Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURtYET YAKF1 adıııatLHANSELÇUK Genel Yayın Yönetmenı: İbrahim Yddız # Yaaişleri Müdürü: Salim Alpasbn#Sonjrnlu Müdür Mehmet Sucu # Haber Merkezi Müdürü: HakanKara Istihbarat: Cengiz Yıldırım • Ekonomi: Hasan Eriş • Kültûr: Egemen Berkö2 • Spor: Ab- dülkadir Yücelmao • Makaleler: Sami Ka- raörcn 9 Düzeltme: Abdullah Yazıcı # Bil- gi-Belge: Edibe Buğra • Yurt Haberleri: Meh- met Faraç # Avrupa Temsilcisi: Güray Öz Yayın Kurulu: Ilhan Selçuk (Başkan), Emre Koogar (Da- nışman),Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, tb- rahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbav, Hakan Kara. AnkaraTemsilcisi : Mustafa BaJbay Atatürk Bulvan No: 125,Kat:4, BakaniıkJar Tel:4I95020(7hat). Faks:4l95027#tzmir Temsilcisi: SerdarKıak.H.ZıyaBlv 1352 S.2.3 Tel:44] 1220. Faks:44!8745 • AdanaTemsilcisi:ÇetinYiğenoğlu, tnönüCd. 119S.No:l T,Tel: 363 12 11. Faks: 363 12 15 Antalya Temsilcisi: Ahmet Oruçoğlu Cumhunvet Cad. 80/5 Tel: 0242 2480057 Faks: 2430509 • îdari ve Mali tşler: Bülenf Yener • Saîış: F zilet Kuza • Cumhuriyet Reklam: 9 Gen Müdür: Özlem Ayden # Genel Müdür Yardın cısı: Nazende Pal Tel: (0212)251 98 74- 7 ,251 98 81 - 82 Faks: (0212) 251 98 68 Rezeı vasyon: (212) 512 05 05 Faks: 212 513 84 63 Bnkı:MakHGı>zaeDasıBas<mYa>-jKilıtSaı«Tıc. A$ Fanh Mah.HasanBasnCaFanh Mah.HasanBasnCad.SamandmKar^tsmbul D*MVfateEhjmnıPBatanaSm«Tıc.A.$ »T»-»-.cumhur> «.com.ıı l - HA/IKAIN Ugie. 13.14 Sinekkuşunun gizemi • Haber Merkezi - Kanatlanıu 'böcek' gibi çırpan sinekkuşlannın gizemi çözüldü. DPFV denilen dijita] kamera sistemiyle kuş kanat çırptığında harekete geçen her bir hava taneciğini tek tek izleyebilen ABD'li uzmanlar, sinekkuşunun havada asılı dururken ağırlığının yüzde 75'üıi yukan doğru ittiğini, yüzde 25'ini ise kanat çırparak taşıdığını söyledi. Sinekkuşu, ilk kez bu kadar net bir biçimde görüntülendi. (REUTERS) Dünyamn en hdı treni • TOKYO (AA) - Japonlar, dünyanın en hızh treninin prototipini basına tanıttı. Denemeler başanh olursa, hızlı tren saatte 360 kilometre hızla sefer yapacak. "Fastech 360S" adı verilen trenin ük deneme sürüşü, kuzeydeki Sendai ile Kamikata kentleri arasında yapılacak. Denemeler iki yıl sürecek. Tatminkâr sonuçlar elde edilirse, sivri burunJu, yeşil-beyaz hızlı tren 2011 yılında Tokyo-Aomori arasında seferlere başlayacak. Hızlı trenin, deneme sürüşlerinde saatte 400 kilometrenin üstüne çıkması bekleniyor. Jackson yine mahkemelik • LOS ANGELES (AA) - Komşusu, Michael Jackson'ın evinden kaçan bir köpek tarafından ısınldığı gerekçesiyle "Pop'un Krah"nı mahkemeye verdi. Donna Kyman isimli 66 yaşındaki şikayetçi, 14 Nisan'da, Los Angeles'ın kuzeybatısında bulunan, Michael Jackson'ın sahibi olduğu, ancak kardeşi Jermaine Jackson'ın karısı Alejandra Jackson'ın oturduğu evden kaçan Husky cinsi "Flash" tarafından ısınldığını öne sürdü. Yaşlı kadın, ısıngın "vücudunda yaralara ve sinir şokuna sebep olduğunu, kendisini zihinsel ve fiziksel acılara sevk ettiğini" ileri sürerek Jackson'dan şikayetçi oldu. Büyükada'da resim sergisi I Kültör Servisi - Büyükada Tunng Kültür Evi, 30 Haziran'a dek Kültür Derneği 2005 Yaz Kültür - Sanat etkinlikleri çerçevesindeki Türk Resim Sanatının Ustalan' adlı sergiyi ağırhyor. Sergide, Aydın Ayan, Ayla Birkan, Şadan Bezeyiş, Sami Canel, Tülin Demiray, Sevim Erman, Birsel Bosut Gürbüz, Taner Güven, Berke înel, Nihal Okçetin, Dikmen Yıldız Özmen, Kaniat Berkan Pajonk, Hilal Şanda, Ünsal Toker, Nevin Zahal Tollu, Necmi Yüce'nin yapıtlan yer ahyor. Bakanlığın izni bekteniyop • BAKEQV (AA) - Bartın 'da, Arkaik'ten Osmanlı Imparatorluğu dönemine kadar 8 medeniyete ait tarihi kalıntılann bulunduğu höyükteki yapıtlar, günyüzüne çıkmayı bekliyor. Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuldu ve Osmanlı dönemine ait yapıtlann bulunduğu bildirilen Çeştepe Köyü'ndeki höyüğün, değişik uygarlıklara ev sahipliği yapması nedeniyle zengin mirasa sahip olduğu tahmın ediliyor. Bahçelerini kazarken çok sayıda seramik parçası bulan köylülerin Amasra Müze Müdürlüğü'ne başvurmalarının arduıdan bölgede yapılan incelemeler sonucu tescili gerçekleştirilen höyükte, olası kazıya başlanması durumurida çalışmalann 25-35 yıl sürmesi bekleniyor. y\STRONOMl SEMPOZYUMU BAŞUYOR fcj Gökyüzü meraklıları İstanburda buluşuyor Istanbul Haber Servisi - Gökyüzü sevdalısı amatör astronomlar, Kültür Okul- lan 'nda düzenlenecek Ast- ronomi Sempozyumu'nda bir araya geh'yor. tstanbul Kültür Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi'nce, Dr. JanetAkyüz Mattei anısı- na düzenlenen sempozyum bugün ve yann Külîür Okullan Ataköy Yerleşke- si'nde gerçekleştirilecek. Shoemaker-Levy kuy- rukluyıldızını keşfeden ün- lü amatörastronom Darvid Levy'nin şerefkonuğu ola- rak kanlacağı sempozyum- da Romanya Bilimler Aka- demısi'nden Prof. Dr Magdelena Stavinschi de bildirileriyle yer alacak. Sempozyumun en renk- li konuğu ıse Ordu'nun Sa- yacıbası köyünde hiç ast- ronomi e|itimi almaması- na rağmen bir gözlemevi kuran tam bir gökNaizü sev- dalısı, Cumaittin Turap Üci bölümden oluşacak sempozyumun ilk bölü- münde bildiriler oturumlar şeklinde sunulurken ikin- ci bölümü gökyüzü gözle- mi oluşturacak. (Http-J/fen-edebiymjku.e4u.tT) Yılm pozu... ÜntöaktörTomCru- isewnj fDmi "Dünya- lar Savaşrnın önce- Id akşamNw Yorkta yapılan galasında ev- İenmevi planladığı genç aktris Katie Hol- mes'u herkesinönün- de sanlaraköptilZi- egfeJdSincmaa'Dda- ki galay-a el ek gelen iküidavçtiılervegaze- tecflere aşkJannı tes- cil etrirmek ister 0- bhdi. Sinemarun gi- rişindeflaşlarpana- ma>a başjadı. \e Ho(- mes'a sanlan Cruise objektifkrin önünde, u İşte size yıhn pozu" derccsine miistakbel eşiniöpttL(AFP) QZEL SOHBET ODALARI KAPANIYOR Yahoo'dan çocuk istismarı için önlem NEW YORK (AA) - Dünyada en fazla ziyaret edilen internet sitelerin- den Yahoo, küçük yasta- ki çocuklann cinsel istis- marının önüne geçmek için sitede kullanıcüar ta- rafindan açılan bütün özel sohbet (chat) odalannı ka- pattı. Sitedeki özel sohbet odalannı kapatan ve yeni- lerinin açüniasını engelle- yen Yahoo, site tarafından açılan ve kontrol edilen sohbet odalannı ise işler durumda bıraktı. tnternet sitelerinin is- tismarcılar tarafından kul- lanılmasını kınayan Ya- hoo'nun söz konusu ka- ran, büyük şirketlerin rek- lamlannı, çocuklarla seks içerikh uygunsuz sohbet odalaruıda görühnesi ne- deniyle çekmesi üzerine aldığı ifade edildi. Yahoo'da sohbet odala- n aracılığıyla çocuk por- nografisine maruz kalan bir çocuk ve ailesinin Ya- hoo aleyhine 10 milyon dolarlık bir dava açhğı da kaydedildi. Bugüne kadar Yahoo Groups kullanıcıla- nndanenaz lOOkişinintu- tuklandığı bildirildi. t Şarabın krallığı Çağlar boyunca însanlar şarabı hep yücelttiler. Kimileri gerçek şaraptadır dedi, kimileri şarabın ab-ı hayat, yani hayat suyu olduğunu söyledi... Anadolu'da dogan şarap dünyanın en soylu içkileri arasında her zaman ilk sırada oldu. Şimdi şarabın bu topraklarda da yüceltilmesinin zamanı geldi. Sloganımız, u Bu topraklar dünyanın ilk şarabını üretti, neden en iyi şarabını da üretmesin?" İddiamız büyük. Hedefe ulaşmak için donanımlı ve kararlıyız. Yepyeni şaraplarımızla/ bu topraklardan çıkan şarap kültürünü bu topraklarda yeniden yeşerteceğiz. Şarabın krallığına hoş geldiniz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog