuk yuvalan ve ye- tiştirme yurtlannın son aylarda cinsel istismar olaylanyla gün- deme geldiğini anımsattı. Ulkü. "Devktin koruması al- ûndaki çocuklanmızın bugün yaşadığı en önenüi sorun cinsel istismarolaylan iken SHÇEK'in görevleri arasmda oimamasma karşm, imamlar ve vaizeler ta- rafindan din eğitimine tabi ru- tuhnalan, devietimizin taraf ol- duğu Çocuk Hakları Sözleş- mesi'nin 14. maddesine ters ol- duğu gibi, anayasamızda yer alan cumhuriyetin temel ilke- lerinden laikliğe uygun değü- dü-" dedi. YAZILARI ATAOL BEHRAMOĞLU 'Ahretçilik... 1 Candan Erçetin beğendiğim bir sanatçımızdı Sadece sanatçılığı ile değil, medyadan tanıdığın aydın kişiliği ile de... Fakat "dünyada ölümdeı başkasıyalan" nakaratının ve "yalan" sözcüğünüı bıktınrcasına, uzatıla uzatıla yinelendiği bir şarkı sı var ki ne zaman işitsem içimi sıkıntı basıyor. Eli min altındaysa eğer, radyo ya da TV istasyonunc hemen kapatıyorya da değiştiriyorum. Bu şarkı çün- kü, sözleriyle de ezgisiyle de, insanın içinde yaşa- ma sevinci adına ne varsa silip süpürecek nrtelik- te. Bunakarşın, çok popüler bir şarkı olduğunu tarı- min ederim. Çünkü yaşama küsmüş, "ahret" (öbür dünya) kültürüyle yoğrulmuş insanlanmızın duyar- lılık dünyasını pek güzel dile getiriyor... • • • "Ahretçilik" kavramıyla ilk kez, ProfesörSuat Si- nanoğlu'nun olağanüstü güzel, olağanüstü önem- li ve değerfi kitabı "TürkHümanizmı"r\de karşılaş- tım... Anlamı, kabaca, "ölüm düşüncesine dal- mak" diye açıklanabilecek Latince "meditatio mor- tis" kavramını Suat Sinanoğlu dilimizdeki bu söz- cükle deyimleştiriyor. (Türk Tarih Kurumu'nca 1980 'de basılan ve her aydının, her yurtseverin ba- şucu kitabı olması gereken) yapıtının bir yerinde Suat Sinanoğlu, şunlan söylüyor: " doğuda manevievren koskoca birmorga benzer; burada duyulan tek insan sesi, ölümlülerinyazgısına son- suz bir hüzün ve bezginlikle ağlayan bir iç ses- tir.....dinsel düzene bağlı bu evrende her iki yö- nelişe, Ortodoks ve mistik yönelişlere özgü olan sonsuz birzihin tembelliği, mutlak bir hareketsiz- lik ve meditatio mortis -ahretçilik- temeline daya- nan dünya işlerini umursamama topluma ege- mendir." (Kitabın 128 ve 148. sayfalan. Aynca 53. sayfa.) Bu açıklamanın ışığında, kavramın Türkçe'de "öbürdünyacılık" deyimiyle de karşılanabileceği- nidüşündüm... • • • "Ahretçilik", "öbür dünyacılık" yada "ölümden başkası yalan" kültürü, AKP'nin iktidar oluşundan bu yana, bu kültüre zaten yatkın olan toplumu kanser hücreleri gibi sarmaya başladı. Bu kış bir Batı Karadeniz yolculuğunda, belediye seçimleri- ni bu partinin kazandığı bir beldeye, üzerinde "öbür dünyacılık" kültürünün ürünü birsloganın yazılı ol- duğu bir kemerden geçerek girmiştik. Sözlerin ne olduğunu anımsamıyorum şimdi, fakat yine AKP'li belediyelerin temizlik araçlanndaki "temizlik iman- dan gelir" türünden, dünyaya ilişkin değerteri din- selleştiren birslogandı... Kadınlann, genç kızlann ve giderek küçük kız çocuklannın (kefene sanlır gi- bı) artan bir hızla türbana ve çarşafa sokulması, ca- milerde ve mezarlıklarda din dersleri, Kuran kurs- lan, bu türden tüm yaklaşımlar, çocuklar da için- de olmak üzere tüm zihinlere, yaşamak, "bu dün- ya "da olmak sevincinin yerine, ölüm, "Öbür dün- ya" korkusunun işlenmesi içindir... Burada söz ko- nusu olan şey, demokrasi kuralları içinde, hoşgö- rüyle çözümlenebilecek bir çatışma değil, birbiri- ne taban tabana zıt, birbirine can düşmanı, birinin var oluş nedeni ötekinin yok oluş nedeni olan iki "kültür"ür\, iki dünya görüşünün çarpışmasıdır... Her şeyin "bu dünya"üa olduğuna ilişkin bir yaşama kültürüyle, ölümden başka her şeyın yalan oldu- ğu, "ahretçilik", "öbürdünyacılık"^kültürü... (Buikin- cisine, ortaçağlann yüzlerce yıl gerilerde kaldığı gü- nümüz dünyasında ne ölçüde ve ne anlamda "kül- tür" denebilirse...) • • • Dost ölümleriyle geçmekte olan haziran ayında, perşembe günü bir arkadaşımızı daha uğuiiadık. Devrimci bir aydın olarak örnek bir yaşam sürdü- ren Feridun Aksın, "vasiyet"ine göre gerçekleş- tirilen ölüm törenıyle de örnek oldu... Bu törende ne tapınak avlusu, ne din görevlisi vardı. Arkadaş- larının omuzlarında, arkadaşlannın ona ve "bu dünya"ya ilişkin sözleriyle, alkışlarla uğuriandı. Bu- rada da sorun, siyasete araç edilmediği sürece her- hangi bir dinsel inanışa ya da inanç sahibine kar- şı olmak değil, dinsel bir inanca sahip olan gibi ol- mayanın da son yolculuğunda inancına uygun- lukla uğurlanma hakkına sahip olmasıdır... Feridun Aksın'ın töreninde görüldü ki bu hak mevcut... Kuüanılması ve genişletilmesi için tutarlılık, "uygar gözüpeklik" gerekiyor... • • • "Meditatio mortis "in karşıtı "dignitas hominis"t\r, yani "insan onuru'"... Bir başka deyişle, "ahretçi- liğe", "öbür dünyacılığa" karşı, bu dünyanın, bu dünyacılığın savunulması... ölüm gerçekse eğer, yaşam ondan daha da gerçektir... Ve daha da öte, "dünyadayaşamdan başkası yalan" demek hiç de yanlış olmaz... Çünkü ancak yaşadığımız sürece dünyayı ve kendimizi değiştirmek, aşkınlaştırmak olanaklanna sahibiz... Yaşamak ve yaratmak se- vincini hiçbir "ahret", "öbür dünya" avuntusuyla değiştiremez ve sonunda ölüm var diye bunlardan vazgeçemeyiz... Çünkü ölüm gerçeğiyle en ger- çekçi, insan onuruna en yaraşır biçimde karşılaş- manın yolu da, yaşamak ve yaratmak sevincini gereğince yaşamaktan geçiyor... ataol b(S cumhuriyet.com.tr. Faks:(0212)513 85 95 \ Ercan Demirkol Anısı okuldayaşayacak DtYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Diyarba- kır'da 8 Ocak 2003 tarihinde düşen uçakta yaşamı- m yitiren Erean Demirkorun anısı, çalıştığı şirke- tin bağışlanyla yapılan okulda yaşaülacak. Mobil iletişim sektörünün önde gelen isimlerinden KVK, bölge satış sorumlusu olarak çalışan personeli De- mirkol için 12 derslikli okul yaptıracak. Çermik il- çesinde KVK Ercan Demirkol llköğretim Okulu olarak adlandırdığı okula ilişkin protokol, dün Di- yarbakır Valisi Efkan Ala ve KVTC Genel Müdürü Bülent Çavuşoğhı'nun katıldığı bir törenle imza- landı. Törene. Ercan Denürkol"un babası emekli eğitimci Süleyman Demirkol da katıldı. îmza aşa- masında Demirkol'ın gözyaşlannı tutamadığı gö- rüldü. KVK'den okulun inşaatına ilişkin olarak ya- pılan açıklamada ise bunun sosyal sorumluluk bi- lincinin birparçası olduğu belirtildi. KVK'nin bu bilinçle uçakta yaşamuu >itiren Ercan Demir- kol'un adım çocuklann eğitimine katkıda bulunarak yaşatacağı kaydedildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog