Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

25 HAZİRAN 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Sağhkla ilgilieksiklertamamlanmadığı sürecezorunlu hizmeün başanh olamayacağı vurgulandı Hekünler altyapıistiyor• İstanbul Tabip Odası Başkam Prof. Dr. Gençay Gürsoy, zorunlu hizntet karşdığı verileceği söylenen ücreûerin ahnamadığını belirtti. Gürsoy, "Sağhk Bakanlığı 'nm bölgeye gidecek doktoriara vereceğinisöylediğirakam (10-11 m'ûyar TL) gerçek değiL Kadrolu olarak gönderüenler çıplak maaşla gönderiHyoriar " dedi kanbul Haber Servisi-lstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, hekımlerin mec- buri hizmet karşılığında verileceği söylenen ücret- leri alamadıklannı söyleyerek altyapı eksüdiklen nedeniyle mecburi hizmetin başanya ulaşamayaca- ğını belirtti. îstanbul'daki üniversitelerde ve eğitim hastanelerınde görev yapan öğretim üyeleri ve he- kimlerin başlattıklan, "mecburi hizmet uygulama- ahakkmdakiendişelerini\vtepkileriniyansıtan'" ım- za kampanyasının sonuçlan açıklandı. Istanbul Tabip Odası'nda düzenlenen basın top- lantısında konuşan Prof. Dr. Gürsoy, "Hekbnükzor- la yapılacak bir meslek değildir. AKP hükümeti kal- dınlan mecburi hizmetitekrar hortiatö" dedi. Mec- buri hizmetin ancak doğal afet veya savaş gibi ola- ğanüstü dönemlerde kabul edilebileceğini söyleyen Gürsoy, hükümetin binncı basamak sağlık hizmet- leri olan temiz su, ulaşım, beslenme ve yerleşim ko- şullanndan doğan sağlık sonınlannın çözümünü he- kimlere yüklemesinin otoriter yönetımlerin uygula- ması olduğunu belirtti. YASADAKI MADDE... Altyapı hizmetleri yeterince sağlanmadığı süre- ce mecburi hizmetin amacına ulaşamayacağına da dikkat çeken Gürsoy, şöyle devam etti: "SağhkBa- kanhğf nın bölgeye gidecek doktoriara vereceğini söylediği rakam (10-11 milyarTL) gerçek değiL Kad- rolu olarakgönderflenler çıplak maaşla gönderiliyor- lar" Toplantının ardından Marmara Unıversıtesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ayşen Gürbüz. sıyasi ıktıdann öncelikle Anadolu'daki sağhkla ilgili altyapı eksik- liklerini gidermesi gerektiğini belirtereİc "Oralara grtmemegibibir durumumuz yok. Ancak mevcut sağ- lık hizmetleriiyfleştirilirse, yeterii übbi malzeme sağ- lanırsa tabii ki gideriz" dedi. Hekim adayı Banş Çağlar da yetersiz malzeme ve para ile mecburi hizmete zorlandıklannı ifade ede- rek "Bu yasa sadece tstanbul ve Cerrahpaşa üp fa- kültelerinden yeni nıezun olacak öğrencileri kâpst- yor. Çünkü yasada 'Yürürlüğe gırdiği andan itiba- ren mezun olan tıp fakültesi öğrencileri mecbun hizmet kapsamına gırer' maddesi bulunuyor" dedi. Festivalde keçi uçtu Fethrye'nin Ölüdeniz bel- desinde bu yıl ikincisi düzen- lenen Ölüdeniz FestivaU, "ke- çi" uçuşuyla başladL Belde- deki yeıü ve yabancı ruristier, bir yamaç paraşütçüsünün, eski gelenekleri canlandır- mak amacıyla festrvaMn sim- gesi olan keçilerden ikisiyle Babadağ'dan atlamasını. şaş- kın bakışlarla izledL Festival kapsammda, Ölüdeniz'in de- neyimh' pilotlanndan Murat Tüzer, özel olarak hazuian- mış gıysikrin içinde 2 ™TU keçryle biriikte Babadağ'dan Bekeğiz Plajı'na indL Dü- zenleme Komitesi'nin kara- nyla, festrvalin daha fazla ilgi görmesi amacıyla yapüan et- kinnk, hayvanseverlerin bir bölümünün tepkisini çeker- ken kimi yurttaşlar bir yan- hşhk görmediklerini söyledL Pikrt Murat Tüzer, atiayış sı- rasında keçilerin çok sakin olduklaruu belirtti. tstanbul Haber Servisi-Ümraniye Devlet Hastanesi yetkilileri ve memurlarla ilgili id- dialar için disiplin soruşturması yapmak üzere hastaneye giden tstanbul 11 Sağlık Mü- dür Yardımcısı Fuat Kantarcı hastane çıkışında silahlı saldınya uğ- radı. Sağ dız kapağından vurulan Kantarcı'nın sağlık durumu- n u n ' ^ olduğu öğremldi. Hastane yönetımı ve memurlan hak- kındaki iddialarla ilgili disiplin soruşturması için Ümrani- ye Devlet Hastanesi'ne geîen Kantarcı, soruşturma sonu- cunda saat 17.00 sıralannda hastaneden çıkarak şoföriinün kullandığı otomobile bindi. Bu sırada otomobilm camına yaklaşan kişi ya da kişiler, silahla iki el ateş ederek Kan- / tarcı'yı bacağından yaraladı. 20-22 yaşlannda olduğu be- lirtilen saldırgan, olaydan sonra kaçtı. Hastanede tedavı al- rına alman Kantarcı'nın, sağ diz kapağmdan vurulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. DİSİPLİN SORUŞTURMASI YAPAN MÜDÜRE KURŞUN YACMURU YAPAY KOL TAKILDI tlkyarı- biyonik insan NEWYORK(AA)- Amerika'da kaza sonucu kollannı kaybeden bir kişiye, düşünerek hareket ettırebildiği biyonik kollar takıldı. ABD'de bölgesel yayın yapan Local 6 News isimlı televizyon kanalı, elektrik hattına kazayla dokunarak iki kolunu kaybeden 54 yaşındakı Jesse Sutivan'ın "dünyanm ilk gerçek yan-biyonik adamı" olduğunu bıldırdı. Habere göre Sullıvan. bugüne kadar tasarlanmış en karmaşık yapay kollan deneyen ilk kışi oldu. Doktorlann Sullivan'ın kol sinirlerini göğsündeki sağlıklı kaslara bağladıklan belirtilirken Sullivan'ın ellerini kapatmayı düşündüğünde bu arzusunun bir taşıyıcı yoluyla yapay eline ulaştığı kaydedüdi. Sullivan'ın yapmak istediği her hareketı beynınden gıden komutlarla bırkaç sanıye içinde, 360 derece dönebilen, yapay eline yaptırabildiğı ifade edildi. Söz konusu biyonik kollann ve ellerin daha da geliştirilerek parmak uçlanna takılacak duyargalar aracıhğıyla, bir maddenin dokusunu ya da sıcaklığını hissedebilir hale getirileceği belırtüdi. PEUGEOT 407'NİZİ NASIL ALIRDINIZ? Taksici bıçaklandı • tstanbul Haber Senisi - Kadıköy'de, Küçük- bakkalköy-Ataşehir yolu üzerinde, 34 TCM 79 plakalı taksının sürücüsü Suat Çav (32), kimlıkle- ri henüz belirlenemeyen 2 kişı tarafından boğa- zından bıçaklandıktan sonra aracından atıldı. Sal- dırganlar, bır süre sonra taksıyı terk ederek kaçtı. Yurttaşlar tarafından yarah bulunan Suat Çav, Özel Anadolu Çınar Hastanesi'ndeki ilk müdaha- lenüı ardından Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne sevk edıldı. Sürücünün sağlık durumunun cıddı olduğu belırtıldı. Komisyondan çağrı Peugeot 407 Comfort 2.0 HDi 136 hp yüksek dizel teknolojisi ile sadece 55.570 YTL* KREDİTUTARI VADE AYUK ÖDEME 33.000 YTL 50.000 YTL 967 YTL 1.473 YTL 36. ayda 14.297 YTL 48. ayda 6.465 YTL "östercbılir. TL' " » fîyatidır. Btf ekleyiniz. Üstün ekipman seviye«yle yakından tanırfığımı Peugeor 4Ü7'ye, tfiierseniz ayiık eşıt ödemcli, dilerseniz balon ödemelı kredi r .cç<;nek!ennden birini kultanarak koiaylıkla iahtp obbılıı %mız. LKtelik, 7 500 YTL'/' varnn t>zol ınrlınmler de \m beklıyor. Hcmen $ıze en yaktn Peugeot bayiine gelin. bu e$sız ftrsatı yak.ılaytn! aomOTOMOBIl I f YeNIOEN 7ANI5IN PEUCEOT • ANK\RA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Loj- man Cinayetini Araştırma Komısyonu Başkanvekili Yılmaz Kaya, 14 yıl önce öldürülen Mustafa Gün- gor'ün arkadaşlanna komisyona bılgi vermeleri için çağn yapü. Kaya, "komisyona bılgi veren kişilerin kımliklerinin gızli tutulacağını" soyledi Kaya, "Konu ile ilgili bilgi sahibi olup da dosyada ismi geçmeyen kişilerin de bizlere ulaşabilmesı için TBMM internet ana sayfastndan girilebilen 'loj- mancınayeti@tbmm.gov.tr' sıtesi de oluşturulmuş- tur Konu hakkında bügi sahibi olanlann bu siteye bıldıklerini aktarmasını bekliyonız" dedi. Yoksulluk sının aptıyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkıye Ka- mu-Sen'ın memur aylıklanna ilışkın araştırmasına göre, 4 kişihk bu- aılenin mayıs ayı yoksulluk sının- nın 1 808 YTL olarak belirlendiği bildirildi. Türkiye Kamu-Sen'den dün yapüan açıklamada, 4 kişilik ai- lesi olan bir memurun. ailesının geçimini sağlaya- bilmek için ayda 402 saat çalışmasının gerektiği bil- dirildi- Açıklamada, bir memurun bir aylık maaşıyla ancak 12 gün geçinebildiği belirtildi. ,!if.nm Ttirfciy* & M İ DotribbuVtı'dOr • AÇI İSTANBUL - ALTUNİZADE (0216) 651 60 60 • AKTtF - İRİYIL İSTANBUL - ÜSKÜDAR (0216) 428 93 00 • BERKE İSTANBUL - YENİKAPI (0212) 633 60 61 • CAN İSTANBUL - ATAŞEHİR (0216) 469 27 77 • EFE İSTANBUL - BAYRAMPAŞA (0212) 615 07 25 • MEPA İSTANBUL- İKtTHU (0212) 698 44 44 • PARLAR İSTANBUL - ŞİŞÜ (0212) 210 16 66 • SONKAR İSTANBUL - AVCILAR (0212) 422 34 34 • TEKOTO İSTANBUL - SARIGAZİ (0216) 621 05 00 • YILDIRIM İSTANBUL - ZİVERBEY (0216) 449 29 94 • GÖREN ÇORLU - TEKİRDAĞ (0282) 685 47 70 • DİYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Diyar- balor Askeri Havaalanı yakuılannda uçuş eğitimi yapan bır uçaktan evin üstüne düşen bomba şans esen patlamadı. 2. Taktık Hava Kuvvet Komutanlığı Üssü olarak kullanılan Asken Havaalanı'ndan eği- tım uçuşu için kalkan sa\ r aş uçaklarındaki bomba- lardan bm Zümrüt Evleri Sitesı'nde ınşaat halındeki bu-e\in çatısına düştü. Büyükbir güriiltü çıkaran mermı, çatıyı delerek üışaatın ıkınci katında kaldı Bomba düştüğü sırada ınşaatta çalışan işçilerin bu" kısmının dışanda, bır kısmmın da birincı katta çah- şıyor olması büyük bir faciayı önledi. Kazalarda dört ayda 201 ölüm • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Emniyet Genel Müdürlüğü, 2005 yılmın ilk dört ayında 112 bin 215 trafık kazası yaşandığını, kazalarda 11 bin 66 yurt- taşın yaralandığını, 201 yurttaşın da hayatını kay- bettiğini bildırdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yapüan basın toplantısında, sözcü tsmail Çalışkan, 2005 yılının ilk dört ayuıın trafik bilançosunu de- ğerlendirdi. Buna göre, trafık kazalannda 57 bin 249 kazayla İstanbul birinci sırada yer aldı. İstan- bul'da yaşanan kazalarda, 86 yurttaş hayatını kaybe- derken 3 bin 259 kişi yaralandı ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Garip İnsanlar... 16 Haziran 2005 tarihli, "Erken Seçim Beklenti- leri" başlıklı yazıma şöyle başlamışım: "Kimi arka- daşlanmız, AKP hütâımeti kurulduğu günden beri, bir 'erken seçim' beklentisi içindeler. Bunun arka planında yatan ?ey, bu hükümeti ve uygulamalannı içlerine sindirememeleri. Ve doğrusunu isterseniz, bazı şeyler gerçekten içimize sinmiyor. Fakat biz- lerin bazı şeyleri içimize sindiremememiz, AKP'nin erken seçime giderek şansın kendilerine sunduğu bu büyük çoğunluğu, yani TBMM çoğunluğunu, göz göre elden çıkarmalanna sebep olamayacak kadar boşuna bir sindirimsizlik oimamalı." Bizim "Okur Sayfasına" aklı sıra bir eleştiri gön- deren birisi, şöyle yazıyor: "...(Benim için) 16.06.2005 tarihli yazısında şöyle diyor Erken se- çim umudu içinde olanlann, bu hükümet ve uygu- lamalan içine sindiremeyen kimlerdir? Atatürkçü laik Türk milleti mi, yoksa aydın geçinenlerie, köşe yazılannda kalemşoriuk yapan yalakalar mı?" Yazıdaki imlâ hatalanna hiç dokunmadım. Fakat benim yazdıklanmı böyle saptırarak aktarmak ve bu mektubun gazetemizin 23 Haziran tarihli nüsha- sında yayımlanması, ayıptan çok öte bir şey. Aynı yazımın bir yerinde şöyle bir ifade var "Bir ülkede ya da bir demokraside; erken seçim karan- nı, azınlıkta olan 'muhalefet' değil, çoğunlukta olan 'iktidar' alır. Eğer iktidar kendini güçlü görür ve se- çimlerden daha da güçlenerek çtkacağını düşü- nürse erken seçime gidebilir. Ya da 'işler hızla bozulmakta' ve iktidar yıpran- makta ise 'iyice küçülmeden' erken seçim karan alır ve durumu kurtarmaya çalışır. Şu anda AKP hükümeti için, her iki olasılık da görünmemektedir. Aslında özellikle ciddi dış politika sorunları var ama durumlan umutsuzdeğil..." Bu "okur" (!) artık her kimse, burada da şöyle yazdığımı ileri sürüyor: "... işler hızla bozulmakta' ve iktidar yıpranmakta ise 'iyice küçülmeden' er- ken seçim karan alır ve durumu kurtarmaya çalışır Şu anda AKP hükümeti için her iki olasılık da gö- rünmemektedir. Aslında özellikle ciddi dış politika sorunu var, durumu umutsuz değil." Olacak şey mi bu? Bu kişi okuduğunu anlama- yan ve anladığı şeyi yazılmış gibi gören bir ruh has- tası olabilir. Komşusuna mektup yazdıran bir "üm- mi" olabilir. Her şey olabilir. Fakat bu köşeyi gaze- tede düzenleyen arkadaşların, Toktamış Hoca böyle saçmalamış mı, diyerek iki gün önce yayım- lanmış olan yaztya bir bakmalan gerekmez mi? • • • Aynı sayfada bir başka "okur" (!) Sayın Onur öymen'le yaptığımız bir TV sohbeti sonrasında, benim de yabancı sermaye sözcülüğü yapanlara katıldığıma net bir biçimde karar vermiş. Çok yaşa- sın... Benim yaşamım, Atatürkçülüğün ve yabancı ser- maye düşmanlığının mücadelesiyle geçti. Kıbrıs kavgamızın ilk gününden başlayarak (yaşım elver- diği andan itibaren) en ön saflarındaydım. Bugün kimilerinin, "Bozkurt Denktaş" yakıştırmalanndan pek memnun olan Sayın Denktaş'ın, Türk toplumu lideri rahmetli Dr. Fazıl Küçük'ü nasıl saf dışı etti- ğini, net bir biçimde anımsıyorum. Bu nedenle, ba- na "Denktaş cûmleleriyle çatmak", beni hiçbir bi- çimde etkilemez. • • • Küçük yaşlarda okul gazetelerine vb. yazdığım yazılar hariç, Atatürk ve Atatürkçülükle ilgili ilk yazı- mı 1962 yılında, bayide satılan bir dergide yayımla- dığıma göre, 43 yıldır bu kavganın bir neferiyim. Bu mücadeleye kabzımallıkta, pavyonculukta, disjo- keylikte vb. tutunamadığım için ve sonradan "keş- federek", bir ikbal sağlamak ve başkalannı "horla- mak" için de girmedim. Bu bakımdan, bu türden "çamur atmalara" güler geçerim. Kimi ruh hastala- nnın attıklan çamurlann, izi bile kalmaz. Cumhuriyet gazetesine on küsur yıl önce, Sayın llhan Selçuk'un önerisi üzerine yazmaya başladım ve gene Sayın Selçuk'un, "Aramızda bir de maddi bağ olsun", önerisi ile neredeyse parasız denebile- cek bir ücret karsılığı yazıyorum. Her ay gazetenin bankama yatırdığı telif ücreti, asgarı ücretin yansın- dan da azdır. Yazı başına aldığım parayla iki kişi öğlen yemeği yiyemez. Bu nedenlerle benim Cumhuriyet gazetesine olan bağım, duygusal bir bağdır. Ama şimdi kimi "okurian" gördüğümde, "acaba bazı yanlışlıklar mı var?" diye düşünüyorum. BÖYLE GELMİŞ BÖYLE GITMEZ Ankara'da Aziz Nesin günleri HÜSEYİNKrVANÇ Ankara Edebiyatçı- lar Derneği ile Serbest Muhasebeci Mali Mü- şavirler Odası tarafin- dan ortaklaşa düzenle- nen "BöyleGefanişBöy- le Gitmez-Aziz Nesin Günleri" etkinlikleri bugün Ankara'da baş- lıyor. Ankara'da Serbest Muhasebeci Mali Mü- şavirler konferans sa- lonunda yapılacak et- kinliğı, Nesin Vakfı Başkanı Prof. An Ne- sin, birkonuşmayla aça- cak. Daha sonra oda başkanı Mehmet Koç, üe Edebıyatçılar Derne- ği Başkanı Gökhan Cengizkan birer konuş- ma yapacaklar. AzizNean'le ilgili bir film gösteriminin de yer alacağı birinci gü- nün "Yaşayan AazNe- SÜJ" başlıklı ilk oturu- munu Sami Karaören yönetecek ve Emin De- ğer, Alpa> Kabacah ve Prof. Dr."CevatGeray birer konuşma yapa- caklar. Aynı oturumun ikincı bölümüne ise Lütfı Kaleli, Sönmez Targan ve Ali Nesin'de birer konuşmayla katı- lacaklar. Yann yapılacak et- kinliğin ikinci gününde ise saat 14.00'tebaşla- yacak ilk toplanuyı Ay- ten Muthı yönetecek ve Sadık Aslankara, Rıza Öktem ve Nesin Vak- fı'ndan bir çocuk, bi- rer konuşma yapacak- lar. "BirTutamAydm- hk" başlığı altında ve panel biçiminde yapıla- cak ikinci toplantıyı, Avukat Veli Devecio^u yönetecek. Panelde Ca- hit Kaviar, Klaus Liebe Harkort. Ahmettnam, Cengiz Güzeç birer ko- nuşma yapacaklar. Aziz Nesin Günleri etkinliği, konuşmalar- dan sonra verilecek bir dinleti ile sona erecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog